BF - balneologia.pdf

(304 KB) Pobierz
kosmetyka wellness
W drodze do spa
Balneologia
Balneologia jest znana w naszej kulturze od setek lat, a jej właściwości lecznicze doceniali już nasi dalecy
przodkowie. Warto pamiętać, że to właśnie uzdrowiska i kurorty były odbierane jako pierwsze ośrodki spa
i wellness. Wróćmy więc choć na chwilę do źródeł i przyjrzyjmy się efektom, jake mogą przynieść kąpiele lecznicze.
K ąpiele uzdrawiające stosowa-
sze wzmianki dotyczyły Cieplic Śląskich
z 1137 roku i Lądka z około 1241 r.
W 1793 roku jako uzdrowisko zaczęła funk-
cjonować Krynica, a w 1880 Nałęczów.
Pierwsza rozprawa o wodolecznictwie na-
pisana po łacinie została ogłoszona w 1522
roku przez Marcina z Miechowa. W 1575 ro-
ku nadworny lekarz Stefana Batorego, dr
Wojciech Oczko, wydaje w Krakowie dzieło
pt. „Cieplice”, gdzie po raz pierwszy podaje
wskazania i przeciwwskazania do leczenia
uzdrowiskowego, z tego też względu uznaje
się go za ojca polskiej balneologii.
Mimo tej bogatej historii za ojca współ-
czesnej balneologii uznaje się Emila
Osanna, który w pierwszej połowie
XIX wieku wsławił się odkrywczymi ba-
daniami dotyczącymi źródeł mineralnych.
no już w starożytności, zarówno
w starożytnym Egipcie, jak i w an-
tycznej Grecji i Rzymie. Większość naj-
starszych uzdrowisk europejskich w swo-
jej historii sięga XII i XIII wieku, a od XV
wieku leczenie uzdrowiskowe było bardzo
szeroko stosowane. Polskie uzdrowiska
cieszyły się dużym uznaniem, a pierw-
46
BEAUTY FORUM POLSKA 10/2011
799999249.034.png 799999249.035.png 799999249.036.png 799999249.037.png 799999249.001.png 799999249.002.png
 
W tym okresie zaczęto powszechnie stosować kuracje polegające
m.in. na piciu wód mineralnych i różnorodnych kuracjach wodnych.
Koniec wieku przyniósł jednak postęp cywilizacyjny, a przez roz-
wój nauk medycznych, w szczególności farmakologii, balneologia
znacznie straciła na popularności.
Balneologia to samodzielna dziedzina wiedzy medycznej wykorzy-
stująca do leczenia, profilaktyki, rehabilitacji i częściowo diagnosty-
ki naturalne surowce lecznicze tj. wody mineralne, gazy lecznicze,
peloidy i walory klimatyczne.
Balneologia dziś
Obecnie naturalne metody lecznicze przeżywają renesans. Wiąże
się to między innymi z poznaniem skutków ubocznych farmaceuty-
ków oraz z rozwojem samej balneologii, której metody lecznicze są
coraz bardziej efektywne i mogą być stosowane w przypadku coraz
szerszego zakresu dolegliwości i chorób.
W leczeniu uzdrowiskowym stosuje się obecnie zarówno kąpiele
w składnikach pochodzenia naturalnego, jak i syntetycznego, zaś
kryterium przydatności stanowią ich właściwości chemiczne i fi-
zyczne. Poza samą kąpielą dzisiejsze uzdrowiska dysponują także
wyspecjalizowaną kadrą medyczną, specjalistami w dziedzinie geo-
logii czy klimatologii oraz nowoczesnymi urządzeniami wspomaga-
jącymi działanie kąpieli.
Naturalnie, zdrowo, tanio
Dlaczego warto korzystać z dobrodziejstw, jakie niesie ze sobą ta
dziedzina medycyny? Wspominaliśmy już o tym, że stosowanie
farmakoterapii oprócz efektów korzystnych wywołuje cały szereg
objawów ubocznych. Natomiast niepodważalną zaletą zdecydo-
wanej większości metod naturalnych jest brak skutków ubocznych.
Jakie są minusy? Zabieg chirurgiczny czy silne leki pozwalają na
natychmiastowe uzyskanie oczekiwanego wyniku, natomiast me-
tody fizjoterapeutyczne wymagają czasu. Oceniając jedynie szyb-
kość działania metody naturalne wypadają często niekorzystnie,
Warto wiedzieć
Wody lecznicze są to naturalne wody podziemne posiadające udowodnione
właściwości lecznicze i cechujące się stałym składem chemicznym oraz natural-
ną czystością mikrobiologiczną. Wody zaliczane do mineralnych muszą zawierać
co najmniej 1000 mg składników mineralnych w litrze. O właściwościach leczni-
czych decyduje rodzaj i stężenie składników mineralnych. W Polsce mamy bogate
złoża wód mineralnych leczniczych. Najczęściej spotykanymi i najważniejszymi
wodami są: wody chlorkowo-sodowe, wodorowęglanowe, siarczkowo-siarko-
wodorowe, radoczynne i termalne. Wody mineralne stosuje się do kąpieli leczni-
czych w wannach i basenach, do inhalacji, płukań, irygacji i kuracji pitnej.
Peloidy – w Polsce popularne zwłaszcza borowiny – złoża bogate, ale i bardzo
wartościowe pod względem przydatności leczniczej. Najczęściej stosowane
zabiegi borowinowe to: okłady, kąpiele całkowite i częściowe, zabiegi gineko-
logiczne, nasiadówki. Rzadziej stosowane zabiegi to kąpiele zawiesinowe oraz
jontoforeza i fonoforeza borowinowa.
Gazy lecznicze – występują one naturalnie w przyrodzie w formie rozpuszczonej
w wodzie lub w formie gazowej. W balneologii wykorzystuje się głównie dwutle-
nek węgla, siarkowodór, radon, tlen, ozon oraz powietrze.
BEAUTY FORUM POLSKA 10/2011
799999249.003.png 799999249.004.png 799999249.005.png 799999249.006.png 799999249.007.png
 
kosmetyka wellness
jednak szybkie efekty lecznicze wiążą się
z dodatkowym ryzykiem. Zanim zastosuje-
my lek, zwłaszcza silnie działający, stajemy
często przed dylematem wyboru mniejsze-
go zła. Ten problem przestaje istnieć w przy-
padku metod uzdrowiskowych. Ponadto
uzyskane dzięki nim wyniki lecznicze są
trwalsze i utrzymują się dłużej. Wynika to
z odmiennego mechanizmu działania me-
tod naturalnych w porównaniu z farmako-
terapią. Zabiegi balneologiczne pobudzają
mechanizmy adaptacyjne i aktywują rezer-
wy czynnościowe organizmu, co prowa-
dzi do usprawnienia funkcjonowania wie-
lu układów fizjologicznych równocześnie.
Żadne farmaceutyki nie mogą z tym dzia-
łaniem konkurować. Warto także zwrócić
uwagę, że koszty leczenia uzdrowiskowego
są dużo niższe niż wszelkie inne metody
lecznicze. W połączeniu ze wspomnianymi
wcześniej cechami staje się zatem najbar-
dziej pożądanym produktem. Oczywiście
nie neguję tu w żaden sposób konieczno-
ści ingerencji medycznej w uzasadnionych
przypadkach i chorobach, które bez lecze-
nia farmakologicznego mogłyby zagrażać
zdrowiu czy życiu.
Wszystkie zabiegi balneologiczne przepro-
wadzane winny być pod kontrolą lekarza.
W uzdrowiskach i zakładach fizjoterapii
pracują wykwalifikowani balneolodzy, któ-
rzy także posiadają specjalizację kliniczną.
Wśród najbardziej popularnych kąpieli wy-
różnić można następujące:
Kąpiele błotne – stosowane w naturze
przez zwierzęta przede wszystkim do po-
zbywania się pasożytów ze skóry oraz ja-
ko ochrona przed słońcem. W lecznictwie
stosowane przede wszystkim dla efektów
upiększających oraz w przypadku proble-
mów skórnych, reumatyzmu i chorób zwy-
rodnienia stawów. Ze względu na ciepło
większość kąpieli błotnych wiąże się z ko-
jącymi rytuałami, co daje efekt relaksu
i zmniejsza napięcia;
Kąpiel kwasowęglowa – to zabieg z wy-
korzystaniem wody ze zwiększoną zawar-
tością dwutlenku węgla, który wchłania-
ny jest przez skórę i układ oddechowy.
Poprawia krwiobiegi przez obniżenie po-
ziomu cholesterolu i glukozy we krwi i roz-
szerzenie naczyń włosowatych;
Kąpiele tlenowe – wykonywane przez che-
miczne rozpuszczanie w wodzie nadboranu
sodu lub boranu manganu lub przez wysy-
cenie wody tlenem w saturatorze. Działają
odprężająco, odświeżająco i regenerująco,
zwiększają ogólną wydolność organizmu;
Kąpiele siarkowe – woda napełniona siar-
kowodorem przez działanie odczynu za-
sadowego siarki przyspiesza metabolizm
skóry. Dzięki rozszerzeniu się naczyń wło-
sowatych siarka łatwiej wnika do organi-
zmu. Skuteczne w walce z łuszczycą, egze-
mą, łojotokiem i trądzikiem;
Kąpiele jodowo-bromowe – skóra ab-
sorbuje obecne w nich jodki. Zmniejszają
pobudliwość nerwów czuciowych i rucho-
wych oraz normalizują ciśnienie tętnicze.
Regulują metabolizm skóry i poprawiają
jej odporność. Stosowane w schorzeniach
reumatycznych, chorobach przemiany ma-
terii, jako środek pomocniczy w leczeniu
łuszczycy, wyprysku przewlekłego czy ner-
wic naczyniowych;
Kąpiele w igliwiu – odwar ze świeżych
gałęzi sosen i świerków oraz aromatycz-
ne olejki dodawane są do kąpieli. Kąpiele
takie działają uspokajająco i rozluźnia-
ją mięśnie, stosowane są między innymi
w zwalczaniu bezsenności;
Kąpiele borowinowe – używa się w nich
borowin, czyli rozdrobnionych torfów, sta-
nowiących naturalne substancje mineral-
ne. Podczas zabiegu ciało poddawane jest
powolnemu, stopniowemu przegrzaniu,
dzięki któremu uruchamiane są mecha-
nizmy termoregulacji. Borowina zawiera
ponad 50% substancji organicznych i ma
zastosowanie głównie w leczeniu gośćca,
chorób kobiecych i niektórych chorób na-
rządów wewnętrznych;
Kąpiel perełkowa – rodzaj zabiegu balne-
ologicznego polegający na kąpieli w wo-
dzie o temperaturze 35–37°C, do której
wtłaczane jest powietrze pod ciśnieniem.
Można wykonywać ją na bazie zwykłej wo-
dy, ale zastosowanie wód leczniczych po-
tęguje jej zdrowotne działanie. Kąpiel pe-
rełkową przeprowadza się w wannach ze
specjalnym rusztem na dnie, przez który
wtłaczane jest powietrze o ciśnieniu 2–4
atmosfer. Zabieg trwa ok. 15 minut, działa
odprężająco i zabezpiecza przed możliwoś-
cią zaburzeń krążeniowych. Zalecany jest
przy nerwicach, ogólnym osłabieniu, prze-
męczeniu itp.
Do większości metod leczniczych stoso-
wanych w uzdrowiskach wykorzystuje
się surowce naturalne tj. wody mineral-
ne lecznicze, peloidy (denne osady wodne
– borowiny, muły) i gazy.
Balneologia jest znana w naszej kulturze
od setek lat, podobnie jak jej własności
lecznicze. Także od wieków znajduje swo-
ich gorących zwolenników i miłośników,
a w ostatnim czasie to uzdrowiska i kurorty
były odbierane jako pierwsze ośrodki spa
i wellness. Dziś klienci oczekują szybszych
efektów. Jednak rola tego typu miejsc jest
nadal niezwykle ważna w poprawie nasze-
go zdrowia, jak i kondycji psychofizycznej.
n
Rafał Bielawa | Dyrektor PR & marketingu Nova 2. Na
podstawie „Lecznictwo uzdrowiskowe – poradnik dla chorych”
prof. dr hab. Ireny Ponikowskiej
48
BEAUTY FORUM POLSKA 10/2011
799999249.008.png 799999249.009.png 799999249.010.png 799999249.011.png 799999249.012.png 799999249.013.png 799999249.014.png 799999249.015.png 799999249.016.png 799999249.017.png 799999249.018.png 799999249.019.png 799999249.020.png 799999249.021.png 799999249.022.png 799999249.023.png 799999249.024.png 799999249.025.png 799999249.026.png 799999249.027.png 799999249.028.png 799999249.029.png 799999249.030.png 799999249.031.png 799999249.032.png 799999249.033.png
 
Zgłoś jeśli naruszono regulamin