American Soldiers are Waking Up.txt

(4 KB) Pobierz
{1}{1}29.970
{2}{73}t�umaczenie: Smokie82|youtube.com/lukaszb44|synchro: youtube.com/TheNWOChannel|youtube.com/101NWO
{74}{218}Bardzo stara�em si� by� dumny z mojej s�u�by, ale jedyne co czu�em to wstyd.
{220}{328}Rasizm nie m�g� ju� maskowa� rzeczywisto�ci naszej okupacji.
{330}{381}To byli ludzie, �ywe istoty.
{382}{482}Od tego czasu czuj� win� za ka�dym razem jak widz� starego cz�owieka,
{483}{639}jak tego, kt�ry nie m�g� chodzi�, kt�rego rzucili�my na nosze i kazali�my zabra� go irackiej policji.
{640}{775}Czuj� win� za ka�dym razem jak widz� matk� z dzieckiem, kt�ra p�aka�a histerycznie,
{776}{883}krzycz�c, �e jeste�my gorsi ni� Saddam, kiedy wyci�gali�my j� z domu.
{885}{1085}Czuj� win� za ka�dym razem jak widz� ma�� dziewczynk�, jak t� kt�r� z�apa�em za rami� i wlok�em po ulicy.
{1087}{1306}Powiedziano nam, �e walczymy z terrorystami, ale prawdziwym terroryst� by�em Ja, a prawdziwym terroryzmem jest ta okupacja.
{1316}{1505}Rasizm jest istotnym narz�dziem s�u��cym do usprawiedliwiania, niszczenia i okupacji innego kraju.
{1507}{1649}Jest od dawna u�ywany, aby t�umaczy� zabijanie, podb�j oraz torturowanie innych ludzi.
{1651}{1813}Rasizm jest zasadnicz� broni� tego rz�du, jest pot�niejsz� broni� ni� karabin,
{1815}{1897}czo�g, bombowiec czy okr�t wojenny,
{1899}{2060}jest bardziej destrukcyjny ni� pocisk artyleryjski lub pocisk Tomahawk.
{2063}{2223}Ca�a ta bro� jest tworzona przez rz�d i jest w jego posiadaniu, jednak jest nieszkodliwa bez ludzi sk�onnych j� u�y�.
{2224}{2397}Ludzie, kt�rzy wys�ali nas na wojn� nie musz� poci�ga� za spust, biega� z mo�dzierzem czy walczy� na wojnie.
{2398}{2467}Musz� jedynie umie�|sprzedawa� t� wojn�.
{2468}{2559}Potrzebuj� spo�ecze�stwa, kt�re jest sk�onne wys�a� swoich �o�nierzy.
{2560}{2664}Potrzebuj� �o�nierzy, kt�rzy s� sk�onni zabija� i sami zgin�� bez zadawania pyta�.
{2666}{2791}Potrafi� wyda� miliony dolar�w na pojedy�cz� bomb�, ale ta bomba staje si� broni� tylko wtedy,
{2792}{2890}gdy szeregowi �o�nierze s� sk�onni wykona� rozkaz, aby j� u�y�.
{2892}{3069}Potrafi� wys�a� �o�nierzy w dowolne miejsce na Ziemi, ale wojna b�dzie tylko wtedy, gdy ci �o�nierze b�d� sk�onni walczy�.
{3071}{3187}Klasa rz�dz�ca, miliarderzy, kt�rzy czerpi� korzy�ci z ludzkiego cierpienia,
{3188}{3312}interesuj� si� jedynie powi�kszaniem swojego bogactwa i kontroli ca�ej �wiatowej ekonomii.
{3313}{3526}Zrozum, �e ich si�a le�y jedynie w zdolno�ci do przekonywania nas, �e wojna, ucisk i wyzysk jest w naszym interesie.
{3527}{3683}Oni rozumiej� to, �e ich bogactwo jest uzale�nione od ich zdolno�ci przekonywania klasy robotniczej,
{3684}{3780}aby umiera�a, �eby kontrolowa�|rynek innego kraju.
{3784}{3904}I przekonanie nas, aby�my zabijali i gin�li, bazuje na ich zdolno�ci zmuszania nas,
{3905}{3995}aby�my my�leli, �e jeste�my|w pewnym stopniu lepsi.
{4000}{4175}�o�nierze, marynarze, piechota morska, lotnicy niczego nie zyskuj� na tej okupacji.
{4176}{4309}Zdecydowana wi�kszo�� ludzi �yj�cych w Stanach niczego nie zyskuje na tej okupacji.
{4310}{4460}Tak naprawd� nie tylko niczego nie zyskujemy, ale bardziej cierpimy z tego powodu.
{4461}{4572}Cierpimy roz��k�, traum�|i oddajemy nasze �ycia.
{4573}{4674}Nasze rodziny musz� ogl�da� trumny okryte flag� chowane do ziemi.
{4675}{4807}Miliony ludzi nie maj� w tym kraju podstawowej opieki medycznej, pracy, dost�pu do edukacji.
{4808}{5017}Patrz� tylko jak rz�d trwoni ponad 450 MILION�W dolar�w dziennie na okupacj� (tylko Iraku).
{5253}{5410}Biedni pracuj�cy ludzie z tego kraju s� wysy�ani, aby zabija� innych biednych pracuj�cych ludzi w innym kraju.
{5411}{5470}Aby uczyni� bogatych|jeszcze bogatszymi.
{5471}{5730}Bez rasizmu, �o�nierze u�wiadomiliby sobie, �e maj� wi�cej wsp�lnego z irakijczykami ni� z miliarderami, kt�rzy wys�ali nas na wojn�.
{6216}{6411}Wyrzuci�em irack� rodzin� na bruk, wr�ci�em do domu i znajduj� rodziny wyrzucane na bruk we w�asnym kraju,
{6412}{6544}przez tragiczne i niepotrzebne przej�cia zad�u�onych nieruchomo�ci.
{6545}{6677}MUSIMY SI� OBUDZI� i u�wiadomi� sobie, �e naszymi prawdziwymi wrogami nie s� jakie� odleg�e kraje,
{6678}{6787}to nie ludzie, kt�rych nazwisk nie znamy i kultury, kt�rych nie rozumiemy.
{6788}{6887}Wrogami s� ludzie, kt�rych bardzo dobrze znamy i kt�rych mo�emy zidentyfikowa�.
{6888}{6974}Wrogiem jest SYSTEM, kt�ry toczy wojn�, je�li b�dzie ona zyskowna.
{6975}{7076}Wrogiem jest dyrektor, kt�ry zwalnia nas z pracy, je�li uzna, �e b�dzie to korzystne.
{7077}{7194}Firmy ubezpieczeniowe, kt�re nie pokrywaj� nam wydatk�w na opiek� zdrowotn�, je�li jest to dla nich korzystne.
{7195}{7261}Wrogiem s� banki, kt�re|zabieraj� nasze domy.
{7262}{7372}Nasi wrogowie nie �yj� 5000mil od nas, oni s� tu w naszym domu.
{7373}{7514}Je�li si� zorganizujemy i b�dziemy walczy� u boku naszych si�str i braci mo�emy przerwa� t� wojn�,
{7515}{7660}mo�emy powstrzyma� ten rz�d|i stworzy� lepszy �wiat!
{7670}{7880}t�umaczenie: Smokie82|youtube.com/lukaszb44|synchro: youtube.com/TheNWOChannel|youtube.com/101NWO
Zgłoś jeśli naruszono regulamin