CO TO JEST PRZELEŃSTWO I JAK SIĘ OD NIEGO UWOLNIĆ.pdf

(941 KB) Pobierz
414404329 UNPDF
1
PRZEKLEŃSTWO
. JAK SIĘ OD NIEGO UWOLNIĆ .
414404329.017.png 414404329.018.png 414404329.019.png 414404329.020.png 414404329.001.png 414404329.002.png 414404329.003.png 414404329.004.png 414404329.005.png 414404329.006.png 414404329.007.png 414404329.008.png 414404329.009.png 414404329.010.png 414404329.011.png 414404329.012.png
2
„Ojcze Niebieski ofiaruj Tobie przez Niepokalane Serce Maryi trzygodzinny miertelny
strach Pana Jezusa na krzy ż żu; jako pokut za wszystkie moje niedbalstwa, obojtno ci i
zaniedbania natchnieo. Amen. (JEZUS mówi - modlitwa ta nie mniej jak dwa razy dziennie
odmawiana skraca kary; a imcciejwciągudniajetodmawiana, całkowiciejenoi.)
CO TO JEST PRZEKLEŃSTWO I JAK SIĘ OD NIEGO UWOLNIĆ?
Jeżeliodcuwawwoimżyciujakibraklubcocidrcyjettylkojedenjedyny
punktkuktóremumuiiwrócidchcącdonadpomocy od Boga; to KRYŻJEZUSA.
DikimierciJeuaponieionejnakryżuwelkieBożedobrodiejtwo— duchowe,
cielesne, materialne, danenaokrelonycalubnacałąwiecnod— możetadi
twoim udiałemNiemapróckryżainnejpodtawydootrymaniapomocyod Boga.
Tylko popre kryż może bliżyd i do Boga i ykad Jego zaopatrzenie i
błogoławieotwo
PragnąctegomuiwpierwpojądendareniajakimbyłamierdkryżowaJeuaW
momencietymacudownymrądeniemBożymdokonałaipewnawymianaktórą
wielewiekówwceniejprepowiadali prorocyIraelaItotrecyoddajeweret
KigiIajaa 53, 6: „Wycy jakowcebłądilimykażdynanawłanądrog
bocyłaPanjegodotknąłkarąawinnawytkich”
JettoamoednoBożejpropoycjidlacłowiekaDokonałoitowyłącnieaprawą
łakiBożejNiemamyprawarocidobiepretenjiiniemoglibymynawettegoocekiwad
odBogaWwejniekooconejłaceimiłoierdiuBógrądiłtwymian
PowiemkrótkoPanłożyłnaNiegowinynawytkichWtarymTestamenciełowo
„winakojaryidwiemaprawamimającymieobąciływiąekpopierwsze z
buntem; po drugie z wszelkimi natptwamibuntuikarąabunt
Nabuntiwelkiejegokonekwencjektórejakprawiedliwodkażepowinnimy
poniedmyamiacudownymrądeniemBożymponiółJeuTojetapekt
negatywny tej wymiany.
JejapektpoytywnypoleganatymżenaodwrótwelkiedobronależneJezusowi z
tytułuJegobegrenegopołueotwamożetadinaymudiałem
MówiącwycajnieBógełałnaJeuałoktórenależałoinam samym, a w
amianatoudotpniłnamdobroktórenależałoiJeuowilubjeceinacej
na Jezusa spadłołoabymydonali dobra. Z jakiegokolwiek punktu widzenia
roważaienkryżaawepremawiadonaprawdatejcudownierądonej
preBogawymianyJejródłemjetwyłącniełakaimiłoierdieBożeDikiBogu,
Jego łace i miłoierdiu wymiana ta dokonała i i możemy donawad jej
dobrodziejstwa.
414404329.013.png
3
. CHCIŁBYMTERW PROTYCHŁOWCHPREDTWIDKILKPEKTÓW TEJ WYMIANY. .
1) JEUPONIÓŁKRBYMYDOTĄPILIPREBACZENIA. Poddałiądowiikare
za nasz bunt. „lbowiemaplataagrechjetmierd" (Rzym 6,23).
2) JEUCIERPIŁRNYNCIELEBYMYDONLIUDROWIENICIŁ Pismo
witewielokrotnietwierdaaktże jegoranamijetemyuleceni" (Iz 53,5).
Jeuwiąłnaiebienaechorobyicierpienia(I534)PierwyLitwPiotra
224mówi „jegoioceulecyływa" . Natymwłaniepolegaowawymiana
Jezus poniółranynacieleabymydonaliudrowienianaychciałWielu
chrecijan nie daje obie prawy aktu że wój powrót do drowia
awdicająiycnemucierpieniuJeuanakryżu
3) JEUTŁIGRECHEMBYMYTLIIPRWIEDLIWOCIĄ 2LitwPawła
doKoryntian521mówi „Ontegoktórynienał grzechu, za nas grzechem
ucyniłabymywnimtaliiprawiedliwociąBożą" . wródcieuwagże
mowajetnieonaejprawiedliwocialeoprawiedliwociBożej
4) JEUKOTOWŁNEJMIERCIBYMYMOGLINIMŻYDWWIECNOCI
List do Hebrajcyków29mówiżeJeudikiłaceBożejanałmiercia
wszystkich. Widimyracejtegoktórynakrótkoucynionyotałmniejymod
aniołówJezusa, ukoronowanego chwałąidotojeotwemacierpieniamierci
abyłakiBożejakotowałmierciakażdego .
5) JEUTŁIDLNUBOGIMBYMYDIELILI JEGO BOGACTWA. otał
ogołoconypobawionywytkiegopozostawiony z niczym. 2 List do Koryntian
89mówi Albowiem znacie łakPananaegoJeuaChrytuażebdąc
bogatym, stal si dlawaubogimabycieubótwem jego ubogaceni zostali .
6) JEUOTŁOPUCONYPREBOGOJCBYMYOTLIPRYJCI awołał
lecodpowiedniebaniepryłaUmarłwpocuciuopuceniapknitym
ercemledikiJegoopuceniumyjetemypryjcipreBogaMat2746
okołodiewiątejgodinyawołałJeudononymgłoemBożemójBożemój
cemumnieopucił? powyżychapektówmierciJeuawynikaniebicie
żełopadłonaNiegopotoabymydonali dobra.
atanówmyinadjeceinnymapektemtejwymianyOdkryłemtokilkalattemu
dikiDuchowiwitemuNigdybowiemdotądniecytałemwżadnejkiążceaninie
łyałemnażadnymkaaniuabyktocopodobnegopowiediałJeżeliprawdata
dotrze jednak do nas iatoujemyjąwnaymżyciumożetopowodowad
rewolucjOberwowałemjakpotżnywpływnażyciejednotekicałychwpólnot
miałoroumienietejwłanieprawdyMowajetoniejwLiciedo Galacjan 3,13-14.
414404329.014.png
4
apamitajciedi i na zawszeocymtenlitmówi : Chrytuwykupiłnaodprekleotwa
akonutawyianaprekleotwemgdyżnapianoPrekltykażdyktóryawiłna
drzewie, aby błogoławieotwobrahamoweprełonapoganw Jezusie Chrystusie...
WymianadokonałainapodtawietegoipootałychweretówPimawitego
możemytotwierdidcałąpewnociąłojet zawsze prekleotwemdobro
błogoławieotwem Chrytunakryżutałiprekleotwemabynaymudiałem
tałoibłogoławieotwo
Chcąc korytad tego dobrodiejtwa treba koniecnie roumied itot
błogoławieotwaiprekleotwaJeżeliniepojmujenaczym jedno i drugie polega i
skądibiereniejetejecegotowybypryjądpomocodBoga
BłogoławieotwaiprekleotwatanowiąjedengłównychwątkówPimawitego
łowa„błogoławidlub„błogoławieotwowytpująwBibliiokoło430rayłowo
„prekleotwowróżnych formach wytpujeokoło160rayWynikatądżeBiblia
ma wiele do powiedenianatematjednegoidrugiegoObydwaąnaderrealne
Jezus muiał tad i prekleotwem abymy otali wykupieni preeo od
prekleotwaiotrymalibłogoławieotwo
Niektórym wydaje i że realne ą błogoławieotwa a prekleostwa nie. To
nielogicneWemydlaprykładujakąkolwiekparpreciwieotwJeżelijednojet
realne, to i drugie musi bydrealneNocidieociepłoiimnodobroiłoilnyiłabyNie
możemypoprotukupidinajednymadrugielekceważydTakirecmarównież
parąpreciwieotwbłogoławieotwoiprekleotwoNaile w tymwiecie itnieją
błogoławieotwanatyleitniejąprekleotwa
W dalszym rozdziale potaramiwyjaniditotbłogoławieotwiprekleotwora
ichdiałaniePowiemteżjakjeroponawadijakieąonakiprekleotwaktórebyd
możeciążynadtobąimocyktórego możebyduwolnionyBibliaotychprawach
możenawiele naucydJeżeliniedobdiemytejnaukinaatrata Nie skorzystamy w
pełnidobrodiejtwaBożegoktóreawdicamyoieremiercikryżowejJeua
Wielepodróżujipotykamiewpólnotamiwierącychróżnychnarodowocio
różnympochodeniupołecnymWikodwierącychktórymimiałemkontakt
nie wiediała jak odróżnid błogoławieotwo od prekleotwa Cto pytam
zgromadeniewierących„Powiedciemicycieycieibłogoławieotwemcy
cierpicie powodu prekleotwa? Wielu chrecijan powinno radowad i
błogoławieotwematymcaemnoąudrkiprekleotwaądwapowody tego
stanu rzeczy: po pierwsze, nieumiejąoniroponadcojetbłogoławieotwemaco
414404329.015.png
5
prekleotwempodrugie, jeżeliciążynadnimiprekleotwoniemająonipojciana
jakiejpodtawiemogąiodniegouwolnid
ISTOTA BŁOGOSŁAWIEŃSTWA I PRZEKLEŃSTWA
DolimydotwierdeniażepodtawądobrodiejtwaBożegojetwymianaktóraa
cudownymrądeniemBogadokonałaiwmomenciemiercikryżowejJeuaBóg
prawiłżełonaktóreałużylimypowodunaegobuntupadłonaJeuaa
dobroktórenależałoiJeuowitytułuJegopołueotwatałoinaym
udiałem
JedencególnyapekttejwymianypredtawiaapotołPawełwLiciedoGalacjan
3,13-14: ChrytuwykupiłnaodprekleotwaakonugdyżnapianoPrekltykażdy
któryawiłnadrewiebybłogoławieotwobrahamoweprełonapoganwJeuie
Chrystusie...
Wymianadobranałojettu bardzo ocywitałemjetprekleotwo dobrem
błogoławieotwoJeutałiprekleotwemgdyawiłnakryżugodnetojete
łowamiktóreBógpowiediałpreMojżea w Kside PowtóronegoPrawa2123
tenktórywii (na drzewie) jest prekltypreBoga" (drzewem jest kryż)
GdyJeuawiłnakryżukażdyŻydnającykigitaregoTetamentuwiediałże
JeutałiprekleotwemŻydinieroumielijednakwtedytegocomożeobjawid
tylkoDuchwitydlacegoJeutałiprekleotwem Nasz Pan Jeutałi
prekleotwem po to aby na uwolnid od prekleotwa i ucynid diedicami
błogoławieotwaBożego
atanówmyiteranadpremianąprekleotwanabłogoławieostwo, nad naszym
prejciemeeryprekleotwadoerybłogoławieostwa.
Błogoławieotwaiprekleotwaprybierająwaadieormłówwypowiedzianych na
głonapianychlubpomylanychwduyłowatenieąwykłymiłowamilec
naczyniami nadprzyrodzonej mocy. kutki błogoławieotw ą dobre kutki
prekleotwąłeBłogoławieotwapochodąodBogailudirepreentującychBoga
Ta sama aadaodnoiidoprekleotw Pijanynienawiciatan niebłogoławi
nikogo, on umie jedyniepreklinad Dlategoprekleotwapochodą zawsze od
szatana-diabła i ludzi repreentującychtegożaleocapiekielnego (wróżkimaoniitp).
Należyapamitadjednąważnąrecrawypowiedianełowabłogoławieotwalub
prekleotwamająwyklemocdopótydopókinieotanąconite
Mocprekleotwalubbłogoławieotwapreważnietrwa do momentu, gdy wydarzy
icocopowodujeżejąutracą
414404329.016.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin