[DB]_Naruto_Movie_2_[1E8A1B97].pl.txt

(44 KB) Pobierz
{503}{595}  Nie jeste�my wstanie dalej p�j��.
{599}{676} Nie ma innej drogi.
{719}{809} Ta podr� by�a beznadziejna.
{839}{883} Mogli�my zaj�� tylko tak daleko.
{887}{955} Poddajmy si�.
{1007}{1051} Jest droga.
{1055}{1099} Wierzmy w to.
{1103}{1147} I wtedy uda nam si� to znale��.
{1151}{1195} Ale ksi�niczko...
{1199}{1243} Nie poddawajcie si�!
{1247}{1317} Ksi�niczko...
{1367}{1387} Ksi�niczko Fuun!
{1391}{1483} Dranie nie p�jdziecie dalej.
{1487}{1506} Mao!
{1510}{1530} Ty draniu!
{1534}{1564} To ty spowodowa�e� t� burze!
{1654}{1683} Uwa�aj, Ksi�niczko Fuun!
{2038}{2082} Powinni�cie si� podda�.
{2086}{2170} Powinna� b�aga� o przebaczenie, Ksi�niczko Fuun.
{2182}{2226} Nigdy si� nie poddam.
{2230}{2274} Tak d�ugo jak �yj�,
{2278}{2346} zamieni� wszystko co posiadam w si��,
{2350}{2442} i poka��, �e pokonam przeciwno�ci losu!
{2446}{2466} Ksi�niczko...
{2470}{2513} P�onie siedem kolor�w Chakry.
{2517}{2585} Chod�my! Wydob�d�my tak�e nasz� Chakr�!
{2589}{2609} Tak!
{2613}{2678} W porz�dku!
{3596}{3654} Super!
{3668}{3712} O to w�a�nie chodzi, �wietna robota, Ksi�niczko Fuun!
{3716}{3784} Tak jak my�la�em, sprawiedliwo�� zawsze triumfuje!
{3788}{3872} Hej! Co wy tam robicie?!
{3884}{3928} A� A� A� A�! Jejku!
{3932}{3976} Czego chcesz?
{3980}{4000} Czego chc�?
{4004}{4072} Wkradanie si� i ogl�danie filmu za darmo jest kompletnie nieuczciwe.
{4076}{4120} Nie, to nie tak.
{4124}{4192} Nie ogl�dali�my tylko filmu, trenowali�my w tym samym czasie.
{4196}{4264} Trenowali�cie?
{4268}{4297} Nasze bilety s� tutaj.
{4340}{4384} Jeste�cie ninja z Konohy?
{4388}{4432} Heh, tak jest!
{4436}{4551} Pewnego dnia b�d� super ninj�, kt�ry zdob�dzie | przydomek Hokage, Uzumaki Naruto-sama!
{4555}{4599} Jestem...
{4603}{4623} Jeste� za g�o�no!
{4627}{4671} B�d� roztropny!
{4675}{4719} Zamknij si�!
{4723}{4791} Dobrze, wi�c chod�my...
{4795}{4867} ... za t� t�cz�!
{4939}{5031} {s:27}{F:comic sans ms}{C:$b9daff}NARUTO |
{5035}{5212} {s:27}{F:comic sans ms}{C:$b9daff}NARUTO |Wielka Misja. Na Ratunkek �nie�nej Ksi�niczce!
{5323}{5470} {s:18}{f:Georgia}{c:$00FFFF}[Na plakacie: Przygody Ksi�niczki Fuun]
{5514}{5582} Kakashi-sensei sp�nia si�.
{5586}{5630} Zawsze tak jest.
{5634}{5724} Jejku, ten film by� �wietny.
{5730}{5774} Zosta�em przez niego oczarowany.
{5778}{5822} Co ty gadasz?!
{5826}{5894} Nie widzieli�my zako�czenia, poniewa� spowodowa�e� zamieszanie,
{5898}{5966} {s:18}{f:Georgia}{c:$00FFFF}[Na drzwiach: Wst�p Wzbroniony]
{5970}{6134} Och c� powinnam bardziej uwa�nie patrze� | na Michi-sama, kt�ry gra� Tsukujaku.
{6138}{6230} Ach, oczywi�cie, Sasuke-kun jeste� numerem jeden.
{6234}{6302} Sakura-chan jak zwykle ma z�y gust w facetach.
{6306}{6350} Co� powiedzia�?!
{6354}{6398} Nie, nic wa�nego.
{6402}{6472} Och, naprawd�?
{6641}{6781} Zastanawiam si� czy jest w pobli�u | jaka� dziewczyna taka jak Ksi�niczka Fuun.
{6785}{6922} Ka�dy ninja by�by zaszczycony walcz�c dla takiej Ksi�niczki.
{6929}{6949} Co za nonsens.
{6953}{7040} To tylko historia z filmu.
{7049}{7218} Zastanawiam si�, dlaczego Kakashi-sensei | kaza� nam obejrze� ten film przed misj�.
{7600}{7693} Niemo�liwe! Ksi�niczka Fuun?!
{8967}{9011} Za ni�!
{9015}{9059} Nie pozw�lcie jej uciec!
{9063}{9158} B�d� ochrania� Ksi�niczk� Fuun!
{9470}{9528} Teraz!
{9710}{9792} W ko�cu z�apali�my Ci�.
{9902}{9986} Kim jeste�, oszu�cie?
{10501}{10569} O jeny, jeny.
{10573}{10617} Kakashi-sensei!
{10621}{10665} Co wy robicie?
{10669}{10740} Marnujemy czas.
{10885}{10929} Przepraszam.
{10933}{10953} Co?
{10957}{11060} Ta osoba jest klientem w nowej misji.
{11437}{11524} Jeste� ranna, Ksi�niczko?
{11628}{11738} Och wow, naprawd� jeste� Ksi�niczk� Fuun!
{11748}{11879} Wiesz, kiedy ogl�da�em tw�j film, by�em bardzo poruszony!
{11892}{11912} "Nie poddawajcie si�."
{11916}{12043} Ma�o co si� nie pop�aka�em gdybym si� nie powstrzyma�.
{12300}{12414} Zmotywowa�em si�, kiedy zobaczy�em tw�j film,
{12539}{12583} Nigdy si� nie poddam.
{12587}{12655} i zostan� Hokage.
{12659}{12775} Ach, tak po za tym Hokage to najsilniejszy ninja w wiosce Konoha.
{12779}{12847} Jeste� naprawd� dobra w je�dziectwie.
{12851}{12992} Tego mo�na by�o si� spodziewa� po s�ynnej aktorce z Kraju Ognia!
{13235}{13343} Hej, panienko jedziesz troszk� za szybko!
{13403}{13462} Uwa�aj!
{13570}{13638} To Ksi�niczka Fuun!
{13642}{13686} Wow! �wietnie!
{13690}{13734} To prawdziwa Ksi�niczka Fuun!
{13738}{13806} Nie jestem Ksi�niczk� Fuun.
{13810}{13878} Wiem, jeste� aktork�, Fujikaze Yukie.
{13882}{13950} Jestem twoj� fank�!
{13954}{13998} Prosz� o autograf!
{14002}{14022} Ja te�!
{14026}{14070} Nie daj� autograf�w i tym podobnych rzeczy.
{14074}{14142} Prosz� nie m�w tak, prosz�?
{14146}{14166} Prosz� podpisz si�.
{14170}{14214} Ja te�! Daj mi autograf!
{14218}{14286} Przecie� jeste� aktork� prosz� daj mi autograf!
{14290}{14357} Przesta�cie!
{14362}{14453} Co jest fajnego w zdobyciu mojego autografu?
{14457}{14597} Wcze�niej czy p�niej od�o�ycie | go gdzie� i przykryje go kurz.
{14601}{14693} To nie s�u�y �adnym celom i jest bezu�yteczne.
{14697}{14765} To takie g�upie.
{14769}{14813} To niegrzecznie z jej strony.
{14817}{14861} Och jejku, to takie rozczarowuj�ce.
{14865}{14981} To, �e jest wielka nie znaczy, �e mo�e by� chamska.
{14985}{15149} Tym razem nasz� misj� jest ochrona aktorki, kt�ra | gra rol� Ksi�niczki Fuun, Fukize Yuki.
{15153}{15173} Ochrona?
{15177}{15293} W porz�dku mo�e s�owo ochrona nie jest dobre. Lepiej | powiedzie�, �e b�dziemy j� eskortowa�.
{15297}{15389} To b�dzie pierwszy raz, kiedy Pechowa | Ksi�niczka b�dzie filmowana za granic�.
{15393}{15484} Ale Fujikaze Yukie gra najbardziej krytyczn� rol�.
{15488}{15532} Naprawd� przepraszam...
{15536}{15628} Jednego mo�na si� spodziewa� po ninja z Konoha...
{15632}{15700} ...ochroniarze, kt�rych zatrudnili�my jako kaskader�w,
{15704}{15820} i nawet szef ochroniarzy zostali �atwo pokonani.
{15824}{15917} Dzi�kuje bardzo za komplement.
{16064}{16132} Wow, jakie pi�kne ska�y.
{16136}{16228} To s� t�czowe lodowce Krainy �niegu.
{16232}{16276} Ty jeste� Kin-chan! Aktor, kt�ry gra Brita!
{16280}{16372} Tym razem, ostatnia scena w filmie b�dzie tam nakr�cona.
{16376}{16467} A ty jeste� Hideo-san, grasz Shishimaru!
{16471}{16563} Na pewno udajemy si� daleko, je�li kierujemy si� do Krainy �niegu.
{16567}{16659} Takie by�o polecenie mened�era, Sandayuu-san.
{16663}{16779} Mawiaj�, �e wiosn� t�cza w lodowcach jarzy si� siedmioma kolorami.
{16783}{16851} Ale to wszystko to mit.
{16855}{16923} W prawdziwej Krainie �niegu, nie ma czego� takiego jak wiosna.
{16927}{16971} Nie ma Wiosny?
{16975}{17019} Czy to oznacza, �e panuje tam zawsze zima?
{17023}{17067} To mia�em na my�li.
{17071}{17115} Kakashi, by�e� tam?
{17119}{17235} S�ysza�em, �e by�e� wcze�niej w Krainie �niegu.
{17239}{17316} To by�o dawno temu.
{17335}{17459} M�wi si�, �e to bardzo biedny kraj.
{17478}{17569} To jest pomocnik, Michi-sama!
{17598}{17666} Czy przypadkiem ich ekonomia nie upad�a,|po tym jak ich poprzedni w�adca zainwestowa� w rozw�j mechaniki?
{17670}{17786} I w ten spos�b zbankrutowali, albo cos w tym stylu?
{17790}{17858} Hej, mam nadziej�, �e maj� w ko�cu ogrzewanie.
{17862}{17930} Naprawd� nie lubi� udawa� si� do zimnych miejsc.
{17934}{18002} Wi�c, chcesz uciec tak jak Yukie?
{18006}{18087} Hej, odpu�cie sobie!
{18126}{18220} Czy Yuki-san, jest zawsze taka?
{18294}{18338} W sumie, tak.
{18342}{18410} Ona nie zna znaczenia s�owa "motywacja" albo "ambicja",
{18414}{18481} i jest naprawd� ca�kiem bezradna ta Yuki-chan...
{18485}{18595} Ale nie leniuchuje, je�eli chodzi o prac�.
{18605}{18673} Nie obchodzi mnie prywatne �ycie aktora.
{18677}{18817} Tak d�ugo jak ona �wietnie wyst�puje przed | w��czon� kamer�, nie zamierzam narzeka�.
{18821}{18889} Ona urodzi�a si� do bycia aktork�.
{18893}{19080} Zastanawiaj�c si� nad tym, zacz�a ucieka�, kiedy | powiedziano jej, �e jedzie do Krainy �niegu.
{20475}{20543} Dobrze, poddaj� si�.
{20547}{20605} Super!
{20643}{20687} Jak si� nazywasz?
{20691}{20735} Uzumaki Naruto!
{20739}{20831} Ta, ta... Uzumaki Naruto-san, prawda?
{20835}{20923} Panienko, �adnie pachniesz.
{21147}{21167} Co to by�o?!
{21171}{21249} Wstr�tny zboczeniec.
{21626}{21691} Jak g�upio.
{22082}{22126} Przesta� �artowa� w k�ko.
{22130}{22234} Kto by chcia� jecha� do Krainy �niegu?
{22873}{22978} W ko�cu Ci� znalaz�em Ksi�niczko Fuun!
{22993}{23085} Ju� Ci m�wi�am, �e nie jestem Ksi�niczk� Fuun.
{23089}{23133} Rozumiem to!
{23137}{23229} Jak �mia�a� z�ama� serce biednemu ch�opcu?!
{23233}{23374} Nie wa�ne jak dobr� jeste� aktork�, | nigdy Ci tego nie zapomn�!
{23424}{23468} Aktork�?
{23472}{23530} Dobr�?
{23712}{23777} Jaki g�upek.
{23784}{23876} Bycie aktork� jest najgorsz� robot�.
{23880}{23981} To jest praca dla najgorszych ludzi.
{24048}{24188} Musisz �ledzi� teksty innych ludzi, gra� i | �y� w �wiecie napakowanym k�amstwami.
{24192}{24236} To naprawd� g�upie.
{24240}{24308} Panienko, czy jeste� pijana?
{24312}{24407} Jeste� irytuj�cy, znikaj szybko!
{24503}{24568} Yukie-sama!
{24575}{24643} Statek do Krainy �niegu nied�ugo odp�ywa!
{24647}{24691} Lepiej si� pospieszmy, albo w przeciwnym wypadku...
{24695}{24760} W porz�dku.
{24767}{24811} Nie wsi�d� na pok�ad.
{24815}{24859} Ech? Co?
{24863}{24907} Co ty m�wisz?!
{24911}{24955} Powiedzia�am ju�.
{24959}{25003} To si� zdarza ca�y czas.
{25007}{25123} Jak co� p�jdzie �le to g��wna posta� zostanie | zast�piona, re�yser znajdzie zast�pstwo...
{25127}{25171} B�d� cicho!
{25175}{25312} Rola Ksi�niczki Fuun mo�e zosta� zagrana tylko przez Ciebie!
{25438}{25578} I je�li nie p�jdziesz, nie b�dziesz ju� | mog�a drugi raz pracowa� w tym interesie.
{25582}{25650} W porz�dku, to nie ma znaczenia.
{25654}{25719} Yukie-sama.
{25726}{25820} Domy�lam si�, �e to nie pomo�e.
{26278}{26392} Rozumiem. Wi�c ona ma, sze�ciok�tny kryszta�.
{264...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin