►30. Medal dla miss.txt

(86 KB) Pobierz
{1054}{1126}Na pocz�tku wyobra�am sobie nalepsze miejsce na start.
{1175}{1202}Meg.
{1219}{1257}Dlaczego tu jeste�?
{1283}{1332}Beatrice wy...
{1391}{1469}...wykazuje oznaki depresji.
{1487}{1546}wygl�da na bardzo z��|z naszego powodu.
{1564}{1629}od chwili gdy zobaczy�a jak uprawiamy sex.
{1754}{1854}Uprawiali�cie go tradycyjnie czy |jako� go urozmaicili�cie?
{1948}{2039}Mamy ksi��k�. Kama Sutr�.
{2074}{2114}Zapali�am �wiece...
{2139}{2170}... pu�ci�am nastrojow� muzyk�.
{2200}{2267}Przyj�am pozycj� nie�atw� dla mnie|
{2294}{2364}...,z punktu emocjonalnego.
{2379}{2429}Nazywa si� to Kongresem Kr�w...
{2458}{2485}...gdzie...
{2490}{2590}...kobieta wygina si� |opieraj�c r�ce na pod�odze,| a m�czyzna stoi za ni�.
{2625}{2681}Jaka by�a jej reakcja?
{2686}{2739}Zastyg�a w bezruchu, patrz�c na nas.
{2744}{2818}-Czy co� powiedzia�a?|-Nic,.... Nie odezwa�a si� ani s�owem.
{2848}{2913}Co chcia�by� powiedzie� Beatrice teraz?
{3016}{3097}Przepraszam. Przepraszam | �e musia�a� by� �wiadkiem tego.
{3102}{3140}Beatrice,czy mo�esz spojrze� na nas?
{3162}{3225}Chod� kochanie, Mamusia i Tatu�|s� tutaj.
{3293}{3323}Kandydaci na ring.
{3386}{3436}Dzi�kuj�. Dooko�a prosz�.
{3499}{3556}Prosz� trzymajcie prosto i prowad�cie |tam i z powrotem.
{3564}{3657}Nie mogli zam�wi� sobie pi�kniejszego dnia,| powiem im to.
{3662}{3718}By�am zadowolona,Gdy si� obudzi�am ,
{3731}{3785}Czy mogliby�cie wszyscy stan�� w szeregu?
{3790}{3859}Prowadzimy je dooko�a.
{3979}{4058}Najlepsza rasa. Najlepszy ze wszystkich.|Najlepszy w por�wnaniu.
{4063}{4097}Tak!
{4135}{4166}Super.
{4174}{4258}Lubi� mysle�,�e Cookie i Ja|stanowimy zesp�.
{4263}{4293}Chocia� ja niewiele robi�.
{4298}{4366}Ona g�ownie pracuje z Winky.
{4412}{4493}whm, pierwszy raz spotkalismy si�|to by�a...
{4498}{4557}...du�a pota�c�wka.
{4577}{4659} My�la�em , �e by�a to najpi�kniejsza istota...
{4663}{4697}...jak� kiedykolwiek widzia�em.
{4702}{4762}ale nie by�a sama.
{4767}{4862}Mia�a wielu wielbicieli.|Chyba z tuzin .
{4871}{4903}Setki.
{4921}{4954}Setki?
{4960}{4986}Taaa, setki.
{4991}{5037}Nie wiedzia�em o tym!
{5067}{5097}Setki.
{5128}{5197}No c�, nie dlatego |�e mam z�e mniemanie o sobie...
{5202}{5295}...poniewa�, no wiesz..,|Uwa�any by�em...
{5300}{5416}...przez niekt�rych za cichego Casanov�.
{5426}{5530}pocz�wszy od kiedy by�em| w Ponce de Leon Junior High.|...-I co zacz�li�cie tanczy�....
{5538}{5583}Nie,On nie chcia� ta�czy�!
{5587}{5659}-Nie chcia�em ta�czy�--|-Powiedzia�am, "Rusz si�, Gerry."
{5664}{5714}Ja m�wi�em swoje, |"Nie, ja nie mog� ta�czy�.
{5719}{5787}Mam dwie lewe nogi!|Mam dwie lewe nogi!"
{5791}{5832}My�la�am, �e on zartuje.
{5851}{5883}M�wi�em prawd�.
{5919}{5969}Urodzi�em si� ...
{5988}{6040}...z dwiema lewymi nogami.
{6045}{6110}Dzi�ki czemu mam przezwisko.
{6115}{6152}Loopy...
{6157}{6230}...poniewa�, no wiesz,|chodzi�em zataczaj�c ma�e p�tle.
{6235}{6279}Porusza�em si� w k�ko.
{6295}{6368}ale dzi�ki terapii, nauczy�em si�...
{6384}{6422}...jak chodzi� w linii prostej.
{6427}{6462}i ta�czy�.
{6467}{6510}-I ta�czyc!|- I ta�czy�.
{6515}{6592}Oh, cz�owieku, poruszasz si� lepiej ni�|Winky, tak s�dz�.
{6629}{6722}M�j Dziadek Millbank,|w 1875...
{6727}{6816}...otworzy� Mayflower IKennel Club|i zorganizowa� Wystaw� Ps�w.
{6821}{6846}Na pocz�tku by�o to ma�e przedsi�wzi�cie.
{6900}{6950}Organizowa� to poza tym domem,| w kt�rym jeste�my...
{6955}{7038}...to pi�kny budynek,|i ten kochany pok�j...
{7043}{7134}...kt�ry si� stale zmienia, i oczywi�cie,|nikt w nim nie przebywa.
{7139}{7177}ale jest to nasze...
{7189}{7225}...jest to nasze miejsce.
{7230}{7326} i wtedy m�j dziadek zacz�� kontynuowa� |tradycj�...
{7331}{7420}...i rzeczywi�cie,  uwa�am,| �e zacz�li�my rozmawia� o standardzie...
{7425}{7520}...bardzo ,bardzo specyficznym, rygorystycznym,|mo�na powiedzie�...
{7525}{7577}...lecz w tym �wiecie...
{7582}{7649}...Tak my�l�, gdzie byliby�my bez tego.
{7654}{7695}...no i gdzie teraz jestesmy.
{7711}{7764}Osi�gneli�my pewien okre�lony standard...
{7769}{7847}...a w przypadku Jessici,|przegryzamy jaki� standard...
{7852}{7930}... nasze uz�bienie (liczba z�b�w) | nie odpowiada standardowi.
{7935}{8008}Rasy r�ni� si� tym,|lecz oni s� nieugi�ci, |zgodnie z przepisami...
{8013}{8079}...i oni s� naprawd� biedni, bardzo biedni.
{8084}{8113}I to.... Oh, Tak?
{8118}{8172}Czy s�ysza�a� to?|Czy s�ysza�a� co powiedzia�em?
{8177}{8226}S�dz�, �� ona --|My�l� �e s�ysza�a� co powiedzia�em.
{8231}{8266}Powiniena� s�ucha� mnie.
{8375}{8428}Gdy kto� tu przychodzi...
{8433}{8506}...przeci�tny turysta ,w�dkarz- nieprawda�?
{8511}{8569}On chce wiedzie�,- "Gdzie ja �owi�?"
{8574}{8633}Czy nie powinienem sprzeda� mu tej mapy...
{8638}{8679}...i te wszystkie r�ne muchy?.
{8684}{8746}Bior� map�.|Wybieram najlepsze swoje �owisko...
{8751}{8836}...wybieram najlepsz� much� | dla danego miejsca,| umieszczam j� na mapie.
{8841}{8914}i wtedy sprzedaj� mu map�.|Dzi�ki niej b�dzie wiedzia� gdzie �owi�.
{8919}{8954}Mogliby�my te miejsca l wyznaczy� dla Ciebie.
{8959}{9038}To mog�oby by� Disco Midge,|To mog�oby by� w Beadhead...
{9043}{9100}...To mog�oby by� Parachute Adams,|gdziekolwiek to jest.
{9105}{9144}On o niczym innym nie my�li,
{9149}{9190}poza w�dkowaniem...
{9195}{9274}... psy by�y i s� wa�ne w naszej rodzinie.
{9279}{9363}M�j ojciec zwany by� Coonhound .
{9368}{9411}Mia� psa o imeniu  Red Bones...
{9416}{9487}...jego brat mia� psa Blue Tick,| a jego drugi brat mia� Plott-a ...
{9491}{9547}...i kilka innych|cz�onkowie rodziny...
{9552}{9650}...mieli psy z hodowli Stevena |i kilka ps�w Cataloona .
{9655}{9741}m�j brat Otto tak�e |mia� psa o imieniu Red Bone.
{9746}{9808}Rywalizowali�my ze sob�.|On m�wi�, "Jestem Red Bone Man!"
{9813}{9866}Ja m�wi�em, "Jestem Bloodhound Man!"
{9871}{9997}Bloodhoundy z wszystkich ras s� takie | nobliwe, lojalne, perfekcyjne psy.
{10002}{10038}nie ma lepszego psa...
{10043}{10079}...pod s�o�cem.
{10083}{10141}S�dz�,�e nawet|Je�li pewnego dnia...
{10146}{10229}...wyl�duj� one na innej planecie | Venus lub Mars, lub innej...
{10234}{10282}...nie znajdziesz lepszego psa.
{10291}{10360}Hubert jest nalepszym psem|jakiego mia�em.
{10365}{10431}a mia�em ich chyba 10 lub 15.
{10435}{10555}On jest nie tylko najlepszym psem wystawowym, | ale jest najlepszym tropicielem.
{10560}{10631}Je�li przysz�aby policja i rzek�a, | "Chcemy wielkiego Bloodhound-a"...
{10635}{10699}...b�dzie tym jedynym, kt�ry im pomo�e.
{10704}{10796}Je�li jaki� skazany by uciek�, Bo�e uchowaj...
{10801}{10845}...by�by tym jednym,|kt�ry go na pewno znajdzie.
{10931}{10993}Dzisaj mamy wszystko �wie�e,|biodr�wk�...
{10998}{11070}...schab, kark�wk�, �opatk�,|podroby i �cinki.
{11075}{11155}-Mamy wszystko.|-Wiesz, zasadniczo to wszystko mi�so.
{11169}{11200}-Mamy du�o mi�sa.|-Och, Bo�e.
{11205}{11234}Teraz, Tyrone...
{11239}{11295}...lubi�e� te cynaderki.|MO�e p� kilo?
{11300}{11374}cynaderk�w ,nie.|Ja nie chc� �ci�ga� tych b�on.
{11379}{11428}Ja si� nimi zajm�.
{11433}{11479}-M�g�by� je �ci�gn��.|-Przesta�.
{11497}{11594}Poprosz� p� kilo �ososia,|p� kilo cynaderk�w.
{11599}{11673}Pozw�l,ten jeden stercz�cy plaseterk peperoni.
{11678}{11758}-Chc� go dosta�.|-Mo�esz przesta�? Jeste� niedobry.
{11763}{11834}Jestem fryzjerem ps�w od 14 lat...
{11842}{11938}...kiedy wszed�em na wystaw�,|i zobaczy�em jego biodra, tutaj ...
{11943}{11997}...poruszaj�ce si� jak u Borzoja.
{12002}{12093}Prowadzi� go wok� ringu, | tak jakby by� on do tego stworzony, a by�.
{12098}{12192}Spyta�em moj� by�� �on�,|"Kto to jest?" Odpowiedzia�a, "To Scott.
{12197}{12227}Wystawia dobrego psa."
{12231}{12292}Nigdy nie widzia�em nikogo takiego jak on,| lekko prouszaj�cy si� na swych stopach--
{12297}{12363}-Lekki w�r�d oci�a�ych. Powiedz to.|-nie, nie, nie!
{12367}{12408}-Przesta�. Nie.|-Poczekaj a� powiem mamie!
{12413}{12518}Wygl�da�o to ,�e on i Borzoj l uczestnicz� w tym samym ta�cu, te same....
{12523}{12612}Wygl�da�o to tak,jakby stanowili jedno��,| mo�na by powiedzie�.
{12617}{12648}To by�a wspania�a rzecz.
{12653}{12728}Zna�em faceta ,co mia� dwa oblicza .
{12733}{12777}-Zapami�ta�em go.|-W moich marzeniach.
{12782}{12869}Jestem wyczerpany.... Daj spok�j.|Tak mi przykro. Opowiedzia�e� t� histori�.
{12874}{12941}Nie, -- Prosi�em Deb, Spyta�em,|"Kto to jest?" Odpowiedzia�a:
{12946}{13030}"To jest Scott, obcina w�osy,|oporz�dza psy...
{13035}{13093}...i wystawia psy,|i jest geniuszem."
{13098}{13201}-Poczu�em si� jak dziki cz�owiek w akademiku.- Scena w klubie.
{13206}{13300}W pi�tkow� noc,| prze�y�em co� ,jak 3 sobotnie noce,| poszed�em  do domu i wsta�em.
{13305}{13394}Bo�e, a� dreszcze przechodz�.|Nie przesadzaj,bo zostaniesz ogrodnikiem.
{13399}{13493}Co by nie m�wi� jeste�my razem,|ogl�dn�li�my kilka film�w...
{13498}{13554}-...lubimy ten sam staff .|-Przed , no wiesz....
{13559}{13617}-To wszystko - Ameryka�skie love story.|-Na pewno, tak.
{13622}{13661}Napisz du�ymi literami.
{13671}{13749}Na namiocie, wielkimi literami: "My."
{13819}{13872}Jeste�my ze sob�|pi�� lat.
{13879}{13975}Nasz zwi�zek jest niesamowity,|i bardzo fizyczny.
{13980}{14061}Co oznacza,�e on wci�� mnie podnieca.
{14066}{14154}Wiesz co ludzie m�wi�?!, "Ojej,on jest du�o starszy ni� ty."
{14159}{14261}I wiesz co ? Jestem jedyn�,| kt�ra mo�e go jeszcze "rozrusza�".
{14282}{14337}Rzeczywi�cie mamy ze sob� wiele wsp�lnego.
{14346}{14391}Oboje kochamy zupy.
{14396}{14491}spacery na powietrzu.
{14495}{14561}i kochamy �nie�ne groszki.
{14566}{14620}i...
{14635}{14705}...rozmowy i milczenie.
{14839}{14912}mogliby�my nie rozmawia� ze sob� |lub przeciwnie,dyskutowa� w niesko�czono��...
{14932}{15012}...i znajdowa� tematy ,l o kt�rych nie warto rozmawia�.
{15109}{15146}Cze��. Jestem Graham Chissolm.
{15200}{15233}Jestem szefem tej wystawy.
{15238}{15286}jest to specjalna okazja dla mnie.
{15291}{15362}Jest to, to co robi� ka�dego roku|przed wystaw�...
{15374}{15492}...przych...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin