Zaniechanie i wycofanie się z uporczywego leczenia podtrzymującego życie u dzieci. Wytyczne dla lekarzy.pdf

(2843 KB) Pobierz
Zaniechanie i wycofanie się
Z uporcZywego lecZenia
podtrZymującego życie u dZieci
Zaniechanie i wycofanie się
Z uporcZywego lecZenia
podtrZymującego życie u dZieci
wytycZne dla leKarZy
wytycZne dla leKarZy
POLE ZADRUKU
WIDOCZNE
PO OPRAWIENIU
polskie towarzystwo pediatryczne
2011
837263433.051.png 837263433.054.png 837263433.055.png 837263433.056.png 837263433.001.png 837263433.002.png 837263433.003.png 837263433.004.png 837263433.005.png 837263433.006.png 837263433.007.png 837263433.008.png 837263433.009.png
Zaniechanie i wycofanie się
Z uporcZywego lecZenia
podtrZymującego życie u dZieci
wytycZne dla leKarZy
polskie towarzystwo pediatryczne
2011
837263433.010.png 837263433.011.png 837263433.012.png 837263433.013.png 837263433.014.png 837263433.015.png 837263433.016.png 837263433.017.png 837263433.018.png 837263433.019.png 837263433.020.png 837263433.021.png
Redakcja naukowa
dr hab. n. med. Tomasz Dangel
Redakcja językowa
Małgorzata Klimkiewicz
Skład
Wojciech Marciniak
© Copyright by
Polskie Towarzystwo Pediatryczne, Tomasz Dangel, Ryszard Grenda,
Jan Kaczkowski, Jakub Pawlikowski, Marcin Rawicz, Ewa Sawicka,
Małgorzata Szeroczyńska, Joanna Szymkiewicz-Dangel,
Janusz Świetliński, Marek Wichrowski
Warszawa 2011
Polskie Towarzystwo Pediatryczne i autorzy wyrażają zgodę na nieodpłatne
publiczne rozpowszechnianie „Wytycznych”, zarówno w całości, jak i we
fragmentach, w celach niekomercyjnych na wszystkich polach eksploatacji.
Sinansowano ze środków
Fundacji Warszawskie Hospicjum dla Dzieci
Organizacja pożytku publicznego
ul. Agatowa 10, 03-680 Warszawa, tel. 22 678 16 11, fax 22 678 99 32
e-mail: poczta@hospicjum.waw.pl, http://www.hospicjum.waw.pl
Warszawa 2011
Wydanie I, dodruk 1000 bezpłatnych egzemplarzy
Druk: Drukoba, Izabelin Mościska
ISBN 978-83-908762-2-1
837263433.022.png 837263433.023.png 837263433.024.png 837263433.025.png 837263433.026.png 837263433.027.png 837263433.028.png 837263433.029.png 837263433.030.png 837263433.031.png 837263433.032.png 837263433.033.png 837263433.034.png 837263433.035.png 837263433.036.png 837263433.037.png 837263433.038.png 837263433.039.png 837263433.040.png 837263433.041.png 837263433.042.png 837263433.043.png 837263433.044.png 837263433.045.png 837263433.046.png 837263433.047.png 837263433.048.png 837263433.049.png 837263433.050.png 837263433.052.png 837263433.053.png
autorzy
grupa ekspertów polskiego towarzystwa pediatrycznego ds. opracowania
zaleceń dla lekarzy pediatrów dotyczących zaniechania i wycofania się
z uporczywego leczenia podtrzymującego życie u dzieci:
Dr hab. n. med. Tomasz Dangel, anestezjologia i reanimacja, medycyna paliatywna
Fundacja Warszawskie Hospicjum dla Dzieci; członek Komitetu Etyki Klinicznej Instytutu
„Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”
Prof. dr hab. n. med. Ryszard Grenda, nefrologia, pediatria, transplantologia kliniczna,
Klinika Nefrologii, Transplantacji Nerek i Nadciśnienia Tętniczego, Instytut „Pomnik
– Centrum Zdrowia Dziecka”; członek Komitetu Etyki Klinicznej Instytutu „Pomnik –
Centrum Zdrowia Dziecka”
Ks. dr (teologii moralnej) Jan Kaczkowski, teologia moralna, bioetyka, Puckie Hospi-
cjum Domowe p.w. św. Ojca Pio; Wydział Teologiczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
w Toruniu
Dr n. med., mgr (ilozoii) Jakub Pawlikowski, bioetyka, ilozoia, zdrowie publiczne,
Zakład Etyki i Filozoii Człowieka, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Dr n. med. Marcin Rawicz, anestezjologia i intensywna terapia, Klinika Anestezjologii
i Intensywnej Terapii Dziecięcej, Warszawski Uniwersytet Medyczny; President, European
Society for Paediatric Anaesthesiology; Fundacja Warszawskie Hospicjum dla Dzieci
Prof. nadzw. dr hab. n. med. Ewa Sawicka, chirurgia dziecięca, Klinika Chirurgii Dzieci
i Młodzieży, Instytut Matki i Dziecka
Dr (prawa) Małgorzata Szeroczyńska, prawo karne porównawcze, prawo medyczne,
prawo w odniesieniu do osób niepełnosprawnych, psychologia, Pracownia Prawa i Kry-
minologii, Wydział Stosowanych Nauk Społecznych, Akademia Pedagogiki Specjalnej
w Warszawie; prokurator w Prokuraturze Rejonowej Warszawa Śródmieście
Dr hab. n. med. Joanna Szymkiewicz-Dangel, kardiologia, pediatria, Poradnia Kardio-
logii Perinatalnej II Kliniki Położnictwa i Ginekologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny;
Poradnia USG Agatowa, Fundacja Warszawskie Hospicjum dla Dzieci
5
Zgłoś jeśli naruszono regulamin