jak-wyszkolic-psa-wyspsa.pdf

(3826 KB) Pobierz
Jak wyszkolić psa?
Patrz i ucz się!
Autor: Sarah Hodgson
T³umaczenie: Olga Kwiecieñ-Maniewska
ISBN: 978-83-246-1940-5
Dog Training (Teach Yourself Visually)
Praca z psem — æwiczenie po æwiczeniu, zdjêcie po zdjêciu
• Przetestuj osobowoœæ Twojego pupila
• Naucz siê mówiæ w jego jêzyku
• Wychowaj psa idealnego
W ksiêgarniach mo¿esz dziœ znaleŸæ kilka niez³ych ksi¹¿ek na temat szkolenia psów,
miêdzy innymi Trening psów dla bystrzaków, Pies. Szkolenie, pielêgnacja, przyjaŸñ
czy Zaklinacz psów. Na czym zatem polega wyj¹tkowoœæ podrêcznika Ucz siê sam! ?
Jako jedyny przemawia on do Ciebie obrazami. Jeœli chcesz mieæ pewnoœæ, ¿e
wykonujesz wszystkie polecenia tak, jak nale¿y, a Twój pupil uk³adany jest poprawnie,
szczególnie docenisz wartoœæ tego wizualnego szkolenia. Patrz¹c na zdjêcia, uczymy siê
znacznie szybciej ni¿ podczas czytania opisów, a ponadto d³u¿ej zapamiêtujemy wiedzê
zdobyt¹ w ten sposób.
Zanim przejdziesz do szkolenia, dowiedz siê koniecznie, co sprawia, ze Twój pies jest
szczêœliwy. Zdob¹dŸ bezcenne informacje na temat tego, jak myœli Twój nowy
domownik, jak postrzega Ciebie i swoje otoczenie, jak komunikuje siê z Tob¹ oraz
jak¹ ma osobowoœæ. Ta umiejêtnoœæ spojrzenia z psiej perspektywy znacznie u³atwi Ci
porozumienie z Twoim czworono¿nym przyjacielem i sprawi, ¿e trening zarówno Tobie,
jak i jemu sprawi znacznie wiêcej frajdy.
Naukê czas zacz¹æ
• Æwiczenie w obecnoœci bodŸców rozpraszaj¹cych.
• Przyzwyczajanie psa do kontaktów z dzieæmi i innymi ludŸmi.
• Nauka wykonywania poleceñ s³ownych i wydawanych za pomoc¹ gestów.
• Radzenie sobie z niepos³uszeñstwem i w sytuacjach kryzysowych.
• Nauka dobrych manier, sztuczek oraz zabawa z psem.
825859154.033.png 825859154.034.png 825859154.035.png
 
Spis treści
rozdział 1 Jak psy widzą świat
14
Psy też mają osobowość . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Test osobowości Twojego psa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Fachowe szkolenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
rozdział 2
Nauka mówienia po psiemu
22
Teoria dominacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Zrozumienie psiej motywacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Grajcie w jednej drużynie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Zachęcaj, nie zniechęcaj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Interpretacja psiego języka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Interpretacja postawy ciała psa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Psie zmysły . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Relacje przyczynowo-skutkowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
825859154.001.png 825859154.002.png 825859154.003.png 825859154.004.png 825859154.005.png 825859154.006.png 825859154.007.png 825859154.008.png
rozdział 3
Narzędzia szkoleniowe
38
Klatki, kojce i inne ograniczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Posłania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Zabawki i gryzaki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Branie miary na obrożę lub szelki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Obroże szkoleniowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Smycze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Linki do ograniczania ruchliwości psa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Smycz szkoleniowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Pomoce do nauki czystości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Inne niezbędne dodatki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Szkolenie klikerowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
rozdział 4
Zapobieganie problemom
58
Akceptowanie dotyku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Nauka dzielenia się miską i zabawką . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Przerywanie psu snu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Przyzwyczajanie psa do dzieci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Przyzwyczajanie psa do różnych dźwięków . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Radzenie sobie z domowymi hałasami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
825859154.009.png 825859154.010.png 825859154.011.png 825859154.012.png 825859154.013.png 825859154.014.png 825859154.015.png 825859154.016.png
rozdział 5
Przedszkole dla szczeniąt
— na naukę nigdy nie jest za wcześnie
74
Zaspokojenie potrzeb szczenięcia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Częściej mów „TAK” niż „NIE” i rób to jak najczęściej . . . . . . . . . . . . . 77
Organizacja przestrzeni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Przyzwyczajenie szczenięcia do obroży i smyczy . . . . . . . . . . . . . . . 80
Nauka chodzenia po schodach. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
Nauka mówienia „Proszę” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
Sygnał zniechęcający „E-E” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
Zajęcie dla szczeniaka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
Paluszek-wskaźnik. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
rozdział 6
Materiał szkoły podstawowej
88
Magiczna piątka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
Prowadzenie psa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
Zrozumienie pojęcia „NIE”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
Zniechęcanie do gryzienia za pomocą słowa „NIE” . . . . . . . . . . . . . . 96
Inne zastosowania słowa „NIE” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
Wskaźnik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
„NOGA”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
„WARUJ” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .105
„DO MNIE” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
„STÓJ” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
„SIAD — ZOSTAŃ” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
„WARUJ — ZOSTAŃ” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
Wesoła mieszanka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
825859154.017.png 825859154.018.png 825859154.019.png 825859154.020.png 825859154.021.png 825859154.022.png 825859154.023.png 825859154.024.png
rozdział 7
Niewidzialna smycz
120
Ćwicz z psem umiejętność skupiania uwagi . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
Wykorzystanie krótkiej smyczy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .124
Wprowadzenie pojęcia „NIE” bez smyczy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
Kiedy pies się wyłamuje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .126
Przypomnienie trzech etapów nauki komendy „DO MNIE”. . . . . . . . . 127
Kiedy możesz zaufać psu, że wróci na wołanie? . . . . . . . . . . . . . . . .128
Unikaj nadużywania komendy „DO MNIE” . . . . . . . . . . . . . . . . . . .129
Jak poradzić sobie z niedoskonałymi reakcjami
na komendę „DO MNIE”? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .130
Ćwiczenie w obecności bodźców rozpraszających . . . . . . . . . . . . . . 132
Ćwiczenia na smyczy automatycznej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .134
Ćwiczenia na lince bezpieczeństwa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
Ćwiczenia na długiej lince . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .136
Awaryjne warowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
Zachowanie domyślne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .139
rozdział 8
Socjalizacja plus
140
Ludzie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .142
Miejsca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146
Inne psy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148
Inne zwierzęta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .150
Różne przedmioty. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
Różne powierzchnie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .154
Stymulacja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .155
825859154.025.png 825859154.026.png 825859154.027.png 825859154.028.png 825859154.029.png 825859154.030.png 825859154.031.png 825859154.032.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin