pozycjonowanie i optymalizacja stron.pdf

(1849 KB) Pobierz
Pozycjonowanie i optymalizacja stron WWW. Jak się to robi. Wydanie II poprawione i uzupełnione
Pozycjonowanie
i optymalizacja stron WWW.
Jak siê to robi. Wydanie II
poprawione i uzupe³nione
Autor: Bartosz Danowski, Micha³ Makaruk
ISBN: 978-83-246-1936-8
Format: 158x235, stron: 432
Przewodnik po nowoczesnych technikach promocji witryny internetowej
Jak wyszukiwarki indeksuj¹ strony WWW?
Co wp³ywa na wysok¹ pozycjê strony w wynikach wyszukiwania?
W jaki sposób reklamowaæ stronê w sieci?
Jak sprawdzaæ skutecznoœæ pozycjonowania?
Wspó³czesny internet to ju¿ nie tylko Ÿród³o informacji. To tak¿e ogromny pasa¿
handlowy, narzêdzie marketingowe i noœnik reklamowy. Na milionach witryn WWW
ka¿dy mo¿e znaleŸæ dla siebie coœ interesuj¹cego. Co sprawia, ¿e wœród tak wielu stron
internetowych niektóre odwiedzane s¹ niezwykle czêsto, a inne sporadycznie?
Czynników jest wiele, ale jednym z najistotniejszych jest pozycja w wynikach
wyszukiwania. Kr¹¿¹cy po sieci ¿art: „Jeœli czegoœ nie ma w Google, to nie ma tego
wcale” doskonale oddaje istotê sprawy — wskazuje, jak wa¿ne jest wysokie miejsce
w wyszukiwarkach. Co zrobiæ, aby nasza strona WWW pojawia³a siê na odpowiedniej
pozycji?
Czytaj¹c ksi¹¿kê „Pozycjonowanie i optymalizacja stron WWW. Jak siê to robi.
Wydanie II poprawione i uzupe³nione”, dowiesz siê, w jaki sposób wp³ywaæ
na „sposób widzenia” Twojej strony WWW przez wyszukiwarki. Nauczysz siê tworzyæ
i modyfikowaæ kod HTML tak, aby mechanizmy indeksuj¹ce prawid³owo rozpoznawa³y
s³owa kluczowe, poznasz metody zwiêkszania ruchu na stronie oraz systemy wymiany
³¹czy. Przeczytasz o tym, jak odbywa siê pozycjonowanie w wyszukiwarkach,
jak pozyskiwaæ i analizowaæ statystyki ruchu na stronie oraz jak wykorzystaæ dzia³aj¹ce
w internecie mechanizmy reklamowe.
Metody zarabiania na stronie WWW
Zasada dzia³ania wyszukiwarki internetowej
Projektowanie mechanizmów nawigacyjnych
Dobór fraz i s³ów kluczowych
Wykorzystanie hiper³¹czy
Wybór domeny
Systemy wymiany ³¹czy
Mechanizmy indeksacji witryny w wyszukiwarkach
Œledzenie ruchu na stronie
Reklama w wyszukiwarkach
Zobacz swoj¹ stronê na pierwszym miejscu w wyszukiwarce!
138636670.001.png 138636670.002.png
Spis treści
Wstęp .............................................................................................. 7
Rozdział 1. W jaki sposób działa wyszukiwarka stron WWW ................................ 9
Krótka prezentacja popularnych wyszukiwarek ............................................................... 9
Wyszukiwanie danych .............................................................................................. 11
Przeszukiwanie grup dyskusyjnych .......................................................................... 26
Wyszukiwanie plików graficznych .......................................................................... 26
Przeszukiwanie katalogów stron .............................................................................. 30
Zapytania i operatory ............................................................................................... 31
W jaki sposób działa wyszukiwarka ............................................................................... 37
W jaki sposób wyszukiwarka zarabia ............................................................................. 38
Rozdział 2. Co daje wysoka pozycja w wynikach wyszukiwania ......................... 43
Budowa wizerunku ......................................................................................................... 43
Potencjalny wzrost liczby odwiedzin .............................................................................. 44
Potencjalny wzrost zysków z prowadzonej strony .......................................................... 45
Sprzedaż ................................................................................................................... 46
Powierzchnia reklamowa ......................................................................................... 47
Reklama kontekstowa ............................................................................................... 47
Programy partnerskie ............................................................................................... 60
Rozdział 3. Walka o pozycję to nie wszystko .................................................... 61
Wysoki poziom zawartości merytorycznej ..................................................................... 61
Czytelność kodu strony .................................................................................................. 64
Przemyślany układ i system nawigacji ........................................................................... 66
Menu nawigacyjne i rozplanowanie elementów strony głównej .............................. 68
Menu nawigacyjne i rozplanowanie elementów podstrony ...................................... 75
Nazewnictwo stosowane w menu ............................................................................. 76
Szata graficzna ............................................................................................................... 80
Rozdział 4. Frazy i słowa kluczowe ................................................................... 85
Dobór słów ..................................................................................................................... 85
Myśl jak potencjalny gość, a nie jak właściciel strony .................................................. 85
Skorzystaj z rankingów najczęściej wyszukiwanych haseł ...................................... 86
Ocena stopnia trudności oraz konkurencyjności i opłacalności danej frazy
— analiza konkurencji ............................................................................................... 100
Odnośniki prowadzące do strony ........................................................................... 102
Wiek domeny ......................................................................................................... 107
4
Pozycjonowanie i optymalizacja stron WWW. Jak się to robi
Optymalizacja stron konkurencyjnych ................................................................... 108
Konkurencja reklamodawców ................................................................................ 109
Rozmieszczenie słów i fraz na stronie .......................................................................... 109
Nasycenie strony słowami kluczowymi ................................................................. 111
Stosuj nagłówki ...................................................................................................... 112
Słowa kluczowe w tekście i wyróżnienia ............................................................... 113
Opisy odsyłaczy ..................................................................................................... 114
Umieść słowa i frazy w znacznikach meta ............................................................. 115
Zadbaj o tytuł każdej strony ................................................................................... 115
Stosuj atrybuty alt i title ......................................................................................... 116
Rozdział 5. Hiperłącza .................................................................................... 119
Linki przychodzące ...................................................................................................... 121
Różne domeny ........................................................................................................ 122
Różne IP ................................................................................................................. 122
Opis odnośnika ....................................................................................................... 124
Odsyłacze graficzne ............................................................................................... 127
Odsyłacze z przekierowaniem ................................................................................ 127
Linki w JavaScripcie .............................................................................................. 129
Przyrost linków wraz z upływem czasu .................................................................. 131
Linki z systemów wymiany linków ........................................................................ 133
Linki wychodzące ......................................................................................................... 134
Linki zewnętrzne .................................................................................................... 134
Linki wewnętrzne ................................................................................................... 137
PageRank ...................................................................................................................... 137
Rozdział 6. Własne zaplecze ........................................................................... 141
Wybór domeny ............................................................................................................. 142
Własna domena ...................................................................................................... 143
Wybór rejestratora .................................................................................................. 144
Pozyskiwanie starych domen ................................................................................. 145
Wybór hostingu ............................................................................................................ 148
Zaplecze tematyczne ..................................................................................................... 149
Katalogi stron ......................................................................................................... 149
Presell Pages ........................................................................................................... 151
Scuttle ..................................................................................................................... 157
Budowa zaplecza w oparciu o kanały RSS ............................................................. 158
Fora internetowe ..................................................................................................... 159
Galerie zdjęć ........................................................................................................... 160
Strony z filmami wideo .......................................................................................... 160
Budowa zaplecza pod systemy wymiany linków .......................................................... 161
Gotowce ................................................................................................................. 163
Łańcuch Markowa .................................................................................................. 164
Pozycjonowanie zaplecza ............................................................................................. 164
Linkowanie ................................................................................................................... 165
Rozdział 7. Systemy wymiany linków .............................................................. 167
e-WebLink.com ............................................................................................................ 168
Rejestracja i konfiguracja ....................................................................................... 168
Użytkowanie .......................................................................................................... 172
Dodatkowe możliwości .......................................................................................... 177
STATLINK.pl .............................................................................................................. 179
Rejestracja i konfiguracja ....................................................................................... 179
Użytkowanie .......................................................................................................... 183
Dodatkowe możliwości .......................................................................................... 187
Spis treści
5
SeoDopalacz.pl ............................................................................................................. 187
Rejestracja i konfiguracja ....................................................................................... 188
Użytkowanie .......................................................................................................... 193
Dodatkowe możliwości .......................................................................................... 196
Pozostałe systemy wymiany linków ............................................................................. 197
Rozdział 8. Indeksacja witryny ....................................................................... 199
Jak to wygląda w praktyce ............................................................................................ 199
Sprawdzanie stopnia indeksacji .................................................................................... 207
Sposoby poprawy indeksacji witryny ........................................................................... 212
Plik robots.txt ......................................................................................................... 212
Dodatkowe znaczniki <meta> ................................................................................ 216
Udrażnianie systemu nawigacyjnego ..................................................................... 217
Mapa witryny ......................................................................................................... 231
Zwiększanie liczby odsyłaczy zewnętrznych ......................................................... 240
Kontrola szybkości indeksacji witryny przez Google ............................................ 245
Rozdział 9. Nieetyczne sposoby pozycjonowania ............................................. 249
Najpopularniejsze metody ............................................................................................ 250
Ukryty tekst ............................................................................................................ 250
CSS w służbie pozycjonera .................................................................................... 253
Pozycjonowanie pod frazy niezgodne z tematyką witryny ..................................... 258
Cloaking ................................................................................................................. 259
Przekierowania i doorway pages ............................................................................ 266
Fałszywy PageRank ............................................................................................... 268
Mirrory stron .......................................................................................................... 271
Rozdział 10. Prezentacja potencjalnych zagrożeń i błędów .................................. 273
Najczęściej popełniane błędy ....................................................................................... 273
Błędnie dobrane słowa kluczowe ........................................................................... 273
Błędne rozmieszczenie słów kluczowych na stronie .............................................. 274
Przesycenie strony słowami kluczowymi ............................................................... 274
Źle dobrane domeny ............................................................................................... 275
Duża liczba subdomen ze słowami kluczowymi .................................................... 275
Słowa kluczowe w adresach podstron .................................................................... 275
Zła konstrukcja strony ............................................................................................ 276
Błędne linkowanie wewnętrzne .............................................................................. 276
Zduplikowana treść ................................................................................................ 277
Zbyt szybki przyrost linków ................................................................................... 278
Złe sąsiedztwo ........................................................................................................ 278
Brak dostępności strony dla robotów wyszukiwarek .............................................. 279
Konsekwencje błędów lub stosowania nieetycznych metod pozycjonowania .............. 279
Ban ......................................................................................................................... 280
Filtry ....................................................................................................................... 284
Sposoby walki z konsekwencjami nieodpowiedzialnego pozycjonowania strony ........ 285
Pozbycie się bana ................................................................................................... 285
Pozbycie się filtra ................................................................................................... 287
Rozdział 11.Śledzenie ruchu na stronie ............................................................ 289
Statystyki oglądalności ................................................................................................. 289
Stat24 ..................................................................................................................... 289
AWStats ................................................................................................................. 301
Google Analytics .................................................................................................... 307
Monitoring rankingów wyszukiwarek .......................................................................... 318
Pozycja w wynikach wyszukiwania ....................................................................... 318
6
Pozycjonowanie i optymalizacja stron WWW. Jak się to robi
Kontrola stopnia indeksacji .................................................................................... 324
Kontrola liczby odsyłaczy zewnętrznych ............................................................... 325
Kreator stanu witryny ............................................................................................. 325
Rozdział 12. Reklama w wyszukiwarkach jako sposób na szybkie wyniki ........... 329
Zasady działania kampanii reklamowych w wyszukiwarkach ...................................... 330
Koszt ...................................................................................................................... 330
Słowa kluczowe ..................................................................................................... 330
Treść boksu sponsorowanego ................................................................................. 332
Landing Page .......................................................................................................... 334
OnetBoksy .................................................................................................................... 334
Rejestracja .............................................................................................................. 336
Tworzenie kampanii ............................................................................................... 336
Zarządzanie kampaniami i boksami ....................................................................... 339
Linki sponsorowane Adkontekst .................................................................................. 341
Rejestracja i tworzenie kampanii ............................................................................ 342
Zarządzanie kampaniami i reklamami .................................................................... 345
AdWords ...................................................................................................................... 349
Rejestracja i tworzenie kampanii ............................................................................ 349
Zarządzanie kampaniami ........................................................................................ 352
Tworzenie kampanii ............................................................................................... 356
Podsumowanie .............................................................................................................. 359
Rozdział 13. Dodatek ....................................................................................... 363
Prezentacja przydatnych narzędzi ................................................................................. 363
Web Developer ....................................................................................................... 363
CustomizeGoogle ................................................................................................... 364
Search Status .......................................................................................................... 364
SEO for Firefox ...................................................................................................... 366
Pozostałe dodatki .................................................................................................... 368
Colour Contrast Analyser ....................................................................................... 368
Web-Tools .............................................................................................................. 368
Google Webmaster Tools ....................................................................................... 385
Inne sposoby zwiększania popularności witryny .......................................................... 404
Sygnatury ............................................................................................................... 404
Biuletyny informacyjne .......................................................................................... 404
Kanały RSS, ping i tracback ................................................................................... 409
Dane identyfikacyjne robotów wyszukiwarek .............................................................. 412
Słownik pojęć ............................................................................................................... 412
Podsumowanie ............................................................................. 421
Skorowidz .................................................................................... 423
Zgłoś jeśli naruszono regulamin