Zakole rzeki (Bend of the river).txt

(51 KB) Pobierz
{2422}{2497}Glyn, masz ciastko.
{2997}{3065}to jest dobre. |zachowam je na wiecz�r.
{3069}{3137}cze��, Funny face. Hey.
{3141}{3185}spr�buj dobre ciastko. |Mrs. Prentiss je zrobi�a.
{3189}{3257}ja robie lepsze.
{3261}{3329}nie wiem jak lepsze, |ale powiedzia�bym �e s� twardsze.
{3333}{3425}mamy jeszcze trzy godziny do zachodu. dlaczego si� zatrzymali�my?
{3429}{3496}tu mamy wod�. |mo�emy si� zatrzyma� na noc.
{3500}{3592}Marjie obieca�a wypra� mi koszule. wcale nie!
{3596}{3664}nie obieca�am. |powiedzia�am mo�e.
{3668}{3736}przynie� j� z wozu. ja wypior�, ale tego nie lubi�.
{3740}{3808}wporz�dku .|dlaczego nie?
{3812}{3904}twoja matka pra�a nawet po dziesi�� koszul naraz . dwana�cie ! i spodnie te�.
{3908}{3952}on nie ma dziesi�ciu. |prawda ?
{3956}{4024}nie mam tylko dwie ,|jedn� na sobie i jedna w zapasie.
{4028}{4096}rozbijcie ob�z w pobli�u tego strumienia.
{4100}{4168}odjad� teraz na par� godzin.
{4172}{4299}to powinna by� �atwa przeja�d�ka |wzd�u� tych wzg�rz.
{5323}{5439}ukrad�e� konia. chcesz co� powiedzie� ? odetnijcie go!
{5443}{5510}rzuccie bro�.
{5514}{5596}wporz�dku, odwi��cie go.
{5706}{5781}dalej!|rusza� sie!
{6977}{7069}co do tego konia, naprawd� go nie ukrad�em, je�li to robi jak�� r�nice.
{7073}{7117}nie robi.
{7121}{7213}tak my�la�em.| dlaczego ich powstrzyma�e�?
{7217}{7285}c� nie lubi� wieszania.
{7289}{7357}zabawne.|ja te� nie.
{7361}{7429}jedziesz na po�udnie? |nie zmierzam na p�noc.
{7433}{7500}wioz� farmer�w do| Columbia River country.
{7504}{7572}farmer�w . to mi�o. |ta, osadnik�w,
{7576}{7644}czy to jest twoja praca, |konwojowanie?
{7648}{7692}nie, nie zupe�nie.
{7696}{7764}robie du�o rzeczy |r�nych rzeczy.
{7768}{7860}wpad�em na tych farmer�w w Missouri . i pomy�la�em �e| m�g�bym spr�bowa� swoich si� na farmie...
{7864}{7956}je�li bym sobie znalaz� jakie� zwierz�ta.
{7960}{8028}oni robi� dobra ciastka,. smakowa�y by ci.
{8032}{8124}nie us�ysza�em twojego imienia, |przedstawia�e� sie?
{8128}{8196}McLyntock.|Glyn McLyntock.
{8200}{8244}Glyn McLyntock?
{8248}{8316}z Missouri country?
{8320}{8364}zgadza si�. |i zamierzasz zosta� farmerem?
{8368}{8478}lub ranczerem', je�li zdob�d� jakie� byd�o.
{8488}{8579}jedzmy spr�bowa� tych ciastek.
{9039}{9131}mysla�em �e opu�cili�my ziemie Chejen�w. do kogo to nale�y?
{9135}{9203}Shoshone. powa�na sprawa |kiedy oni byli.
{9207}{9299}niedawno,.zastrzelili paru traper�w w zesz�ym tygodniu.
{9303}{9347}twoij ludzie maj� jakie� strzelby? .
{9351}{9419}umieja strzela�? nie.
{9423}{9490}to jak przeszli�cie przez Black Hills |country and the Big Horn? mieli�my szcz�cie.
{9494}{9562}Glyn, sp�ni�e� si�!
{9566}{9687}lepiej zjedzcie kolacje |zanim Marjie wszystko zje.
{9710}{9778}mamy fasole, herbat� |i ciastka.
{9782}{9850}delikatne tym razem. to te ciastka o kt�rych ci m�wi�em.
{9854}{9922}widze znalaz�e� sobie przyjaciela.
{9926}{10018}znalaz�em go jak mieli go wiesza�. |o tak.
{10022}{10090}przegapi�em jak si� nazywasz, |przedstawia�e� sie?
{10094}{10138}Cole.|Emerson Cole.
{10142}{10252}jeste� Jeremy Baile.|Glyn m�wi� mi o tobie.
{10262}{10354}ty jeste�|Emerson Cole z Kansas way?
{10358}{10412}tak.
{10501}{10588}tak polubisz te ciasteczka.
{10597}{10665}Oh, Laura? Laura,|to jest Emerson Cole .
{10669}{10779}jest g�odny. daj mu cos do jedzenia, dobra?
{10813}{10881}mysla�em o wczoraj.
{10885}{10977}mo�emy zaoszcz�dzi� sporo mil |je�li pojedziemy prosto na p�noc.
{10981}{11097}wiec tu jest miejsce gdzie zmierzamy|, jest 150 mil na wsch�d od Portland.
{11101}{11169}zgadza si�. to jest za tymi wysokimi g�rami, tak?
{11173}{11289}zgadza si�, za nimi. wi�c, |m�wisz �e powinni�my jecha� t�dy.
{11293}{11361} my�l� �e powinni�my tam.
{11365}{11433}mozesz jecha� tam ,|ale te g�ry...
{11437}{11504}ten wysoki facet z bia�ymi w�osami, on...
{11508}{11600}on m�wi� �e s� wysokie na 2 mile.
{11604}{11672}przeszed� wiele g�r |wysokich na mile...
{11676}{11744}wi�c b�dziemy si� wspina� i wspina�...|ale to tylko mila? to nie dobrze?
{11748}{11816}to nie zbyt dobrze jak pojedziemy przed siebie.
{11820}{11888}my�la�e� o jedzeniu.
{11892}{11984}zanim dotrzecie tam gdzie chcecie i przystosujecie ziemie pobudujecie swoje domy , prawdopodobnie zastanie was zima.
{11988}{12080}je�li nie macie zam�wionych zapas�w z Portland, to co b�dziecie jedli?
{12084}{12176}to by� po prostu pomys�. wielu z nas mia�o taki zamys�.
{12180}{12311}wi�kszos co mia�o takie pomys�y zosta�o tam pod �niegiem .
{12468}{12535}Glyn, gdzie by�e� ? na wzg�rzach.
{12539}{12601}tu jeste�.
{12731}{12799}czy jad�e� to samo przez ca�� drog� z Missouri? .
{12803}{12895}ci�gle w tej samej koszuli. m�wi�am �e mog� j� wypra�, ale nie mog� tego zrobi� jak ci�gle j� nosisz.
{12899}{12970}nie ale masz t�.
{12995}{13087}nocne ptaki. nie s�ysza�am ich przedtem.
{13091}{13183}tak te s� troch� inne .|�yj� na wzg�rzach.
{13187}{13279}drozd rdzawoboczny wilgowy. ta,|drozdy rdzawoboczne wilgowe z kanady.
{13283}{13365}tak, z Kanady. |z, uh...
{13379}{13447}s� z gatunku p�aczliwych.
{13451}{13518}mam nadzieje �e ich gniazda b�d� w pobli�u naszej farmy.
{13522}{13592}nie lubisz ich?
{13618}{13709}nie, nie,| nie jako s�siad�w.
{13714}{13806}Laura, pani Prentiss ma du�o gor�cej wody. wi�c co z ta koszul�?
{13810}{13878}jeste� nieprzyjemny. i wsp�czuje twojej przysz�ej �onie kt�r� b�dziesz mia�.
{13882}{13950}d�aczego |bo lubi� czyste koszule?
{13954}{14022}wstawaj.|musze robi� swoja robot�.
{14026}{14094}to zawsze powinno by� ustawione do gwiazdy p�nocnej.
{14098}{14166}gdzie to jest? |tu jeste�.
{14170}{14238}kiedy nadejdzie ranek, |b�dziemy wiedzie� w kt�r� stron� mamy jecha�.
{14242}{14286}czy ty te� tak robisz jak gdzie� jedziesz? zawsze.
{14290}{14358}ale nigdy nie wybieram tej samej gwiazdy.
{14362}{14430}jutro to mo�e by� ta jedna z tych grubych wielkich.
{14434}{14555}nast�pnego, mog�  wybra�| jedn� z tych szczup�ych.
{14577}{14667}powiem jej. |to moja siostra.
{14673}{14765}mi�a dziewczyna, ta.|, naprawd� mi�a.
{14769}{14813}twoja dziewczyna?
{14817}{14871}nie.
{15081}{15125} drozd rdzawoboczny wilgowy.
{15129}{15191}z kanady ?
{15225}{15293}jak my�lisz ilu? |sze�ciu mo�e dziesi�ciu.
{15297}{15389}je�li b�d� chcieli walki, |przedtem musz� si� przeprawi�.
{15393}{15461}lubisz zadziera� z innymi? tak, czasami.
{15465}{15572}to by� Martinson |tam na w�owym wzg�rzu.
{15584}{15628}indianie!|Indianie!
{15632}{15732}chwyta� za bro�! |zga�cie latarnie!
{15824}{15885}kry� si�!
{15992}{16086}wporz�dku, Glyn, |zajm� si� j�.
{16184}{16252}dalej pod wozy! pod wozy!
{16256}{16324}przesta�cie strzela� na o�lep! wstrzyma� ogie�!
{16328}{16465}nie strzela� p�ki nic nie zobaczycie. oni widocznie tego chc�.
{16519}{16611}ukryli si� powy�ej strumienia. na to wygl�da.
{16615}{16707}miej na nich oko, ok? |nie pozw�l �eby znowu nas zaskoczyli.
{16711}{16755}zamie�asz tam do nich i��?
{16759}{16869}to lepsze ni� oni by mieli przyj�� do nas.
{16879}{16963}niepotrzebuje tam ciebie.
{16999}{17063}wiem o tym.
{17766}{17871}kiedy przejd� .spr�buj jednego wywo�a�.
{20883}{20968}pi�ciu.|jednego juz mniej.
{21482}{21564}zosta� tu. |wywo�am cie.
{23904}{23972}i ca�a pi�tka.
{24240}{24332}masz robi� dok�adnie co powiem, |Jeremy. b�dziesz jecha� wolno.
{24336}{24404}w po�udnie dwie godziny odpoczynku.
{24408}{24475}co z Szoszonami? |wr�c�.
{24479}{24547}w�tpie w to. Indianie czy nie, chce spokojn� drog�.
{24551}{24595}bez wyboii, |rozumiesz?
{24599}{24667}jak si� ma Laura? tak sobie.
{24671}{24768} mam nadzieje �e wytrzyma podr� .
{24839}{24907}dobry!|dzie� dobry.
{24911}{24955}co do tego co m�wi�em na temat koszuli, |przepraszam.
{24959}{25051}dlaczego? ona potrzebowa�a by� wyprana. |znalaz�a� j�? ta.
{25055}{25099}dzi�kuje!|to naprawd� mi�o z twojej strony.
{25103}{25171}a co z twoim oburzeniem i tym podobnym, my�la�em �e...
{25175}{25243} by�a w wiadrze i u�y�em jej do zgaszenia ognia.
{25247}{25315}obawiam sie �e jest troch� spalona.
{25319}{25435}tak troszeczk�. mog�e� zgasi� ogniem r�wnie� piaskiem wiesz.
{25439}{25506}za pi�� sze�� dni b�dziemy w Portland Lauro.
{25510}{25578}wybrali�my prosty i wygodny szlak my�l� �e to wytrzymasz?
{25582}{25644}wytrzymam.
{25654}{25698}jedziesz z nami?
{25702}{25770}nie wybra�em inn� gwiazd� ostatniej nocy.
{25774}{25842}wielka grub� i ��t� gdzie� nad Kaliforni�.
{25846}{25938}jest pe�na z�ota,| i zamierzam j� odnale�� .
{25942}{25986}no c� b�dzie mi cie brakowa�.
{25990}{26048}dzi�ki.
{26134}{26238}to jest prezent dla ciebie, funny face.
{26326}{26418}nie jedziesz z nami dalej. nie za bardzo jestem farmerem.
{26422}{26466}ani ranczerem.
{26470}{26550}wi�c do zobaczeni |ta.
{26805}{26873}wozy ruszamy!| Giddap naprz�d!
{26877}{27018}b�dziemy jecha� wolna , Laura, b�dzie mi�o i �atwo. Giddap dalej!
{27069}{27113}dalej,|rusza� sie!
{27117}{27184}Giddap dalej!
{27309}{27353}Giddap dalej! |rusza� si�!
{27357}{27425}|Giddap dalej!
{27476}{27579}kalifornia jest w tamt� strone! |wiem!
{27620}{27712}mo�esz jecha� na zach�d wzd�u� Columbia River, zmierza� w d� wybrze�em.
{27716}{27760}tak zamierzam.
{27764}{27856}a co do ranczer�w, jeste� pewny �e tego chcesz?
{27860}{27928}tak bardzo pewny.
{27932}{27976}McLyntock szlakiem ranczera.
{27980}{28072}nie �apie tego. od czego uciekasz?
{28076}{28168}Giddap dalej! od cz�owieka o imieniu Glyn McLyntock.
{28172}{28240}a co si� stanie kiedy on cie dopadnie?
{28244}{28360}nie s�dz� �eby zamierza�. umar� na granicy Missouri.
{28364}{28477}jeste� w b��dzie. dopadnie ci� kt�rego� dnia.
{28651}{28719}czy ten starszy cz�owiek wie o tobie? nie.
{28723}{28791}chcesz �ebym powiedzia� ci co si� stanie kiedy si� dowie?
{28795}{28921}mo�e raczej z tym poczekaj |i zatrzymaj to dla siebie.
{29467}{29558}dmuchaj w gwizdek, Adam. |mamy wozy...
{29562}{29630}mamy wozy |zmierzaj� do miasta.
{29634}{29721}naci�gaj i niech wrzeszczy.
{29...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin