ZIMNE strojenie Pi-filtra.pdf

(282 KB) Pobierz
Zimne strojenie stopnia końcowego nadajnika
Wyjściowy PI-filtr nadajnika wymaga skrupulatnej regulacji niezależnie od tego, jakie
są jego obliczone parametry, albo czy jest on wykonany według opisu w czasopiśmie.
Przy tym koniecznie trzeba pamiętać, że celem takiej operacji jest nie tylko właściwa
regulacja PI-filtra na zadaną częstotliwość, ale i dopasowanie go z wyjściową
impedancją końcowego układu kaskadowego nadajnika i opornością falową linii
zasilającej anteny. Niedoświadczeni radioamatorzy uważają, że wystarczy nastroić filtr
na zadaną częstotliwość tylko zmianą pojemności wejściowego i wyjściowego
kondensatora zmiennej pojemności. Ale takim sposobem nie zawsze można otrzymać
optymalne dopasowanie filtru z lampą i anteną.
Poprawna regulacja PI-filtra może być uzyskana tylko doborem optymalnych
parametrów wszystkich trzech jego elementów .
Wygodnie jest stroić filtr „na zimno” (bez podłączenia zasilania do nadajnika)
wykorzystując jego właściwość transformacji rezystancji w każdym ustawieniu. Dla
tego włącza się równolegle na wejściu obwodu obciążeniowy rezystor R1 , równy
ekwiwalentnemu oporowi wyjściowemu końcowego układu kaskadowego Rое i
woltomierz Р 1 z małą pojemnością wejściową, a do wyjścia PI-filtra - na przykład w
antenowe gniazdo X1 - generator sygnałów G1 . Rezystor R2 oporem 75 Ом zastępuje
rezystancję falową linii.
Roe = 0.53Uпит/Io
gdzie: Uпит — napięcie anodowe stopnia końcowego nadajnika
Iо — składowa stała prądu anodowego w A
894267848.006.png 894267848.007.png 894267848.008.png
Obciążeniowy rezystor można zestawić z rezystorów typu ВС. Rezystorów MŁT nie
zaleca się stosować, ponieważ na częstotliwościach wyżej 10 MHz przy
wysokoomowych wartościach rezystorów tego typu występuje dostrzegalna zależność
ich rezystancji od częstotliwości.
Proces "zimnej" regulacji PI-filtra wygląda następująco. Nastawiamy z generatora
częstotliwość strojonego zakresu i ustawiamy pojemności kondensatorów С 1 i С 2
mniej więcej do jednej trzeciej ich maksymalnych wartości, według wskazań
woltomierza strojąc PI-filtr w rezonans zmianą indukcyjności, na przykład, dobierając
miejsce odczepu na cewce. Po tym, obracając pokrętłem kondensatora С 1, a potem
kondensatora С 2, trzeba osiągnąć maksymalne wskazania woltomierza, i znów
podstroić filtr, zmieniając indukcyjność. Wskazane operacje trzeba powtórzyć
kilkakrotnie.
Przy dojściu do optymalnej wartości, zmiany pojemności kondensatorów będą w
najmniejszym stopniu zmieniać wskazania woltomierza, Kiedy dalsza zmiana
pojemności С 1 i С 2 będzie zmniejszać wskazania woltomierza, regulację pojemności
należy zaprzestać i można dokładniej dostroić PI-filtr w rezonans zmianą indukcyjności.
Na tym regulację PI-filtra można uważać za zakończoną. Pojemność kondensatora С 2
przy tym powinna być ustawiona mniej więcej w połowie, aby była możliwość korekcji
strojonego PI-filtra przy podłączeniu realnej anteny. Rzecz w tym, że często anteny,
wykonywane według opisów, nie będą nastrojone dokładnie. Przy tym warunki
zawieszenia anteny mogą wyraźnie odróżniać się od wymienionego w opisie. W takich
wypadkach rezonans wyjdzie na przypadkowej częstotliwości, w kablu zasilającym
anteny powstanie fala stojąca i na końcu linii, podłączonej do PI-filtra, będzie
występować moc odbita. Właśnie dlatego koniecznie trzeba mieć zapas regulacji
elementów PI-filtra w podstawowej pojemności С 2 i indukcyjności L1. Dlatego przy
podłączeniu do PI-filtra realnej anteny, należy dokonać dodatkowego dostrojenia
kondensatorem С 2 i indukcyjnością L1.
Według opisanego sposobu były nastrojone PI-filtry kilku nadajników, które
pracowały na różne anteny. Przy wykorzystaniu anten, dosyć dobrze nastrojonych w
rezonans i dopasowanych z urządzeniem zasilającym, dodatkowe dostrojenie nie było
potrzebne.
(od kolegów zza wschodniej granicy)
894267848.009.png 894267848.001.png 894267848.002.png 894267848.003.png 894267848.004.png 894267848.005.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin