365 zadań i ćwiczeń z rozwiązaniami. Język niemiecki - ebook.pdf

(1106 KB) Pobierz
239418429 UNPDF
239418429.001.png
Niniejsza darmowa publikacja zawiera jedynie fragment
pełnej wersji całej publikacji.
Aby przeczytaæ ten tytuł w pełnej wersji kliknij tutaj .
Niniejsza publikacja mo¿e byæ kopiowana, oraz dowolnie
rozprowadzana tylko i wył¹cznie w formie dostarczonej przez
NetPress Digital Sp. z o.o., operatora sklepu na którym mo¿na
jakiekolwiek zmiany w zawartoœci publikacji bez pisemnej zgody
NetPress oraz wydawcy niniejszej publikacji. Zabrania siê jej
od-sprzeda¿y, zgodnie z regulaminem serwisu .
Pełna wersja niniejszej publikacji jest do nabycia w sklepie
Autorzy: Marek Spławiński , Andrea Bagdasarian , Joanna Wiejak
Konsultacja metodyczna: Wolfgang Schramm
Korekta: Maria Ząbecka , Małgorzata Konopacka
Koordynacja prac merytorycznych: Marek Spławiński
Koordynacja projektu: Joanna Szeligowska
Projekt okładki: Grażyna Ficenes
Produkcja: Marzena Baranowska
Skład: GABO s.c. Milanówek
Druk i oprawa: Zakład Poligraficzno-Wydawniczy POZKAL
© 2008 Langenscheidt Polska Sp. z o.o., Warszawa
02-548 Warszawa
Ul. Grażyny 13
ISBN: 978-83-7476-328-8
Cena: 29,90 zł
239418429.002.png
WSTĘP
Szanowni Państwo, oddajemy do rąk Państwa „365 zadań i ćwiczeń” – zbiór zadań leksykal-
no-gramatycznych. Niniejsza publikacja powstała w oparciu o nasze wieloletnie doświadczenia
dydaktyczne w pracy z uczniami i studentami oraz współpracę z nauczycielami i profesorami
wyższych szkół. To właśnie potrzeby uczniów oraz studentów wzięliśmy pod uwagę, pracując nad
tą książką. Uwzględniliśmy również najnowsze trendy w metodyce nauczania języka niemieckie-
go, tworząc przyjazne dla uczących się języka niemieckiego zadania, które ukierunkowane są na
rozwój komunikacji.
Niniejsza publikacja adresowana jest do szerokiego grona odbiorców. Powinna stanowić
pomoc dydaktyczną zarówno dla uczniów przygotowujących się do egzaminów z języka nie-
mieckiego organizowanych m.in. przez Instytut Goethego oraz egzaminów maturalnych na po-
ziomie podstawowym i rozszerzonym, jak i nauczycieli, którzy będą chcieli wykorzystać nasze
propozycje zadań leksykalno-gramatycznych na lekcjach oraz kursach języka niemieckiego.
Opracowanie to powstało również z myślą o wszystkich, którzy chcą samodzielnie pracować
nad poszerzeniem swojej znajomości języka niemieckiego, bądź powtórzyć różne zagadnienia
leksykalno-gramatyczne.
Książka składa się z 10 rozdziałów, w których umieszczono 87 podrozdziałów. Każdy pod-
rozdział liczy cztery zadania o zróżnicowanym stopniu trudności. Zadania oznaczono graficznie
w następujący sposób:
dla średnio zaawansowanych,
dla za-
awansowanych. Ostatni rozdział zawiera ćwiczenia utrwalające.
Każde zadanie, zaczynające się od nakreślenia sytuacji, stanowi pewną całość leksykalną.
Staraliśmy się, aby poruszone w zadaniach tematy były bliskie każdemu czytelnikowi. Na ostatniej
stronie publikacji zamieściliśmy skorowidz tematów, który ułatwi dostęp do wybranych zagadnień
leksykalnych. Bardzo starannie dobieraliśmy również zagadnienia gramatyczne, aby znajdowały
one praktyczne zastosowanie w realnych sytuacjach.
Zawarte w niniejszej publikacji treści są zgodne z podstawą programową oraz uwzględniają
wymagania, które stawia się uczniom na egzaminach. Również zastosowane typy zadań (zadania
wielokrotnego wyboru, „prawda – fałsz”, dobieranie, testy luk sterowanych, zadania otwarte) bar-
dzo często spotyka się na takich egzaminach.
Na końcu publikacji zamieściliśmy klucz z rozwiązaniami oraz wyjaśnieniami dotyczącymi
trudniejszych zadań. Będą one świetną pomocą podczas samodzielnego rozwiązywania zadań.
Mamy nadzieję, że proponowany zbiór zadań i ćwiczeń okaże się pomocny w poszerzaniu
znajomości języka niemieckiego.
Życzymy Państwu owocnej pracy z „365 zadań i ćwiczeń” i wielu sukcesów w nauce języka
niemieckiego oraz na egzaminach.
Marek Spławiński
Andrea Bagdasarian
Joanna Wiejak
dla początkujących,
239418429.003.png
SPIS TREŚCI
RODZAJNIK / ARTIKEL
5
• Czasowniki zwrotne / Reflexive Verben
84
Rodzajnik określony i nieokreślony / Bestimmter und
unbestimmter Artikel
Tryb rozkazujący / Imperativ
85
5
Czasowniki modalne / Modalverben
87
Brak rodzajnika / Nullartikel
6
• Formy czasów przeszłych czasowników modalnych /
Modalverben im Präteritum und im Perfekt
89
RZECZOWNIK / SUBSTANTIV
8
• Czasowniki przechodnie i nieprzechodnie /
Transitive und intransitive Verben
• Biernik / Akkusativ
8
92
Celownik / Dativ
9
Czas przeszły – czasowniki odmiany słabej /
Präteritum – schwache Verben
Dopełniacz / Genitiv
11
93
• Tworzenie liczby mnogiej / Pluralbildung
12
• Czas przeszły – czasowniki odmiany mocnej /
Präteritum – starke Verben
• Słaba i mocna odmiana rzeczownika / Schwache und starke
Deklination
95
14
Czas przeszły – czasowniki odmiany mocnej,
słabej i mieszanej / Präteritum – starke, schwache
und unregelmäßige Verben
Rzeczowniki złożone / Komposita
16
Nazwy krajów i ich mieszkańców / Ländernamen und
Bezeichnung der Einwohner
97
17
• Imiesłów czasu teraźniejszego / Partizip Präsens
98
• Rekcja rzeczownika / Substantive mit Präpositionen
19
• Imiesłów czasu przeszłego / Partizip Perfekt
100
Czas przeszły – czasowniki posiłkowe /
Perfekt – Hilfsverben "haben", "sein"
ZAIMEK / PRONOMEN
22
102
Zaimek osobowy / Personalpronomen
22
• Czas przeszły – czasowniki odmiany słabej /
Perfekt – schwache Verben
Zaimek nieosobowy "es"/ Pronomen "es"
23
104
• Zaimek zwrotny / Reflexivpronomen
25
• Czas przeszły – czasowniki odmiany mocnej,
słabej i mieszanej / Perfekt – starke, schwache und
unregelmäßige Verben 106
• Czas przeszły / Plusquamperfekt 108
• Czas przyszły / Futur I 110
• Bezokolicznik bez "zu" / Infinitiv ohne "zu" 112
Bezokolicznik z "zu" / Infinitiv mit "zu" 114
Bezokolicznik z "zu" lub bez "zu" / Infinitiv mit/ohne "zu" 116
• Czasowniki "haben", "sein" z "zu" / "haben",
"sein" mit "zu"
• Zaimek dzierżawczy / Possessivpronomen
26
• Zaimek wskazujący / Demonstrativpronomen
28
Zaimek pytający / Interrogativpronomen
29
Zaimek nieokreślony / Indefinitpronomen
31
PRZYMIOTNIK / ADJEKTIV
34
• Odmiana przymiotnika z rodzajnikiem określonym /
Adjektivdeklination nach dem bestimmten Artikel
34
Odmiana przymiotnika z rodzajnikiem nieokreślonym /
Adjektivdeklination nach dem unbestimmten Artikel
35
119
• Bezokolicznik czasu przeszłego Perfekt z "zu" /
Infinitiv Perfekt mit "zu"
• Odmiana przymiotnika bez rodzajnika /
Adjektivdeklination nach dem Nullartikel
121
37
Strona bierna / Passiv
123
• Odmiana przymiotnika z zaimkiem dzierżawczym
i zaimkiem nieokreślonym / Adjektivdeklination nach
dem Possessivpronomen und dem Indefinitpronomen 39
• Stopniowanie przymiotnika / Komparation des Adjektivs 41
• Rekcja przymiotnika / Adjektive mit Präpositionen
• Strona bierna z czasownikami modalnymi /
Passiv mit Modalverben
125
• Strona bierna określająca stan / Zustandspassiv
128
Tryb przypuszczający i forma opisowa /
Konjunktiv II und Konditional I
43
130
• Tryb przypuszczający – zdania warunkowe, zdania
porównawcze / Konjunktiv II – Bedingungssätze,
Vergleichssätze
LICZEBNIK / ZAHLWORT
46
Liczebniki główne / Kardinalzahlen
46
132
Liczebniki porządkowe / Ordinalzahlen
48
Mowa zależna / Indirekte Rede
135
Wyrażenia rzeczownikowo-czasownikowe /
Funktionsverbgefüge
PRZYSŁÓWEK I PARTYKUŁA / ADVERB UND PARTIKEL 50
• Przysłówki czasu, sposobu i miejsca / Temporal-,
Modal- und Lokaladverbien 50
Stopniowanie przysłówka / Komparation des Adverbs 52
Przysłówki z przyimkami / Adverbien mit Präpositionen 54
• Partykuły / Partikeln
137
• Rekcja czasownika / Verben mit Präpositionen
139
SKŁADNIA / SYNTAX
142
Szyk wyrazów w zdaniu pojedynczym / Wortfolge im
einfachen Satz
56
142
• Szyk prosty i przestawny w zdaniu złożonym /
Gerade und versetzte Wortfolge 144
Zdania pytające / Fragesätze 146
Zdania pytające rozstrzygające / Entscheidungsfragen 149
• Zdania pytające zależne / Indirekte Fragesätze 151
• Zdania dopełnieniowe / Objektsätze 153
• Zdania okolicznikowe przyczyny / Kausalsätze 155
Zdania przyzwalające / Konzessivsätze 158
Zdania warunkowe / Konditionalsätze 160
• Zdania okolicznikowe celu / Finalsätze 162
• Zdania okolicznikowe sposobu / Modalsätze 164
• Zdania porównawcze / Vergleichssätze 167
Zdania okolicznikowe czasu / Temporalsätze (als/wenn) 168
Inne zdania okolicznikowe czasu / Andere Temporalsätze 170
• Zdania przydawkowe / Relativsätze
Przyimki z biernikiem / Präpositionen mit Akkusativ
59
Przyimki z celownikiem / Präpositionen mit Dativ
61
• Przyimki z biernikiem lub celownikiem /
Wechselpräpositionen (mit Akkusativ oder Dativ)
63
• Przyimki z dopełniaczem / Präpositionen mit Genitiv
64
Przyimki czasu, przyczyny i miejsca / temporale,
kausale und lokale Präpositionen
66
CZASOWNIK / VERB
69
• Odmiana czasowników w czasie teraźniejszym /
Konjugation der Verben im Präsens
69
Czasowniki / Verben "sein", "haben"
70
• Czasownik / das Verb "werden"
72
• Czasownik / das Verb "lassen"
74
173
• Czasowniki / Verben "kennen", "wissen"
76
• Spójniki wieloczłonowe / Mehrteilige Konjunktionen
175
Czasowniki z biernikiem, celownikiem, i dopełniaczem /
Verben mit Akkusativ, Dativ, Genitiv 78
• Czasowniki rozdzielnie złożone / Trennbare Verben 80
• Czasowniki nierozdzielnie złożone / Untrennbare Verben 82
• Przydawka rozwinięta / Das erweiterte Attribut
177
ĆWICZENIA UTRWALAJĄCE / GESAMTÜBUNGEN 180
KLUCZ
189
PRZYIMEK / PRÄPOSITION
59
239418429.004.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin