Wyznanie nicejskie (gr., łac., pl.).pdf

(72 KB) Pobierz
sobory 1
24
S OBÓR N ICEJSKI I (325)
5
}+62,F4H Jä< J40r B"JXDT< 1
10
A4FJ,b@:,< ,ÆH ª<" 1,Î< B"JXD" B"<J@6DVJ@D", BV<JT< ÒD"Jä<
J, 6"Â @DVJT< B@40JZ<q 6"Â ,ÆH ª<" 6bD4@< z30F@Ø< OD4FJÎ< JÎ< LÊÎ<
J@Ø 2,@Ø (,<<02X<J" ¦6 J@Ø B"JDÎH :@<@(,<­, J@LJXFJ4< ¦6 J­H @ÛF\"H
J@Ø B"JD`H, 2,Î< ¦6 2,@Ø, NäH ¦6 NTJ`H 2 , 2,Î< 8024<Î< 3 ¦6 2,@Ø
8024<@Ø, (,<<02X<J" @Û B@402X<J", Ò:@@bF4@< Jè B"JD\, *4z @â J
BV<J" ¦(X<,J@ JV J, ¦< Jè @ÛD"<è 6"Â J ¦< J± (±, JÎ< *4z º:H J@×H
<2DfB@LH 6"Â *4 J¬< º:,JXD"< FTJ0D\"< 6"J,82`<J" 6"Â F"D6T2X<J",
¦<"<2DTBZF"<J", B"2`<J" 6"Â <"FJV<J" J± JD\J® º:XD, <,82`<J"
,ÆH J@×H @ÛD"<@bH, ¦DP`:,<@< 6DÃ<"4 .ä<J"H 6"Â <,6D@bHq 6"Â ,ÆH JÎ
(4@< B<,Ø:".
I@×H *¥ 8X(@<J"H «µ< B@J, ÓJ, @Û6 µ<» 6"Â «BDÂ< (,<<02­<"4 @Û6
µ<» 6"Â ÓJ4 ¦> @Û6 Ð<JT< ¦(X<,J@, ´ ¦> ©JXD"H ßB@FJVF,TH ´ @ÛF\"H,
NVF6@<J"H ,É<"4 4 ´ JD,BJÎ< ´ 88@4TJÎ< JÎ< LÊÎ< J@Ø 2,@Ø, J@bJ@LH
<"2,:"J\.,4 º 6"2@846¬ 6"Â B@FJ@846¬ ¦6680F\".
15
20
25
E XPOSITIO FIDEI CCCXVIII PATRUM 1
30
Credimus in unum deum patrem omnipotentem visibilium et invisibilium
factorem. Et in unum dominum Iesum Christum filium dei, natum de patre,
hoc est de substantia patris, deum de deo, lumen de lumine 2 , deum verum 3 de
deo vero, natum non factum, unius substantiae cum patre, quod Graeci dicunt
homousion, per quem omnia facta sunt sive quae in caelo sive quae in terra;
qui propter nos homines et propter nostram salutem descendit, incarnatus est,
homo factus est, passus est et resurrexit tertia die, ascendit in caelos venturus
iudicare vivos et mortuos. Et in spiritum sanctum.
Eos autem qui dicunt: erat quando non erat, et: priusquam nasceretur non
erat, et quia ex nullis extantibus factus est, quod Graeci exuconton dicunt, vel
alia substantia, dicentes [ 4 ] mutabilem et convertibilem filium dei, hos anathe-
matizat catholica et apostolica ecclesia.
35
40
 
25
W YZNANIE WIARY 318 O JCÓW 1
Wierzymy w jednego Boga Ojca Wszechmog¹cego, Stworzyciela wszyst-
kich rzeczy widzialnych i niewidzialnych. I w jednego Pana Jezusa Chry-
stusa, Syna Bo¿ego, zrodzonego z Ojca, jednorodzonego, to jest z istoty Ojca,
Boga z Boga, wiat³oæ ze wiat³oci 2 , Boga prawdziwego 3 z Boga praw-
dziwego, zrodzonego, a nie uczynionego, wspó³istotnego Ojcu, przez które-
go wszystko siê sta³o, co jest w niebie i co jest na ziemi, który dla nas ludzi
i dla naszego zbawienia zst¹pi³ i przyj¹³ cia³o, sta³ siê cz³owiekiem, cierpia³
i zmartwychwsta³ trzeciego dnia, wst¹pi³ do nieba, przyjdzie s¹dziæ ¿ywych
i umar³ych. I w Ducha wiêtego.
Tych, którzy mówi¹: «by³ kiedy czas kiedy go nie by³o» lub «zanim siê
narodzi³ nie by³» lub «sta³ siê z niczego» lub pochodzi z innej hipostazy, lub
z innej substancji [ni¿ Ojciec], lub, ¿e Syn Bo¿y jest
4
W Soborze uczestniczy³o w rzeczywistoci prawdopodobnie ok. 250 bisku-
pów. Liczba «318» odnosi siê do liczby s³ug Abrahama z Rdz 14, 14, interpretowanej
ju¿ przez P S .-B ARNABÊ (IX, 8) jako oznaczaj¹cej Imiê Jezusa (po grecku 18 = IH) oraz
krzy¿ (greckie T = 300).
2
S³owa NäH ¦6 NTJ`H wystêpuj¹ w: F ILON , Legum allegoriae 3, 167, 7;
P LOTYN , Enneady, IV, 3, 17; VI, 4, 9; P S .-J USTYN (3x); H IPOLIT (2x).
3
Jr 4, 2 LXX. Warto nadmieniæ, ¿e terminy «zrodzony, jednorodzony, wiat³oæ»
s¹ tak¿e pochodzenia biblijnego.
Ponadto z wa¿niejszych odnoników biblijnych do Wyznania wiary wypada
wskazaæ na:
1 Kor 8, 6: Jeden Bóg Ojciec i jeden Pan Jezus Chrystus; 2 Kor 6, 18: Pan Wszech-
mog¹cy; Kol 1, 16: widzialne i niewidzialne; J 1, 3. 13: wszystko siê sta³o; zrodzony
z Boga; Kol 1, 16. 20: co jest w niebie i co jest na ziemi; Mt 16, 21 (np.): zmartwych-
wsta³ trzeciego dnia; 1 P 4, 5; 2 Tm 4, 1: przyjdzie s¹dziæ ¿ywych i umar³ych.
4
W tym miejscu wersje zale¿ne od Atanazego dodaj¹: ´   6J4FJ`< («stworzo-
ny»). S³ów tych brakuje w wersji ³aciñskiej.
zmienny i przeobra¿al-
ny, tych wszystkich powszechny i apostolski Koció³ wy³¹cza.
1
Zgłoś jeśli naruszono regulamin