tresura_psow_tresur.pdf

(491 KB) Pobierz
Tresura psów
Autor: Gerilyn J. Bielakiewicz
T³umaczenie: Anna Kucharczyk-Barycza, Kinga Pater
ISBN: 83-246-0715-3
Tytu³ orygina³u: The Everything
Dog Training and Tricks Book
Format: B5, stron: 320
I kto tu kogo prowadzi na smyczy?
Psia wiernoœæ i mi³oœæ to bezcenne skarby. Jednak drug¹ stronê medalu stanowi
odpowiednie wychowanie. Do Ciebie nale¿y wybór, czy bêdziesz ulegaæ wszystkim
zachciankom swojego psa, czy nauczysz go dobrych manier. Z pomoc¹ tej ksi¹¿ki
bezboleœnie wprowadzisz w ¿ycie drug¹ z tych mo¿liwoœci. Nauczysz siê dobieraæ
motywuj¹ce nagrody i ³agodne kary. Wygrasz z psimi narowami – ze szczekaniem
na goœci, gryzieniem butów i niszczeniem mebli.
Szkolenie Twego czworono¿nego przyjaciela to nie tylko obowi¹zek. To tak¿e wspania³a
okazja, by lepiej poznaæ jego psychikê i zachowania oraz mi³o spêdzaæ z nim czas.
Zatem spisz siê dobrze i oczekuj od psa tego samego.
Z tej ksi¹¿ki dowiesz siê, jak nauczyæ psa podstawowych komend, takich jak:
• Siad!
• Waruj!
• Zostañ!
• Spokój!
• Do nogi!
oraz sztuczek:
• Przynieœ (smycz, gazetê, telefon, miskê itp.)!
• Pozuj!
• Przybij pi¹tkê!
• PrzyprowadŸ mamê!
• Turlaj siê!
Gerilyn J. Bielakiewicz jest wspó³za³o¿ycielk¹ Psiego Uniwersytetu®, prowadz¹cego
szkolenia psów transmitowane m.in. w telewizji NBC. Jest cz³onkiem stowarzyszenia
treserów psów Association of Pet Dog Trainers i miêdzynarodowej organizacji
dogoterapeutycznej Therapy Dogs International. Szkoli tak¿e psy dla osób
niepe³nosprawnych.
825859253.051.png 825859253.062.png 825859253.073.png 825859253.084.png 825859253.001.png 825859253.002.png
Spistreści
Wprowadzenie
9
Rozdział1. Pocosztuczki? 11
Szkolenietokluczdopoprawyrelacjimiędzywłaścicielemapsem.....................12
Jakpoprawićjakośćszkoleniainauczyćpsawykonywaćsztuczki?......................14
Konsekwencja............................................................................................................................16
Rozwiązywanieproblemówbehawioralnych................................................................17
Ćwiczeniadlapsa,któregorozpieraenergia..................................................................18
Dogoterapia...............................................................................................................................19
Rozdział2. Jakijesttwójpies? 21
Jakdobrzeznaszswojegopsa?...........................................................................................23
Aktywność..................................................................................................................................22
Osobowość.................................................................................................................................24
Popierwsze,bezpieczeństwo..............................................................................................25
ComotywujeTwojegopsiaka?............................................................................................26
Rozdział3. Pracazpsem 33
Najpierwruch,potemszkolenie.........................................................................................34
Wszędzierazemzpanem......................................................................................................35
Odpowiedniepodstawydonauki......................................................................................38
Rozdział4. Szkolenieprzyużyciumetodyklikerowej 43
Rewolucjawpodejściudoszkoleniapsów.....................................................................44
Odczegozacząć?.....................................................................................................................45
Kształtowaniezachowań.......................................................................................................47
Naprowadzaniedopozycjizapomocąsmakołyków..................................................52
Targetowanie.............................................................................................................................54
Oznaczaniezachowań............................................................................................................57
Odzwyczajaniepsaodklikerainagródwpostacismakołyków.............................58
Kilkasłównatematsmakołyków........................................................................................59
Rozdział5. Podstawyszkoleniapsów 61
Inwestycjawprzyszłość.........................................................................................................62
Jaknauczyćpsapodstawowychkomend?.....................................................................65
Sporządźplaniśledźpostępypsa.....................................................................................74
Znaczeniećwiczeń...................................................................................................................75
Doskonalenieróżnychaspektówsztuczek.....................................................................76
3
825859253.003.png 825859253.004.png 825859253.005.png 825859253.006.png 825859253.007.png 825859253.008.png 825859253.009.png 825859253.010.png 825859253.011.png 825859253.012.png 825859253.013.png 825859253.014.png 825859253.015.png 825859253.016.png 825859253.017.png 825859253.018.png 825859253.019.png 825859253.020.png 825859253.021.png 825859253.022.png 825859253.023.png 825859253.024.png 825859253.025.png
Spistreści
Rozdział6. Sztuczkiz„psiegoprzedszkola” 79
Uczeniepsaprostychsztuczek............................................................................................80
Łapy,łapy,czteryłapy…........................................................................................................81
Siłaspokoju................................................................................................................................84
Sztuczki„podpubliczkę”........................................................................................................88
Lewsalonowy............................................................................................................................94
Rozdział7. Sztuczkizaportem 97
Kształtowanieumiejętnościaportu...................................................................................98
Ogniwaiłańcuchy....................................................................................................................99
Sztuczkizwykorzystaniemaportu................................................................................. 101
Sztuczkizwiązanezprzenoszeniemprzedmiotów.................................................. 107
Sztuczkidlazaawansowanych.......................................................................................... 111
Rozdział8. Sztuczkizwiązanezpopisywaniemsię 115
Wyszukanesztuczki.............................................................................................................. 116
Pokornysługa......................................................................................................................... 119
Sztuczkidlacałejrodziny.................................................................................................... 122
Sztuczkidlaspryciarzy......................................................................................................... 124
Sztuczkizudziałemkilkupsów........................................................................................ 130
Wjakisposóbpoprawićjakośćwykonywaniasztuczek?....................................... 136
Rozdział9. Rozwiązywanieproblemów 139
Sztukadostosowywaniasię............................................................................................... 140
Analizaproblemów.............................................................................................................. 141
Kontrolapsiegozachowania............................................................................................. 142
Cowzamian?.......................................................................................................................... 143
Jakrozwiązywaćproblemy?.............................................................................................. 146
Rozdział10. Kilkasłównatematkar 151
Karaapogorszeniezachowaniapsa.............................................................................. 152
Karajakośrodekreaktywny............................................................................................... 153
Wyczucieczasu...................................................................................................................... 154
Przekierowywaniezachowaniapsa................................................................................ 154
Ustanawianienowychwzorcówzachowań................................................................. 156
Negatywnyskutekkaraniapsa—agresja................................................................... 158
4
825859253.026.png 825859253.027.png 825859253.028.png 825859253.029.png 825859253.030.png 825859253.031.png 825859253.032.png 825859253.033.png 825859253.034.png 825859253.035.png 825859253.036.png 825859253.037.png 825859253.038.png 825859253.039.png 825859253.040.png 825859253.041.png 825859253.042.png 825859253.043.png 825859253.044.png 825859253.045.png
Spistreści
Rozdział11. Jakuzyskaćpożądanezachowania? 161
Plan............................................................................................................................................. 162
Jakrozwiązaćproblemybehawioralnetypowedladanejrasy?.......................... 168
Treningczynimistrza........................................................................................................... 169
Rozdział12.
Jakradzićsobiez„wyszczekanym”psem? 175
Skądsiębierzenadmiernaszczekliwośćupsów?..................................................... 176
Zadbajozaspokojeniepotrzebswojegopsa............................................................. 176
Rozważnakontrolazachowaniapsa.............................................................................. 177
Obszczekiwaniegości.......................................................................................................... 182
Szczekaniewceluzwrócenianasiebieuwagi............................................................ 185
Nietraćnadziei....................................................................................................................... 188
Rozdział13. Lękliwość 189
Szkolenietopodstawa........................................................................................................ 190
Organizacjaikonsekwencja.............................................................................................. 191
Genetyka,niewłaściwetraktowanieczybrakstymulacji?...................................... 192
Szkolenieczaszacząć........................................................................................................... 195
Behawioryzmwweterynariiirozwiązanianiekonwencjonalne.......................... 200
Rozdział14. Naukazachowaniaczystości 203
Dlaczegonicnieukładasiędobrze................................................................................ 204
Domek,którypomożenauczyćpsazachowaniaczystości.................................... 205
Zapisywaniepostępów,jakierobiTwójpies............................................................... 207
Korzystaniezesmyczynaspacerze................................................................................ 209
Metodypolegającenaograniczaniuswobody.......................................................... 212
Odpowiedniemetodysprzątaniawprzypadkuwpadek....................................... 214
Rozdział15. Ciągnięcienasmyczy 219
Jedynymrozwiązaniemjestszkolenie........................................................................... 220
Spacerbezciągnięcia.......................................................................................................... 222
Zwiększanieczasutrwaniaćwiczenianaspacerze................................................... 224
Korzystajzdużychnagród................................................................................................. 228
Akcesoriadoćwiczeń.......................................................................................................... 229
5
825859253.046.png 825859253.047.png 825859253.048.png 825859253.049.png 825859253.050.png 825859253.052.png 825859253.053.png 825859253.054.png 825859253.055.png 825859253.056.png 825859253.057.png 825859253.058.png 825859253.059.png 825859253.060.png 825859253.061.png 825859253.063.png 825859253.064.png 825859253.065.png 825859253.066.png 825859253.067.png
Spistreści
Rozdział16. Uciekanie 235
Dlaczegopsyuciekają?....................................................................................................... 236
Skorzystajzesmyczywcelukontrolowaniaczynnikówzmiennych.................. 236
Kwestieprzywództwa.......................................................................................................... 239
Przyzwyczajaniedokomendy„wróć”............................................................................. 241
Znaczeniećwiczeń................................................................................................................ 244
Bezpiecznezamykaniepsa................................................................................................ 245
Rozdział17. Skakanienaludzi 249
Dlaczegopsyskaczą?........................................................................................................... 250
Komitetpowitalny................................................................................................................ 251
Określczynniki,którenajbardziejrozpraszająpsa.................................................... 254
Unikajkaraniapsazaskakanie......................................................................................... 256
Pamiętajopanowaniunadzachowaniem................................................................... 256
Naukakomendy„siedź”,„zostań”iczasjejtrwania.................................................... 257
Wychowywaniesiedzącegomaniaka............................................................................ 258
Rozdział18. Psy,którekopią 261
Dlaczegopsykopią?............................................................................................................. 262
Znajdźcień.............................................................................................................................. 264
Miejscedokopania............................................................................................................... 265
Rozdział19. Szarpanienasmyczyiagresja 269
Smyczmożewywoływaćagresywnezachowanie.................................................... 270
Smycz......................................................................................................................................... 272
Nauczpsakomendy„zostaw”........................................................................................... 276
Brakiwsocjalizacji................................................................................................................. 280
Technikaotwartegobaru................................................................................................... 280
Rozdział20. Umiejętnościspołecznepsów 283
Socjalizacjaaszkolenie....................................................................................................... 284
Przyzwyczajaniepsadoinnychpsów............................................................................ 285
Przyzwyczajaniepsadoludzi........................................................................................... 288
Kwestiadziennejopiekidlapsa....................................................................................... 290
Zlekceważonyczyniesocjalizowany.............................................................................. 292
Staranniedobierajswemupsutowarzyszyzabaw................................................... 293
6
825859253.068.png 825859253.069.png 825859253.070.png 825859253.071.png 825859253.072.png 825859253.074.png 825859253.075.png 825859253.076.png 825859253.077.png 825859253.078.png 825859253.079.png 825859253.080.png 825859253.081.png 825859253.082.png 825859253.083.png 825859253.085.png 825859253.086.png 825859253.087.png 825859253.088.png 825859253.089.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin