Gravitation ep09 'The Deepest Brain'.txt

(12 KB) Pobierz
00:01:49:Och, to pan!
00:01:51:Lubi� pisa�.
00:01:24:Chcia�bym te� zosta� pisarzem.
00:02:00:Panie Uesugi? Panie Uesugi?
00:02:03:Sko�czmy ju� na dzisiaj.
00:02:10:I jak?
00:02:11:Nie poganiaj tych spraw.
00:02:13:Je�eli b�dziesz si� tak zadr�cza�,|to tw�j stan si� pogorszy.
00:02:17:Nie martwi� si�, i to wszystko?
00:02:20:Zapisz� ci �rodki uspokajaj�ce, to pomo�e.
00:02:24:Zobaczymy, jakie bed� tego efekty.
00:02:33:"Rage Beat" uplasowa�a si� na 16 miejscu na li�cie.
00:02:37:Tak wi�c, Bad Luck jest na dobrej drodze.
00:02:40:Podzi�kowania nale�� si� "Hit Stage".
00:02:42:Tak!
00:02:43:�wietnie wypadli�cie na scenie, nawet pomimo tego, �e Nittle Grasper wyst�pi�o po was.
00:02:49:To powinno podnie�� na duchu Shindo.
00:02:51:Nie wydaje mi si�.
00:02:53:Czy w takim wypadku nie pojawi� by si� w pracy od tygodnia?
00:02:56:N-No c�, mo�e zbytnio si� tym wzuszy�...?
00:02:58:W ka�dym razie, ostatnio ci�ko pracowa�.
00:03:01:To nie to...
00:03:02:Przem�czenie to nie pow�d, �eby nie zjawia� si� w pracy przez ca�y ten czas.
00:03:05:Kilka strza��w i od razu go podniesie... Na duchu!
00:03:08:Ach, dobra, lepiej ja do niego zajrz�.
00:03:12:I tak musz� z nim o czym� porozmawia�.
00:03:15:Niech to.
00:03:19:Co ty wyprawiasz?
00:03:21:Jak wida�, podaj� herbat� go�ciowi, kt�ry przyszed� mnie odwiedzi�.
00:03:24:Nie by�o ci� u nas od tygodnia. Pytam si�, co ty wyprawiasz?
00:03:32:Musia�em sobie przemy�le� kilka spraw...
00:03:36:Nie r�b lepiej rzeczy, do kt�rych nie jeste� stworzony.
00:03:40:A gdzie pan Yuki?
00:03:41:Ostatnimi czasy cz�sto wychodzi z domu.
00:03:45:Zapewne nawet nie pytasz, gdzie i dlaczego?
00:03:47:Bo on jest straszny.
00:03:48:Odnosz� wra�enie, �e jego cierpliwo�� jest na wyczerpaniu.
00:03:51:Boisz si�, z powodu cierpliwoci Yuki'ego, czy mo�e z w�asnej winy?
00:03:54:Co?
00:03:55:Mo�e to ty masz problem, co?
00:03:58:Co chcesz mi powiedzie�!?
00:04:05:No c�, masz wystarczaj�co problem�w z samym sob�.
00:04:10:Stawienie czo�a Yuki'emu nie nale�y chyba do przyjemno�ci.
00:04:14:Nie rozumiem?
00:04:20:Dlaczego p�aka�e�?
00:04:22:Kiedy us�ysza�e�, jak Sakuma �piewa� na "Hit Stage".
00:04:26:Wszyscy byli poruszeni, ale tylko ty p�aka�e�...
00:04:33:Ech, po prostu bardzo lubi�em pana Sakum�.
00:04:36:By� dla mnie autorytetem przez d�ugi czas.
00:04:40:Kiedy wyst�pili�my wtedy razem, kiedy czu�em obok jego g�os,
00:04:44:nie przez mikrofon, ale osobi�cie...
00:04:47:Kiedy pomy�la�em sobie, �e �piewam z nim na tej samej scenie,
00:04:52:bardzo mi si� to podoba�o, by�em wtedy taki szcz�liwy.
00:04:56:Ale ten wyst�p r�ni� si� od innych.
00:04:59:Czu�em si�, jakby Sakuma mi wsp�czu�.
00:05:05:Poczu�e� si� upokorzony?
00:05:08:Czas mojegosamozachwytu si� sko�czy�.
00:05:11:Rozumiesz to lepiej, ni� ktokolwiek inny, co?
00:05:16:Boj� si� �piewa�.
00:05:18:Nie wiem dlaczego tak jest, ale...
00:05:20:Nic na to nie poradz�.
00:05:26:G�upek.
00:05:28:Pami�tasz, co powiedzia� pan K?
00:05:30:Powiedzia�, �eby� nie pr�bowa� osi�gn�� poziomy Ryuichi'ego.
00:05:30:A pan K jest menagerem Sakumy.
00:05:38:Powiedzia� to, bo...
00:05:40:On wie, �e w tobie drzemie tw�j w�asny potencja�.
00:05:43:Nie martw si�. Tw�j g�os jest teraz najlepszy w ca�ej Japonii.
00:05:47:Wiesz o tym.
00:05:58:Panie Yuki.
00:06:00:Widzia� pan wyst�p na "Hit Stage" w zesz�ym tygodniu?
00:06:04:Wygl�dasz na cz�owieka, kt�ry uwa�a, �e ka�dy cel u�wi�ca �rodki.
00:06:08:A ty na cz�owieka, kt�ry pastwi si� nad osobami, kt�re si� w nim zakochuj�...
00:06:15:Co ty kombinujesz?
00:06:17:Kombinuj�? Dobra, niech i tak b�dzie.
00:06:21:Chodzi o to, �e w interesie nas obu le�y dobro Shuichi'ego...
00:06:27:W zwi�zku z czym musimy pom�c mu wr�ci� do tego, co robi najlepiej.
00:06:30:W takim razie porozmawiaj z nim o tym.
00:06:33:Nie wiem, po co mi o tym m�wisz.
00:06:36:Poczekaj, prosz�.
00:06:40:Dobrze wiesz, �e twoje s�owo liczy si� dla niego najbardziej.
00:06:43:Pr�buj�c osi�gn�� poziom Ryuichi'ego, Shuichi zapracowywa� si� na �mier�,
00:06:47:a przecie� wystarczy�o by mu tylko to u�wiadomi�, a by�by od niego lepszy.
00:06:52:Ale nie chodzi tu o pomoc finansow�, albo o zachwalanie jego �piewu.
00:07:02:We� to.
00:07:05:[Wej�cie tylko dla par]
00:07:10:Ach, witaj znowu, Yuki.
00:07:12:Co ty robisz?
00:07:13:Zdecydowa�em, �e nie b�d� wi�cej na�ladowa� Sakumy.
00:07:16:Kiedy�, je�li jeszcze b�d� mia� okazje z nim za�piewa�,
00:07:19:chc� mie� pewno��, �e b�d� wtedy sob�.
00:07:22:Wi�c na czas obecny, nagrania od Sakumy,
00:07:24:pluszowy kr�liczek, autografy i s�odycze, kt�re od niego dosta�em...
00:07:29:Schowam wszystko, co mog�o by mi o nim przypomina�.
00:07:33:To g�upie.
00:07:34:Przez ten tw�j pryzmat Sakumy, tylko...
00:07:42:Co to by�o?
00:07:43:Wydawa�o mi si�, jakby kto� strzeli�.
00:07:46:Patrz! Dziura w �cianie.
00:07:49:To tylko twoja wyobra�nia.
00:07:52:Dobra, zatem wychowa�e� si� na�laduj�c niejakiego Ryuichi'ego Sakum�?
00:07:56:Em, no tak...
00:07:59:Wszystko b�dzie dobrze, masz mnie.
00:08:02:Yuki, nie wiem dlaczego, ale dzi� jeste� jaki� dziwnie mi�y.
00:08:06:Nie insynuuj, to niegrzeczne!
00:08:10:Naprawd� kto� do nas strzela...!
00:08:31:Dobra, wi�c bierzemy sprawy w swoje r�ce.
00:08:37:S�ysza�em, �e wydajecie nied�ugo pierwszy album.
00:08:39:T-Tak...
00:08:41:Je�li sprzedacie milion kopii, zabior� ci� tu.
00:08:45:To bilet do parku rozrywki, tylko dla par...?
00:08:49:Zabierzesz mnie tam? Masz na my�li...
00:08:54:Ci�gle cie�ko pracujesz,
00:08:55:wi�c my�l�, �e mi�o b�dzie spedzi� razem czas,
00:08:58:w�a�nie w parku rozrywki. Czy co� nie tak?
00:09:01:Je�li sprzedamy milion p�yt, Yuki zaprosi mnie na randk�...
00:09:04:Ja i p�yty, je�li tylko sprzedam milion Yuki'ch... (LOL)
00:09:09:Chyba si� rozmy�li�em.
00:09:12:Tylko ja i on...
00:09:16:Witam!
00:09:17:S-Shindo, czujesz si� lepiej?
00:09:20:Panie Sakano,
00:09:21:nie ma czasu �eby o tym m�wi�, czy� nie?
00:09:24:Co?
00:09:25:Ta-daa!
00:09:27:Zosta�y nam dok�adnie 2 miesi�ce i 10 dni do wydania albumu!
00:09:30:I dzi�ki temu albumowi, Bad Luck...
00:09:33:Zdob�dzie milion sprzedanych p�yt na swoim koncie!
00:09:35:Co!?
00:09:37:Och, panie K, od teraz potrzeba nam wywiad�w w prasie, radiu, telewizji...
00:09:42:Prosz� si� o to postara�, cokolwiek by to nie by�o.
00:09:44:Zrobi� wszystko, �eby wypromowa� wsz�dzie album Bad Luck!
00:09:48:Sk�d to pozytywne nastawienie...?
00:09:51:Dobre pytanie...
00:09:53:Panie K, czy pan ma z tym co� wsp�lnego...?
00:11:20:Dlaczego muzyk musi si� tak po�wi�ca�, �eby spedzi� p� dnia w wodospadzie?
00:11:24:Nogi ca�kiem mi przemarz�y.
00:11:28:Je�li masz narzeka�, to lepiej sobie odpu��.
00:11:29:Nie zrobi� tego i dobrze o tym wiesz.
00:11:31:To wszystko robi� dlatego, �eby sprzeda� te milion p�yt!
00:11:36:Puszcz� to nagranie wsz�dzie, wi�c,
00:11:38:to b�dzie �wietna reklama dla Bad Luck.
00:11:40:Tak czy inaczej, musimy da� o sobie zna� wsz�dzie,
00:11:43:grono wiernych fan�w Bad Luck ju� nie wystraczy.
00:11:45:A dzi�ki temu b�dziemy znani na ca�ym �wiecie!
00:11:48:A co wy jeste�cie, o�rodek zdrowia?
00:11:50:M�w sobie co chcesz.
00:11:52:Ale wiesz co si� stanie, je�li uda nam si� sprzeda� milion egzemplarzy, czy� nie kochany?
00:11:55:P�jdziemy na randk�!
00:11:57:Obieca�e�!
00:12:00:Co mia�o znaczy� to "hmm"?
00:12:01:M�wi� powa�nie...
00:12:04:Ej, Yuki. Co jest?
00:12:10:Nic.
00:12:11:Ale nie wygl�dasz najlepiej.
00:12:13:Ju� m�wi�em, �e to nic takiego!
00:12:19:Przepraszam.
00:12:34:Ostatnie zdj�cie, prosz�!
00:12:39:Dzi�kuj� bardzo!
00:12:40:C�, dzi�kuj� r�wnie�.
00:13:36:Yuki.
00:13:37:Oh, wi�c tutaj si� schowa�e�.
00:13:39:Szuka�em Ci�.
00:13:47:Jestem w domu, Yuki!
00:13:57: Co do diaska?!
00:13:58:Wr�ci�em do domu po ca�ej nocy nagrywania!
00:14:02:Gdzie ty si� znowu podziewasz?!
00:14:04:Mia�e� mi dzisiaj o tym powiedzie�!
00:14:07:Oh, to Yuki!
00:14:09:Witaj w domu!
00:14:13:Czy to mo�liwe, �e go nie ma?
00:14:18:Kim s� ci ludzie?
00:14:20:Dzie� dobry.
00:14:21:Dzisiajszego poranka jeste�my przed apartamentem pana Eiri Yuki'ego.
00:14:26:Jak g�osi plotka osob�, z kt�r� mieszka jest Shuichi Shindo.
00:14:31:Jest wokalist� zespo�u Bad Luck i wschodz�c� gwiazd� rynku muzycznego.
00:14:42:Jest tam!
00:14:43:Widzia�em go, jest tam!
00:14:44:Jest w �rodku!
00:14:45:Niech to szlag!
00:14:46:Jest w �rodku, chod�my!
00:14:49:Pan Yuki?
00:14:50:Panie Yuki, jest pan tam, czy nie?
00:14:52:Opowie nam pan swoj� histori�?
00:14:54:Chcieli�my zamieni� z Panem kilka s��w.
00:14:55:Gdzie to diaska jest Yuki w takim momencie?
00:14:58:Je�li Yuki teraz wr�ci do domu...
00:15:05:"Numer pod kt�ry pr�bujesz si� dodzwoni� jest w tej chwili nieosi�galny..."
00:15:09:Panie Usagi, oto pa�skie lekarstwa.
00:15:11:Oto naj�wie�sze wiadomo�ci.
00:15:13:Przypuszczalnie kto� jest w apartamencie Pana Yuki'ego Usagi.
00:15:17:Jednak nie mo�emy potwierdzi� tej informacji,
00:15:18:ale podejrzenia padaj� na Pana Shindo.
00:15:25:Hej, zdarzy�o si� co� ciekawego.
00:15:30:Eeee, o co chodzi?
00:15:34:Pan Eiri Yuki jest znanym pisarzem powie�ci mi�osnych,
00:15:36:dla kobiet w ka�dym wieku,
00:15:39:ale kim jest pan Shuichi Shindo,
00:15:41:kt�ry jest jego rzekomym partnerem?
00:15:44:C�, wi�c, Shuichi Shindo jest wokalist�...
00:15:48:W nowym rockowym zespole Bad Luck...
00:15:50:A ich pierwszy album "Rage Beat",
00:15:52:zdoby� 16 miejsce na og�lnonarodowym rankingu p�yt CD.
00:15:56:Zesp� ten potrzebuje teraz rozg�osu.
00:15:59:Co si� tam dzieje?
00:16:00:Ich album pojawi si� jesieni�.
00:16:04:O nie! Nie chc� wiedzie� co si� dalej stanie!
00:16:08:Odbierz telefon, prosz�!
00:16:09:"Numer pod kt�ry pr�bujesz si� dodzwoni� jest w tej chwili nieosi�galny..."
00:16:12:Cholera!
00:16:13:Idzie, idzie!
00:16:15:Odsu�cie si�!
00:16:18:Oh, w�a�nie pan Eiri Yuki wr�ci� do domu!
00:16:24:Panie Yuki, czy te plotki to prawda?!
00:16:25:Czy Shindo jest w �r...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin