Gravitation ep08 'Song and Song'.txt

(14 KB) Pobierz
00:01:35:Przepraszam za sp�nienie.
00:01:38:Du�e sp�nienie, Touma!
00:01:39:W�a�nie! Kr�liczek te� jest z�y!
00:01:42:Naprawd� mi przykro, mia�em jeszcze kilka spraw do za�atwienia.
00:01:44:No tak, w�a�ciwie bycie szefem takiej organizacji to praca na bie��co.
00:01:46:A co u ciebie, Noriko?
00:01:47:Wybacz, �e zaprosi�em was tak niespodziewanie. Mam nadziej�, �e nie mia�a� jakich� plan�w?
00:01:50:�aden k�opot. I tak musia�abym przyj��, �eby pilnowa� Ryu.
00:01:56:No wiesz!
00:01:57:Nie lubisz mnie, Noriko?!
00:02:00:Sk�d�e znowu, przecie� inaczej nie by�oby mnie tutaj, prawda?
00:02:03:Wi�c nadal trzymiecie si� razem?
00:02:05:Jak widzisz. A c� tak zacz��e� si� tym interesowa�?
00:02:08:Stwierdzi�, �e to ciekawe wiedzie� co robi taki fajny go��, jak ja!
00:02:12:Wiesz, Ryu ma si�� do motywowania zdolnych ludzi.
00:02:18:O czym ty m�wisz?!]
00:02:20:Wkr�tce si� przekonasz, o kim m�wi�.
00:02:25:Wychodz�, kochany!
00:02:28:Jasne.
00:02:30:Czekaj, jak d�ugo zamierzasz tu jeszcze mieszka�?!
00:02:34:Nie przypominma sobie, �ebym zgodzi� si� z tob� mieszka� na sta�e...
00:02:36:Daj spok�j, przecie� to nowe mieszkanko te� jest bardzo du�e!
00:02:41:Poza tym, to ty mnie tu sprowadzi�e�, pami�tasz?
00:02:45:I pomy�le�, �e zrobi�em tak wielki b��d.
00:02:48:Dobra, id� do pracy.
00:02:58:Kretyn!
00:03:01:Tak my�lisz?
00:03:02:Eiri, nie przypuszcza�bym nawet, �e lizanie w ucho jest twoj� s�abo�ci�.
00:03:05:A ty co tu robisz?!
00:03:08:Przyszed�em uczci� twoj� przeprowadzk�.
00:03:13:Pan Shindo wydaje si� by� w szczytowej formie, jak nigdy.
00:03:14:Seguchi.
00:03:16:Mo�esz m�wi� do mnie "bracie".
00:03:22:Wczoraj, w domu u mojego ojca,
00:03:25:powiedzia�em mu wszystko o mojej przesz�o�ci.
00:03:28:Nalega�, wi�c zrobi�em to, powiedzia�em mu.
00:03:33:Chcia�em od niego uciec.
00:03:35:To dlatego powiedzia�em te wszystkie rzeczy i by�em dla niego taki osch�y...
00:03:38:Ale on...
00:03:40:Eiri...
00:03:42:Nie chc� mie� ju� nikogo innego.
00:03:46:I nie chc pami�ta� tego, co si� wtedy sta�o.
00:03:52:Ale nadal pami�tasz, czy� nie?
00:04:01:Wygl�da na to, �e pan Shindo nie jest tego jedyn� ofiar�.
00:04:10:Wracaj�c do sprawy, musimy odp�aci� si� Aizawie za to, co zrobi� Shindo.
00:04:17:Hej, co wy tu jeszcze robicie?!
00:04:20:Przecie� dzisiaj macie wywiad,
00:04:22:dzi�ki kt�remu wypromujecie singiel Bad Luck!
00:04:25:Pami�tajcie, u�miech na twarzy i dobre wra�enie.
00:04:28:Wiemy.
00:04:30:Chod�, Shuichi. Idziemy.
00:04:32:Ale... Obieca�em Yuki'emu wr�ci� wcze�niej do domu, pami�tasz?
00:04:36:Wi�c nie id� z wami!
00:04:38:Albo jednak p�jd�... Dobra, idziemy.
00:04:41:Grzeczny ch�opiec.
00:04:47:Mam nadziej�, �e wywiad nie b�dzie dotyczy� relacji pomi�dzy Shuichi'm a Yuki'm. 
00:04:50:O to si� nie martw.
00:04:52:Ostrzeg�em ich, �eby nawet nie pr�bowali poruszy� tego tematu.
00:04:56:Dobrze ci� mie� po naszej stronie...
00:05:00:Cieszysz si�, prawda?
00:05:03:M�wi� o Shuichi'm.
00:05:05:To by�by spory skandal, je�li chodzi o jego uczucia.
00:05:07:Gdyby to si� nag�o�ni�o, tylko zdoby� by sobie wi�cej fan�w.
00:05:12:Nie wa�ne co zrobi� by Shuichi,
00:05:13:z jakiego� nieznanego mi powodu wiem, �e ludzie i tak by to zrozumieli.
00:05:16:Hiro, o czym tak dyskutujecie?
00:05:18:Lepiej si� po�pieszcie!
00:05:20:Id�!
00:05:22:Nieznanego ci powodu, m�wisz?
00:05:28:Dlaczego?!
00:05:29:Tatchi.
00:05:30:Znowu wszystko obraca si� na jego korzy��!
00:05:32:Tatchi, odpu�� go sobie. Dlaczego ten Shindo tak ci przeszkadza?
00:05:37:Zamknij si�!
00:05:39:Zrobi� ze mnie kretyna! Nigdy mu tego nie daruj�!
00:05:43:Tatchi...
00:05:59:Ach, rozumiem, wi�c poczynili�cie ogromne post�py podczas nagra� singla?
00:06:05:Tak, poniewa� to pierwsza p�yta Bad Luck, wi�c...
00:06:08:Przepraszam, tak nie mo�na!
00:06:10:Dzisiaj lokal jest zarezerwowany na wywiad, zatem...
00:06:14:Pozb�d�my si� go!
00:06:16:T-Tak nie mo�na, panie K!
00:06:19:Shuichi!
00:06:21:Musz� z tob� porozmawia�.
00:06:26:Nadal czego� ode mnie chcesz?
00:06:30:Czas najwy�szy zrobi� porz�dek.
00:06:32:Obaj jeste�cie po prostu...
00:06:34:Nie zrobisz tego.
00:06:42:T-Te oczy...
00:06:45:Wtedy te� mia�e� to samo spojrzenie...
00:06:47:Ten wzrok, kt�y wygl�da jakby�...
00:06:49:Nie powiesz mi chyba, �e...?
00:06:52:A je�li?
00:06:54:Pytam, co w takim wypadku, Aizawa?
00:06:58:Znajd� na ciebie haka, a wtedy si� policzymy!
00:07:01:Nie wiem jak, ale znajd� ciebie i Shindo, i...
00:07:06:"Zamglone oczy"!
00:07:11:Ty brudny, ob�lizg�y, zgni�y dupku!
00:07:15:Jak �miesz podnosi� r�k� na mojego Yuki'ego?!
00:07:16:M�j Yuki! M�j Yuki! M�j...!
00:07:19:"Yuki, Yuki", znowu jeste� taki m�cz�cy.
00:07:21:Nikt ci� nie nauczy� otwiera� drzwi, cholerny dzieciaku?
00:07:25:Dopiero co si� przeprowadzi�em, a ty ju� wywalasz mi dziur� w �cianie!
00:07:27:Ej, przyszed�em jak najszybciej, kiedy dowiedzia�em si�, �e Aizawa tu przyszed�! Yuki, jak mo�esz?!
00:07:31:Przecie� to nie tw�j interes.
00:07:32:Co� ty powiedzia�?!
00:07:33:Ty, ty, ty, ty, ty...!
00:07:34:Yuki Eiri!
00:07:39:Kiedy dowiem si�, co tak naprawd� zrobi�e�, media szybko si� o tym dowiedz�!
00:07:43:I tak si� sko�czy babie lato dla s�ynnego pisarza!
00:07:45:Shindo, a ty ranisz Yuki'ego bardziej, ni� ktokolwiek inny, wi�c...
00:07:52:Je�li my�lisz, �e si� przej��em twoimi s�owami, to...
00:07:57:�al mi ciebie.
00:08:01:Szlag by go! Znowu ze mnie zakpi�...
00:08:05:Ale nie p�jdzie im ze mn� tak �atwo!
00:08:07:Panie Aizawa.
00:08:11:Mia�em nadziej�, �e bedzie pan odrobin� m�drzejszy.
00:08:16:Jestem bardzo rozczarowany.
00:08:18:Panie Seguchi...
00:08:21:Yuki, dobrze si� czujesz? Co ci jest...?
00:08:25:Czy on powiedzia� ci co� przykrego?
00:08:27:A mo�e zrobi� ci co�?
00:08:31:Ty jeste� jedynym, kt�ry m�g� przy tym ucierpie�!
00:08:34:Och, ale nic z�ego mi si� nie sta�o...?
00:08:38:To moja wina.
00:08:39:To przeze mnie, ty...
00:08:42:Cierpisz przeze mnie, tak jak ja cierpia�em przez niego!
00:08:45:Y-Y-Yuki?!
00:08:48:Tak naprawd�, chc� by� z tob�.
00:08:51:Ale... Wci�� pami�tam, co zrobi�em...
00:08:55:A kiedy o tym pomy�l�, boj� si�, �e kto� znowu wystawi moje uczucia...
00:08:59:To by�o okropne! Nie chc�, �eby to znowu mi si� przytrafi�o.
00:09:02:Nie chc� znowu do tego wraca�...
00:09:08:Yuki...
00:09:13:Nie powiniene� by� spiskowa� przeciwko Shindo.
00:09:17:Wog�le nie powiniene� miesza� si� w ich sprawy.
00:09:20:Nigdy bym nie pomy�la�, �e zachowasz si� jak ostatni dupek.
00:09:24:A wystarczy�o siedzie� cicho i st�umi� to w sobie, a pi�kna przysz�o�� sta�a by przed tob� otworem.
00:09:28:N-Nie rozumiem...
00:09:30:Ale teraz, kiedy zacz��e� grozi� Yuki'emu, przes�dzi�e� wszystko.
00:09:35:Wszystko?
00:09:36:Dlaczego tak ci na tym zale�y?!
00:09:39:Dlatego, �e...
00:09:40:Kocham Eiri'ego bardziej, ni� ktokolwiek inny.
00:09:58:Do widzenia, panie Aizawa.
00:10:04:Ju� dobrze.
00:10:07:Nie pozwol� nikomu wystawi� twoich uczu� nigdy wi�cej, bo przecie� ja tego nie zrobi�.
00:10:12:Zamknij si�, g�owa mnie boli!
00:10:14:Ty kretynie...! M�wi� to wszystko, �eby ci� pocieszy�!
00:10:20:Cicho! Nie p�aka�em przez sze��lat, wi�c wraz z twoim wrzaskiem mam podw�jny b�l g�owy!
00:10:24:Sze�� lat?!
00:10:25:Yuki, jeste� niesamowity!
00:10:27:Ja dla przyk�adu p�acz� �rednio raz na dzie�.
00:10:30:Ale to naprawd� niesamowite!
00:10:34:To pewnie dlatego, �e masz mroczn� przesz�o��.
00:10:36:Czekaj, przecie� tak w�a�nie jest...
00:10:48:C� to za wa�ne og�oszenie, panie Seguchi?
00:10:50:Dlaczego ASK wstrzyma�o swoje dzia�anie, panie prezesie?
00:10:54:Od dzi� nie jestem ju� prezesem.
00:11:00:Ja, Touma Seguchi, oraz Ryuichi Sakuma i Noriko Ukai...
00:11:04:Wznawiamy dzia�alno�� naszego zespo�u Nittle Grasper,
00:11:06:kt�ry trzy lata temu zosta� rozwi�zany.
00:11:10:Niemo�liwe...
00:11:11:Powa�nie?! Powa�nie?!
00:11:12:Moje Nittle Grasper?!
00:11:16:Fujisaki, wiedzia�e� o tym?
00:11:18:Sk�d...
00:11:19:Hiro, znowu pos�uchamy Nittle Grasper na �ywo!
00:11:23:My�l�, �e tak.
00:11:26:Wi�cej nowych wie�ci!
00:11:31:Oto s�ynny K! G��wny manager Ryuichi'ego!
00:11:34:Do tego ma �wietne znajomo�ci i jest wspania�y!
00:11:38:I to on za�atwi� Bad Luck wyst�p na "Hit Stage"!
00:11:39:N-Na "Hit Stage"?!
00:11:41:Najwi�ksza scena dla profesjonalist�w,
00:11:42:kt�ra pozwala tylko na 30 minut wyst�pu jednego zespo�u?!
00:11:43:Serio?!
00:11:46:Tak, serio!
00:11:47:Serio, serio?!
00:11:48:Serio na serio.
00:11:52:Dzisiaj jest m�j szcz�liwy dzie�!
00:11:55:Przepraszam, ale to nasz stolik.
00:12:00:Noriko?!
00:12:01:Cze��! Jestem Nori, mi�o was pozna�, pierwszaki!
00:12:05:Co to ma znaczy�?!
00:12:06:Dok�adnie to co powiedzia�am, jeste�cie zespo�em otwieraj�cym.
00:12:10:Nazywacie si� "Przek�ski"?
00:12:12:"Przek�ski"?!
00:12:13:To niemo�liwe! Rozmawia�em przecie� z Yotchan'em, g��wnym dyrektorem.
00:12:18:A ja rozmawia�am z szefem, jest postawiony wy�ej ni� tw�j Yotchan.
00:12:22:Wi�c Touma znowu u�y� swoich wp�yw�w... Co za brudy!
00:12:25:Mylisz si�!
00:12:27:Ryuichi?
00:12:29:To nie zas�uga szefa!
00:12:33:Poprosi�em znajomego, �eby porozmawia� z szefem.
00:12:35:A ten znajomy to pewnie Touma, czy� nie? Pozw�l, �e nie skomentuj�.
00:12:39:Hej, nie dotykaj Ryuichi'ego z takim entuzjazmem!
00:12:44:Co?
00:12:45:Jestem jego managerem.
00:12:48:No w�a�nie, managerem!
00:12:49:I �eby� sobie o tym nie zapomina�!
00:12:51:Ostatnim razem, trzy lata temu wykiwa�e� Ryuichi'ego i wywioz�e� go do Ameryki!
00:12:56:W dodatku rzuci�e� go dla jakiego� ma�ego dzieciaka!
00:13:00:Och, m�j biedaku!
00:13:04:Po�a�owa�by� mnie chocia�.
00:13:05:Przesta� robi� z siebie ofiar�!
00:13:07:�artowali�my.
00:13:08:Jak juz m�wi�am, mi�o by�o was pozna�.
00:13:10:Shuichi, mam nadziej�, �e jeszcze razem za�piewamy!
00:13:14:By�o naprawde fajnie!
00:13:19:Nie powiedzia�em ci?
00:13:26:Mysla�em, �e znam pana lepiej ni� ktokolwiek inny.
00:13:30:Ale... To ju� nie wa...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin