Touch.S01E11.720p.HDTV.X264-DIMENSION.txt

(46 KB) Pobierz
1
00:00:01,800 --> 00:00:03,500
Poprzednio w "Touch":

2
00:00:03,500 --> 00:00:04,800
Jake, uウ wedウug wzorca.

3
00:00:05,300 --> 00:00:06,300
Dwunasto彡ian foremny.

4
00:00:06,500 --> 00:00:09,100
12 p odpowiadajケcych
12 znakom zodiaku,

5
00:00:09,200 --> 00:00:10,900
kte zmieniajケ si・
w ciケgu roku.

6
00:00:11,300 --> 00:00:13,100
Reprezentuje sam wszech忤iat.

7
00:00:13,300 --> 00:00:14,700
Kaソ mu powtzy・

8
00:00:15,300 --> 00:00:16,600
Wykonuje czyje・polecenia.

9
00:00:16,700 --> 00:00:18,600
Kto・jeszcze to obserwowaウ.
Musz・dowiedzie・si・

10
00:00:18,800 --> 00:00:20,400
kto byウ po drugiej stronie.

11
00:00:20,700 --> 00:00:21,500
Co si・staウo?

12
00:00:21,700 --> 00:00:22,900
Aster Corps.

13
00:00:23,100 --> 00:00:24,600
Kontynuujケ badania Tellera.

14
00:00:24,800 --> 00:00:26,800
Najpierw byウa Amelia,
a teraz chcケ Jake'a.

15
00:00:33,200 --> 00:00:36,000
W 1992 roku kontener
wypadウ za burt・statku

16
00:00:37,000 --> 00:00:39,300
pウynケcego z Chin
do Stan Zjednoczonych.

17
00:00:39,500 --> 00:00:43,100
Wypadウo z niego do oceanu
29 tysi鹹y gumowych kaczek.

18
00:00:45,000 --> 00:00:47,300
10 miesi鹹y pniej
pierwsza z tych kaczek

19
00:00:47,400 --> 00:00:50,700
zostaウa wyrzucona
na brzeg na Alasce.

20
00:00:50,800 --> 00:00:53,000
Od tamtej pory kaczki te
pojawiaウy si・na Hawajach,

21
00:00:54,400 --> 00:00:57,000
w Ameryce Poウudniowej,
w Australii,

22
00:00:57,200 --> 00:01:01,000
a takソe na arktycznych lodowcach.

23
00:01:01,200 --> 00:01:02,900
Jednak 2 tysiケce z nich
zostaウy porwane

24
00:01:03,100 --> 00:01:04,800
przez Prケd Pnocnopacyficzny,

25
00:01:05,300 --> 00:01:09,700
wir znajdujケcy si・
pomi鹽zy Japoniケ, Alaskケ,

26
00:01:09,900 --> 00:01:14,000
pnocno-zachodnim Pacyfikiem
i Wyspami Aleuckimi.

27
00:01:14,200 --> 00:01:17,700
Wszystko, co porwie prケd,
zazwyczaj juソ tam zostaje,

28
00:01:18,000 --> 00:01:20,300
skazane na przemierzanie
ciケgle tej samej 彡ieソki,

29
00:01:20,500 --> 00:01:23,000
pウywanie po tych samych wodach.

30
00:01:24,000 --> 00:01:25,900
Jednak nie zawsze.

31
00:01:26,100 --> 00:01:28,600
慶ieソki te mogケ si・zmieni・
z powodu pogody,

32
00:01:29,700 --> 00:01:35,200
sztormu na morzu bケd・napotkania
grupy wieloryb.

33
00:01:39,800 --> 00:01:42,900
20 lat po tym,
jak morze pochウon・o kaczki,

34
00:01:43,000 --> 00:01:45,400
te wciケソ pojawiajケ si・
na plaソach caウego 忤iata

35
00:01:46,100 --> 00:01:49,500
i liczba kaczek porwanych
przez prケd wciケソ maleje.

36
00:01:49,700 --> 00:01:53,800
A to znaczy,
ソe moソna si・uwolni・

37
00:01:54,700 --> 00:01:57,500
Nawet po latach
pウywania po tych samych wodach

38
00:01:58,200 --> 00:02:01,100
moソna znale滓 drog・do brzegu.

39
00:02:03,900 --> 00:02:05,000
Martin, usiケd・

40
00:02:05,300 --> 00:02:06,800
Nie chc・siada・

41
00:02:06,900 --> 00:02:10,000
Dostaウem 3 godziny z synem
i sp鹽zam je z tobケ,

42
00:02:10,200 --> 00:02:11,400
wi鹹 lepiej si・wytウumacz.

43
00:02:11,600 --> 00:02:12,800
Co chcesz wiedzie・

44
00:02:13,000 --> 00:02:14,100
Twoja firma, Aster Corps,

45
00:02:14,200 --> 00:02:15,600
poddaje mojego syna testom.
Dlaczego?

46
00:02:15,700 --> 00:02:18,200
Interesujケ si・nim
od dnia jego narodzin.

47
00:02:18,300 --> 00:02:19,400
O czym ty misz?

48
00:02:19,600 --> 00:02:23,200
To dzieje si・od ponad 10 lat.

49
00:02:23,400 --> 00:02:25,500
Wykonywaウe・jakie・zlecenie.

50
00:02:25,700 --> 00:02:27,300
Sarah przyszウa do mnie.

51
00:02:27,500 --> 00:02:29,100
Kto・zaczepiウ jケ
z powodu tych test,

52
00:02:29,400 --> 00:02:31,500
kte robiケ dzieciom
w szpitalu.

53
00:02:32,400 --> 00:02:34,500
Wyrniono go wtedy.

54
00:02:34,700 --> 00:02:37,400
Dali jej wizytk・
Chcieli by・na bieソケco.

55
00:02:40,600 --> 00:02:42,700
- Mobius.
- Kiedy si・temu przyjrzaウam,

56
00:02:43,100 --> 00:02:45,200
okazaウo si・ ソe to
przykrywka dla Aster Corps.

57
00:02:45,400 --> 00:02:48,000
Wiem o nich.

58
00:02:48,200 --> 00:02:49,600
Co od niego chcieli?

59
00:02:50,100 --> 00:02:51,300
Nie wiem.

60
00:02:51,400 --> 00:02:53,400
Na poczケtku my徑aウam,
ソe to zwykウe badania.

61
00:02:53,600 --> 00:02:56,800
Nauka, 誣iczenie pami鹹i,
przetwarzanie liczb.

62
00:02:58,000 --> 00:02:59,500
Ale ci ludzie sケ
40 krok naprz

63
00:02:59,700 --> 00:03:00,800
przed wszystkimi innymi.

64
00:03:01,000 --> 00:03:02,800
Interesuje ich wszystko.
Zmiany klimatu,

65
00:03:03,000 --> 00:03:05,800
globalne ocieplenie,
populacja na 忤iecie.

66
00:03:06,000 --> 00:03:07,100
Co・nimi kieruje.

67
00:03:07,400 --> 00:03:09,900
I to nie tylko wウadza.
Co・jeszcze.

68
00:03:10,100 --> 00:03:11,400
Majケ Sheri Strepling w kieszeni

69
00:03:11,600 --> 00:03:12,700
i raczej nie tylko jケ.

70
00:03:13,300 --> 00:03:14,700
Chwila.

71
00:03:14,900 --> 00:03:17,000
Twierdzisz, ソe Clea Hopkins
teソ jest w to zamieszana?

72
00:03:17,200 --> 00:03:18,200
Nie, ufam jej.

73
00:03:18,400 --> 00:03:20,100
Nie moソesz ufa・nikomu.

74
00:03:20,300 --> 00:03:22,200
I na pewno nie moソesz pozwoli・
ソeby o losie Jake'a

75
00:03:22,500 --> 00:03:23,900
decydowaウa tamta komisja.

76
00:03:26,400 --> 00:03:27,900
Rozumiem.

77
00:03:28,000 --> 00:03:29,900
Chodzi o to,
ソeby・dostaウa prawa opieki.

78
00:03:30,100 --> 00:03:32,300
Martin, komisja jest skorumpowana.

79
00:03:32,800 --> 00:03:33,700
Przegrasz.

80
00:03:33,800 --> 00:03:35,500
Chyba, ソe oddam go tobie.
Wtedy wszystko gra?

81
00:03:35,900 --> 00:03:38,200
Wyprzedzimy ich.

82
00:03:38,300 --> 00:03:43,000
Mnie nikt nie b鹽zie kwestionowaウ.

83
00:03:43,300 --> 00:03:44,600
Nie.

84
00:03:44,900 --> 00:03:46,500
Nie masz wyboru.

85
00:03:46,600 --> 00:03:48,500
Mog・wsadzi・Jake'a w samoch
i odjecha・stケd.

86
00:03:49,000 --> 00:03:51,500
Nie masz do tego prawa.
Aresztowaliby ci・

87
00:03:55,900 --> 00:03:59,000
Jake! Nie!

88
00:04:04,700 --> 00:04:06,500
O Boソe...

89
00:04:14,000 --> 00:04:15,700
Jake, chod・

90
00:04:15,800 --> 00:04:17,300
Idziemy.

91
00:04:24,300 --> 00:04:26,100
Zapraszam.

92
00:04:26,300 --> 00:04:27,900
Zaraz wracam.

93
00:04:33,400 --> 00:04:35,800
Prosz・tu podpisa・

94
00:04:36,000 --> 00:04:37,900
Co pana syn sobie my徑aウ?

95
00:04:38,100 --> 00:04:39,300
Nie wiem.

96
00:04:39,500 --> 00:04:41,700
Ciesz・si・
ソe nic si・nie staウo.

97
00:04:41,900 --> 00:04:44,300
Nie mウ wybra・na to
gorszego dnia.

98
00:04:44,900 --> 00:04:45,700
Dzi麑i.

99
00:04:45,800 --> 00:04:47,700
Ma pan zaczeka・na dole
na opiek・spoウecznケ.

100
00:04:48,000 --> 00:04:49,500
Przysyウajケ kogo・
po pakiego syna,

101
00:04:49,700 --> 00:04:50,700
ソeby zabraウ go do o徨odka.

102
00:04:50,900 --> 00:04:52,100
Niejakケ Cle・Hopkins.

103
00:04:52,300 --> 00:04:54,300
Dzi麑uj・

104
00:04:59,500 --> 00:05:02,100
Nie tak chciaウem sp鹽zi・
z tobケ ten poranek.

105
00:05:04,100 --> 00:05:05,400
W porzケdku.

106
00:05:06,200 --> 00:05:07,300
Zdarza si・

107
00:05:08,100 --> 00:05:09,600
Idziemy stケd.

108
00:05:13,800 --> 00:05:15,100
Jake...

109
00:05:29,400 --> 00:05:30,700
.::GrupaHatak.pl::.
przedstawia:

110
00:05:30,800 --> 00:05:34,200
TOUCH 1x11
Gyre - Part 1

111
00:05:35,600 --> 00:05:38,500
Napisy: michnik

112
00:06:00,400 --> 00:06:02,400
Jake...

113
00:06:04,600 --> 00:06:06,200
ARCHIWUM

114
00:06:09,200 --> 00:06:10,700
Co ty robisz?

115
00:06:10,900 --> 00:06:12,500
Chod・

116
00:06:18,400 --> 00:06:20,600
Musimy stケd i懈.

117
00:06:29,800 --> 00:06:31,300
Co jest?

118
00:06:31,900 --> 00:06:35,100
Jerry, masz papierowe r鹹zniki?

119
00:06:35,300 --> 00:06:37,600
Kto・tu rozlaウ nap.

120
00:06:39,400 --> 00:06:42,400
2217.

121
00:06:46,100 --> 00:06:48,200
Jake...

122
00:06:54,700 --> 00:06:57,700
2217.

123
00:07:03,100 --> 00:07:06,000
Amelia.
O Boソe.

124
00:07:20,300 --> 00:07:21,300
To moja plaソa!

125
00:07:24,200 --> 00:07:25,000
Oddaj to!

126
00:07:25,200 --> 00:07:26,400
Znalazウem to miejsce tydzie・temu!

127
00:07:26,800 --> 00:07:28,700
Moソesz doウケczy・do bウazn
z plaソy kawaウek dalej.

128
00:07:29,100 --> 00:07:30,900
Nie moソesz zabiera・mi rzeczy z rケk.

129
00:07:31,000 --> 00:07:31,700
Jasne, ソe mog・

130
00:07:31,800 --> 00:07:33,100
Moja plaソa, moja Maneki Neko.

131
00:07:33,700 --> 00:07:35,000
Twoje co?

132
00:07:35,100 --> 00:07:36,300
Nawet nie wiesz,
co to jest.

133
00:07:36,500 --> 00:07:38,200
Maneki Neko.
Przynosi szcz龕cie.

134
00:07:38,400 --> 00:07:40,400
Ale nie tobie.
Znajd・sobie wウasnケ plaソ・

135
00:07:48,600 --> 00:07:49,600
Co ty tu robisz?

136
00:07:49,800 --> 00:07:53,100
Nie twoja sprawa.
Id・sobie.

137
00:07:55,800 --> 00:07:57,200
Co to za rzeczy?

138
00:07:57,900 --> 00:07:59,400
Zebraウe・to wszystko na plaソy?

139
00:08:00,000 --> 00:08:02,100
- To teren prywatny.
- To plaソa!

140
00:08:02,300 --> 00:08:04,600
Na ktej postawiウem
prywatnケ posiadウo懈.

141
00:08:05,300 --> 00:08:09,400
Namiot na publicznej plaソy
nie jest prywatnケ posiadウo彡iケ.

142
00:08:09,600 --> 00:08:12,200
I...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin