James Bond - 20 - 1997 - Tomorrow Never Dies.txt

(46 KB) Pobierz
0:00:25:Kamera centralna gotowa.
0:00:28:To co� w stylu|terrorystycznego supermarketu.
0:00:31:Chi�ski pocisk dalekiego zasi�gu,|helikopter bojowy AS-565,
0:00:35:dwa rosyjskie mo�dzierze|i ameryka�skie karabiny.
0:00:39:Chilijskie miny,|niemieckie materia�y wybuchowe.
0:00:41:Co� dla ka�dego.
0:00:44:Identyfikacja.
0:00:46:- Bia�y Ko�, poka� nam pionki.|- A jednak si� przedar�, admirale.
0:00:50:- Zacznij od tego go�cia w �rodku.|- Program identyfikacyjny.
0:00:54:- Identyfikacja z bazy danych.|- Sprawdzam.
0:00:58:Mamy pierwszy rezultat: Satoshi lsagura.
0:01:01:Ekspert od chemikali�w.|Poszukiwany za atak na metro w Tokio.
0:01:04:Wsp�pracuje obecnie|z oddzia�ami rebeliant�w w Zairze.
0:01:08:Henry Gupta. Amerykanin.|Praktycznie tw�rca technoterroryzmu.
0:01:14:Zaczyna� w latach 60. jako|student-radyka� w Berkeley.
0:01:17:- Teraz pracuje tylko dla pieni�dzy.|- Daj na to zbli�enie.
0:01:21:Wygl�da na ameryka�ski koder.|Kontroluj� nim satelity nawigacyjne.
0:01:25:- System GPS.|- Czy CIA bardziej martwi�by fakt,
0:01:28:�e go zgubili, czy �e my go znale�li�my?
0:01:31:- Przepraszam. Admirale?|- Dzi�kuj�, M. Wystarczy.
0:01:35:To teraz operacja militarna.
0:01:37:Widzia� pan ich obrot�wk�? Czy b�dzie|pan w stanie stawi� temu czo�a?
0:01:42:W przysz�ym tygodniu|mamy w Moskwie wybory.
0:01:45:Prezydent zapowiedzia�,|�e straty w ludziach s� nie do przyj�cia.
0:01:49:Zrobimy to z morza. Jednym uderzeniem|zmieciemy z ziemi po�ow� terroryst�w.
0:01:54:- Admirale, musz� zaprotestowa�.|- Po��cz mnie z HMS Chester.
0:01:57:- Nie tra�my czasu.|- M�j cz�owiek nie uko�czy� zadania.
0:02:00:Czarny Kr�l do Bia�ego Go�ca.|Zezwolenie na u�ycie broni.
0:02:04:Prosz� odwo�a� swego cz�owieka.|Jego zadanie zako�czone.
0:02:09:Zezwolenie wydane.|Przygotowa� si� do wystrza�u.
0:02:12:Na m�j sygna�.|Pi��... cztery... trzy... dwa... jeden.
0:02:18:Pocisk wystrzelony.
0:02:22:Pocisk dotrze do celu|za 4 minuty i 8 sekund.
0:02:27:Bia�y Ko�, cztery minuty do uderzenia.|Wyno� si� stamt�d.
0:02:31:Tak, wiem, co to jest.|Mam to przed oczami.
0:02:33:Jeep stoj�cy przed samolotem.|A teraz wyno� si� stamt�d.
0:02:38:- Co si� dzieje, do cholery?|- Nie b�dziesz czeka�. To rozkaz.
0:02:42:- Na co tw�j cz�owiek czeka?|- Bia�y Ko�...
0:02:46:O m�j Bo�e!
0:02:48:To rosyjskie torpedy nuklearne SB-5.
0:02:51:- Je�eli pocisk w nie uderzy...|- Musz� zniszczy� pocisk.
0:02:55:Z HMS Chester. To pilne.
0:02:58:Zniszczy� pocisk.
0:03:06:Panie kapitanie, pocisk poza naszym|zasi�giem. Nie mo�emy go zniszczy�.
0:03:16:- Bia�y Ko�...|- Ostrze�cie NATO, Pentagon.
0:03:18:- Czy pocisk uruchomi torpedy?|- Mo�liwe, ale nawet je�li nie,
0:03:23:to wybuch znajduj�cego si� tam plutonu|uczyni z Czarnobyla piknik.
0:03:27:Cholera jasna! Czy wy nie mo�ecie|trzyma� takich rzeczy pod kluczem?
0:03:30:Ewakuowa� wojsko.|I wyci�gnijcie go stamt�d.
0:03:33:- Bia�y Ko�, zg�o� si�. Bia�y Ko�.|- Pr�buj dalej, do cholery!
0:03:43:Powtarzam: Bia�y Ko�, zg�o� si�.
0:03:57:Straszny nawyk.
0:04:11:Przej��em koder!
0:04:22:- Co on robi, do cholery?|- Wykonuje zadanie.
0:04:31:Kieruje si� w stron� torped.
0:04:48:Dawaj tego jeepa!
0:05:01:Uciekaj, James.
0:05:33:Minuta do uderzenia.
0:06:26:30 sekund do uderzenia.
0:08:21:Pilot-amator.
0:08:25:Bia�y Ko� do Bia�ej Wie�y.
0:08:28:Ewakuowa�em teren. Prosz� zapyta�|admira�a, dok�d mam dostarczy� torpedy.
0:11:43:HMS DEVONSHIRE|MORZE PO�UDNIOWOCHI�SKIE
0:11:50:W��czy� g��wny alarm.
0:11:57:Nad okr�tem przelecia�y|dwa chi�skie MiGi.
0:12:01:Podejrzewamy, �e maj� wrogie zamiary.
0:12:04:Za�oga na stanowiska.
0:12:10:Do HMS Devonshire.|To ostatnie ostrze�enie.
0:12:13:Jeste�cie na terytorialnych|wodach chi�skich.
0:12:20:Oficer dy�urny - maksymalna pr�dko��.|Skr�camy 40 stopni na lewo.
0:12:25:- Obroty: 160. Lewa burta: 20.|- Czy oni oszaleli?
0:12:32:Kapitanie, chi�ski pilot powtarza,|�e jeste�my 18 km od ich brzegu
0:12:36:i �e otworzy ogie�, je�li nie zawr�cimy|i nie wejdziemy do chi�skiego portu.
0:12:40:Odpowied�: "To wody mi�dzynarodowe|i w razie ataku b�dziemy si� broni�".
0:12:45:Przeka� to wszystko|admiralicji - natychmiast.
0:12:49:Czy jeste�my pewni naszej pozycji?
0:12:53:Tak jest, kapitanie. Wszystko|zgodne z obrazem satelitarnym.
0:12:57:SIE� MEDI�W CARVERA HAMBURG
0:13:27:Kapitanie, jeste�my gotowi|do wypuszczenia wiert�a.
0:13:31:Wy��czy� silniki.|Zachowa� ca�kowit� cisz�.
0:13:35:Radar mo�e nie wychwyci� Stealtha,|ale wiert�o morskie tak.
0:13:44:Zaczynamy, kiedy nadlec� MiGi.
0:13:46:Brytyjczycy pomy�l�,|�e to chi�ska torpeda lotnicza.
0:13:49:P�jd� zda� raport.
0:13:56:Stamper do Hamburga.|Faza pierwsza rozpocz�ta.
0:14:00:B�d� pana informowa� o post�pach.
0:14:10:- Nadlatuj� MiGi.|- Zaczynamy przedstawienie.
0:14:13:Wiert�o morskie gotowe.
0:14:27:W��czy� wiert�o.
0:14:30:Tarcze wiert�a w��czone.
0:14:36:- Wypu�ci� je.|- Wiert�o morskie wypuszczone.
0:14:45:Zielony 3-0. Torpeda, torpeda, torpeda.
0:14:50:Oficer dy�urny, ca�a w prawo, 141 .
0:14:52:Sonar jej nie wykry�, kapitanie.|MiGi musia�y j� spu�ci�.
0:14:59:- Zbli�a si�. Uderzy w nas.|- Przygotowa� si�.
0:15:10:- Cel 1 200.|- Puk-puk.
0:15:31:Idziemy na g�r�.
0:15:44:- W lewo.|- Obr�t o 90 stopni.
0:15:59:Zastanawiaj� si�,|dlaczego torpeda nie eksplodowa�a.
0:16:02:Pe�ny raport o stratach.
0:16:09:Moc rezerwowa!
0:16:13:- Prze��cz na zasilanie zast�pcze.|- Trzy generatory nie dzia�aj�.
0:16:17:- Pok�ad dziobowy zalany wod�.|- Rufa posz�a 14 stopni w d�.
0:16:22:Przeka� to admiralicji: "Storpedowani|przez chi�skie MiGi. Toniemy".
0:16:26:Podaj im nasz� pozycj�.
0:16:28:Czas opu�ci� okr�t.
0:16:30:- Wychodzimy! Wychodzimy!|- Opu�ci� okr�t!
0:16:35:STORPEDOWANI PRZEZ|CHI�SKIE MIGI - TONIEMY
0:16:51:Jeden pocisk na MiGi.
0:17:05:ZNISZCZONY
0:17:06:Zachowa� cisz� radiow�.
0:17:15:Ich ostatnia wiadomo��.
0:17:19:Ma�y podst�p pana Gupty|z koderem zadzia�a�.
0:17:22:Pozycja, jak� podali,|znajduje si� 1 10 km st�d.
0:17:25:Brytyjska marynarka|nigdy ich nie znajdzie.
0:17:29:Ludzie za burt�.
0:17:36:�MIER� BRYTYJSKICH MARYNARZY
0:17:41:??????? CIA� PODZIURAWIONYCH|KARABINEM MASZYNOWYM
0:17:44:MORD BRYTYJSKICH MARYNARZY
0:17:48:Panie Stamper.|Bawi� si� w�a�nie moimi nag��wkami.
0:17:51:Musz� wiedzie� dok�adnie,|ile os�b ocala�o.
0:17:54:Jestem ju� sp�niony. Prosz� tylko|u�y� odpowiedniego rodzaju amunicji.
0:17:58:Tak jest.
0:18:02:Wy�mienicie.
0:18:32:Rozpocz�� odzysk. Wy�lij naszych|nurk�w na d� do Devonshire.
0:18:49:POCISKI
0:19:00:Panie Gupta,|faza pierwsza zako�czona.
0:19:15:Dzie� dobry, moi z�oci tropiciele.
0:19:17:Jaki rodzaj zamieszania powinni�my|dzi� wywo�a� na �wiecie. Wiadomo�ci?
0:19:22:Powodzie w Pakistanie, zamieszki w|Pary�u i katastrofa lotnicza w Kalifornii.
0:19:27:�wietnie. Czy jeste�my gotowi wypu�ci�|na rynek nowe oprogramowanie?
0:19:33:Tak jest. Zgodnie z umow�,|zawiera ono wiele b��d�w.
0:19:36:Ludzie b�d� zmuszeni|aktualizowa� je latami.
0:19:38:Wspaniale. Panie Wallace,|prosz� si� skontaktowa� z prezydentem.
0:19:43:Niech mu pan powie,|�e je�eli nie obni�y op�at za kabl�wk�,
0:19:46:wypu�cimy kaset� wideo z nim|i jak�� ma�olat� w pokoju hotelowym.
0:19:50:To inspiruj�ce.
0:19:51:- Jak ju� podpisze, co trzeba, i tak|wypu�cicie kaset� na rynek. - Za�atwione.
0:19:56:Przepraszam.
0:19:58:- Jest na si�demce.|- Panie Stamper.
0:20:03:Rozpocz�li�my faz� drug�.|Mam kaset� wideo.
0:20:07:Sam jej nie widzia�em,|ale podobno materia�jest wspania�y.
0:20:11:A co do pa�skich nag��wk�w,|to ocala�o 17 os�b.
0:20:15:Dobra robota, Stamper.
0:20:19:- Dzi�kuj�.|- Nie ma za co.
0:20:21:Prosz� to umie�ci�|w bezpiecznym miejscu.
0:20:25:Panowie i panie, prosz� o uwag�.
0:20:29:Wiadomo�� z ostatniej chwili.
0:20:32:Dziwnym zrz�dzeniem losu|otrzymali�my doskona�� histori�
0:20:36:na dzisiejsz� inauguracj�|naszej sieci telewizji satelitarnej.
0:20:40:Wygl�da na to, �e u wybrze�y p�d. Chin|zanosi si� na ma�y kryzys.
0:20:45:Maj� o tym krzycze� wszystkie|gazety, magazyny, ksi��ki,
0:20:50:filmy, telewizja, radio!
0:20:53:Mamy by� na antenie 24 godziny na dob�!
0:20:56:To jest nasza chwila!
0:20:59:Miliardy ludzi na ca�ej ziemi obejrz� to,|us�ysz� czy przeczytaj� o tym
0:21:06:w Sieci Medi�w Carvera.
0:21:11:Nie ma to... jak z�e wiadomo�ci.
0:21:24:Robi pan du�e post�py, panie Bond.
0:21:29:Studiowanie nowych j�zyk�w|sprawia mi przyjemno��, pani profesor.
0:21:36:Mo�na by powiedzie�,|�e ma pan wrodzon� zdolno��.
0:21:41:Ale praktyka czyni mistrza.
0:21:53:Jak si� m�wi po du�sku: "Nie ma mnie"?
0:21:57:- Zignoruj to.|- To s� s�owa,
0:21:59:kt�rych oni nie znaj�.
0:22:05:- Tu Bond.|- Przejd� na bezpieczn� lini�, 007.
0:22:08:Szyfrowanie sygna�u, kana�... cztery.
0:22:13:- Ten okr�t by� na mi�dzynarodowych|wodach. - Nie mamy pewno�ci.
0:22:17:James, gdzie jeste�?
0:22:20:A, Moneypenny. Jestem w Oxfordzie.
0:22:26:- Szlifuj� troch� sw�j du�ski.|- Troch�?
0:22:29:Niestety b�dziesz si� musia� po�egna�|ze swoj� lekcj�. Mamy stan pogotowia.
0:22:34:Wysy�amy do Chin ca�� flot�.
0:22:38:- B�d� tam... za godzin�.|- B�d� za 30 minut.
0:22:44:Do widzenia, moja s�odka.
0:22:47:Zawsze by�e� zr�cznym|j�zykoznawc�, James.
0:22:53:- Nawet nie pytaj.|- Nic nie m�w.
0:23:08:To niedorzeczne.|Wiemy dok�adnie, gdzie ten okr�t by�.
0:23:12:GPS - system nawigacji|satelitarnej - nie k�amie.
0:23:15:Zgoda, ale nasza stacja w Singapurze|wychwyci�a tajemniczy sygna� -
0:23:19:na cz�stotliwo�ci GPS,|dok�adnie w chwili ataku.
0:23:22:- Przez niego okr�t m�g� zboczy� z kursu.|- Szukamy ca�ej fregaty.
0:23:25:- Zauwa�y�am! - A pani zamiast|dzia�a�, prowadzi dochodzenie.
0:23:28:Moim celem jest zapobie�enie|III wojnie �wiatowej.
0:23:31:Wysy�anie w ten rejon armady|nie jest najlepszym wyj�ciem.
0:23:34:Sk�d dok�adnie pochodzi�|ten tajemniczy sygna�?
0:23:38:- Wci�� to badamy.|- Badacie!
0:23:41:Bez obrazy, M, ale czasem my�l�,|�e brak pani jaj do takiej roboty.
0:23:45:Mo�liwe. Korzy�� z tego taka,|�e u�ywam do...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin