►28. Kiedy Harry spotkał Sally.txt

(81 KB) Pobierz
{3206}{3318}Siedzia�em z moim przyjacielem|Arturem Kornblumem w restauracji.
{3321}{3398}To by�o w Horn & Hardart.
{3401}{3510}Wesz�a ta pi�kna dziewczyna|a ja odwr�ci�em si� do Artura
{3513}{3635}i powiedzia�em: "Arturze, widzisz t� dziewczyn�?|Po�lubi� j�."
{3638}{3701}Ju� w dwa tygodnie p�niej byli�my ma��e�stwem.
{3704}{3784}Min�o ju� ponad 50 lat,
{3787}{3841}a my wci�� jeste�my razem.
{4003}{4049}~ It's very clear
{4052}{4096}UNIWERSYTET W CHICAGO - 1977
{4099}{4178}~ Our love is here to stay
{4186}{4235}- Kocham ci�.|- Kocham ci�.
{4238}{4331}~ Not for a year
{4334}{4429}~ But ever and a day
{4460}{4598}~ Oh, the radio and the telephone
{4601}{4686}~ And the movies that we know
{4689}{4781}~ May just be passing fancies...
{5063}{5137}Cze��, Sally. Sally, to jest Harry Burns.
{5140}{5221}- Harry, to jest Sally Albright.|- Mi�o ci� pozna�.
{5224}{5307}- Chcesz poprowadzi� pierwszy?|- Ty ju� tam jeste�. B�d� pierwsza.
{5310}{5364}Ty� otwarty.
{5386}{5450}- Zadzwo� do mnie.|- Zadzwoni�, jak tylko dojad�.
{5453}{5551}- Zadzwo� z trasy.|- Zadzwoni� nawet wcze�niej.
{5554}{5629}- Kocham ci�.|- Kocham ci�.
{5733}{5780}Wybaczcie.
{5783}{5850}- Ju� za tob� t�skni�. Ju� t�skni�.|- B�dzie mi ciebie brakowa�.
{5853}{5882}- Do zobaczenia.|- Do zobaczenia.
{5885}{5975}~ In time, the Rockies may crumble
{5978}{6044}~ Gibraltar may tumble
{6047}{6098}~ They only made of clay
{6107}{6156}~ But
{6159}{6286}~ Our love is here to stay
{6313}{6433}Wszystko rozpracowa�am. Mamy 18-godzinn� podr�,|co daje nam sze�� zmian po trzy godziny.
{6436}{6524}Albo inaczej,|mo�emy podzieli� j� ze wzgl�du na odleg�o��.
{6527}{6616}Tam jest... mapa pod os�on� przeciws�oneczn�
{6619}{6713}na kt�rej zaznaczy�am miejsca,|w kt�rych b�dziemy mogli si� zmienia�.
{6716}{6761}Winogronka?
{6764}{6824}Nie, dzi�ki. Nie lubi� podjada� mi�dzy posi�kami.
{6929}{6989}Otworz� okno.
{7178}{7244}Czemu nie opowiesz mi|historii swojego �ycia?
{7292}{7393}- Historii mojego �ycia?|- Mamy 18 godzin do zabicia zanim dotrzemy do Nowego Jorku.
{7396}{7489}Historia mojego �ycia nie pozwoli nam nawet wyjecha� z Chicago.|Nic mi si� jeszcze nie przytrafi�o.
{7492}{7553}- Dlatego jad� do Nowego Jorku.|- Wi�c co� si� wydarzy?
{7556}{7590}- Tak.|- Na przyk�ad co?
{7593}{7653}Na przyk�ad wybieram si� do szko�y dziennikarskiej|by zosta� reporterk�.
{7656}{7750}To znaczy, �e mo�esz pisa� o rzeczach,|kt�re przytrafi�y si� innym ludziom.
{7753}{7824}- Mo�na na to i tak spojrze�.|- Przypu��my, �e nic si� nie zdarzy.
{7827}{7917}Przypu��my, �e przez ca�e �ycie nikogo nie spotkasz,|nigy nikim nie zostaniesz,
{7920}{8055}Potem umrzesz w jednym z nowojorskich mieszka�,|i nikt tego nie zauwa�y przez tydzie� lub dwa,| dop�ki zapach nie zacznie rozchodzi� si� po korytarzu.
{8116}{8192}- Amanda m�wi�a, �e masz czarne my�li.|- To w�a�nie j� poci�ga.
{8195}{8275}- Twoje czarne my�li?|- Pewnie. A co, ty nie miewasz takich?
{8279}{8367}Wiem, jeste� pewnie jedn� z tych os�b,|kt�re wszystko widz� przez r�owe okulary.
{8370}{8434}Mam tak samo wiele czarnych my�li w sobie,|jak ka�da inna osoba.
{8437}{8522}Naprawd�? Ja, kiedy kupuj� now� ksi��k�,|zawsze najpierw czytam ostatni� stron�.
{8525}{8592}Na wypadek, je�li bym umar� zanim j� przeczytam|wiem, jak si� ko�czy.
{8595}{8653}I to, moja droga, jest pesymistyczne spojrzenie.
{8656}{8766}To wcale nie ozacza, �e jeste� jaki� wyj�tkowy.|Mam na my�li, wiesz, w zasadzie jestem szcz�liw� osob�.
{8769}{8831}- Ja te�.|- I nie widz� w tym nic z�ego.
{8834}{8911}Oczywi�cie, �e nie, ale jeste� zbyt zaj�ta, �eby by� szcz�liw�.|My�la�a� kiedy� o �mierci?
{8914}{8967}- Tak.|- Ju� to widz�. Jakie� nieposk�adane my�li
{8970}{9052}wlatuj�ce i wylatuj�ce w poprzek|twojej g�owy. Ja sp�dzi�em nad tym godziny, dni.
{9055}{9104}I wydaje ci si�, �e przez to jeste� lepszy?
{9107}{9198}Sp�jrz, kiedy ju� przyjdzie pora,|ja b�d� przygotowany, a ty nie. Tylko to m�wi�.
{9201}{9303}A do tego czasu zd��ysz ju� sobie|zrujnowa� ca�e �ycie czekaj�c na ni�.
{9472}{9551}- Mylisz si�.|- Nie prawda. On chce, �eby ona odesz�a.
{9554}{9630}- W�a�nie dlatego wys�a� j� samolotem.|- Wydaje mi si�, �e to ona nie chce zosta�!
{9633}{9735}Oczywi�cie �e ona chce zosta�! Czy ty nie chcia�aby� by�|bardziej z Bogartem ni� z tym drugim facetem?
{9738}{9862}Nie chcia�abym sp�dzi� reszty mojego �ycia w Casablance|b�d�c �on� m�czyzny prowadz�cego bar.
{9865}{9924}To pewnie zabrzmi bardzo snobistycznie|dla ciebie, ale nie chcia�abym.
{9927}{10009}- Wola�aby� �y� pewnie w beznami�tnym ma��e�stwie...|- i by� pierwsz� dam� w Czechos�owacji.
{10012}{10085}..ni� z facetem, z kt�rym|kocha�a� si� najwspanialej w swoim �yciu,
{10088}{10154}tylko dlatego, �e on prowadzi bar|i nic poza tym nie robi?
{10157}{10191}Tak.
{10194}{10277}I tak post�pi�aby ka�da kobieta|o zdrowych zmys�ach. Kobiety s� bardzo praktyczne,
{10280}{10400}nawet Ingrid Bergman, i w�a�nie dlatego|wsiada do samolotu pod koniec filmu.
{10468}{10520}Rozumiem.
{10523}{10582}- Co? Co?|- Nic.
{10595}{10642}- Co?|- Zapomnij o tym.
{10645}{10704}- O czym mam zapomnie�?|- To nie wa�ne.
{10707}{10756}Nie, powiedz mi.
{10771}{10839}Najwyra�niej nie mia�a� jeszcze wspania�ego seksu.
{10842}{10896}- Podw�jny [stolik] poprosz�.|- Dobrze, tam.
{10899}{10950}- A w�a�nie, �e mia�am.|- Nie, nie mia�a�.
{10953}{11042}Tak si� sk�ada, �e mia�am|ca�kiem spor� ilo�� dobrego seksu.
{11477}{11537}Z kim?
{11540}{11628}- Co?|- Z kim si� tak wspaniale kocha�a�?
{11633}{11682}Nie powiem ci tego!
{11689}{11755}Dobra. Nie m�w.
{11861}{11952}- Shel Gordon.|- Shel. Sheldon?
{11955}{12035}Nie, nie. No to nie kocha�a� si�|jako� wyj�tkowo, z Sheldon'em.
{12038}{12103}- A tak.|- Nie.
{12106}{12213}Sheldon mo�e p�aci� za ciebie podatki. Je�li potrzebujesz|czego� podstawowego, Sheldon mo�e by� twoim facetem.
{12216}{12292}Ale na wspania�ego kochanka Sheldon absolutnie si� nie nadaje.|To kwestia imienia.
{12295}{12407}"Zr�b to, Sheldon." "Jeste� jak zwierze,|Sheldon." "Posi�d� mnie, Sheldon."
{12416}{12482}- To zupe�nie nie dzia�a.|- Cze��.
{12485}{12544}- Co mog� wam poda�?|- Ja poprosz� nr 3.
{12572}{12672}Ja wezm� sa�atk� z olejem i octem obok.| I jeszcze ciastko '� la mode'.
{12675}{12754}Sa�atka i ciastko '� la mode'.
{12757}{12845}Ale ciastko chcia�abym ciep�e|i jeszcze lody, byleby nie roztopione.
{12848}{12961}Najlepiej truskawkowo-waniliowe, je�li takie macie. Je�li nie,|to bit� �mietan�, ale tylko je�li jest prawdziwa.
{12964}{13005}Je�li jest z puszki, to nic.
{13008}{13102}- Nawet ciastka?|- Nie, tylko ciastko, ale nie podgrzane.
{13260}{13327}- Co?|- Nic. Nic.
{13382}{13461}- Wi�c, jak zerwa�a� z Sheldon'em?|- Sk�d wiesz, �e zerwali�my ze sob�?
{13464}{13591}Je�li nie zerwaliby�cie nie by�aby� ze mn�.|By�aby� z Shel'em Cudownym Kochankiem.
{13594}{13675}Po pierwsze, nie jestem z tob�.
{13678}{13764}A po drugie, nic ci do tego|dlaczego zerwali�my.
{13767}{13852}Tak, masz racj�. Masz racj�|Nie chc� wiedzie�.
{13914}{14026}Skoro jednak musisz wiedzie�, posz�o o to, �e by� bardzo zazdrosny|i przez moj� na-ka�dy-dzie�-tygodnia bielizn�.
{14048}{14106}Wybacz, Potrzebuj� orzeczenia w tej sprawie.
{14109}{14170}- Bielizn� na ka�dy dzie� tygodnia?|- Tak.
{14173}{14252}Mia�a na sobie nazwy dni tygodnia,|a mnie si� wydawa�o, �e to zabawne.
{14255}{14342}Wtedy, kt�rego� dnia Sheldon powiedzia� do mnie:|"Nigdy nie masz na sobie niedzieli."
{14345}{14418}Zrobi� si� podejrzliwy.|Gdzie jest niedziela, gdzie zostawi�am niedziel�?
{14421}{14473}Ja mu powiedzia�am, a on nie uwierzy�.
{14484}{14554}- Co?|- Nie produkuj� niedziel.
{14557}{14638}- Dlaczego nie?|- Z powodu Boga.
{14743}{14843}OK, wi�c 15% mojej sk�adki, to jest $0.90.
{14860}{14914}$6.90.
{14979}{15037}Zostawmy siedem.
{15104}{15154}Co?
{15188}{15238}Czy mam co� na twarzy?
{15266}{15317}Jeste� bardzo atrakcyjn� osob�.
{15369}{15398}Dzi�kuj�.
{15401}{15454}Amanda nigdy nie wspomina��|jak bardzo aktrakcyjna jeste�.
{15457}{15521}Mo�e ona tak nie uwa�a.
{15524}{15638}Nie wydaje mi si�, aby to by�a kwestia czyjej� opinii.|Ty po prostu jeste� atrakcyjna, sama w sobie.
{15669}{15720}Amanda jest moj� przyjaci�k�.
{15723}{15758}Wi�c?
{15761}{15829}- Przecie� chodzisz z ni�.|- No i?
{15832}{15884}A teraz podrywasz mnie!
{15898}{15958}Nie, nie podrywam.
{15970}{16011}Co?
{16023}{16117}Czy facetowi nie wolno powiedzie�, �e kobieta jest atrakcyjna|by natychmiast nie zosta� podrywaczem?
{16120}{16154}W porz�dku, w porz�dku.
{16157}{16269}Powiedzmy, tak na potrzeb� dyskusji,|�e to jednak by�o podrywanie.
{16272}{16368}Co chcesz, �ebym z tym zrobi�?|Wycofuj� si� z tego, OK? Wycofuj�.
{16371}{16406}Nie mo�esz tego cofn��.
{16409}{16473}- Czemu nie?|- Bo to ju� si� sta�o.
{16476}{16559}Wi�c co powinni�my zrobi�?|Wezwa� gliny, to ju� si� sta�o!
{16566}{16635}Daruj sobie.
{16638}{16752}- OK?|- Wspaniale! "Daruj sobie." To moja postawa.
{16755}{16829}To w�a�nie zawsze m�wi�: "Daruj sobie."
{16832}{16874}Chcesz sp�dzi� noc w motelu?
{16877}{16926}- Widzisz? Nie darowa�em sobie.|- Harry.
{16929}{16978}Powiedzia�em, �e tak zrobi�, ale nie zrobi�em.
{16981}{17020}- Harry!|- Co?
{17023}{17081}B�dziemy tylko przyjaci�mi, OK?
{17084}{17147}Cudownie! Przyjaciele! To wspania�a rzecz.
{17182}{17249}Zdajesz sobie spraw�,|�e nigdy nie b�dziemy tylko przyjaci�mi.
{17252}{17318}- Dlaczego nie?|- M�wi� tylko,
{17322}{17392}i to nie jest podrywanie|w �adnym wypadku,
{17395}{17513}�e faceci i kobiety nie mog� by� przyjaci�mi,|bo zawsze na przeszkodzie staje seks.
{17549}{17653}To nie prawda. Mam wielu przyjaci� w�r�d facet�w|i nie ma w tych przyja�niach ani odrobiny seksu.
{17656}{17683}- Nie, nie masz.|- Mam.
{17686}{17715}- Nie masz.|- Mam!
{17718}{17748}Tylko wydaje ci si�, �e masz.
{17751}{17805}Starasz si� mi wm�wi�, �e kocha�am si� z nimi bez mojej wiedzy?
{17808}{17888}Nie, m�wi� tylko, �e oni wszyscy, z pewno�ci�, chc� si� kocha� z tob�.
{17891}{17929}- Nie, nie chc�.|- Ch...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin