trening_psow_dla_bystrzakow_trepso.pdf

(521 KB) Pobierz
Trening psów dla bystrzaków
Autor: Jack Volhard, Wendy Volhard
T³umaczenie: Olga Kwiecieñ-Maniewska
ISBN: 978-83-246-1807-1
Format: 180x235, stron: 392
Znani „trenerzy trenerów” i obsypani nagrodami autorzy ksi¹¿ek
Dodatek specjalny: Sztuczki popisowe
Dowiedz siê, jak zostaæ dumnym w³aœcicielem u³o¿onego psa!
Dla swego psa ka¿dy jest Napoleonem. To powód nieustaj¹cej popularnoœci psów
Aldous Huxley
Pies domowy to ssak drapie¿ny, potomek wilka szarego. Jego wspó³czesna postaæ
powsta³a poprzez dobór sztuczny, a na œwiecie mo¿na spotkaæ kilkaset ró¿nych ras
tego najpopularniejszego towarzysza cz³owieka. Pierwsze próby udomowienia psa
szacuje siê na okres 12 – 17 tysiêcy lat temu. I w³aœnie dziêki temu procesowi,
rozpoczêtemu przez azjatyckich myœliwych, dziœ w Twoim domu zamieszka³ Twój
wyj¹tkowy Kumpel.
Bez wzglêdu na to, czy jesteœ w³aœcicielem uroczego golden retrivera, niezale¿nego
syberiana husky, groŸnego dobermana, nad wyraz d³ugiego jamnika, czy mo¿e
radosnego miksu wszystkich tych ras, miêdzy Tob¹ a Twoim psem powsta³a wiêŸ
niepodobna do ¿adnej innej. To wyci¹g z mi³oœci, oddania i szacunku z jednej strony
oraz dominacji i instynktu przywódczego z drugiej. Aby Wasze wspólne ¿ycie nie
przypomina³o wiecznego przeci¹gania liny (smyczy!), nie by³o wype³nione pogryzionymi
kapciami, godzinami jazgotu oraz pogoniami za Twoim pupilem, koniecznie musisz
nauczyæ go bycia Twoim psem. Szybko zorientujesz siê, ¿e szkolenie to nie tylko
obowi¹zek. To wspania³a zabawa dla Waszego zgranego duetu.
• Zrozum jêzyk swojego psa i buduj wzajemne zaufanie.
• Stosuj zasady w³aœciwego ¿ywienia i higieny.
• Dobierz odpowiednie szkolenie do osobowoœci swojego psa.
• Naucz zwierzê wszystkich podstawowych komend.
• PoradŸ sobie z lêkiem separacyjnym, gryzieniem i kopaniem.
• Poznaj zaawansowane szkolenia z zakresu pos³uszeñstwa.
Jack i Wendy Volhardowie mieszkaj¹ z dwoma labradorami, landseerem, trzema
szorstkow³osymi jamnikami i jednym kotem. S¹ znanymi na ca³ym œwiecie
szkoleniowcami, pracuj¹cymi w oparciu o pozytywn¹ motywacjê. Zajmuj¹ siê
szkoleniem psów od ponad trzydziestu lat. Napisali wiele ksi¹¿ek i artyku³ów.
825859692.001.png 825859692.002.png 825859692.003.png
Spis treci
O autorach ....................................................................................................................... 15
Podzikowania od autorów ............................................................................................... 17
Wstp ................................................................................................................................ 19
O ksice ................................................................................................................................ 20
Konwencje zastosowane w ksice ....................................................................................... 20
Czego nie czyta .................................................................................................................... 21
Naiwne zaoenia .................................................................................................................. 21
Jak podzielona jest ksika ....................................................................................................21
Cz I: Szkolenie dla Ciebie i Twojego psa ................................................................... 22
Cz II: Jak zapewni sobie sukces szkoleniowy? ......................................................... 22
Cz III: Szkolenie sportowe .......................................................................................... 22
Cz IV: Psie potrzeby .................................................................................................... 22
Cz V: Dekalogi ............................................................................................................. 23
Ikony wykorzystane w ksice .............................................................................................. 23
Co dalej .................................................................................................................................. 24
Cz I: Szkolenie dla Ciebie i Twojego psa .................25
Rozdzia 1: Dlaczego szkolenie psów jest takie wane? .................................................. 27
Jak rozpozna dobrze wychowanego psa? ........................................................................... 28
Pi podstawowych komend ................................................................................................ 29
Komenda „Siad” ................................................................................................................ 29
Komenda „Na miejsce” .................................................................................................... 30
Komenda „Waruj” ............................................................................................................. 30
Komenda „Wró” .............................................................................................................. 30
Komenda „Równaj” .......................................................................................................... 31
Kto tu kogo uczy? .................................................................................................................. 31
Szkolenie a czynnik ludzki (czyli Ty) .................................................................................. 32
Poznaj swoje oczekiwania ................................................................................................ 33
Twoje nastawienie ............................................................................................................ 34
Jak myli pies? ....................................................................................................................... 36
„Czytanie” swojego psa ..................................................................................................... 36
Kiedy nie zdysz na czas ................................................................................................. 36
Jak poradzi sobie z bodcami rozpraszajcymi? ............................................................ 38
825859692.004.png
6 Trening psów dla bystrzaków
Szkolenie zaawansowane dla frajdy i dla sportu .................................................................. 38
Obedience .......................................................................................................................... 38
Agility i inne psie sporty ................................................................................................... 39
Wicej ni szkolenie: jak psy pomagaj ludziom ................................................................. 39
Rozdzia 2: Przygotowanie do szkolenia ............................................................................41
Wybór metody szkoleniowej ................................................................................................ 42
Szkolenie tradycyjne ......................................................................................................... 43
Szkolenie klikerowe .......................................................................................................... 46
Budowanie zaufania .............................................................................................................. 48
Konsekwencja w wydawaniu komend i tonie gosu ....................................................... 49
Bd bardziej wytrway od swojego psa ........................................................................... 50
Unikanie sowa „nie” ........................................................................................................ 51
Powtarzanie komend ......................................................................................................... 52
Przywództwo ..................................................................................................................... 52
Przejcie roli przywódcy stada .............................................................................................. 53
Nakanianie psa do przyjcia pozycji „siad” i „waruj” ..................................................... 54
Przeduone siadanie i warowanie: recepta na objcie przywództwa stada ................... 56
Rozdzia 3: Jak przetrwa okres szczenictwa? ...............................................................59
Znaczenie socjalizacji ............................................................................................................ 60
Okres odstawiania od matki: od 3. do 7. tygodnia .......................................................... 60
Poznawanie wiata: od 7. do 12. tygodnia ........................................................................ 62
Nagle zaczyna si wszystkiego ba: od 8. do 12. tygodnia .............................................. 63
A teraz pragnie wyruszy w wiat: po skoczeniu 12 tygodni ........................................ 64
Jak sobie poradzi z koszmarnym dwulatkiem? .................................................................. 65
Modociane dziwactwa ..................................................................................................... 66
Szczeniak odkrywa seks .................................................................................................... 67
Hormony to nie tylko seks ............................................................................................... 67
Kastracja i sterylizacja ............................................................................................................ 68
Kiedy najlepiej przeprowadzi zabieg? ............................................................................. 69
Wady kastracji i sterylizacji ............................................................................................... 70
Kumpel wreszcie dorasta ...................................................................................................... 71
Rozdzia 4: Nauka czystoci ..............................................................................................73
Wykorzystanie klatki: kojec dla szczeniaka .......................................................................... 73
Znalezienie odpowiedniej klatki ...................................................................................... 75
Zachcanie psa do wejcia do klatki ................................................................................. 75
Przyzwyczajanie psa do klatki ........................................................................................... 76
Podstawy nauki czystoci ...................................................................................................... 77
Ustalenie planu dnia ......................................................................................................... 77
Miejsce do zaatwiania si ................................................................................................. 78
Miej oczy otwarte ..............................................................................................................80
Spis treci 7
Wypadek to tylko wypadek ............................................................................................... 80
Bd przygotowany na regres ........................................................................................... 81
Co robi, kiedy przyapiesz psa na gorcym uczynku? ................................................... 81
Jak uczy czystoci dorosego psa? ................................................................................... 81
Co zrobi, jeli mieszkasz w bloku? ................................................................................ 82
Wykorzystanie kojca do nauki czystoci .............................................................................. 82
Jak poradzi sobie z psem, który znaczy teren? ................................................................... 84
Podró samochodem z psem ................................................................................................ 85
Rozdzia 5: Zrozumie psi umys ....................................................................................... 87
Rozpoznanie instynktownych zachowa psa ...................................................................... 87
Popd owczy .................................................................................................................... 88
Popd stadny ..................................................................................................................... 90
Popd obronny ..................................................................................................................90
W jaki sposób popdy wpywaj na szkolenie? ................................................................ 92
Ustalenie profilu osobowoci psa ......................................................................................... 93
Zdecyduj, jakie zachowanie psa by Ci odpowiadao ........................................................... 97
Wyzwolenie popdów ....................................................................................................... 99
Przechodzenie z jednego popdu w drugi ....................................................................... 99
Wykorzystanie popdów w szkoleniu ............................................................................ 101
Rozdzia 6: Wyposaenie, które zapewni Ci sukces ........................................................ 105
Wybór odpowiedniego wyposaenia .................................................................................. 106
Smycze ............................................................................................................................. 106
Obroe ............................................................................................................................. 107
Haltery ............................................................................................................................. 113
Smakoyki to Twoi najwiksi szkoleniowi sprzymierzecy ............................................. 114
Idealny smakoyk ............................................................................................................ 115
Kiedy smakoyki nie dziaaj .......................................................................................... 116
Rozdzia 7: Szkolenie podstawowe ................................................................................. 117
Pierwszy krok: przyzwyczajenie psa do smyczy ................................................................ 118
Nauka podstaw .................................................................................................................... 118
Siadanie na komend ...................................................................................................... 119
Siad-zosta ...................................................................................................................... 121
Zabawa w „Siad-zosta” ................................................................................................. 123
Komenda zwalniajca: magiczne sowo „Dobrze” ........................................................ 124
Warowanie ....................................................................................................................... 125
Id na miejsce, piesku! .................................................................................................... 126
Jak poradzi sobie z uciekaniem przez otwarte drzwi? ..................................................... 127
Drzwi i schody ................................................................................................................ 128
Dzwonek do drzwi i gocie ............................................................................................ 129
Waciwe maniery przy stole .............................................................................................. 131
8 Trening psów dla bystrzaków
Rozdzia 8: Kontrola nad psem: grzeczne spacery,
przychodzenie na woanie i zostawianie rzeczy w spokoju .........................133
Spacer z psem ...................................................................................................................... 134
Urodzony, by cign ..................................................................................................... 134
Chodzenie przy nodze na smyczy .................................................................................. 136
Zmiany kierunku ............................................................................................................ 139
Zmiany tempa ................................................................................................................. 140
Jak wygra bitw o wracanie na woanie? .......................................................................... 140
Nauka przychodzenia na woanie .................................................................................. 142
Wprowadzanie rozprosze .............................................................................................. 143
Wysza szkoa jazdy, czyli szkolenie bez smyczy
w obecnoci bodców rozpraszajcych ....................................................................... 144
Opanowanie komendy „Zostaw” ....................................................................................... 144
Cz II: Jak zapewni sobie sukces szkoleniowy? .... 149
Rozdzia 9: Jak sta si wytrawnym szkoleniowcem? ...................................................151
Zarzdzanie rodowiskiem psa ........................................................................................... 152
Dobry pocztek ............................................................................................................... 152
Potrzeby spoeczne Twojego psa .................................................................................... 153
Potrzeby emocjonalne Twojego psa .............................................................................. 154
Potrzeby ywieniowe psa ................................................................................................ 155
Co w psie siedzi? ................................................................................................................. 155
Zachowania typowe dla rasy ........................................................................................... 156
Temperament .................................................................................................................. 158
Wraliwo psychiczna .................................................................................................... 158
Reakcja na bodce wzrokowe ......................................................................................... 159
Wraliwo na dwiki .................................................................................................... 160
Wraliwo na dotyk ....................................................................................................... 161
Stres a pies ............................................................................................................................ 161
Zrozumienie stresu ......................................................................................................... 162
Rozpoznanie objawów stresu ......................................................................................... 163
Zewntrzne i wewntrzne róda stresu ........................................................................ 164
Zwizek stresu z uczeniem si ....................................................................................... 165
Stres a wprowadzanie bodców rozpraszajcych ........................................................... 167
Opanowanie stresu .............................................................................................................. 167
Opanowanie pozytywnego stresu ................................................................................... 168
Opanowanie negatywnego stresu ................................................................................... 168
Inne sposoby na opanowanie stresu ............................................................................... 170
Zgłoś jeśli naruszono regulamin