To wspaniałe życie (It's a Wonderful Life) cz. 1.txt

(40 KB) Pobierz
{1}{150}T�umaczenie: TVP1|Spisa�: AreCheck
{150}{250}Synchro do wydania|{y:b}Its.A.Wonderful.Life.1946.iNTERNAL.DVDRip.XviD-DVDiSO|{y:b}{c:$ff0000}TCHOR
{376}{568}{y:b}W S P A N I A � E   � Y C I E
{1834}{1920}JESTE� W BEDFORD FALLS
{2027}{2158}Wszystko zawdzi�czam George'owi Bailey...|Pom� mu Panie.
{2160}{2305}Maryjo, J�zefie, panie Jezu.|Pom�cie mojemu przyjacielowi.
{2307}{2384}Pom� mojemu synowi, George'owi.
{2386}{2473}Nigdy nie my�la� o sobie,|dlatego wpad� w tarapaty.
{2475}{2582}To dobry cz�owiek.|Bo�e, zlituj si� nad nim...
{2584}{2675}Kocham go, Panie.|Miej go w opiece...
{2677}{2764}Panie Bo�e,|co� si� sta�o tatusiowi...
{2766}{2876}Spraw, �eby tatu� wr�ci�.
{3087}{3132}Cze��, Joseph.|Problemy?
{3134}{3197}Musimy wys�a� kogo� na d�.
{3199}{3278}Mn�stwo ludzi prosi|o pomoc dla George'a Bailey.
{3280}{3373}Dzisiaj si� wszystko rozstrzygnie.
{3375}{3447}Nie mamy czasu.|Czyja teraz kolej.
{3449}{3512}W�a�nie w tej sprawie przychodz�.
{3514}{3566}Tego obiboka.
{3568}{3645}Clarence nie dosta� jeszcze skrzyde�?
{3647}{3698}Pomin�li�my go.
{3700}{3776}Ma inteligencj� kr�lika.
{3778}{3866}Ale wiar� dziecka.
{3868}{3919}Po�lij po niego.
{4001}{4024}Wzywa�e� mnie Panie?
{4026}{4103}Tak.|Musimy pom�c komu� na ziemi.
{4105}{4139}Cudownie!|Jest chory?
{4141}{4194}Gorzej.|Straci� wiar�.
{4196}{4356}O 10:45 czasu ziemskiego|zechce odrzuci� najwi�kszy boski dar.
{4358}{4454}�ycie!|Mamy tylko godzin�.
{4456}{4479}Jak tam si� ubieraj�?
{4481}{4559}Przez t� godzin�|poznasz George'a Bailey.
{4561}{4715}Panie, je�li wykonam t� misj�,|m�g�bym dosta� skrzyd�a?
{4717}{4776}Czekam ju� ponad 200 lat.
{4778}{4817}Zaczynaj� si� plotki.
{4819}{4848}Co to za ksi��ka?
{4850}{4908}'Przygody Tomka Sawyera.'
{4910}{4993}Jak si� dobrze spiszesz,|dostaniesz skrzyd�a.
{4995}{5044}Dzi�kuj�.
{5046}{5109}Biedny George.|Siadaj.
{5111}{5147}Po co?!
{5158}{5242}Skoro masz mu pom�c,|powiniene� co� o nim wiedzie�.
{5244}{5333}- Oczywi�cie.|- Patrz uwa�nie.
{5335}{5426}- Widzisz to miasteczko?|- Nic nie widz�.
{5428}{5499}Zapomnia�em,|�e nie masz skrzyde�.
{5501}{5545}Pomog� ci.
{5547}{5589}Skoncentruj si�.
{5591}{5630}Co� si� wy�ania?
{5632}{5697}Tak!|To niesamowite!
{5699}{5770}Je�li dostaniesz skrzyd�a,|b�dziesz widzia� bez pomocy.
{5772}{5806}Cudownie!
{5876}{5935}Jad�.
{5937}{5963}Kto to jest?
{5965}{6033}- Tw�j podopieczny, George Bailey.|- Dzieciak?!
{6035}{6111}Ma tutaj 12 lat.|Jest rok 1919.
{6113}{6194}Wydarzy si� co�|o czym musisz pami�ta�.
{6223}{6360}Dawaj Marty.
{6483}{6586}A teraz m�j zastrachany braciszek,|Harry Bailey!
{6588}{6638}Wcale si� nie boj�!
{7024}{7080}Na pomoc!
{7082}{7139}Ci�gnijcie!
{7141}{7214}George uratowa� bratu �ycie,
{7216}{7303}ale przezi�bi� si� i na skutek infekcji|straci� s�uch w lewym uchu.
{7361}{7447}Po kilku tygodniach,|znowu m�g� pracowa� po lekcjach
{7449}{7513}w sklepie pana Gowera.
{7515}{7547}Pan Potter!
{7549}{7599}Kto to?|Kr�l?
{7601}{7652}Henry Potter.
{7654}{7738}Najbogatszy i najpodlejszy cz�owiek|w ca�ym hrabstwie.
{8055}{8236}Chcia�bym mie� milion dolar�w!|Brawo!
{8238}{8284}To ja, panie Gower.|George Bailey.
{8286}{8338}- Sp�ni�e� si�!|- Tak.
{8543}{8625}Cze��, George.|Cze��, Mary.
{8627}{8656}Cze��, Violet.
{8658}{8692}S�odkie patyczki|za dwa centy?
{8694}{8727}Mary by�a pierwsza.
{8729}{8774}Jeszcze si� zastanawiam.
{8776}{8798}Patyczki?
{8800}{8886}Poprosz�.|Lubi� go.
{8888}{8928}Lubisz wszystkich ch�opc�w.
{8930}{8975}No to co?
{8977}{9028}Prosz�.
{9030}{9095}- Pomo�esz mi zej��?|- S�ucham?!
{9264}{9305}Zastanowi�a� si�?
{9307}{9350}Czekoladowe.
{9352}{9379}Z wi�rkami kokosowymi?
{9381}{9423}Nie lubi� kokos�w.
{9425}{9469}Nie lubisz kokos�w?
{9471}{9564}A wiesz gdzie one rosn�?
{9566}{9681}Na Tahiti, na Fid�i,|na morzu Koralowym.
{9683}{9756}Nie znam tego pisma.
{9758}{9835}Dostaj� je tylko odkrywcy.
{9837}{9957}Zosta�em cz�onkiem|towarzystwa National Geographic.
{9959}{10025}Na to ucho nie s�yszysz?
{10027}{10109}B�d� ci� kocha�|a� do �mierci.
{10111}{10179}Zostan� wielkim odkrywc�.
{10181}{10264}B�d� mia� haremy|i 3 albo 4 �ony.
{10266}{10298}Zobaczysz.
{10364}{10439}George!
{10441}{10514}Nie zatrudniam tu kanarka.
{10777}{10954}Z PRZYKRO�CI� INFORMUJEMY,|�E PA�SKI SYN ROBERT ZMAR� NAGLE NA INFLUENZ�.
{11201}{11252}Mog� panu w czym� pom�c?
{11262}{11312}Nie.
{11314}{11390}Mog� co� zrobi�?
{11392}{11424}Pozbieram.
{11426}{11528}Zanie� tabletki pani Blaine.
{11530}{11581}Czeka na nie.
{11821}{11903}TRUCIZNA
{12127}{12186}Jej syn ma dyfteryt?
{12213}{12256}To b�dzie kredyt?
{12258}{12306}Tak.
{12308}{12369}- Panie Gower...|- Id� ju�!
{12550}{12620}ZAPYTAJ TAT�|ON WIE WSZYSTKO
{12839}{12935}BRACIA BAILEY|KREDYTY I FUNDUSZE BUDOWLANE
{13034}{13079}Dok�d to, kapitanie Cook!
{13081}{13109}Do taty, wujku.
{13111}{13158}- Nie teraz.|- To wa�na sprawa!
{13160}{13222}Dochodz� stamt�d pokrzykiwania.
{13224}{13255}Telefon.
{13257}{13308}- Kto dzwoni?|- Inspektor bankowy.
{13344}{13395}Mia�em si� z nim|wczoraj skontaktowa�.
{13397}{13435}Prze��cz.
{13479}{13516}Ja nie p�acz�.
{13518}{13561}Ale b�aga mnie pan.
{13563}{13611}Prosz� tylko|o miesi�c zw�oki.
{13613}{13637}Chwileczk� synu.
{13639}{13706}Zdob�d� te 5 tysi�cy.
{13708}{13746}Jedziemy.
{13748}{13849}Przycisn�� pan d�u�nik�w?
{13851}{13907}Ludzie s� bez pracy.
{13909}{13953}Niech pan ich licytuje.
{13955}{13988}Maj� dzieci.
{13990}{14016}To nie s� moje dzieci.
{14018}{14062}Ale to dzieci.
{14064}{14126}Prowadzi pan organizacj� charytatywn�?
{14128}{14179}Nie za moje pieni�dze.
{14181}{14288}Panie Potter,|nie ma pan rodziny, dzieci.
{14290}{14335}Mo�e si� pan k�pa�|w pieni�dzach.
{14337}{14493}Wi�c mam je odda� niedo��gom,|taki jak pan i pa�ski brat na rozkurz?
{14495}{14559}Tata nie jest niedo��g�!
{14565}{14625}Jeste� najwspanialszym cz�owiekiem|w mie�cie!
{14627}{14685}- Uciekaj.|- Wspanialszym ni� on.
{14687}{14721}Nast�pny Bailey.
{14723}{14766}Nie pozw�l mu tak m�wi�.
{14768}{14791}Dzi�kuj� synu.
{14793}{14845}Porozmawiamy wieczorem.
{15058}{15146}Powinien by� u pani|godzin� temu.
{15148}{15215}Za 5 minut.
{15303}{15360}Gdzie tabletki dla pani Blaine?
{15420}{15473}S�ysza�e� o co pytam?
{15475}{15533}Co ty wyprawiasz?
{15576}{15655}Dlaczego ich nie zanios�e�?
{15657}{15698}Ten ch�opiec jest ci�ko chory.
{15700}{15729}Moje ucho!
{15731}{15766}Ty darmozjadzie!
{15768}{15822}Pan nie jest sob�.
{15824}{15865}W�o�y� pan do kapsu�ek|co� z�ego.
{15867}{15898}Wiem, �e pan cierpi,
{15900}{15941}bo przyszed� telegram.
{15943}{15985}W kapsu�kach jest co� z�ego.
{15987}{16032}To nie pana wina.
{16074}{16108}Niech pan zobaczy.
{16110}{16213}Ten proszek by� w butelce|z napisem 'Trucizna'.
{16215}{16264}Wiem, �e pan si� �le czuje.
{16384}{16476}Niech mnie pan nie bije w ucho.
{16531}{16595}Nikomu nie powiem.
{16597}{16631}Wiem co pan czuje.
{16633}{16704}Nie powiem ani s�owa.|Przysi�gam.
{16745}{16811}Prawdziwa angielska sk�ra,
{16813}{16895}zamek z szyfrem,|szczotki, grzebienie...
{16926}{16983}Nie, Joe.
{16985}{17051}Chc� du�� walizk�.
{17053}{17080}Czemu zatrzyma�e�?
{17082}{17163}Przyjrzyj si� jego twarzy.
{17165}{17212}- Kto to jest?|- George Bailey.
{17214}{17290}Ch�opiec, kt�ry dosta�|po uszach od aptekarza?
{17292}{17330}Ten sam.
{17332}{17395}Mi�a twarz.
{17397}{17479}Podoba mi si� ten|George Bailey.
{17481}{17539}Powiedzia� komu�|o tych tabletkach?
{17541}{17566}Nikomu.
{17568}{17644}O�eni� si� z t� dziewczynk�?|Zosta� odkrywc�?
{17646}{17704}Zaraz zobaczysz.
{17706}{17806}Potrzebna mi walizka|na d�ugi wyjazd
{17808}{17915}B�d� na niej naklejki z W�och,|Bagdadu, Samarkandy...
{17917}{17943}Musi by� du�a.
{17945}{17990}Lataj�cy dywan.
{17992}{18058}Mam tu jedn� u�ywan�.
{18060}{18089}O w�a�nie!
{18091}{18160}W razie czego|mo�e s�u�y� jako tratwa.
{18162}{18231}- Ile kosztuje?|- Nic.
{18233}{18287}Nie s�ysz� na to ucho.|Powiedzia�e� nic?
{18289}{18313}Tak jest.
{18341}{18378}Moje nazwisko?
{18380}{18445}To prezent od Gowera.|Sam j� wybra�.
{18447}{18541}Naprawd�?!|M�j dawny szef.
{18543}{18605}- Jakim statkiem p�yniesz?|- Przewo��cym byd�o.
{18607}{18664}- Byd�o?|- Lubi� krowy.
{18757}{18801}Dzi�kuj�.
{18803}{18833}W�a�nie takiej szuka�em.
{18835}{18868}Jest wspania�a.
{18920}{18999}Chcia�bym mie� milion dolar�w.|Brawo!
{19001}{19068}Kapitanie Cook!|Nie masz choroby morskiej?
{19070}{19103}Nauczy�e� si� francuskiego?
{19105}{19197}Nie daj si� okpi�.
{19199}{19245}Walizka ci przecieka.
{19247}{19305}Cze��, Ernie!
{19330}{19377}Jestem bogatym turyst�.
{19379}{19419}Zajad� do domu z klas�.
{19421}{19499}Wskakuj.
{19501}{19540}W�o�� czapk� dla fasonu.
{19587}{19662}- Dzie� dobry, panie Bailey.|- Violet!
{19664}{19714}�adnie ci w tej sukience.
{19716}{19754}To staro�.
{19756}{19812}Wk�adam j�,|kiedy mi nie zale�y na wygl�dzie.
{20185}{20228}Ruszamy?
{20278}{20315}Jedziesz z nami?
{20317}{20418}Nie. Wpadn� do domu,|do �ony.
{20471}{20499}Domator.
{20538}{20574}George!|Harry!
{20576}{20628}Ca�y dom si� trz�sie!
{20630}{20699}Ch�tnie bym poszed� z nimi.
{20701}{20767}Harry zniszczy sobie ubranie!
{20769}{20819}Powinny si� rodzi�|same dziewczynki.
{20821}{20873}Wtedy nie by�oby...
{20875}{20911}Niewa�ne.
{20913}{21031}George! Harry!|Kolacja stygnie.
{21224}{21403}- Prezent dla ciebie, tato.|- G�upie �arty!
{21405}{21452}George, siadaj do sto�u.
{21454}{21540}Jak ty wygl�dasz?|Idziesz na bal maturalny.
{21542}{21603}To smoking George'a.|Annie, upiek�a� ciasto?
{21605}{21661}Bo oberwiesz miot��.
{21663}{21722}Kocham ci�, Annie!
{21744}{21836}Ostatnia kolacja w domu Bailey'�w.
{21838}{21889}Moje serce!
{21891}{21946}Wezm� samoch�d.|Musz� przewie�� talerze.
{21948}{21976}Jakie talerze?
{21978}{22036}Najwy�ej 30.
{22038}{22096}Zostaw m�j serwis.
{22098}{22169}Pozw�l mu, mamo.
{22171}{22237}B�dziemy za tob� t�skni�.
{22239}{22312}Ja za wami te�.|Jeste� zm�czony?
{22314}{22374}Znowu �ci��em si� z Potterem...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin