Sybilla - Przepowiednie Królowej Saby. Księga 1.pdf

(48 KB) Pobierz
Sybilla - Przepowiednie Królowej Saby. Księga 1
SYBILLA.
PRZEPOWIEDNIEKRÓLOWEJSABY
KsięgaPierwsza
Z apanowaniaSalomonamądrośćtegokrólaznanabyłajuŜwszędziepozagranicami
państwa.KrólowaSabyimieniemMichalda,kobietaroztropna,mądra,dowiedziałasięteŜ
omądrościSalomonaipostanowiłagoodwiedzić.JakoŜwybrałasięwpodróŜdo
Jerozolimy,biorączesobąmnóstwopoddanychiniezliczonąliczbębogactwi
kosztowności.
DoJerozolimypodróŜtrwaćmusiaładługo,drogazaśprowadziłaprzezEgiptsłońcem
spalony,odnogiCzerwonegomorzaiprzezniezmierzonearabskiepustynie.Powielu
trudach,niewygodachiprzeciwnościach,dotarławreszciedoJerozolimygdziejąkról
Salomonwspanialeprzyjmował.
Działosiętowroku875przednarodzeniemChrystusa.JózefKlaudiuszwksiędzeswej
mówi,amymoŜemysiępowołaćnajegosłowa,ŜekrólowaMichaldapochodziłazestron
murzyńskich,leŜącycho240milodJerozolimy.Tosamopotwierdzabibliaśydowska,Ŝe
wstronachmurzyńskichpanowałdługiszeregkrólówmądrychidobrych.
TakŜeznajdujesięwzmiankawrozdzialeósmymDziejówApostolskich,Ŝeśw.Filipzaczął
głosićwiaręichrzcićwtamtychstronach.
WPiśmieŚw.winnychksięgachrównieŜznajdujesięwiadomość,ŜeKrólowaSabybyła
wJerozolimieiprzepowiadałatowszystkokrólowiSalomonowi,cotuznajdujesię
wydrukowane.WtedyteŜbyłyonespisaneiodpisywane,aledopierowroku174po
NarodzeniuChrystusazostaływśródinnychpismiksiągznalezioneiodpisanenainne
języki.
KrólowaSabyznaładobrzePismoŚw.iwyznawałajezupełnie,dlategoteŜprzybywszy
doJerozolimy,zdjęłaobuwieiszłaboso,bowiemuznawała,ŜepoZiemiŚwiętejinaczej
chodzićsięniegodzi.TakidącbosodoszładopotokuCydron,podgóręOliwną,atam
przyklęknęłaicałowaładrzewoświęte,poczympadłanaziemięitrzygodzinykrzyŜem
leŜała,całująctęziemię,którapotemmiałabyćmiejscemmękipierwszejChrystusa.
Potemwstałaizełzamizawołała„Bądźciepozdrowione,świętemiejsca,bodokońca
świataświętymizostaniecie”.TouczyniwszyprzyszładoJerozolimy,gdziemiałjąprzyjąć
Salomon.Przybywszydokróla,długoznimrozmawiała,bowiemujrzała,Ŝechoćsława
jegowielkąbyła,alemądrośćSalomonaprzewyŜszaławszystko,codoniejdoszłoze
słyszenia.
SwąmądrąkrólewskąiprzemyślanąmowąkróluczyniłnaniejwielkiewraŜenie.ToteŜ
zdumionajegowielkością,potęgąimądrością,rzekła:„Okrólu,chwalićnaleŜyBoga,Ŝe
ciebieiobywatelitwoichwzniósłtakwysokoiobdarzyłtakwielkąłaską„.
Poczymkazałaprzynieśćswedary,którychmocwielkaikosztownośćbudziłazdumienie,
waŜyłyonestodwadzieściacetnarów,abyłyzeszczeregozłotaidrogichkamieni.
Niektóreznichbyływprostbezcenne,gdyŜnigdzieich,prócznaziemimurzyńskiejnie
było,awszystkichichniedałobysięnawetoszacować.
PismoŚw.równieŜpotwierdza,Ŝedarytebyłybezmiaryibezceny,aznajdowałysię
międzynimiteŜniektóreroślinywydającebalsamicznesoki,asłuŜącewcelach
leczniczych.SalomonposadziłjewogrodziezwanymEugada,niedalekoswegopałacu.W
zamianzatodałjejwspaniałepokojeizaopatrzyłwszystkim,cotakpotęŜnejkrólowej
przystoi.
KrólowaSaby,pomimo,iŜpochodziłazziemimurzyńskiej,wyznawałajedynegoBoga,
godnegoczciimiłości.MawiałateŜnierazSalomonowi,Ŝe„OntojestBóg,będziena
drzewiekrzyŜowymrozpięty,aprzezjegośmierćzginieizniszczonymbędziekrólestwo
Ŝydowskie„.
Mówiącodrzewie,myślałaotym,któreznajdowałosięnagórzeOliwnejiprzedktórymz
wielkączciąimiłościąkrzyŜemleŜała.
Królowata,nieoddającsięrozkoszomcielesnyminiedbającoprzyjemnościzwykłe
miaładuszęimyślpełnąBoga,Jegowielkości,anaukęswąiumiejętnościwidzenia
rzeczyprzyszłychczerpałazgwiazd,zktórychczytaćumiała.
Salomon,wiedzącteŜojejmądrościzapytałjejwjakimceluprzybyładoJerozolimy.
NatoSabaodrzekła:
”PrzybyłamsłuchaćCiebie,wielkikrólu,inapawaćsiętwąmądrością,którąBógobdarzył
cięnadmiarę„.
Poznawszysię,obojeuczuliwzajemnąigłębokąprzyjaźńtak,ŜekrólowaMichalda
pozostawaławJerozolimieprzezdziewięćmiesięcy.
Salomon,dowiedziawszysięomądrościkrólowejiotym,Ŝeumiewidziećrzeczy
przyszłe,zwróciłsiędoniej,Ŝebypowiedziałamucośoprzyszłości.
Królestwotwoje,wielkiSalomonie,potęŜnejestiwszczęścieobfitujące,jednakwiedz,Ŝe
pośmiercitwejrozdzielisięononadwieczęściakaŜdaoddrugiejodpadnie,bowiemlud
twój,obecniechlubatwoja,staniesięzłym,zapanujewnimnieposłuszeństwokrólom,
gdyŜpoganiezawładnącałymświatem,adwajostatnikrólowieizraelscybędąwzięcido
niewoli,oczyimwyłupią,apotemwrazzludemswoimzaprowadzenibędądaleko,do
pogańskiegomiastaTroi,astamtądaŜdoBabilonu,gdzieaŜdośmierciprzebywaćbędą.
IspadnietengniewstraszliwyBoganaludtwójzato,iŜniebędziestrzegłprawi
przykazańBoga.ZaśZiemięŚwiętąposiądzieludobcy,któryprzyniesiebogówcudzych,
aleludtendojdziepotemdotego,Ŝeiwswoichbogówwierzyćniebędzie,awtedy
zapanujezupełnabezboŜność.
Poczymprzyjdąnoweludy,któretrapićichbędąokrutnie,aŜwtejcięŜkiejniewolisię
nawrócą,poznająprawdziwegoBogaiwtedyzwrócąswemodłyiprośbydoNiego.Wtedy
dopierozlitujesięBógiześlenaziemię,międzyswójludwybrany,proroków,którzy
wielkimgłosemwołaćbędąorychłejzgubieikaraćzłych,auczyćbędąlubpostępować
podługprzykazańBoŜych,leczludtwójzanicichsobiemiećbędzie,proroctwichsłuchać
niktniezechce,atrwaćbędziedalejwgrzechu,leczkaraBoŜaspadnienańidosięgnie
straszliwązemstę.Ródikrólowiezaginą,królestwazniknązpowierzchniziemi,a
świątynianacześćBogazbudowana,imiastazziemiązrównanebędą.Dopieropowielu
latach,gdypocięŜkiejkarze,ludizraelskiwrócidoBoga,wtedyznówwejdziew
posiadaniemiasta,leczjuŜnietakpotęŜnegojaktwojeiniedługo,gdyŜwkrótcepopadną
podpanowanieRzymianipoganincałkowicierządzićbędzie.Wiedz,potęŜnyimądry
królu,Ŝeziemiata,okołoJerozolimy,świętajest,gdyŜnaniejurodzisięMesjasz,iludz
niewoliszatanawybawi.UrodzisięonniedalekoJerozolimy,aŜycieswepoświęcidla
ludu,nauczająciopowiadającmuprawdziwąnaukę,leczludgonieuznaicudówjegonie
ulękniesię,aukrzyŜujenakrzyŜu,dającmunajhaniebniejsząśmierć.TunadCedronem,
kołogóryOliwnej,znajdziesiętodrzewo,naktórymzawiśnieumęczoneciałoMesjasza.
PośmierciZbawicielazasłynienacałyświatwielezmiastimiasteczek,jakoświętei
cudamiobfite,iwieleogrodów,gdyŜwydadząniezliczonąilośćowocu;podobającegosię
Panu.
WięcgóraKalwaryjskazasłynie,jakoświęta,gdyŜnaniejumęczonybędzieMesjasz,
spłynieonakrwiąjegoserdecznąipotembolesnym,ananiejduchaswegowyzioniei
oddawręcePana.Awnimbłogosławieniijakoświęcizasłynąci,którzynaukęjego
uznająizachowywaćbędąpomimocierpieńitrudówzaniąponiesionych.
Będziejednakwielu,apośmierciMesjaszajeszczewięcejtakich,którzyzaNiegośmierć
poniosą,przedtemmękistraszliweprzecierpiawszy,ciodziedzicząkoronęchwaty
niebieskiej.Straszliwydzieńbędzieten,kiedyMesjaszumieraćbędzienakrzyŜu.
ChciałabymwtedyŜyćiwłasnymioczymapatrzećnato,cosięwJeruzalemdziaćwtedy
będzie,gdyŜstanąsięwtedycuda,jakichodpoczątkuświataniebyło,aniektórzy,
lękiemprzejęciistrwoŜeni,wiaręjegoprzyjmowaćbędą.
Słońceściemnieje,blaskustąpimiejscaciemności,księŜycznikniezupełnie,straszliwa
nocpokryjecałąziemię,skałypopękająiotworząsięgroby,aznichpowstanąumarli...
SalomonspytałsięSybilli:
JeŜeliumarlizgrobówpowstaną,towówczasnastąpisądnydzieńostatecznysądnad
Ŝywymiiumarłymi?...
Sybillaodrzekła:
Sądostatecznywtedyjeszczeniebędzie,boniewszyscyzgrobówswychpowstaną,
tylkoci,duchy,którychwciemnościachpozostali,citylko,którymBógobiecałMesjasza,
więcAbrahamowiiwieluinnymŚwiętymojcomipatriarchom.Mesjaszzawezwietych
ludzisprawiedliwychczekającychzutęsknieniemwciemnościachJego,pójdzieznimido
brampiekielnych,otworzyje,diabłazwycięŜy,śmierciąswąwielkąwładzęnadduszami
sprawiedliwymi,jęczącymiwciemnościach,posiądziediabłumocipotęgęzłamiei
odbierze,aludswójsprawiedliwy,czyliojcówświętych,zaprowadziprzedtronBoga,do
chwaływiekuistej.Zaślud,którygoukrzyŜuje,srodzeukaranybędzie.Pośmierci
MesjaszaspadnienaJerozolimęstraszliwakaraBoŜa,państwobędziezniszczonejuŜna
zawsze,miastozziemiązrównane,iŜkamieńnakamieniuniepozostanie,aludizraelski
rozsypiesięnawszystkiestrony,iŜnieuwierzywMesjaszainaśmierćgopoprowadzi.
Wszystkienaczyniatwe,któreofiarowałeśświątyniiwszystkieklejnotyświęteprzejdądo
RzymuitamjuŜzawszepozostaną,gdyŜRzymwtedystaniesięsłupemMojŜeszowym.
Jerozolimęzaśposiądzieludpogański,alecenićbędzieziemiętęwięcej,niźlilud
izraelski,gdyŜuznaMesjasza,jakoprorokawielkiego,toteŜgróbjegowstaraniu
utrzymywaćbędąibronićaŜdoostatniejkroplikrwi.
PośmiercizaśMesjasza,naukajegowejdziemiędzywszystkieludyiwszyscyuwierzą
weń.CałyświatŜyćbędziepodświętymwezwaniemMesjasza,awielekrajów,królówi
ludówbronićswejnaukibędziewszystkimisiłami,chociaŜpowstanieiwieletakich,
którzybędąchcielijązgubić...Aleniezgubią.
BowiemBógsprawiedliwyiwielkiniedopuścidotego,ŜebyobrońcywiaryMesjasza
upaśćmieli,awrazznimiinauka.Naukatarozszerzaćsiębędziecorazwięcej,atrwać
aŜdoskończeniaświata,abłogosławienibędąci,którzypotrafiązachowaćjąwsercach,
aobudzićwduszywielkącześćimiłośćkuniej,błogosławienibędąiczekaćichbędzie
szczęścieniezmierne.
WtedySalomonspytał:
Awielejeszczeczasuupłynie,zanimnarodzisię?
Zgórą800lat,gdyŜnarodzeniejegonastąpiwósmymstuleciu,aśmierćjegobędzie
spełnionapodpanowaniemRzymian.GdyŜwtedytojestzaosiemstuleci,całaJerozolima
iludizraelskibędziewewładzyniepodzielnejRzymian.Zaśdzieńsąduostatecznego
nastąpijeszczezadługi,długiszeregstuleci,aprzednimogromnesięzmianypoczynią
naziemi.Będziewielucesarzyikrólów,długiniezliczonyszeregimion,którychniewiem,
totytkomogęcipowiedzieć,ŜenadmiastemBoŜyminadinnymimiastamibędziedługo
rządziłcesarz,aŜgdyskończysiędwatysiącelatpośmierciMesjasza.Wtedyodzachodu
słońcaprzyjdziewielkiipotęŜnykról,któryzdobędzieizagarniewszystkiemiejscaświęte
ionsprowadziinakłonipogandoprawdziwejwiaryinaukiMesjasza.Króltenswym
bogobojnymŜyciemsprawi,Ŝewszystkieskarby,dotądukrywanewziemibędą
znalezioneiludcały,zwrócisięnadrogęcnotyaprzeztoznajdzieiposiądzieszczęście.
Leczniedługototrwaćbędzie,pośmiercitegokrólaznównastąpibezrząd,bezboŜnośći
odstępstwaodprawdziwejwiary.
GniewBoŜyznówspadnienaludzi.WjakiśniedługoczaspotemześleBógdwóchmęŜów
błogosławionych,azwaćsięonibędą:EnochiEliasz,aodBogazesłanibędąpoto,Ŝeby
świadczyćoprawdziwejwierzeiabybyliŜywymiświadectwamiwiaryMesjaszowej.Oni
toprzyprowadząluddojednejwiarywjednegoprawdziwegoBogatak,Ŝebędziejeden
pasterzijednaowczarnia.Wtedynastąpiterminsąduidniaostatecznego.AŜebyludziom
daćznaćotym,Ŝebyprzygotowalisięibyligotowidosądupowszechnejsprawiedliwości
Ŝywychizmarłych,naniebieukaŜąsięróŜneznaki,świadcząceobliskimkońcu,zarówno
naniebiejakinaziemi,apotemdopierorozbrzmiryktrąb,oznaczającykoniec
wszystkiemucoŜyje,azejdzieMesjasziczynićbędziesądnadŜywymiiumarłymi
kaŜdemuwedługzasługlubgrzechów.
TuskończyłakrólowaSabyswojeproroctwaiwyszłazeswegopałacu.NaSalomonie
mowajejzrobiłaogromnewraŜenie.Podwpływemsłówjejpocząłrozmyślać.Poczym
rzekłdosiebie:
NienaleŜypuszczaćtegowniepamięć,niechajpisarzmójzapiszetowszystkodoksiąg,a
japostaramsię,ŜebysięodSybilliwięcejproroctwdowiedzieć.
Zgłoś jeśli naruszono regulamin