Lost - Missing pieces [01] The Watch.txt

(1 KB) Pobierz
{74}{158}{Y:B}LOST: ZAGUBIENI|BRAKUJ�CE KAWA�KI
{204}{253}{y:b}ZEGAREK
{318}{350}Co tam porabiasz?
{438}{476}Tylko rzucam kamieniami.
{481}{566}�wietnie. �wietnie, rzucisz ka�dym|kamieniem zanim si� o�enisz.
{611}{735}To lepsze ni� zastanawia� si� z Sar� i organizatork�|wesela gdzie postawi� kwiaty.
{744}{775}Rozs�dny wyb�r.
{856}{972}Pos�uchaj, przed ta noc�, przed,|przed tym szale�stwem, chcia�bym ci co� da�.
{983}{1031}To nale�a�o do mojego ojca...
{1075}{1133}i teraz... pomy�la�em,|�e to b�dzie odpowiedni czas.
{1193}{1233}Nigdy wcze�niej nie widzia�em,|�eby� go nosi�.
{1242}{1285}To pewnie dlatego,|�e nigdy tego nie robi�em.
{1402}{1510}Tw�j dziadek nie za bardzo|lubi� twoj� matk�, i...
{1517}{1583}wiesz, uwa�a�, �e �lub|z ni� to nieporozumienie.
{1600}{1718}Powiedzia� mi to prosto|w twarz, w dniu �lubu
{1749}{1821}i da� mi ten zegarek.
{1851}{1879}Wi�c nigdy go nie w�o�y�em.
{1923}{1942}Tato,
{1983}{2026}pr�bujesz mi|co� powiedzie�?
{2060}{2087}W przeciwie�stwie do mnie,
{2127}{2246}dokona�e� w�a�ciwego wyboru.
{2329}{2352}Dzi�kuj�.
{2365}{2400}Trzymaj, jest tw�j.
{2532}{2586}To sie naprawd� dzieje, co?
{2617}{2663}Odk�d za�atwi�e� te kwiaty i...
{2696}{2750}... uciek�e� rzuca� kamieniami.
{2750}{2798}Jest ich tu du�o.
{2911}{2955}Wy�wiadczysz mi przys�ug�?
{2979}{3023}Je�li kiedy� b�dziecie mie�|z Sar� dzieci,
{3096}{3173}postaraj si� je traktowa� troch�|lepiej ni� ja ciebie.
{3324}{3350}Bez stresu, tak?
{3381}{3414}Widzimy si� w �rodku.
{3414}{3454}Tak. Tak.
{3519}{3605}{y:b}T�umaczenie:|{y:i}PuZ (puz219)
{3700}{3815}{y:b}ZAGUBIENI|NOWE ODCINKI JU� W 2008 ROKU
{3863}{3935}.:: Napisy24 - Nowy Wymiar Napis�w ::.|Napisy24.pl
Zgłoś jeśli naruszono regulamin