[AonE]_Naruto_OVA2_[9CEDCD4F].pl.txt

(17 KB) Pobierz
00:00:00:www.napiprojekt.pl - nowa jako�� napis�w.|Napisy zosta�y specjalnie dopasowane do Twojej wersji filmu.
00:00:09:My grupa si�dma, dowodzona przez Kakashie Sensei,|otrzymali�my misj� klasy C - ochrona �ycia.
00:00:16:Osoba, kt�r� chronimy to Shibuki-san, m�ody|przyw�dca wioski Ukrytego Wodospadu.
00:00:21:Jego ojciec by� wspania�ym i szanowanym przez|wszystkich przyw�dc�.
00:00:32:To by� tylko ptak...
00:00:34:Wiem! Zamkni si�!
00:00:40:Ale ta osoba wydaje si� by� nieco nieodpowiedzialna..
00:00:45:Jak on mo�e dowodzi� wiosk� Ukrytego Wodospadu?
00:01:00:Ale wielki wodospad!
00:01:11:Dotarli�my.
00:01:12:Wi�c to jest wioska Ukrytego Li�cia.
00:01:16:Przy p�no-letnim s�o�cu ogl�dali�my wodospad.
00:01:25:Wtedy my�leli�my, �e nasza misja wkr�tce si� sko�czy.
00:01:31:BITWA W WIOSCE UKRYTEGO WODOSPADU.|TO JA JESTEM BOHATEREM!
00:01:50:Shibuki-sama!
00:01:53:Wr�ci�e�, Shibuki-sama!
00:01:56:Nie, nie, ja jestem teraz przyw�dc� wioski.
00:02:00:Nie mam czasu aby si� z wami bawi�.
00:02:03:Nie, Shibuki-sama, my tu tylko sprz�tamy.
00:02:08:Mama nam kaza�a.
00:02:10:Och, rozumiem.
00:02:12:Wi�c mo�e przyda wam si� pomoc?
00:02:15:Od ninja z wioski Ukrytego Li�cia.
00:02:18:Mo-momencik...
00:02:19:Ja p�ac�, traktuj to jako misj�.
00:02:23:Nie jeste�my sprz�taczami!
00:02:25:Daj spok�j...
00:02:26:Dzi�kujemy.
00:02:27:Bardzo dzi�kujemy. Nurt jest tu zbyt porwisty,|troszk� si� ba�y�my.
00:02:35:Kakashi Sensei...
00:02:37:Przyjmujemy zlecenie, Shibuki-san.
00:02:40:Oczywi�cie zap�acisz nam dodatkowo.
00:02:43:Czy sko�czyli�my ju� ochrania� ci�?
00:02:46:Tak, wystarczy.
00:02:49:Wi�c zacznijmy kolejn� misj�.
00:02:54:Tak jest Sir...
00:02:57:Tu Dru�yna Kirisame, mijamy punkt F.
00:03:02:Tu Dru�yna Murasame, mijamy punkt P.
00:03:06:Tu Dru�yna Hisame, mijamy punkt W.
00:03:09:Zrozumia�em.
00:03:11:Kierujcie si� na cel.
00:03:19:Co z plotkami o zwi�kszonej aktywno�ci|shinobi w tych rejonach?
00:03:25:NADCHODZ PRZEMOCY|Plotkach?
00:03:28:S�yszy si� �e shinobi z innych kraj�w|maj� ochot� na t� wiosk�.
00:03:34:Zawsze kr��y�y takie plotki.
00:03:37:A w�a�nie, czy tw�j ojciec nie walczy�|z takimi shinobi i...?
00:03:52:Nie b�j si�.
00:03:54:To ptak z wiadomo�ci� z Li�cia.
00:03:59:Och, wa�ne zgromadzenie.
00:04:03:Odchodzisz?
00:04:05:Poradz� sobie ze sprz�taniem.
00:04:09:Hej, dru�yna.
00:04:12:Przepraszam, ale musz� wraca� do wioski.
00:04:16:Czy co� si� sta�o?
00:04:18:Wa�ne spotkanie jounin�w.
00:04:21:Wracajcie do domu jak tylko sko�czycie.
00:04:24:W po��dku.
00:04:26:Zostaw to przysz�emu Hokage,|wspania�emu Naruto-sama!
00:04:32:Okey. Powodzenia.
00:04:39:Hej, hej, co to Hokage?
00:04:42:Hokage to najsilniejszy shinobi|w wiosce Li�cia.
00:04:47:Mo�na go nazwa� bohaterem,|kt�ry broni wioski.
00:04:54:Wi�c jest jak Shibuki-sama?
00:04:56:Shibuki?
00:04:58:Nie por�wnuj Hokage z kim� takim jak on.
00:05:01:Mam na my�li zupe�nie inny poziom.
00:05:03:Nie obra�aj Shibuki-sama!
00:05:05:Mo�e czasami jest tch�rzliwy, ale jest|bohaterem wioski Ukrytego Wodospadu!
00:05:11:W rzeczywisto�ci jest bardzo silny!
00:05:29:Psie g�wienko!
00:05:32:Kto to tu zostawi�?
00:05:35:Idiota.
00:05:37:Co za wstyd dla Ukrytego Li�cia...
00:05:40:A niech to! Co do cholery?
00:05:59:Czy rzeczywi�cie mo�emy si� t�dy przedosta�,|Suien-sama?
00:06:05:Zaufajcie mi.
00:06:07:By�em jouninem w Ukrytym Wodospadzie.
00:06:13:Wi�c chodzmy.
00:06:15:Kirisame, nie zabij zbyt wielu ludzi.
00:06:18:Zachowaj umiar.
00:06:21:Jasne, jasne.
00:06:23:Czujesz si� winny z powodu ataku|na twoj� wiosk�?
00:06:27:To nie tak.
00:06:29:Tylko przyw�dca wioski, Shibuki, wie|gdzie jest "Bohaterska Woda".
00:06:35:Wi�c, aby zmusi� go do pokazania miejsca,|musimy wzi��� kilku mieszka�c�w na|zak�adnik�w.
00:06:41:Mam racj�?
00:06:45:Imponuj�ce, Hisame. Nie dziwi� si� dalaczego|m�wiono o tobie najm�drzejsza shinowi w|Ukrytym Deszczu.
00:06:50:To ju� historia.
00:06:52:Tak jak i z tob�.
00:06:54:�aden z nas nie podlega ju�|kt�rejkolwiek wiosce.
00:06:57:I co z tego.
00:06:58:Rozwalmy t� wiosk� i zdob�dzmy Bohatersk� Wod�.
00:07:04:Rozpocznijmy nasz plan.
00:07:07:Taki wyko�czony...
00:07:11:Cz�owieku, ale jestem g�odny.
00:07:13:Jeszcze wsze�nie, ale zjedzmy obiad.
00:07:16:Nie, zjecie gdzie� indziej.
00:07:18:C-co?
00:07:20:Je�eli sko�czyli�cie, odejdzcie!
00:07:24:W po��dku, zrobimy tak.
00:07:27:Sasuke-kun?
00:07:30:Sasuke-kun.
00:07:31:On nie chce aby�my poznali wej�cie do|wioski Ukrytego Li�cia.
00:07:36:Wej�cie jest prawdopodobnie niedaleko.
00:07:39:Ale Li�� i Wodospad s� sprzymie�e�cami.
00:07:43:Wi�c co z tego �e poznamy wej�cie?
00:07:46:Sk�d mam wiedzie�, �e nie zdradzicie|swojej wioski?
00:07:50:Masz racj�.
00:07:51:Hej! Jak �miesz tak do nas m�wi�?
00:07:54:Tak, co z "dzi�kuj�"?
00:07:57:Ty...
00:08:00:Co? Odejdzcie.
00:08:03:Nie musisz mi dwa razy powtarza�.
00:08:05:Nie mam tu nic do roboty.
00:08:08:�egnaj Naruto.
00:08:11:...ta!
00:08:13:Mamusiu!
00:08:15:Co do...?
00:08:19:Shibuki-sama, k�opoty...
00:08:22:Co si� sta�o?
00:08:24:W-wrogowie zaatakowali...
00:08:32:Mamusiu!
00:08:40:Obra�enia nie s� powa�ne.
00:08:42:Tylko straci�a przytomno��.
00:08:44:Powinni�my wr�ci� do wioski.
00:08:47:Nie, nie uwa�am, aby to by�o najm�drzejsze.
00:08:49:Powiedzia�a, �e zaatakowali ja wrogowie.
00:08:52:Nie mo�liwe...
00:08:54:Jak dostali si� do wioski?
00:08:57:Sakura, zabierz kobiet� i dzieci w|bezpieczne miejsce.
00:09:05:Co zamierzasz zrobi�, Sasuke-kun?
00:09:07:Mamusiu...
00:09:11:Hej Shibuki, poka� na drog� do wioski.
00:09:14:Pomszcz� t� pani�.
00:09:16:Nie b�dz g�upi.
00:09:18:Co mo�esz zrobi�?
00:09:22:Co ty wyprawiasz?
00:09:24:Zosta� na ziemi.
00:09:29:Jest nasz!
00:09:38:Demon wiatru Shuriken.
00:09:59:Cie� wodnego m�ynu, co?
00:10:04:Uciek�...
00:10:07:Sasuke-kun jest taki fajny!
00:10:11:Shibuki-sama!
00:10:14:Shibuki-sama?
00:10:17:Och, to nic.
00:10:18:Trz�s� si� z emocji.
00:10:22:Musimy zosta� tu a� do ko�ca, skoro|zaszli�my ju� tak daleko. To jest misja.
00:10:28:Niech misja si� rozpocznie!
00:10:30:"Jak ma�pa widzi drzewo, to si� wspina",|racja?
00:10:33:Masz na my�li: "by zobaczy� co w�a�ciwe|i dowie�� odwagi"?
00:10:37:Ach tak. Ty to jeste� m�dra, Sakura-chan!
00:10:44:Ukrytu Wodospad m�g� przetrwa� tak d�ugo|dzi�ki ukszta�towaniu terenu i ukrytemu wej�ciu.
00:10:55:Wej�cie jest tutaj?
00:10:57:Nikomu nie mo�ecie o nim powiedzie�.
00:11:02:Wiemy.
00:11:19:B�dz ostro�ny Naruto.
00:11:21:To moja kwestia.
00:11:26:Nie wyczuwam wrog�w.
00:11:33:Tutaj.
00:11:36:Pospieszcie si�.
00:11:40:Hej, Sasuke...
00:11:42:Mamy jaki� wyb�r?
00:11:59:No, powinno by� dobrze.
00:12:02:Mamusiu...
00:12:04:Nie p�acz, Shizuku.
00:12:06:Shibuki-sama co� poradzi.
00:12:11:Czy�by?
00:12:18:Sakura?
00:12:23:Nie pokonasz mnie na tym poziomie.
00:12:58:Nigdy nie widzia�em tak pi�knego miejsca.
00:13:03:Szkoda, �e nie mog� go pokaza� Sakura-chan...|Dziwne...
00:13:16:Jest za cicho.
00:13:23:Co ty wyprawiasz?
00:13:24:Ja ich zajm�. Ty zabierz Shibuki w|bezpieczne miejsce.
00:13:30:Szybciej.
00:13:31:W po��dku.
00:13:34:Ale...Shibuki?
00:13:41:Ognisty element: P�on�ca Kula Jutsu!
00:13:55:Jeste� niez�y.
00:13:57:Nie wyczu�em ich.
00:14:00:S� dobrzy.
00:14:02:Nie za�atwisz mnie, jak ostatnim razem.
00:14:05:Powinni�my go rozerwa� na cz�ci?
00:14:10:Poczekajcie.
00:14:15:U�yjemy go jako zak�adnika.
00:14:18:Co?
00:14:31:Szcz�ciarz.
00:14:33:A gdzie jest przyw�dca wioski, Shibuki?
00:14:38:Nie martw si�, pewnie w�a�nie w drodze do|Bohaterskiej Wody.
00:14:44:Wi�c wymienimy si�, racja?
00:14:48:Dok�adnie.
00:15:39:Nie mog� im pozwoli�, by to zdobyli.
00:15:43:Bez wzgl�du na wszystko.
00:15:58:Nie robi� bym tego.
00:16:01:To m�j specjalny drut.
00:16:04:Pr�buj si� z niego wypl�ta�, a odetnie ci r�ce.
00:16:14:Przyprowadzili�my dzieciaki.
00:16:17:Tak jak prosi�e�.
00:16:18:Tak jak prosi�e�.|Hej! Wypu�� mnie.
00:16:20:Dobra robota.
00:16:21:Rany, co za strata czasu.
00:16:25:Cholera, wi�c tak dostali si� do wioski.
00:16:32:To...
00:16:34:Suien?
00:16:36:Ty ich wprowadzi�e�?
00:16:39:Suien, by�e� najlepszym ninja w tej wiosce.|Dlaczego to robisz?
00:16:44:Pr�bujesz przej�� wiosk�?
00:16:48:Nie potrzebuj� tej �a�osnej wioski.
00:16:51:Po prostu chc� Bohatersk� Wod�.
00:16:54:G�upku, Shibuki-sama nigdy ci jej nie odda.
00:16:59:Ju� pewne j� zniszczy�.
00:17:01:Gdyby by� przyw�dc� wioski, pewnie|by to zrobi�.
00:17:06:Jednak�e...
00:17:07:To ja nauczy�em go ninjutsu.
00:17:12:Wiem o nim wszystko.
00:17:17:Hej!
00:17:20:Ty...jak si� tu dosta�e�?
00:17:25:Wspina�em si� po korzeniach i dotar�em tu.
00:17:29:W ka�dym razie, co to za jedni?
00:17:33:Przyw�dca to by�y mieszkaniec|Ukrytego Wodospadu, Suien.
00:17:39:By�y? Wi�c to b��dny ninja?
00:17:42:Tak.
00:17:44:Hej, Shibuki.
00:17:45:Wiem �e gdzie� si� chowasz.
00:17:48:Dlaczego nie wyjdziesz?
00:17:51:I przynie� Bohatersk� Wod�.
00:17:55:Je�eli to zrobisz, nikt wi�cej ju�|nie ucierpi.
00:17:59:Czy to ta Bohaterska Woda o kt�rej on m�wi?
00:18:04:Tak.
00:18:05:Ochrona tego to obowi�zek pryw�dcy wioski.
00:18:10:To tylko woda.
00:18:13:To �wi�ta woda pobierana z wielkiego drzewa|raz na sto lat.
00:18:21:Picie tego wzmacnia twoj� czakr�|dziesi�ciokrotnie na kr�tki okres czasu.
00:18:27:Czakr�...dziesi�ciokrotnie?
00:18:29:W tej wiosce nie ma Kage, bohaterowie|pili t� wod� i walczyli w czasach wojen.
00:18:42:W minionych bitwach nasza wioska by�a|chroniona dzi�ki tej wodzie.
00:18:48:Ale ta woda to miecz obusieczny.
00:18:53:W zamian za zwielokrotnienie czakry,|ona po�era twoje �ycie.
00:18:59:Wielu shinobi tej wioski zgin�o|nie od ran, a od tej wody.
00:19:04:Dlatego ta woda zosta�a schowana,
00:19:09:a obowi�zkiem przyw�dcy sta�a si� jej ochrona.
00:19:15:Kilka lat temu zaatakowali nas cudzoziemcy.
00:19:20:M�j ojciec wypi� j� aby ochroni� wiosk�.
00:19:25:Jednak�e, nie by� na tyle m�ody a...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin