Szybko i Wsciekle GÓRNIK 2009.txt

(37 KB) Pobierz
{1}{100}www.napiprojekt.pl - nowa jako�� napis�w.|Napisy zosta�y specjalnie dopasowane do Twojej wersji filmu.
{929}{954}/DOMINIKANA
{1352}{1402}W porz�dku.|Mo�emy rusza�.
{1408}{1483}- Poradzisz sobie?|- Za�� si�, tatu�ku.
{1495}{1545}Zar�bmy troch� forsy!
{1681}{1736}Wszyscy na pozycje.
{1765}{1840}Powinni�my obrabia� banki,|a nie cystern� na jakim� zadupiu.
{1888}{1951}Tutaj benzyna to z�oto, tatu�ku.
{1955}{2045}Banki nie je�d�� po drogach.
{2050}{2125}Za ka�dym razem,|jak zbli�ysz si� do banku,
{2125}{2200}Musimy wyci�ga� twoje|dupsko z pierdla.
{2200}{2275}/- Zaczynamy zabaw�.|- Wkurz� go, ch�opaki.
{2635}{2685}Dobra, dobra...|Masz.
{2720}{2755}Ty pazerna dziwko.
{2768}{2843}Dobra, ludzie, musimy ostro przycisn��.|Mamy tylko 14 km. Do spadku.
{3392}{3421}Gotowe!
{4059}{4112}Wszystko w twoich r�kach, Han.
{4238}{4275}P�ynne z�oto.
{4441}{4477}Lecimy.
{4481}{4531}Dobra, T, twoja kolej.
{4597}{4677}Mo�e uda ci si� szybciej,|ni� za sz�stym razem.
{4681}{4756}Co ty pleciesz?|Zrobimy to za pierwszym.
{4758}{4837}Przynajmniej za trzecim.|Dawaj, Tego. Powa�nie.
{5213}{5311}Zosta� kilometr, ko�czy nam si� droga.|Po�piesz si�, bracie.
{5315}{5365}Mam go!
{5572}{5611}O kurwa.
{5742}{5800}T, odepnij si�!|Wypnij zaczep!
{6290}{6340}Nie �wiruj!|Odepnij �adunek!
{6340}{6390}A jak my�lisz,|co pr�buj� zrobi�?
{6390}{6440}Idioto, po prostu odepnij!
{6909}{6973}- Spryskaj hak!|- Nie mam m�otka!
{6977}{7021}Zr�b to!
{7410}{7449}Ja pierdol�!
{7496}{7550}Chwy� si� czego� mocno!
{8126}{8201}- Letty, podaj mi r�k�!|- Nie dosi�gn�!
{8203}{8251}Musisz skoczy�!
{8875}{8908}Skacz!
{8939}{8992}Letty, skacz!
{9086}{9129}Z�api� ci�!
{9917}{9945}Dom?
{10001}{10027}Dom?
{10131}{10156}Dom!
{10955}{10980}SZYBKI I W�CIEK�Y::.
{11174}{11249}T�umaczenie ze s�uchu i synchro:|SABAT1970
{11294}{11381}Korekta:|BI$HOP
{11620}{11695}M�j najstarszy zarz�dza ochron�|w bazie lotniczej.
{11695}{11773}M�wi, �e spodziewaj� si�|kilku samolot�w z paliwem.
{11825}{11900}- Jeszcze z tym zobaczymy...|- Jak si� masz?
{11944}{11978}Forsa, forsa.
{12005}{12030}�wietnie.
{12106}{12203}- Czemu masz zawsze wi�kszy plik?|- Bo mam wi�kszy rozmiar, skarbie.
{12207}{12255}Id�cie si� zabawi�.
{12423}{12511}Gliny w�a�nie przetrz�sn�y|nasz warsztat w Baracoa.
{12515}{12579}Szukaj� ci�.
{12583}{12658}Zrobi�o si� gor�co a my odpalili�my flar�,|kt�ra mo�e ich do nas �ci�gn��.
{12702}{12784}Powinni�my rusza� z samego rana.
{12800}{12856}Chodzi im o mnie.
{12874}{12926}A kiedy mnie z�api�...
{12930}{13025}Poci�gn� za sob� wszystkich|dooko�a siebie.
{13073}{13149}Han, dali�my czadu.
{13153}{13229}Czas, �eby� zacz�� w�asn� zabaw�.
{13323}{13420}S�ysza�em, �e odwalaj�|niez�e numery w Tokjo.
{13542}{13617}Widzia�e� Letty?
{13897}{13959}Tu jest.
{14088}{14188}Naprawd� jest tu pi�knie|o tej porze roku.
{14238}{14295}Gliny siedz� nam na karku.
{14299}{14372}Wi�c chyba dobrze si� spisali�my.
{14460}{14525}Jestem �ywym celem.
{14529}{14623}Nie chc�, �eby� by�a przy mnie,|kiedy mnie dopadn�.
{14652}{14729}"Do przodu albo do grobu"...|Pami�tasz?
{14751}{14826}Dom, jak d�ugo ju� to robimy?
{14866}{14941}I nagle, ni st�d ni zow�d,|zrobi�o si� zbyt niebezpiecznie?
{14986}{15020}Daj spok�j.
{15130}{15215}Damy sobie rad�.|Jak zawsze.
{17073}{17125}/LOS ANGELES|/�R�DMIE�CIE
{20161}{20241}- G�wno wiem, cz�owieku!|- Daj mi nazwisko!
{20245}{20331}David Park!|David Park to kole�, kt�rego szukasz!
{20335}{20362}Prosz�!
{20431}{20488}/FEDERALNE BIURO �LEDCZE|/FBI
{20527}{20556}S�odki Bo�e...
{20560}{20610}S�uchaj, ma parszywy nastr�j,
{20610}{20685}Bo wczoraj mia� s�u�b�, a dzi�|jaki� geniusz przyni�s� mu p�czki.
{20685}{20710}Wspaniale.
{20728}{20778}Przepraszam za sp�nienie.
{20795}{20870}Wci�� nap�ywaj� skargi po twoich|olimpijskich wyczynach w �r�dmie�ciu, O'Conner.
{20913}{20988}Powiedz mi, �e przywr�cenie ci�|do s�u�by nie by�o b��dem.
{20991}{21041}Mam nazwisko.|David Park.
{21045}{21120}To wszystko?|To wszystko, co masz? David Park?
{21122}{21210}M�g�bym wyrzuci� ciasteczko z wr�b�|przez okno i trafi� 50 David�w Park�w.
{21214}{21289}- To Korea�czyk, nie Chi�czyk.|- Wszystko jedno.
{21289}{21384}Park to skaut, kt�ry werbuje ulicznych rajdowc�w|jako mu�y dla kartelu Bragi.
{21388}{21463}Znajdziemy Parka,|przymkniemy z�ych facet�w.
{21549}{21616}PANAMA CITY|PANAMA
{21775}{21818}Telefon do ciebie.
{22020}{22045}S�ucham.
{22045}{22076}/Dom.
{22080}{22155}Mia, m�wi�em, �eby� tutaj|nie dzwoni�a.
{22156}{22215}/Dom, chodzi o Letty.
{22222}{22283}/Zosta�a zamordowana.
{22633}{22708}/Zebrali�my si� tutaj,|/�eby po�egna� nasz� siostr�, Letty...
{23503}{23578}System rozpoznawania twarzy|dopasowa� Toretto.
{23578}{23653}10 minut po tym,|jak przekroczy� granic�.
{23699}{23782}Nie kapuj�...|My�la�em, �e si� poka�e.
{25091}{25141}M�wi�am, �eby� nie przychodzi�.
{25141}{25236}- Obstawili to miejsce. Znajd� ci�.|- Nie znajd�.
{25289}{25375}Daj spok�j...|Niech na ciebie spojrz�.
{25995}{26070}Letty nie pozwoli�a|odda� go na z�om.
{26096}{26158}To cholerne przekle�stwo.
{26218}{26302}Kiedy wr�ci�a,|sp�dza�a tu ka�d� chwil�.
{26316}{26391}Pracowa�a przy nim|dzie� i noc.
{26509}{26572}To by�o dziwne.
{26585}{26668}Tak jakby wiedzia�a,|�e wr�cisz.
{26707}{26786}Chc� zobaczy� miejsce wypadku.
{26902}{26992}W�a�nie rozmawia�em|z zast�pc� dyrektora, Lawsonem.
{26996}{27071}Je�li nie poczynimy znacz�cych|post�p�w w sprawie Bragi
{27071}{27146}W ci�gu najbli�szych 72 godzin,|rozwi��� nasz� grup�.
{27161}{27236}Wiem, �e jestem tu nowa,|ale sk�d ta nag�a presja?
{27236}{27311}Bo min�y dwa lata,|a ostatni trzej agenci,
{27311}{27392}Wys�ani by przenikn�� do jego organizacji,|wr�cili w plastikowych workach.
{27396}{27494}Przemyci� przez granic� wi�cej heroiny,|ni� Escobar w ci�gu 10 lat.
{27498}{27579}Ten go�� staje si� jednym z najwi�kszych|narodowych zagro�e�,
{27583}{27633}A my nie mamy nawet|jego zdj�cia.
{27633}{27729}Nie mamy odcisk�w palc�w,|ani nawet cholernej daty urodzin.
{27786}{27836}Co z tym Davidem Parkiem?
{27836}{27911}Czy to nasz jedyny bilet|do organizacji Bragi?
{27911}{27988}Sprawdzamy bazy danych miasta i hrabstwa.|Filtrujemy r�ne mo�liwo�ci.
{27992}{28042}Ju� mamy ich ponad 500.
{28042}{28117}Ta sprawa z Parkiem wygl�da|na kolejne zjeba�stwo.
{28117}{28142}Wcale nie.
{28142}{28217}Bez Parka, Braga nie mia�by kierowc�w|do przerzucania dostaw.
{28217}{28292}Wykroczenia drogowe, nielegalne modyfikacje,|wy�cigi uliczne.
{28295}{28370}Facet musi mie� kartotek�.|Znajdziemy go.
{28400}{28434}Dobrze by by�o.
{28439}{28493}Pomy�la�by�?
{28497}{28581}Na dzielnicy zauwa�ono czerwon� Chavelle|twojego kumpla Toretto.
{28585}{28635}Przywlok� tu jego dupsko.
{28635}{28685}Na pewno nie swoim samochodem.
{28885}{28953}To tam.
{31957}{32020}Znalaz�e� tam co�.
{32130}{32178}�lady spalenizny.
{32267}{32361}M�g� je zostawi� tylko nitrometan.
{32433}{32521}Sprzedaje go tylko jeden facet|w ca�ym Los Angeles.
{32606}{32681}Cokolwiek by� zrobi�, Dom,|nie przywr�cisz jej �ycia.
{32731}{32806}Gdybym by�a Letty,|poprosi�abym ci�, nie...
{32806}{32893}B�aga�abym ci� �eby� odpu�ci�,|�eby� da� temu spok�j.
{32897}{32961}Zanim b�dzie za p�no.
{33048}{33114}Ju� jest za p�no.
{33238}{33298}Kocham ci�.
{34874}{34915}Pani Toretto...
{34931}{34999}Jestem Michael Stasiak, FBI.
{35004}{35076}Porozmawiajmy przez chwil�.
{35580}{35654}M�wi Forsyth z Wydzia�u Dowod�w.
{35658}{35744}Przy�lijcie Stasiaka na d�,|�eby podpisa� kilka papierk�w.
{35748}{35773}Dzi�ki.
{35814}{35889}Zaw�zi�em list� do 50 David�w Park�w.
{35889}{35964}Chcia�bym, �eby� sporz�dzi�a|profil ka�dego z nich.
{35964}{36014}- Dobrze.|- Dzi�kuj�.
{36254}{36307}Cze��, Tyler.|Przenosimy �wiadka.
{36368}{36427}Zechce pani p�j�� ze mn�?
{36927}{36955}Toretto.
{36983}{37021}Kiedy wr�ci�e�?
{37025}{37100}Szukam samochodu, w, kt�rym|zmodyfikowa�e� silnik.
{37100}{37175}Zbiornik nitrometanu,|podwozie Forda, opony Continental.
{37253}{37331}Co ty sobie wyobra�asz,|przy�a��c tutaj, co?
{37339}{37407}To ju� nie tw�j plac, szefuniu.
{37411}{37486}Trzymaj �apska z daleka|ode mnie, dobra?
{37486}{37536}Pozdr�w siostrzyczk�.
{37809}{37901}Przyjecha� nim Korea�czyk.|David Park.
{37916}{37988}Zielony Ford Torino.
{37992}{38050}Prosz�, nie upu��|tego na mnie!
{38158}{38223}Prawie sko�czy�am.
{38256}{38343}Powiedz mi, dlaczego mnie|tu przywioz�e�, Brian.
{38486}{38536}Wiesz, �e z�api� Doma.
{38536}{38579}Mo�e i gorzej.
{38612}{38687}Nie chc�, �eby� si� w to wpl�ta�a.|Trzymaj si� od niego z daleka.
{38736}{38811}To wszystko, co masz mi do powiedzenia|po pi�ciu latach?
{38842}{38926}Nagle zacz��e� si� mn� przejmowa�.
{39003}{39058}Wyrz�dzi�em ci krzywd�.
{39062}{39137}Przykro mi...|To by�a najgorsza rzecz,|jak� kiedykolwiek musia�em zrobi�.
{39186}{39245}Mi te� jest przykro, Brian.
{39255}{39330}Tak mi przykro, �e musia�e� przyj��|do mojego domu i udawa�, �e mnie kochasz.
{39366}{39441}Bardzo mi przykro, �e rozerwa�e�|moj� rodzin� na kawa�ki.
{39441}{39516}Bardzo mi przykro,|�e by�o ci trudno.
{39583}{39641}Ok�ama�em ci�.
{39662}{39737}Ok�ama�em Doma,|ok�ama�em wszystkich.
{39737}{39812}Jestem w tym najlepszy,|dlatego federalni mnie zwerbowali.
{39848}{39921}Mo�e ok�amujesz sam siebie?
{39935}{40034}Mo�e nie jeste� tym dobrym,|udaj�cym z�ego?
{40038}{40113}Mo�e jeste� tym z�ym,|a udajesz dobrego?
{40113}{40183}My�la�e� kiedy� o tym?
{40204}{40262}Ka�dego dnia.
{40548}{40618}Zawsze si� zastanawia�am...
{40641}{40734}Dlaczego wtedy pozwoli�e�|mojemu bratu uciec?
{40747}{40806}Nie wiem.
{41029}{41070}Kurwa.
{41122}{41147}Brian!
{41151}{41237}Mam odpisy z kartotek na nazwisko|David Park i list� mo�liwych profili.
{41241}{41266}Co masz?
{41266}{41341}45 letni m�czyzna, Scion z 2006|i 3 mandaty za niebezpieczn� jazd�.
{41341}{41366}Nie.
{41366}{41416}- Chevy Tahoe z 2001.|- Nie.
{41416}{41499}Dwa Mini Coopery z 2006 i 2007,|Toyota Hybrid...
{41503}{41528}Nie, nie...
{41528}{41619}Satur...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin