Didache.pdf

(72 KB) Pobierz
1206731 UNPDF
DIDACHE - NAUKA DWUNASTU APOSTOŁÓW
Nauka Pana, którą dwunastu Apostołów przekazało narodom.
Dwie drogi
I.
1. Dwie są drogi, jedna droga życia, a druga śmierci – i wielka jest różnica między nimi. 2. Oto
droga życia: Przede wszystkim będziesz miłował Boga, który cię stworzył, następnie zaś bliźniego
twego jak siebie samego, a czego nie chcesz, by ktoś ci robił, tego wszystkiego i ty także nie rób
drugiemu. 3. A oto czego uczą nas te słowa: Błogosławcie tych, którzy was przeklinają i módlcie
się za waszych nieprzyjaciół, pośćcie za wszystkich przesladowców. Jakaż to zasługa, jeśli
miłujecie tych, którzy was miłują? Czyż i poganie tego nie czynią? Wy natomiast miłujcie tych,
którzy was nienawidzą, a nie będziecie mieć nieprzyjaciół. 4. Powstrzymuj się od umysłowych i
cielesnych pożądań. Jeśli cię ktoś uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi, a będziesz
doskonały. Zmusza cię kto, żeby iść z nim tysiąc kroków, idź z nim dwa tysiące. Zabiera ci ktoś
twoją szatę, daj mu i płaszcz. Bierze ci ktoś coś twojego, nie żądaj zwrotu, bo żądać go nie możesz.
5. Daj każdemu, kto cię prosi i zwrotu się nie domagaj, ponieważ Ojciec chce, żebyśmy z
wszystkimi dzielili się naszymi własnymi darami.. Szczęśliwy ten, kto daje według przykazania,
gdyż nic mu nie można zarzucić. Biada temu, kto bierze! Jeśli bowiem bierze dlatego, że
potrzebuje, nic mu nie można zarzucić; jeśli jednak nie potrzebuje, zda sprawę z tego, dlaczego
wziął i po co. Wsadzony do ciemnicy, odpowie za wszystkie swoje czyny i nie wyjdzie stamtąd, aż
ostatni grosz zwróci. 6. Powiedziano jednak jeszcze na ten temat: "Niech twoja jałmużna
przesiąknie potem rąk twoich, aż będziesz wiedział, komu dajesz".
II.
1. A oto dalsze zalecenia nauki: 2. Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie uwodź młodych chłopców, nie
uprawiaj rozpusty, nie kradnij, nie zajmuj się magią ani czarami, nie zabijaj dzieci przez poronienie
ani nie przyprawiaj ich o śmierć już po urodzeniu, nie pożądaj własności twego bliźniego. 3. Nie
przysięgaj fałszywie, nie składaj fałszywego świadectwa, nie złorzecz, nie pamiętaj uraz. 4. Nie
bądź nieszczery w myślach ani w słowie, gdyż nieszczerość jest pułapką śmierci. 5. Niech twe
słowa nie będą ani kłamliwe, ani próżne, lecz odpowiadające czynom. 6. Nie bądź chciwy ani
zachłanny, ani obłudny, ani niegodziwy, ani zarozumiały. Nie snuj złych zamysłów przeciw
bliźniemu twemu. 7. Nie miej w nienawiści żadnego człowieka, lecz jednych napominaj, módl się
za nich, a innych jeszcze kochaj ponad własne życie.
III.
1. Dziecko moje, stroń od wszystkiego, co złe i wszystkiego, co do zła jest podobne. 2. Nie unoś się
gniewem, bo gniew prowadzi do mordu. Nie bądź zazdrosny, ani kłótliwy, ani popędliwy, gdyż z
tego wszystkiego dochodzi do zabójstw. 3. Dziecko moje, nie poddawaj się namiętnościom,
namiętność bowiem wiedzie do rozpusty. Unikaj słów nieprzyzwoitych i spojrzeń bezwstydnych,
bo z tego wszystkiego rodzi się cudzołóstwo. 4. Dziecko moje, nie zajmuj się wróżbami, ponieważ
to skłania do bałwochwalstwa, ani zaklęciami, ani astrologią, ani oczyszczeniami, nie patrz na to
ani nie słuchaj takich rzeczy, wszystko to bowiem daje początek bałwochwalstwu. 5. Dziecko
moje, nie bądź kłamcą, bo kłamstwo wiedzie do kradzieży, nie bądź też chciwy ani goniący za
próżną sławą, gdyż wszystko to staje się przyczyną nieuczciwości. 6. Dziecko moje, nie krytykuj,
to bowiem prowadzi do obmowy, nie bądź zbyt pewny siebie ani nieżyczliwy, ponieważ z tego
wszystkiego rodzi się oszczerstwo. 7. Ty natomiast bądź cichy, gdyż cisi posiądą w dziedzictwo
ziemię. 8. Bądź cierpliwy, miłosierny, życzliwy, spokojny, dobry, pomnij zawsze z bojaźnią na
słowa, które słyszałeś. 9. Nie wynoś się i nie pozwalaj swej duszy na zuchwalstwo. Niechaj twoja
dusza nie wiąże się z pysznymi, lecz przebywa wśród sprawiedliwych i pokornych. 10. Wszystko,
co cię spotyka, przyjmuj jako dobre, wiedząc że nic się nie dzieje bez Boga.
IV.
1. Dziecko moje, o tym, kto głosi ci słowo Boże, pamiętaj dniem i nocą i czcij go, jak samego Pana,
bo gdziekolwiek jest głoszone panowanie Jego, tam jest i Pan. 2. Szukaj codziennie towarzystwa
świętych, abyś mógł znaleźć oparcie w ich słowach. 3. Nie powoduj rozłamów, lecz staraj się
godzić walczących. Sądź sprawiedliwie i nie miej względu na osoby, gdy trzeba karcić błędy. 4.
Nie trwóż się rozważając, czy stanie się tak, czy inaczej. 5. Nie wyciągaj rąk do brania i nie cofaj
ich, gdy sam masz dawać. 6. Jeśli coś masz dzięki pracy rąk twoich, oddaj to na okup twoich
grzechów. 7. Nie wahaj się dawać, a gdy dasz, nie narzekaj, przekonasz się bowiem kiedyś, kto cię
[za wszystko] hojnie wynagrodzi. 8. Nie odwracaj się od potrzebującego, lecz dziel się wszystkim z
bratem twoim, a nie mów, że jest to twoja własność, jeśli bowiem macie wspólny udział w
nieśmiertelności, tym bardziej powinniście go mieć w dobrach doczesnych. 9. Nie trzymaj twojej
ręki z dala od syna lub córki twojej, lecz już od dzieciństwa ucz ich bojaźni Bożej. 10.
Niewolnikowi twemu lub niewolnicy, pokładającej nadzieję w tym samym Bogu, nie dawaj nigdy
poleceń ze złością, aby nie przestali bać się Boga, który jest nad nimi i nad nami. Nie przychodzi
On powoływać ludzi według zewnętrznych pozorów, lecz przychodzi do tych, którzy ducha już
przygotował. 11. A wy, niewolnicy, bądźcie poddani waszym panom niby wizerunkom Boga, z
szacunkiem i należną bojaźnią. 12. W zgromadzeniu będziesz wyznawał swe błędy i nie pójdziesz
na modlitwę z nieczystym sumieniem. Taka jest droga życia.
V.
1. A oto droga śmierci: przede wszystkim jest ona zła i pełna przekleństwa: mordy, cudzołóstwa,
pożądania, rozpusty, kradzieże, bałwochwalstwo, magia, czary, rabunki, fałszywe świadectwa,
obłuda, nieszczerość, przebiegłość, pycha, niegodziwość, zuchwałość, chciwość, bezwstyd w
mowie, zazdrość, bezczelność, duma, chełpliwość, zanik wszelkiej bojaźni. 2. Prześladowcy ludzi
prawych, wrogowie prawdy, miłośnicy kłamstwa, nieświadomi nagrody, jaką otrzyma
sprawiedliwość, nie idą za dobrem ani za sądem sprawiedliwym, czujni nie na dobro, ale na zło.
Obca im jest łagodność i cierpliwość. Kochają marność, gonią za zyskiem, nie mają litości dla
ubogich, obojętnie przechodzą koło udręczonych, nie znają swego Stwórcy. Mordercy dzieci,
niszczą przez poronienie to, co Bóg powołał do życia. Odtrącający tych, co nie mają, gnębiciele
ciemiężonych, obrońcy bogaczy, a niesprawiedliwi sędziowie biedaków, są to grzesznicy w złym
zatwardziali. Trzymajcie się, dzieci, z dala od nich wszystkich!
VI.
1. Bacz, by ktoś nie sprowadził cię z drogi tej nauki, gdyż taki człowiek uczy cię inaczej niż bóg
tego chce. 2. Jeśli możesz w całości nieść jarzmo Pana, będziesz doskonały; jeśli nie możesz, czyń,
co możesz. 3. Co do pożywienia, weź na siebie tyle, ile zdołasz, lecz powstrzymuj się bezwzględnie
od ofiar składanych bożkom, jest to bowiem kult bogów martwych.
Chrzest
VII.
1. Co do chrztu, to udzielajcie go w taki oto sposób: Powtórzywszy najpierw wszystko powyższe,
chrzcijcie w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego w wodzie żywej. 2. Jeśli nie masz wody żywej,
chrzcij w innej, jeśli nie możesz w zimnej, chrzcij w ciepłej. 3. Jeśli brak ci jednej, i drugiej, polej
głowę trzy razy wodą w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. 4. Przed chrztem powinni pościć
i chrzczony, i udzielający chrztu, a także inni, jeśli mogą. Temu zaś, kto ma być chrzczony,
przykaż, by pościł przez dzień lub dwa dni przedtem.
Post i modlitwa
VIII.
1. Nie zachowujcie postu w tym samym czasie, co obłudnicy. Oni bowiem poszczą w poniedziałek
i czwartek, wy natomiast pośćcie w środę i piątek. 2. Ani nie módlcie się jak obłudnicy, lecz jak
polecił Pan w swojej ewangelii, tak się módlcie:
Ojcze nasz, któryś jest w niebie,
Święć się imię twoje,
Przyjdź królestwo twoje,
Bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj
I odpuść nam nasze winy,
Tak jak i my odpuszczamy naszym winowajcom;
I nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie,
Ale zachowaj nas od złego,
Bo twoja jest moc i chwała na wieki,
3. Módlcie się w ten sposób trzy razy na dzień.
Eucharystia
IX.
1. Co do Eucharystii, składajcie dziękczynienie w taki oto sposób:
2. Najpierw przy kielichu:
Dziękuję Ci, Ojcze Nasz,
Za świętą winorośl daida, sługi Twego,
Którą objawiłeś nam przez Jezusa, sługę Twego.
Tobie chwała na wieki!
3. Następnie przy łamaniu chleba:
Dziękujemy Ci, Ojcze nasz,
Za życie i za poznanie,
Które objawiłeś nam przez Jezusa, sługę Twego.
Tobie chwała na wieki!
4. Jak ten chleb łamany, rozrzucony po górach,
Został w jedno zebrany,
Tak niech Kościół Twój aż po najdalsze krańce ziemi
Zbierze się w jednym królestwie Twoim,
Bo Twoja jest chwała i moc przez Jezusa Chrystusa na wieki!
5. Niech nikt nie je ani nie pije z waszej Eucharystii oprócz tych, co zostali ochrzczeni w imię
Pana, gdyż to właśnie miał Pan na myśli mówiąc: "Nie dawajcie psom tego, co święte".
X.
1. A gdy się już nasycicie, składajcie dziękczynienie w taki oto sposób:
2. Dziękuję Ci, Ojcze Święty,
Za święte Imię Twoje,
Które z woli twojej zamieszkało w sercach naszych,
I za poznanie, i za wiarę, i za nieśmiertelność,
Które objawiłeś nam przez Jezusa, sługę Twego,
Tobie chwała na wieki!
3. Ty, Panie wszechmogący,
Stworzyłeś wszystko dla Imienia Twego,
Dałeś ludziom pokarm i napój, aby ciesząc się nim, Tobie dziękowali.
Nam zaś dałeś w swej łaskawości duchowy pokarm i napój, i
Życie wieczne przez Jezusa, sługę Twego.
4. Nade wszystko dziękujemy Ci za wielką potęgę Twoją.
Tobie chwała na wieki!
5. Pomnij, Panie, na Kościół Twój, i wybaw go od zła wszelkiego,
I uczyń doskonałym w miłości Twojej.
I zgromadź go z czterech stron świata, uświęcony,
W królestwie Twoim, które przygotowałeś dla niego,
Bo Twoja jest moc i chwała na wieki!
6. Niechaj przyjdzie łaska i przeminie świat!
Hosanna Bogu Dawidowemu!
Kto święty, niech podejdzie,
Kto nim nie jest, niech czyni pokutę!
Marana tha.
Amen.
7. Prorokom zaś pozwólcie odprawiać dziękczynienie, jak długo zechcą.
Życie wspólne
XI.
1. Jeśliby ktoś przyszedł i nauczał was wszystkiego tego, co zostało wyżej powiedziane,
przyjmijcie go. 2. Jeśli jednak ów nauczający zmieni coś i zacznie wykładać inną naukę po to, żeby
burzyć, nie słuchajcie go, jeśli natomiast czynić to będzie po to, żeby pomnażać sprawiedliwość
i poznanie Pana, przyjmijcie go jak Pana naszego. 3. W sprawie zaś apostołów i proroków zgodnie
z poleceniem Ewangelii postępujcie w taki oto sposób: 4. Każdego apostoła, który do was
przychodzi, przyjmijcie jak samego Pana. 5. Nie zostanie on u was jednak dłużej niż dzień jeden,
a gdyby zaszła potrzeba, jeszcze i drugi. Jeśli zostanie trzy dni, jest to fałszywy prorok. 6. Gdy ów
apostoł będzie odchodził, dajcie mu tylko chleba na drogę: jeśli zażąda pieniędzy, jest to fałszywy
prorok. 7. Nie wystawiajcie na próbę żadnego proroka, który mówi pod natchnieniem Ducha, bo
każdy grzech może być odpuszczony, lecz ten grzech odpuszczony nie będzie. 8. Nie każdy, kto
mówi pod natchnieniem Ducha, jest prorokiem. Jest nim tylko wtedy, gdy żyje na sposób Pana. Tak
więc po sposobie życia można poznać proroka prawdziwego i fałszywego. 9. Każdy prorok, który
pod natchnieniem Ducha każe zastawić stół, nie będzie jadł z niego, inaczej jest to fałszywy prorok.
10. Każdy prorok, który naucza prawdy, jeśli nie postępuje tak, jak uczy, jest to fałszywy prorok.
11. Każdy jednak prorok wypróbowany, wiarygodny, który chcąc wyrazić tajemnice Kościoła
w świecie postępuje [w sposób niezwykły], lecz nie uczy innych, żeby czynili to, co on czyni, nie
będzie przez was sądzony. Jego sprawę sam Bóg osądzi. W posobny bowiem sposób postępowali
także dawni prorocy. 12. Kto zaś wam powie pod natchnieniem Ducha: daj mi pieniędzy
albo czegokolwiek innego, nie słuchajcie go. Jeśliby jednak prosił was w sprawie kogoś drugiego,
kto znajduje się w potrzebie, niechaj nikt go nie sądzi!
XII.
1. Przyjmujcie każdego, kto przychodzi w imię Pana. Później wypróbujecie go i poznacie,
potraficie bowiem odróżnić prawą rękę od lewej. 2. Jeśli przybysz jest tylko przejazdem, pomóżcie
mu, na ile was stać, a niech nie zostanie u was dłużej niż dwa lub trzy dni, gdy konieczne. 3. jeśli
zaś chce u was osiąść, a ma jakiś zawód, niech pracuje by się wyżywić. 4. jeśli natomiast nie ma
żadnego zawodu, zadbajcie rozsądnie o to, by chrześcijanin nie żył pośród was w bezczynności. 5.
Gdyby zaś nie chciał tego czynić, znaczyłoby to, że kupczy tylko Chrystusem. Strzeżcie się takich
ludzi!
XIII.
1. Każdy prawdziwy prorok, który chciałby u was osiąść, "wart jest swojej strawy". 2. Podobnie
i prawdziwy nauczyciel także jest wart jak "robotnik swojej strawy". 3. tak więc weźmiesz
pierwociny z całego soku z prasy winnej i z wszelkiego ziarna z klepiska, jak również z bydła
i z owiec, a dasz je prorokom. Oni bowiem są waszymi arcykapłanami. 4. jeśli zaś nie macie
proroka, dajcie ubogim. 5. Jeśli pieczesz chleb, weź z niego pierwociny i daj według przykazania.
6. Podobnie kiedy otwierasz dzban wina albo oliwy, weź z niego pierwociny i daj prorokom. 7.
Z twoich pieniędzy, z ubrania i z wszystkiego, co posiadasz, weź pierwociny, jakie byś sam uznał
za stosowne, i daj według przykazania.
XIV.
1. W dniu Pana, w niedzielę, gromadźcie się razem, by łamać chleb i składać dziękczynienie,
a wyznawajcie ponadto wasze grzechy, aby ofiara wasza była czysta. 2. Niechaj nikt, kto ma jakiś
spór ze swoim bratem, dopóki się nie pogodzą, nie bierze udziału w tym zgromadzeniu, aby nie
została skalana wasza ofiara. 3. Oto bowiem słowa Pana: "Na każdym miejscu i w każdym czasie
składać mi będą ofiarę czystą, ponieważ jestem królem wielkim, mówi Pan, a imię moje budzi
podziw między narodami".
XV.
1. Wybierzcie zatem sobie biskupów i diakonów godnych Pana, ludzi cichych, spokojnych,
bezinteresownych, wiarygodnych i wypróbowanych. Oni bowiem pełnią u was także posługę
proroków i nauczycieli. 2. Nie gardźcie więc nimi, gdyż należy im się wśród was to samo
poważanie, co prorokom i nauczycielom. 3. Karćcie się wzajemnie nie w gniewie, lecz w pokoju,
jak znajdujecie to w Ewangelii, a jeśli ktoś drugiego obrazi, niechaj nikt z nim nie mówi, niech nie
Zgłoś jeśli naruszono regulamin