opisy na gg;).txt

(12 KB) Pobierz
Tylko cud m�g�by to wszystko odmieni�, a reali�ci nie wierz� w cuda...
Jestem optymistk� realnie patrz�c� na �wiat xD
Kto Mnie Kocha, Kto O Mnie My�li, Niech Mi Si� Dzisiaj W Nocy Przy�ni!
Upita szcz�ciem xD na�pana marzeniami...
ufoludki mnie porwa�y b�de p�niej....
Moje serce jest do wzi�cia czekam na fajnego ksi�cia:)
Jedyne co mnie trzyma w szkole to grawitacja!
�  http://kara23karolina.bloog.pl/
Bo ja kocham oczy twoje do szale�stwa, do wieczora...
Czekasz na t� jedn� chwil� serce jak szalone bije... 
Bo mi�o�� Prosiaczku jest wtedy, gdy kogo� si� lubi za bardzo...
"PIJ MLEKO! nie wysy�aj kr�w na bezrobocie!"
Every day, every night, everyone need some love :* xD
- szkola jest jak Media Markt - powinni tego zabronic 
Szczyt si�y: Tak zgi�� z�ot�wk�, �eby si� orze�ek zesra� xD
Nie miej stresu ani flustracji z ka�dym dniem jeste� bli�ej wakacji :D
gdybym mog�a cofn�� czas, prze�y� �ycie jeszcze raz...
Owin� si� i papierek, b�d� s�odka jak cukierek"
nawet papier toaletowy wie, ze aby zyc nalezy sie rozwijac
Zapomnij o tym, co by�o, nie my�l o tym, co b�dzie, �yj tym, co jest
... Dla jednych ksi�niczka, dla innych szara myszka ...
Sometimes i`m a milion colors, sometimes i`m black and white
I am just a small girl in a big world trying to find someone to love...
mamooo on sie patrzy na moj opis!!!!
Jestem jak niebo ... nieosi�galna...<only sms>
Zawieszona pomi�dzy rzeczywisto�cia a snem
Sp�jrz w moje oczy... - one odzwierciedleniem duszy...
Pokonam dzi� siebie! Pokonam siebie! Udowodnie, �e mo�na lepiej!!


7 kwietnia co� si� sta�o,
co wiele szcz�cia nie jednemu ch�opcu da�o.
Urodzi�a si� dziewczynka
- zabawna blondynka,
z zielonymi oczami
i ustami jak malinka.
Jest nastolatk� weso��
i niemusi przejmowa� si� szko��.
Utalentowana niesamowicie
i wiele ch�opak�w chcia�oby sp�dzi� z ni� �ycie.
Na imi� jej Aga
i obra�a� si� na ni� niewypada.
Emo - punkiem nie jest �adnym,
lecz misiaczkiem bardzo zgrabnym.
Za r�n� muzyk� szaleje
i z tych rym�w si� �mieje.
Kocha konie,
gdy kto� chce je skrzywdzi�, krzyczy: "Zabronie!".
Ta�czy� lubi,
lecz czasem w krokach si� gubi.
"OK!" - m�wi� kocha,
za ch�opakami nie szlocha.
Kocha�a nie jednego Jakuba,
ale to by�a totalna zguba.
Lubi B�gowskiemu dokucza�
i nie pr�bujcie jej poucza�.
Kole�anenek ma jak ma�o kto,
bo jest mi�a, �e ho, ho.
Wszystko ju� o niej wiecie,
co jeszcze wiedzie� chcecie?
W�osy gumk� zwi�zuje
i czesto si� denerwuje.
Ko�czy� chyba, nie to czas,
wi�c ju� �egnam was.
Jak nie b�dziecie mnie komentowa�,
to b�de si� na was denerwowa�!!!

Je�eli kropelka to poca�unek-to ja przesy�am Ci deszcz :*
�yj!-krzykn�a nadzieja...Bez Ciebie nie potrafi�-odpar�o cicho �ycie..
Nic nie ma sensu nic nie trwa wiecznie wcale nie jest tak bajecznie...
U�miech to najpi�kniejsza rzecz,jaka cz�owiek mo�e da� cz�owiekowi
Brak opisu? Dlaczego? O tym ju� w nast�pnym odcinku! XD 
Obudzi�am Si� Z Krzykiem...�ni�o mi sie,�e �yj�!
Mi�o�� JeSt JaK FaLa RaZ Si� Zbli�a a RaZ oDDaLa 
Uczmy si� p�ywa�...�tak cz�sto toniemy w marzeniach.... 
Popatrz na mnie jeszcze raz, w Twoich oczach widz� blask.
Nie pokazuj ludziom, �e na czym� ci zale�y, bo dajesz im wtedy bro� do r�ki.
�ycie Jest Jak Ko�o Kt�re Sie Obraca To Co Min�o Nigdy Nie Powraca 
Mi�o�� jest jak cie� cz�owieka, gdy j� gonisz to ucieka . . . 
Pami�taj,�e kto� o Tobie marzy i smutek ma na twarzy
Dlaczego Chmurka Jest Na S�oneczku??to Gadu Jest Jakie� Zboczone;];];] 
Czemu Tort Nie Mo�e Mie� Dzieci??? Bo Ma Rozklekotane Jaja!!... 
Jestem sob�, a nie tym kogo ze mnie robi�!! 
...a gdy nadejd� deszczowe dni naucz� si� przechodzi� mi�dzy kroplami... 
Kto jest najweselszy na �wiecie? Ksi�dz, bo nawet na pogrzebach �piewa 
Za tw�j u�miech milion gwiazd :) za twoj dotyk slonca blask.
Chc� w g�owie t� chwil� zatrzyma�!
Lepiej by� nieszcz�liw� samotnie, niz nieszcz�liw� z kim� innym...
Czasami trudno odr�ni� przypadek od przeznaczenia..
S�uchaj kolego! To nie dla ciebie to co jest dla innego!!
Sp�jrz na ksi�yc, co jest w pe�ni, on marzenia twoje spe�ni...
Najwi�ksz� sztuk� w �yciu jest �mia� si� zawsze i wsz�dzie
Sercem patrz,bo to co pi�kne i wa�ne jest...niewidoczne dla oczu.
Szcz�cie jest ulotne - pojawia si�, b�y�nie i ga�nie . 
Kropla mi�o�ci znaczy wi�cej ni� ocean rozumu...
"...Sa w zyciu chwile,ktore w pamieci pozostaja..."
Nie pozw�l, by okno Twego serca sta�o si� lustrem..
Serce jest jak zegar-w ka�dej minucie godzinie dobie mysli o drugiej osobie
Najgorzej by� nikim dla kogo� kto jest dla ciebie wszystkim..
Niech m�wi�, �e...to nie jest mi�o��....
...na sercem dzi� umieram... mi�o�c mnie zabija...
Nie my�l, �e zrani�e� mnie, Te� nie zawsze by�am fair... ;D
...Trzeba si� �mia�, wariatk� gra�, weso�ym by� i z �ycia drwi�...
Wierz� bo wiara czyni cuda. Nie przestan� bo na bank mi si� uda! xD :*
..::: Maybe YES, maybe NO, maybe BABY I don`t know :::...
Gdy cz�owiek jest zbyt szcz�liwy, wci�� dr�y z niepokoju. 
Nie ka�y m�wi to co mysli, czasem s�owa �a zb�dne...
Kto nie ma odwagi do marze�, ten nie ma si�y do walki...
B�d� jaw� nie snem, �yciem nie chwil�...
Niech kto� zatrzyma w ko�cu �wiat .... Ja wysiadam...
Na samotno�c skazuj� cz�owieka nie wrogowie, lecz przyjaciele...
Najpi�kniejsze jest to, czego nie ma, na co czekasz i t�sknisz od lat.
Bo najpi�kniejsze s� w �yciu marzenia,bajkowy, kolorowy �wiat...
�ycie to tylko chwila, wi�c nie tra�my jej..
�ycie to r�a... o s�odkim zapachu i ostrych kolocach.
Serca przepe�nione mi�o�ci� ngdy daleko od siebie nie odejd�...
Aby� gdy... mnie tylko poznasz... Ca�y mi si� oddasz..
Aby kogo� pozna�, trzeba z nim beczke soli zje�� :)
Prawdziwy przyjaciel zauwa�a pierwsz� �z�, �apie drug� a powstrzymuj� trzeci�..
I thinking abaout you every time... Tell me why?
W mi�o�ci pragniesz, by ci wierzono; w przyja�ni, by ci� rozumiano.
�atwiej zakocha� si�, nie kochaj�c, ni� odkocha�, kiedy si� kocha.
Prawdziwie kochasz wtedy, kiedy nie wiesz, dlaczego.
Masz no�?? Walcz... lub wbij sobie w serce...
Nie b�d�my �mieszni, �e mo�emy byc jak w bajce...
Korzystaj z �ycia, zanim ono Cie wykorzysta...
m�wi�am,�e dam rad�...nie da�am,m�wi�am,�e zapomn�..k�ama�am...
Nie musz� by� idealna. Wystarczy, �e jestem wyj�tkowa :)
Obok jeste� wci�� i nie ma ci�...Nie potrafisz wprost nie kocha� mnie....
Somewhen, somehow we'll to say Goodbye...
And I will always love you...
Prawda raz podeptna podnosi si� z ziemi bardzo wolno...
Przy Tobie by�, o Tobie �ni�, to pow�d dla kt�rego warto �y� :)
Kr�lowa swojego losu, ksi�niczka w�asnej bajki...
Niech zgin�, niech powieki si� zamkn�, a b�l przepadnie.
Z Tob� nawet szaro�� nabiera barw...:)
To co by�o nie wr�ci...czasu nie da si� zawr�ci�...
Szcz�cie zwykle r�zne barwy ma...
Catch me if you can ;)
Zima, zima, ale zimy nie ma, wiec ja jad� po betonie i z�bami dzwoni�!
�ycie to nie lalka, nie zata�czy tak jak mu zagrasz...
W �yciu nie ma pr�b, od razu zaczyna si� przedstawienie...
Analizuj�c p�atek po p�atku nikt jeszcze nie poj�� pi�kna r�y...
�yj na luzie , wszystko olac ,NIKIM ju� si� nie przejmowac !!!
Czasem krytykuj�ce s�owa bol� bardziej ni� uderzenie w twarz ...:(
Te minuty szcz�cia,teraz s� �zami rozpaczy :(
Ciesz sie sob�. Ciesz si� �wiatem bo warto sie wyszale�!!!
�ycie to twoja rola, nie masz wyj�cia musisz j� gra� !!!
Wczoraj to wspomnienie ,dzisiaj przeznaczenie, a jutro? Nikt nie wie...
Nikt nie ma prawa kierowa� naszym �yciem!!
Nie zwracaj uwagi na wady,ciesz sie zaletami !!!
�ycie- to kr�tkie chwile,raz smutne, raz mi�e ...
Potrafie by� soba w tym fa�szywym �wiecie, pokazac �e nic o mnie nie wiecie
Ryzyko -to naprawde ono sprawia ze zycie jest cikawe...,
Wystarczy s�owo,jaki� gest i nagle wie� czego od �ycia chcesz ...
...My�l...Wierz...Marz...Miej odwage...
''Ka�dy jest ksi�ciem i ma ciemna stron� ...''
... wspomnieniami serca nie oszukasz ..
...Bo nie zawsze jest tak , jak by�my chcieli ...
Serce kobiety to ocean pelen tajemnic ...
Mi�o�c jest jak dobre wino -potrafi uderzyc do g�owy :)
Wr��my jeszcze do tych dni kiedy si� spe�nia�y sny :)
kiedy my�lisz �e ju� jeste� w niebie nagle ucinaj� ci skrzyd�a.
Tam gdzie nie ma dr�g�
Tak blisko, a jak daleko ;)
Wolno�� poczu� chc� i wypi� pragn� j� do dna ;)
Cho�by� zamkn�� wszystkie drzwi to nie zatrzymasz mnie...
Niewiele jest takich chwil, za dobrze wiem, �e smutek mam we krwi.
S� ludzie, kt�rych uprzejmo�� gorsza jest od bezczelno�ci. 
W naturze cz�owieka le�y rozs�dne my�lenie i nielogiczne dzia�anie ;D
""...A w �yciu bardzo bOl� niespelnione nadzieje"...;[
Trudno wierzyc w cos jesli dookola tyle zla trudno zaufac komus kiedy ludzie rania;/.
"...Czas Jednych Przybliza Drugich Coraz bardziej Oddala Rozlacza Ich Na Zawsze Tak Bardzo Ze Nawet Nie Zaplacza;[...";(;*
Czym sen dla cia�a, tym przyja�� dla ducha - od�wie�a si�y.
M�dre my�li s� jak przyjaci�ki, nie nale�y mie� ich zbyt wiele ;))
Nie przejmuj si�, �e jeste� zerem - w ko�cu z zer sk�adaj� si� miliony :)
Tylko jedno mo�e unicestwi� marzenie - strach przed pora�k�...
Na dwa serca dzielisz �wiat ka�dy ma to, co drugiemu skrad�.
Tw�j szept uspokaja mnie, bo jeste� ukojeniem... 
Nie kochaj mocno, bo przyjdzie nienawi�c, nie nawid� mocno, bo przyjdzie mi�o��...
MiLcZeNiE BoLi bArDzIeJ Od s��W, s�oWa bArDzIeJ Od cZyN�W.
U�miech na ustach, a w sercu b�l, to najtrudniejsza ze wszystkich r�l...
Codziennie patrz na �wiat, jakby� widzia� go po raz pierwszy...
�ycie, To Ostry Miecz, Na Kt�rym B�g Napisa�: Walcz, Kochaj, Cierp..."
Przysz�o�� jest jak bia�a kartka, tylko od nas zale�y jej kolor.
W �yciu jest jak w kinie - ga�nie �wiat�o i wszystko ginie :-(
Tylko szkoda, �e �ycie to nie bajka, w kt�rej zawsze jest happy end...
Przez ca�e �ycie mo�na mie� wszystko,a w jednej chwili zosta� z niczym...
Kto� ukrad� mi nadziej�, kto� sprzeda� moj� wiar�, kto� porozrzuca� moje marzenia... 
W �yciu ka�dego z nas przychodzi taki moment, w kt�rym trzeba wy��czy� swoje uczucia... 
"...B...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin