aplikacja końcówki french.pdf

(196 KB) Pobierz
aplikacja końcówki french
Publikacja i dystrybucja w internecie oraz kopiowanie i rozpowszechnianie w celach komercyjnych
jakąkolwiekmetodąpoligraficzną,czyelektronicznąjestzabronionabezuprzedniejzgody
autora:AnnyMazur.JakiekolwiekkopiowanieiwykorzystywanieinformacjiwceluinnymniŜ
prywatny – zabronione!
Wniniejszymprzykładziewyjaśnięjakprawidłowouformowaćtylkoładnego frencha.
Przystępującdopracynawcześniejprzygotowanymodpowiedniotipsiemusimysobiezadać
pytaniejakimŜelemdysponujemy.OtóŜjeŜeliwcześniejpodczaspracyzauwaŜyłyśmy,Ŝe
naszbiałyŜeldofrenchabardzosięrozlewapodczasjegonakładaniazalecamabyniekłaść
gonawcześniejpołoŜonąwarstwęprzeźroczystegoŜelutylkoodrazunalekko
zmatowionegoiodtłuszczonegotipsa!WówczasŜelbędziemiałwiększąprzyczepnośćinie
rozlejesię.DlaczegouŜyłamsłowalekkozmatowionytips.OtóŜjeŜelitipsbędziemocno
spiłowanytofrenchbędzie„nieładnie”sięrozprowadzałnapowierzchni tipsa i nie uzyskamy
ładnejgładkiejirównejstruktury.
Bardzoistotneznaczeniemapędzelek–otóŜuŜywamyrozmiar#4(4mmszerokości)oraz
jegowłosiemusibyćmiękkieinierozwartwione(czylitworzygładkirównyizbitypęk)tak
jaknazdjęciuponiŜej
JeŜelinaszpędzelekjest„rozczochrany”czylijegokońcówkajestzmierzwionatobędzie
pozostawiałbrzydkieśladywpostacipodłuŜnychpasków.Pędzelekmusibyćczysty,miękki
(czyścimygonp..cleanerem)ajegowłosieniezmierzwione!
StarajmysiępodczasnakładaniabiałegofrencharównieŜnienaciskaćmocnopędzelkaz
ŜelemdotipsatorównieŜsprzyjatworzeniusięnierównościnajegopowierzchni!
PamiętajmyŜefrenchanakładamypojedynczymiruchamiskierowanymiod tipsa do jego
wolnego brzegu – zawsze po liniprostejiwzdłuŜ tipsa!
2
NAKŁADANIEIFORMOWANIEBIAŁEJKOŃCÓWKIFRENCH
1. Matowimycałąpowierzchnię tipsa pilnikiem drobnoziarnistym 180/180
następniejąodtłuszczamy cleanerem
2. Następnienaodtłuszczonejmatowejpowierzchnikładziemywarstwę
podkładowąŜelu–najlepiejwmlecznoróŜowymkolorze.(JeŜelipłytkajest
problematycznatooczywiściewcześniejmusimywetrzećŜeltypu bonder-
naświetlićgoprzez1min,adopieropóźniejkładziemyŜelmlecznoróŜowyi
równieŜgonaświetlićokoło23min) JauŜyłamjednofazowegoŜelufirmy
ACTIV.
1
1
Publikacja i dystrybucja w internecie oraz kopiowanie i rozpowszechnianie w celach komercyjnych
jakąkolwiekmetodąpoligraficzną,czyelektronicznąjestzabronionabezuprzedniejzgody
autora:AnnyMazur.JakiekolwiekkopiowanieiwykorzystywanieinformacjiwceluinnymniŜ
prywatny – zabronione!
3d
3. NalepkiejpowierzchniŜelunakładamypojedynczymiruchamipoliniiprostej
białyŜel(krok3a,3b,3c,3d)
3a
3b
3c
3d
2
Publikacja i dystrybucja w internecie oraz kopiowanie i rozpowszechnianie w celach komercyjnych
jakąkolwiekmetodąpoligraficzną,czyelektronicznąjestzabronionabezuprzedniejzgody
autora:AnnyMazur.JakiekolwiekkopiowanieiwykorzystywanieinformacjiwceluinnymniŜ
prywatny – zabronione!
Zawsze frenchanakładamypoliniiprostej,pojedynczymiruchamiskierowanymi
do wolnego brzegu tipsa!!!NakładanabiaławarstwaŜelupowinnabyćcienka–
poniewaŜchcemyabynaszepaznokciewyglądałynaturalnieiniebyłymasywnena
końcach.PodczasaplikacjibiałegoŜelunienaleŜymocnodociskaćpędzelkado
powierzchni tipsaponiewaŜpozostawionbrzydkiesmugi! JeŜeli pierwsza warstwa
ŜeluniepokryładokładnienaszejkońcówkibędziemymusielijeszczeraznałoŜyćdrugą
cieniutkąwarstwę!Takabyuzyskaćładnykoloridokładniepokryć ko
ZanimnaświetlimypodlampąŜelnaleŜyprzyjrzećsięnaszejliniiuśmiechu.JeŜeli
jestonakrzywamoŜemyjąskorygowaćwnastępującysposób:
4a
4. Abywyrównaćlinięuśmiechu(łukktórytworzygranicępomiędzybiałym
frenchemaresztąpaznokcia)moŜemyuŜyćzwykłegopłaskiegopędzelka.
(najlepiejoszerokości2mmlub4mm).Czystympędzelkiemzataczamyłuk
wzdłuŜnaszego„uśmieszku”iwtensposóbwyrównujemyewentualne
niedoskonałości–pędzeltutajspełniafunkcjęgumkiktórakorygujekształt
naszejliniiuśmiechu–zdjęcie4a.
3
Publikacja i dystrybucja w internecie oraz kopiowanie i rozpowszechnianie w celach komercyjnych
jakąkolwiekmetodąpoligraficzną,czyelektronicznąjestzabronionabezuprzedniejzgody
autora:AnnyMazur.JakiekolwiekkopiowanieiwykorzystywanieinformacjiwceluinnymniŜ
prywatny – zabronione!
TensamefektmoŜemyuzyskaćuŜywająckopytkazgumowąkońcówką–przy
czymabywyrównaćlinięuśmiechunaleŜykopytkiemodsuwaćŜelpodobniejak
byśmyodsuwałyniepotrzebneskórkizdjęcie4b.
4
Publikacja i dystrybucja w internecie oraz kopiowanie i rozpowszechnianie w celach komercyjnych
jakąkolwiekmetodąpoligraficzną,czyelektronicznąjestzabronionabezuprzedniejzgody
autora:AnnyMazur.JakiekolwiekkopiowanieiwykorzystywanieinformacjiwceluinnymniŜ
prywatny – zabronione!
Gdynaszaliniauśmiechujestdoskonaławkładamypaznokciana3minpodlampę
UV.Dodam,Ŝeprocesnakładaniafrenchajestbardzoczasochłonnyiwymaga
duŜychumiejętności.JeŜelipierwszawarstwabiałegoŜeluniepokryładokładnie
naszejkońcówkibędziemymusiałynałoŜyćdrugącieniutkąwarstwę!Takaby
uzyskaćładnykoloridokładniepokryćkońcówkę.
PAMIĘTAJ - Zawszenakładamyfrenchapo1paznokciu–tzn.aplikujemybiałą
końcówkęnajednympaznokciunp.wprawejdłoniiwkładamytenpaznokiećpod
lampę,gdyprawypaznokiećsięnaświetlamyaplikujemykolejnypaznokiećwlewej
dłoni.Itaknazmianępojednympalcuzprawejilewejdłoni.
NiemoŜnanarazwymodelowaćbiałymŜelemnp.4paznokciwjednejdłoni–
poniewaŜzanimskończymyaplikowaćŜelna2czy3paznokiećtoŜelna1paznokciu
zdąŜysięnambrzydkorozlaćpo tipsie!!!
Dalsze etapy wykonania paznokci w technice frenchsąopisanewpozostałych
częściachkursu.Wszybkimskróciejeprzypomnęgdywymodelujemybiałym
ŜelemwszystkiekońcówkinapaznokciachmoŜemyjepokryćgrubąwarstwą
przeźroczystegoŜelubudującegoapoichnaświetleniuiprzemyciunaleŜypaznokieć
opiłowaćcelemnadaniamukształtukrzywejCinałoŜyćŜelwykańczający!
TakjakwcześniejpisałambiałąkońcówkęmoŜemyrównieŜaplikowaćbezpośrednio
na zmatowanego tipsawówczasponaświetleniubiałegofrenchanajlepiejpołoŜyć
mlecznoróŜowyŜelnapozostałaczęśćpaznokcia(zawyjątkiembiałego frencha) i
naswietlićgopodlampą,anastępnienałoŜyćnawszystkogrubąwarstwę
przeźroczystegoŜelubudującegocelemnadaniamukształtukrzywejCanasam
koniecnałoŜyćŜelwykańczający.
SąróŜnemetodyitechnikwykonaniapaznokciwtechnicefrench–wszystkozaleŜy
odefektujakichcemyuzyskaćijakimiŜelamidysponujemy.
KompletnyzestawŜeli uv do wykonania paznokci w technice frenchpowiniensię
skłądaćz:
1.BiałegoŜeludo frencha
2.MlecznoróŜowegoŜeludo frencha
3.PrzeźroczystegonajlepiejjednofazowegoŜelubudującegoośredniogęstej
konsystencji
4.RzadkiegoprzeźroczystegoŜeluwykańczającegotzw. gloss’a
5*Ŝelupodkładowego–szczególniewprzypadkuproblematycznychpaznokci
*RADAJAKNADAĆŚNIEśNOBIAŁYKOKORśELOWIUV
JeŜelizakupionyprzezCiebieŜelokreślonyprzezproducentajako„kredowobiały„okazałsię
wrzeczywistościmleczny,spróbujdoniegodosypaćodrobinębiałegoproszkuakrylowego–
wówczaspojegowymieszaniuuzyskaszŜądanyśnieŜnobiałykolor.
5
Zgłoś jeśli naruszono regulamin