Chiara e Francesco (2°parte) - [ITA.s@t.by.Giuly].txt

(43 KB) Pobierz
{1}{75}movie info: DX50  480x272 25.0fps 670.4 MB|/SubEdit b.4060 (http://subedit.com.pl)/
{35}{109}Pod Patronatem Ministr�w Generalnych Zakon�w Franciszka�skich, Ministra Generalnego OFS, Przewodnicz�cego TOR
{475}{595}Klara i Franciszek
{680}{717}I wzi�� chleb
{720}{757}i z�o�y� dzi�ki
{770}{801}i �ama�
{798}{836}i podawa�
{850}{896}m�wi�c im
{918}{1017}Oto Cia�o Moje, kt�re za was zosta�o wydane
{1020}{1100}To czy�cie na moj� pami�tk�
{1446}{1521}Ten jest kielich Nowego Przymierza
{2063}{2105}Musisz i�� st�d, Franciszku
{2108}{2144}Ty i twoi oberwa�cy
{2144}{2184}W��cz�dzy twojego rodzaju
{2190}{2232}Nie chcemy was na naszych ziemiach
{2977}{3030}Jak boli, moja biedna g�owa
{3033}{3074}Dlaczego grzmocili w g�ow�?
{3110}{3143}Ale kim oni byli?
{3146}{3235}Ludzie op�aceni, aby nas wystraszy�
{3350}{3430}Co ci powiedzia�? Co ci powiedzia� ten rycerz?
{3450}{3496}Wi�c, Franciszku?
{3515}{3538}Przepraszam
{3560}{3577}Kto ty jeste�?
{3577}{3612}Mam na imi� Ginepro
{3620}{3647}Pochodz� z Bevanii.
{3660}{3725}Jestem tu, bo chc� by� jednym z was
{3740}{3781}Wybra�e� w�a�nie dobry moment
{3870}{3908}Chod� tu Ginepro
{4240}{4283}Witaj
{4340}{4454}To jest, to co mo�emy ci zaoferowa�
{4527}{4596}Ginepro, od tej chwili b�dzie jednym z nas
{4710}{4780}Ci oberwa�cy nie b�d� wi�cej niepokoili waszej bratanicy
{4780}{4824}To lepiej dla nich i dla ciebie
{5180}{5258}Ten dom by� oficjalnie zamkni�ty, Ortolana
{5261}{5340}Czas op�akiwania mego brata si� sko�czy�
{5341}{5384}Teraz uczynimy wielkie �wi�to
{5428}{5499}Zaprosimy rodziny najznaczniejsze w Asy�u
{5530}{5620}Na ten dzie�, Klaro, twoja wyprawa �lubna ma by� gotowa
{5620}{5734}poniewa� w tym dniu przedstawimy ci Rainieri di Bernardo
{5810}{5888}Cz�owieka, kt�rego po�lubisz
{6090}{6134}Przynosisz niepok�j, Franciszku
{6135}{6162}Niepok�j?
{6203}{6245}Niepok�j dla bogatych
{6250}{6310}Poniewa� twoje �ycie budzi w nich poczucie winy
{6313}{6362}I przynosisz niepok�j dla ubogich
{6362}{6449}Poniewa� gardzisz tym, czego oni po��daj�
{6480}{6543}Nie s� problemy, kt�re mnie martwi�
{6559}{6584}Ale s�owa
{6636}{6681}A jedno szczeg�lnie
{6779}{6822}Heretyk
{6980}{7006}Heretyk?
{7050}{7138}A ja ci� nie mog� obroni� przed oskar�eniem tego rodzaju
{7176}{7251}Jest tylko jedna osoba, kt�ra mo�e to zrobi�
{7283}{7312}Papie�
{7390}{7432}Nie mo�emy o nic prosi� papie�a
{7440}{7463}Zgadzam si�
{7480}{7544}Tych w Rzymie interesuje tylko jak si� wzbogaci� i tyle
{7548}{7577}Zobacz, Franciszku
{7585}{7657}Jak mo�e papie� zatwierdzi� spos�b �ycia, kt�ry prowadzimy?
{7660}{7742}We�mie nas za heretyk�w. Spali nas �ywcem
{7910}{7995}Dobry czy z�y, Ko�ci� jest Jego rodzin�
{8020}{8068} i r�wnie� nasz�
{8076}{8132}a ja w tej rodzinie chc� zosta�
{8157}{8236}Je�li chcecie i�� za mn�, musicie zrobi� to a� do Rzymu
{8410}{8437}Kto z nim p�jdzie?
{8437}{8491}Mniej wi�cej wszyscy
{8522}{8586}A je�li papie� nie da im swego zatwierdzenia?
{8590}{8646}Potwierdz� si� g�osy, kt�re kr���
{8670}{8701}Jakie g�osy?
{8701}{8770}�e Franciszek jest heretykiem
{8775}{8876}Je�li mia�by co� z tob� wsp�lnego, by�aby� oskar�ona o herezj� te� i ty
{8920}{8957}Rzeczywi�cie, Agnese
{8957}{9015}Je�li Franciszek wzi��by mnie ze sob�
{9250}{9320}Jestem pewien, �e moja bratanica spodoba si� waszemu synowi
{9372}{9408}Zbli�asz si� ku zachodowi
{9408}{9450}Ty, s�o�ce okrutne
{9519}{9585}Zostanie ksi�yc o mi�ym obliczu
{9700}{9801}Nie mia�em dot�d sposobno�ci aby wyrazi� �alu z powodu odej�cia waszego ojca, Klaro
{9803}{9888}Dzi�kuj� wam, ale prosz� wybaczcie mi
{9888}{9930}nie pami�tam ju� waszego imienia
{9932}{9972}Nie mog�aby� pami�ta� mego imienia
{9972}{10059}Wasz ojciec nie mia� czasu na przedstawienie nas sobie
{10075}{10105}Jestem Rainieri
{10385}{10460}Marzniecie... mog�?
{10930}{10967}Chcecie wina matko?
{10970}{11031}Tak, dzi�kuj�, bardzo ch�tnie
{11370}{11384}Klara
{11410}{11522}Klara, podoba mi si�, �e mog� zobaczy�
{11522}{11613}�e nie by�o potrzeby, aby�my ci przedstawili Rainieri
{11650}{11699}Jest przystojnym m�odzie�cem, nie s�dzisz?
{11730}{11824}Matko, nie teraz, jestem bardzo zm�czona
{11853}{11876}Klara
{11950}{11990}Klaro, pos�uchaj
{11990}{12058}Teraz, gdy nie ma ju� twego ojca
{12080}{12127}patrz� wstecz
{12143}{12229}i zdaj� sobi� spraw� jak by�o pi�knie mie� go blisko
{12240}{12336}i kiedy... kiedy patrz� przed siebie w przysz�o��
{12343}{12367}nie jestem smutna
{12389}{12475}poniewa� on sprezentowa� mi ciebie i twoj� siostr� Agnese
{12500}{12543}Matko, prosz�...
{12556}{12578}To ty jeste� Klara?
{12584}{12626}Ona jest twoja?
{12719}{12765}Tak
{12774}{12790}Dzi�kuj�
{12795}{12843}Zapomnia�a� jej w Perugii
{12849}{12881}Caterina!
{12880}{12911}Och, Klaro
{12940}{12987}Jaka rado�� widzie� ci� tutaj
{12987}{13026}Jak mi ci� brakowa�o
{13030}{13084}Dlaczego mi nie powiedzia�a�, �e przyjecha�a�?
{13086}{13125}Chcia�am ci zrobi� niespodziank�
{13125}{13166}To dzi�ki twojej matce
{13263}{13300}Tak, w�a�nie tak mi powiedzia�
{13310}{13361}To ca�y ojciec, ta moja ma�a Marta
{13373}{13421}Tommaso natomiast jest podobny do ciebie
{13425}{13479}Dopiero co si� urodzi�, od razu lamentuje
{13479}{13533}Tak, masz ca�kowit� racj�
{13533}{13611}M�j pieszczoszek, nic robi nic innego jak tylko p�acze
{13630}{13683}We� go na r�ce
{13707}{13733}�mia�o
{13990}{14059}Widzisz, jeste� lepsza ode mnie
{14090}{14116}Kochanie
{14671}{14703}Franciszku
{14710}{14779}Nawet je�li papie� nie zaaprobuje naszego sposobu �ycia
{14779}{14832}my tutaj b�dziemy dalej jak zawsze, nieprawda?
{14852}{14945}Ty b�d� dalej dzielny, Ginepro, i nie my�l o tym
{14989}{15020}Pietro
{15040}{15131}b�dzie mi przykro, �e nie b�d� ci� mia� blisko, kiedy b�dziemy przed papie�em
{15131}{15195}ale jeste� cenniejszy dla nas tutaj
{15240}{15317}Tak, mi�dzy tymi lud�mi
{15371}{15411}Pora i��
{15426}{15497}W g�r� serca i podnie�my g�osy
{15514}{15588}Niech papie� s�yszy, �e przybywamy
{16123}{16225}Pan zada� mi pytanie, kiedy by�am niewiele wi�ksza od dziecka, w Perugii
{16274}{16368}I Franciszek to jedyna odpowied� jak� znalaz�am
{16434}{16511}Prosi� mnie abym �y�a jak jego bracia
{16522}{16609}ale on mi odpowiedzia�, �e to nie by�oby �ycie odpowiednie dla mnie
{16672}{16771}A ty, ty kiedy zrozumia�a�, �e to b�dzie �ycie w�a�ciwe dla ciebie?
{16805}{16869}Pami�tasz, kiedy ci� spyta�am co to jest wielka mi�o��?
{16873}{17032}Rozpoznajesz j� bo si� nie je, nie �pi i p�acze si� ci�gle
{17050}{17130}Pewnego dnia j� odkryjemy, odpowiedzia�a� mi
{17157}{17231}i ten dzie� dla mnie nadszed�
{17245}{17316}Kiedy moja Marta zrobi�a sw�j pierwszy krok
{17381}{17459}By� to pierwszy z krok�w, kt�ry j� poprowadzi daleko ode mnie
{17470}{17525}ale pozwoli� mi zrozumie�
{17535}{17569}co to jest wielka mi�o��
{17700}{17745}To jest mi�o�� matki
{17760}{17813}Jakie pi�kne �ycie
{17813}{17866}bez proszenia o nic w zamian
{18777}{18855}Rzym, Bernardo, jeste�my w Rzymie
{18930}{18965}Co ci tu robi�?
{18971}{19019}Widzia�e�, to s� �ebracy
{19019}{19052}Co za brak wstydu!
{19170}{19247}Wy z Asy�u! Wejd�cie do �rodka
{19300}{19352}Kolej na nas
{19590}{19652}Wed�ug mnie nie zdaj� sobie sprawy gdzie s�
{19652}{19745}Zamienili pa�ac papieski na jadalni� dla ubogich
{20620}{20673}Kim s� ci ludzie?
{20690}{20742}Co tu robi�?
{20770}{20893}To biskup Asy�u Guido Spadalunga prosi� o audiencj� dla nich
{21100}{21152}Dlaczego poprosili�cie o audiencj�?
{21200}{21251}Przychodzimy z Asy�u
{21260}{21383}jeste�my tu by prosi� was o aprobat� dla naszego sposobu �ycia Ewangeli�
{21723}{21786}Opisali�my go na tych kartach
{22290}{22382}Te karty nie zawieraj� nic innego jak cytaty z Ewangelii
{22382}{22534}Rzeczywi�cie, fragmenty Ewangelii, kt�re opisuj� spos�b, w jaki my chcemy �y�
{22580}{22599}Ale kim s�?
{22643}{22679}A Pan m�wi
{22700}{22765}id�cie i g�o�cie
{22774}{22848}�e Kr�lestwo Bo�e jest blisko
{22892}{22972}Nie gromad�cie sobie ani z�ota, ani srebra
{22972}{23027}ani monet miedzianych w waszych trzosach
{23025}{23037}Tak, tak
{23150}{23191}Zawsze i tylko te fragmenty
{23200}{23247}te ulubione przez heretyk�w
{23255}{23321}katar�w, pataryn�w
{23340}{23398}a wy, wy kim jeste�cie?
{23441}{23526}Przyszli�my do Rzymu, aby dowiedzie� si� tego od Ojca �wi�tego
{23533}{23605}Wierzycie naprawd�, �e Ojciec �wi�ty b�dzie traci� czas
{23605}{23655}z czterema obdartusami takimi jak wy?
{23660}{23682}Wyno�cie si� st�d!
{23682}{23767}Ale� kardynale Pelagio, pozw�lmy im przynajmniej sko�czy� m�wi�, co?
{23767}{23854}Wys�uchuj�c jednego, wys�uchali�my wszystkich, kardynale Colonna
{23861}{23946}Ale jeden z tych kaznodziej�w �ebrak�w zdo�a� mnie zadziwi�
{23982}{24046}A teraz wracajcie do chlewa sk�d przyszli�cie!
{24046}{24088}Stra�e!
{24134}{24158}Nie, Franciszku
{24158}{24182}Ojcze �wi�ty!
{24211}{24235}Ojcze �wi�ty!
{24260}{24280}Ojcze �wi�ty
{24357}{24377}Ojcze �wi�ty
{24444}{24479}Ojcze �wi�ty
{24637}{24695}�le zrobili�my przychodz�c do Rzymu
{24695}{24729}Co oni zrobi� �eby zrozumie�?
{24746}{24772}Powiedzieli ci
{24785}{24829}Boj� si� nas
{24832}{24880}Sprawiamy, �e maj� poczucie winy
{24880}{24911}Ale co to ma za znaczenie, �e oni
{24911}{24925}Franciszku
{24985}{25035}Franciszku, co zamy�lasz zrobi�?
{25220}{25245}Pos�ucha�
{27700}{27742}Pochwalony b�d�, Panie
{27780}{27814}za siostr� ksi�yc
{27823}{27879}i gwiazdy na niebie
{27894}{27949}kt�re ukszta�towa�e�
{27963}{28042}jasne, cenne, pi�kne
{28486}{28587}I id�c drog�, g�o�cie
{28587}{28708}�e Kr�lestwo Bo�e jest blisko
{28813}{28832}Wy, z Asy�u!
{28834}{28877}Szybko, wstawajcie!
{28900}{28981}Ojciec �wi�ty chce was widzie�
{28988}{29035}Ojcze pom� nam, co chc� nam zrobi�?
{29200}{29230}Ruszajcie si�
{29300}{29333}Id�cie za mn�
{30250}{30363}Ojcze �wi�ty, znalaz�em ich gdy spali w zagrodzie dla �wi�
{30397}{30449}Wybaczcie nam, Ojcze �wi�ty
{30481}{30576}Ale nie mieli�my czasu oczy�ci� si� z b�ota
{30875}{30966}Pan u...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin