naruto180.txt

(10 KB) Pobierz
00:00:00:www.napiprojekt.pl - nowa jako�� napis�w.|Napisy zosta�y specjalnie dopasowane do Twojej wersji filmu.
00:00:00:T�umaczenie z angielskiego (na podstawie wersji DATTEBAYO) i edycja napis�w - Obiwanshinobi
00:00:03:T�umaczenie z angielskiego (na podstawie wersji DATTEBAYO) i edycja napis�w - Obiwanshinobi
00:01:24:"Je�eli za� kt�ry nie zasta� u sto�u �y�ki gospodarskiej i swojej nie mia�, po�ycza� jeden u drugiego, skoro ten, rzadkie zjad�szy, do g�stego si� zabra�, albo zrobi� sobie �y�k� z sk�rki chlebowej, zatkn�wszy j� na n�, co nie by�o poczytane za �adne prostactwo w wieku wykwintno�ci� francusk� nie bardzo jeszcze zara�onym czyli te� nie wypolerowanym" - ks. J. K., "O. o. z. p. A. III"
00:01:43:"Dlaczego Letnia Gwiazda czerwona?
00:01:49:Nieweso�a dola noc� wy�niona
00:01:55:Zbudzi�em si� i p�aka�em
00:02:01:Czerwonymi oczyma"
00:02:37:Hej!
00:02:38:Neji! Naruto!
00:02:43:Co im si� sta�o?
00:02:44:Roz�o�y� ich tamten shinobi.
00:02:46:Zn�w si� zjawi�?
00:02:48:Uprowadzi� Sumaru!
00:02:51:Sumaru-kun...?
00:02:53:No.
00:02:54:Tak czy owak, najpierw powinni�my udzieli� pomocy tym tutaj.
00:02:58:Rozdzielimy si� i odniesiemy ich z powrotem.
00:03:00:Rozumiem.
00:03:01:Tak jest!
00:03:10:Mizura...
00:03:16:Naruto-san!
00:03:19:Zm�g� ich tamten zamaskowany shinobi!
00:03:21:Nie s� ranni, tylko nieprzytomni.
00:03:32:E... A gdzie pozostali?
00:03:34:Lee z Tenten ich tu nios�.
00:03:37:Aha.
00:03:39:Tak�e Sumaru?
00:03:43:Porwa� go zamaskowany shinobi.
00:03:45:Przykro mi. Odlecia� Piekielnym W�wozem, wi�c nie mogli�my za nim pod��y�.
00:03:52:Piekielnym W�wozem?!
00:04:01:Zatchn�� si� gazem z Piekielnego W�wozu?
00:04:05:Nie. Wprowadzi�em go w �pi�czk�, wi�c gaz nie wywar�by na niego wp�ywu.
00:04:10:Wystawienie Sumaru na wabia - to jeszcze rozumiem...
00:04:14:Ale �eby dziecku z naszej wioski...
00:04:17:Co, odczuwacie moralny dyskomfort?
00:04:21:Ju� se tym usyfili�cie r�ce, wi�c mo�e bez takich zak�amanych tekst�w?!
00:04:26:Niech szczylom z Li�cia zdaje si�, �e on uprowadzi� Sumaru.
00:04:33:Niech si� jeszcze zajm� odzyskaniem gwiazdy.
00:04:42:"Tajemna sztuka: koszta Metody Tajemniczego Pawia"
00:04:50:Mizura zaniem�g�, wi�c zwolniono go tymczasowo od zaj��.
00:04:56:Byakugan!
00:05:03:To...
00:05:10:Mizura!
00:05:12:Dobrze si� czujesz?
00:05:14:Potrzeba ci wi�cej snu!
00:05:15:Nie mog� spa� w takiej chwili.
00:05:21:Rozumiem twoje uczucia, ale powiniene� si� oszcz�dza�.
00:05:25:W porz�dku. Sam p�jd�.
00:05:41:Mizura! Uwa�aj!
00:05:44:Sam sobie poradz�.
00:06:04:Matko... Ojcze!
00:06:13:Matko! Ojcze!
00:06:19:Nie p�acz, Sumaru.
00:06:22:Twoi rodzice odwa�nie bronili gwiazdy i tej wioski.
00:06:28:Sumaru, sp�jrz w niebo.
00:06:32:Oto skarby, widoczne jedynie z Ukrytej Wioski Gwiazdy.
00:06:37:Je�li chcesz jako shinobi ochrania� gwiazd�, broni� tej wioski...
00:06:44:to we� si� w gar��!
00:06:45:Jak twoja matka i tw�j ojciec. Dobrze?
00:06:57:Hoshikage-sama...
00:07:14:No, jak si� patrzy!
00:07:22:Naruto.
00:07:24:Na to wychodzi, �e Mizura umrze.
00:07:29:Wyczu�em zaburzenie jego Czakry, wi�c si� przyjrza�em.
00:07:34:Nawet, kiedy wypoczywa�, Czakr� mia� maksymalnie wzmo�on�.
00:07:40:Wobec tego, w�asna Czakra go zabije.
00:07:52:Jeszcze czego!
00:07:55:Nie ma w�tpliwo�ci.
00:07:56:Ale...!
00:07:58:To przez praktyki gwiazdowe.
00:08:02:Moc gwiazdy wzmaga Czakr�.
00:08:06:Jednak wielu shinobich nie opanowuje wzmocnienia tej si�y.
00:08:11:Co im nie s�u�y i ko�czy si� zgonem.
00:08:16:Tak w trakcie �wicze� wymi�k� Mizura...
00:08:20:Trzeci Hoshikage zakaza� treningu, dla unikni�cia dalszych ofiar.
00:08:26:Wi�c dlaczego wznowiono te praktyki?
00:08:28:P� roku temu postanowi� tak obecny przyw�dca wioski, Akahoshi-sama.
00:08:34:To zbyt gro�ne! Powinni�cie zaprzesta�!
00:08:38:�aden z syn�w, ani �adna z c�r tej ziemi nie l�ka si� gwiazdy!
00:08:43:A-ale czemu...
00:08:45:Mog�c wesprze� wiosk� odbywaniem praktyk,
00:08:52:godzimy si� z tym. To nie zabawa.
00:09:03:To...
00:09:22:Le�!
00:09:27:Rozpoznaj m� Czakr�, Natsuhi.
00:09:48:Hotarubi, chro� gwiazd� i Sumaru, prosz�.
00:10:14:Czakra Akahoshiego.
00:10:44:Pos�uguj si� ni� do wyzdrowienia.
00:10:47:Wydobrzejesz na pewno!
00:10:50:Dzi�kuj�, Naruto-kun...
00:10:58:Ale ja ju�...
00:11:13:Jakby si� uspokoi�o.
00:11:15:Chyba wszyscy zdrowi.
00:11:18:Sam nie do ko�ca jestem pewien, ale Mizura, Hokuto i reszta wydaj� si� troszczy� o t� wiosk�.
00:11:26:Zw�aszcza ten Sumaru.
00:11:28:Zale�y mu wi�cej, ni� komukolwiek innemu.
00:11:33:W sensie, i�...?
00:11:37:Gdyby to by�o dla ochrony wioski, czy moich towarzyszy, r�wnie� bym si� spieszy�, �eby zyska� si��.
00:11:48:No tak. To ma sens.
00:11:51:Tak.
00:11:53:C�, nie pora na gadanie!
00:11:56:Wa�niejszy jest go�ciu, z kt�rym mam na pie�ku - z�odziej gwiazdy!
00:11:59:Ale pozbawieni gwiazdy, nie ucierpi� od treningu, prawda?
00:12:05:Tu si� zgodz�.
00:12:08:Dop�ki gwiazda pozostanie tutaj, wszyscy b�d� trenowa� dla dobra wioski, tak?
00:12:11:Ale od tych �wicze� ucierpi�... A, nie mam poj�cia, jak powinienem post�pi�!
00:12:17:Naszym zadaniem - chroni� gwiazd�.
00:12:20:Odzyskanie gwiazdy - naszym priorytetem.
00:12:23:Nie nam os�dza�, co z tego wyniknie.
00:12:26:S�usznie.
00:12:27:O.K.
00:12:29:Kapuj�.
00:12:30:Lee z Tenten, rozejrzyjcie si�  po domu przyw�dcy wioski.
00:12:35:Zn�w?
00:12:36:Dlaczego shinobi potrafi�cy lata� skoczy� w Piekielny W�w�z?
00:12:40:A je�li zaw�adn�� gwiazd�, po co mu by� Sumaru?
00:12:44:W�a�nie, po co?
00:12:47:Opanowanie Czakry tego, kto skrad� gwiazd� i tego, kto porwa� Sumaru, by�o na r�nym poziomie.
00:12:52:�e co?
00:12:54:A to, �e jest dw�ch zamaskowanych shinobich.
00:12:58:Co tu si� dzieje?
00:13:00:My�l�, �e co� tu jest na rzeczy, o czym nie wiemy.
00:13:18:Jak zawsze niezr�wnanie w�adaj�ca Metod� Tajemniczego Pawia - Natsuhi-sama.
00:13:33:Co z Sumaru?
00:13:34:Gdzie jest Sumaru?
00:13:36:A mo�na prosi� gwiazd�, na pocz�tek?
00:13:39:W zamian za Sumaru.
00:13:41:Najpierw gwiazda.
00:13:43:Odmawiam.
00:13:44:Wobec tego oddasz mi j� po niewoli.
00:13:48:Co ci� rozbawi�o?
00:13:50:Akahoshi, nie masz do mnie startu.
00:13:54:Odk�d porzuci�a� wiosk�,
00:13:56:kilku zdolnych ninja potajemnie nadal trenowa�o.
00:14:01:Tobie si� wydaje, �e uko�czy�e� "Gwiazdowy Smoczy Kurs Opanowania Czakry w Weekend"?(*)
00:14:05:Sama oce�, czy jestem dla ciebie godnym przeciwnikiem, czy te� nie.
00:14:09:Metoda Tajemniczego Pawia!
00:14:12:Bestia!
00:14:18:C� za wyg�upy.
00:14:19:Nie mam wyboru.
00:14:21:Metoda Tajemniczego Pawia!
00:14:23:Bestia!
00:14:38:Ci�ko.
00:14:39:Odrobin� wi�cej, a...
00:14:41:Irotaga!
00:14:42:Sumo!
00:14:45:Ruszajcie.
00:14:46:Tak!
00:14:49:Co ty sobie my�lisz, Akahoshi?
00:14:52:Troch� ci� tu zatrzymam, Natsuhi-sama.
00:14:58:Co jest?
00:14:59:Pot�ny przep�yw Czakry...
00:15:01:To on?
00:15:03:Ani chybi.
00:15:05:Kto tu?!
00:15:08:Konoszanie!
00:15:09:W�a�nie pokaza�a si� osoba odpowiedzialna za kradzie� gwiazdy.
00:15:12:W tej chwili Akahoshi-dono powstrzymuje z�oczy�c�.
00:15:15:Czy wy i wasi przyjaciele mogliby�cie...?
00:15:16:Zgoda!
00:15:17:Pospieszmy si�!
00:15:23:Wielka jest moc nieprzyjaciela.
00:15:25:Za� Akahoshi-dono, sam jeden...
00:15:26:Akahoshi-dono ledwie jest go w stanie zatrzyma�.
00:15:28:Aha.
00:15:29:Ju� ja si� tym zajm�.
00:15:36:Nie wydaje si�, �eby kto� tu by�.
00:15:38:Chyba wyszli.
00:15:40:Te� nie wyczuwam ludzkiej obecno�ci w budynku.
00:15:43:Teraz mamy okazj�.
00:15:45:Zakradnijmy si� tam.
00:15:47:Ninpou: Technika Usuwania �cian!
00:15:50:Lee!
00:15:51:Od kiedy to umiesz ninjutsu...?
00:15:54:Tenten!
00:15:55:Dobrze jest! Nikogo tu nie ma.
00:15:57:Co...?! To w og�le nie by�o ninjutsu!
00:16:08:Jako� tak...
00:16:09:...podejrzanie, co?
00:16:24:N-niedobrze...
00:16:34:C�, chyba mog� to od�o�y� na potem.
00:16:46:To co� jakby tajny gabinet, hm?
00:16:48:Kto� tam le�y w ��ku.
00:16:51:Kto to mo�e by�?
00:16:55:To...!
00:16:58:Sumaru-kun!
00:17:06:Czemu zada�e� dru�ynie Sumaru te �wiczenia?
00:17:10:Powiniene� by� wiedzie� od Trzeciego, jak s� niebezpieczne!
00:17:15:Ty sama stanowisz odpowied� na twoje pytanie!
00:17:19:Co?!
00:17:20:Cudowna Czakra, zgodzisz si�?
00:17:23:100 takich, jak ty... Nie, nawet dziesi�cioro - stanowi�oby wielk� si��.
00:17:29:Nawet g��wne wioski powa�a�yby nas. Nie musia�bym si� ich obawia�.
00:17:33:Jeszcze nie za p�no.
00:17:34:Czemu po dobroci nie wesprzesz mnie w dziele budowy Wielkiej Ukrytej Wioski Gwiazdy?
00:17:43:B�l...
00:17:44:Boli mnie!
00:17:46:P�on� od wewn�trz!
00:17:47:Pom� mi!
00:17:49:Macie wierzy�.
00:17:50:Gwiazdowe praktyki sprawi�...
00:17:52:Do��.
00:17:53:To dla Ukrytej Wioski Gwiazdy...
00:17:54:Ju� dosy�.
00:17:56:Nie ma powodu, �eby cierpie� na tym szkoleniu.
00:18:01:Musz� ukr�ci� te m�ki.
00:18:04:Skoro m�wisz, �e nawet po tym nie zaniechasz praktyk...
00:18:14:Cze-cze-czekaj!
00:18:15:Gdy zgin�, umrze r�wnie� Sumaru!
00:18:21:Nie mo�esz tego zrobi�, Natsuhi!
00:18:23:Tw�j drogi Sumaru jest w mojej mocy!
00:18:38:Tam jest!
00:18:39:Zbli�a si� do Akahoshiego!
00:18:41:Dobra, tym razem ci� nie puszcz�!
00:18:43:Czekaj!
00:18:44:Wjazd na pa��, to nie jest w�a�ciwa taktyka.
00:18:47:Mam plan!
00:18:48:Plan?
00:18:49:Powstrzymam jego Czakr�, a reszt� zostawi� tobie.
00:18:54:Co prawda - je�li zaczekamy, zrobi si� tylko gorzej.
00:18:58:Rozumiem!
00:18:59:A uwa�aj, Naruto!
00:19:00:No!
00:19:01:Uderzam! Sztuka Multiplikacji Cienia!
00:19:10:Znowu ty?
00:19:23:A� tego si� nie spodziewa�em.
00:19:25:Nijak nie sz�o wjecha� na pa��.
00:19:30:Co?
00:19:32:Gdzie orygina�?
00:19:37:Rozumiem.
00:19:39:Zu�ywaj�c ogromny zas�b Czakry,
00:19:41:nietrudno stworzy� poz�r, �e cia�o znikn�o w trzech r�nych miejscach.
00:19:44:Przemy�la�e� to, co nie, Naruto?
00:19:48:Da� rad�!
00:20:01:Kobieta?
00:20:07:Konoski szczyl mnie wspom�g�.
00:20:10:Dysponuj�c...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin