Desperate Housewives - Special All The Juicy Details.txt

(39 KB) Pobierz
{1}{100}www.napiprojekt.pl - nowa jako�� napis�w.|Napisy zosta�y specjalnie dopasowane do Twojej wersji filmu.
{26}{81}{y:i}Witajcie na Wisteria Lane.
{82}{149}{y:i}Idyllicznym �rodowisku,|{y:i}gdzie szcz�liwe rodziny...
{150}{175}{y:i}�yj�,
{176}{202}{y:i}i pracuj�,
{203}{236}{y:i}i bawi� si�.
{237}{285}{y:i}Ale je�li przyjrzycie si� bli�ej,
{286}{342}{y:i}zobaczycie, �e za ka�dymi drzwiami
{343}{372}{y:i}kryje si� tajemnica.
{379}{423}{y:i}We�my Gabrielle Solis.
{424}{483}{y:i}Jej m�� da� jej wszystko,|{y:i}czego chcia�a.
{484}{520}{y:i}Pi�kny dom,
{527}{557}{y:i}luksusowy samoch�d,
{560}{601}{y:i}kosztowne diamenty.
{602}{669}{y:i}Jedyne, czego jej nie da�,|{y:i}to po�wi�cenie jej uwagi.
{677}{750}{y:i}Ale Gabrielle zawsze dostawa�a to,|{y:i}czego chcia�a.
{765}{852}{y:i}A� pewnego dnia, jej kochanek zdecydowa�,|{y:i}�e nie chce ju� si� dzieli�.
{854}{921}Nie dziwi�o pana, �e wasz trawnik,|jako jedyny na Wisteria Lane
{922}{967}potrzebuje koszenia|trzy razy w tygodniu?
{968}{1028}- Ju� nie �yjesz.|- Spok�j!
{1045}{1058}Carlos!
{1064}{1115}Zabij� ci�!
{1119}{1144}John!
{1145}{1183}Jak tu wszed�e�?
{1184}{1270}Kiedy si� uspokoisz, zobaczysz,|�e jeste�my teraz tylko my dwoje.
{1271}{1319}B�dzie cudownie.
{1366}{1416}Przynios�e� swoje rzeczy?
{1421}{1442}Nie ma go!
{1443}{1481}Nie musimy si� ju� ukrywa�!
{1482}{1533}Mo�emy stworzy� prawdziwy zwi�zek.
{1550}{1584}Czyli co? Nie kochasz mnie?
{1585}{1685}Dop�ki nie powiedzia�e� mojemu m�owi,|�e mamy romans, nawet ci� troch� lubi�am.
{1687}{1731}Ale od tego czasu...
{1734}{1788}Ani troch�!
{1806}{1890}{y:i}Bree Van De Kamp by�a kobiet�|{y:i}o twardych przekonaniach.
{1892}{1941}{y:i}Wierzy�a w Boga,
{1948}{1980}{y:i}ojczyzn�,
{1984}{2033}{y:i}i w drug� poprawk� do konstytucji.
{2044}{2098}{y:i}Ale ponad wszystko|{y:i}wierzy�a w rodzin�.
{2109}{2200}{y:i}W�a�nie dlatego tak bardzo cierpia�a,|{y:i}kiedy dowiedzia�a si�, �e jej m�� j� zdradza�.
{2202}{2247}Je�li znalaz�aby� spos�b,|�eby mi wybaczy�...
{2249}{2303}Wiesz czego naprawd�,|szczerze chc�?
{2315}{2351}Zemsty.
{2376}{2427}George, pami�tasz Rexa?
{2444}{2481}My�la�em, �e m�wi�a�,|�e jeste�cie w separacji.
{2484}{2519}Jeste�my, emocjonalnie.
{2520}{2601}Fizycznie tylko tu mieszka,|bo jego kochanka nie chce si� nim zaj��.
{2606}{2646}Napijesz si� czego�?
{2648}{2684}Nie, w porz�dku, dzi�ki.
{2700}{2763}{y:i}Bree wierzy�a,|{y:i}�e odnalaz�a szcz�cie.
{2788}{2852}{y:i}Ale jej cia�o m�wi�o co� innego.
{2855}{2875}Co robisz?
{2876}{2941}Nie wiem, zaczyna mnie sw�dzie�.
{3000}{3054}Masz ogromn� wysypk�.
{3160}{3203}Bree, prosz�, nie r�b tego.
{3205}{3251}Przepraszam George, ale musisz i��!
{3254}{3299}Ale ja mia�em nadziej�,|�e b�dziemy si� dzisiaj kocha�.
{3300}{3392}Jak chcesz to robi�, George?|Przez ciebie mam pokrzywk�.
{3449}{3526}{y:i}Lynette Scavo by�a odnosz�c� sukcesy|{y:i}kierowniczk� reklamy,
{3527}{3558}{y:i}kt�ra z tego zrezygnowa�a,
{3559}{3606}{y:i}�eby zosta� siedz�c� w domu mam�.
{3608}{3657}Czy nie kochasz bycia mam�?
{3659}{3722}Najlepsza praca, jak� mia�am.
{3819}{3877}{y:i}Ten uk�ad sprawdza� si�|{y:i}przez kilka lat,
{3878}{3907}{y:i}a� pewnego dnia...
{3910}{3960}Jest �rodek dnia.|Nie powiniene� by� w pracy?
{3962}{4017}Nie. Odszed�em.
{4018}{4046}Nie!
{4048}{4102}Teraz ja b�d� siedzia�|w domu z dzie�mi.
{4134}{4183}{y:i}Wi�c Lynette wr�ci�a do pracy.
{4184}{4263}{y:i}Ale wyzwania, kt�re tam napotka�a|{y:i}by�y niczym, w por�wnaniu z tymi w domu.
{4267}{4298}Nie przejmuj si�.
{4300}{4340}Mam na to system.
{4459}{4514}Wydawa�o mi si�, �e s�ysza�em,|�e wr�ci�a� jak�� godzin� temu.
{4515}{4574}Tak. Musia�am za�adowa� zmywark�.
{4577}{4626}Kochanie, nie musia�a� tego robi�.
{4627}{4672}Owszem, musia�am.
{4673}{4719}Wynagrodz� ci to jutro.
{4720}{4744}Co to...
{4746}{4783}Nie ruszaj tego.
{4784}{4846}Penny si� troch� ula�o|na prze�cierad�o.
{4851}{4878}Nie zmieni�e� go?
{4879}{4917}R�czniki s� bardzo czyste.
{4918}{4944}To jest obrzydliwe.
{4945}{5011}Zanim mnie os�dzisz,|prosz�, uszanuj to.
{5139}{5170}Nie, Tom!
{5189}{5217}Tom!
{5265}{5317}- Daj spok�j.|- Nie, ty daj spok�j!
{5318}{5357}Pu��!
{5362}{5407}Dobra, w porz�dku!
{5408}{5455}W porz�dku!
{5574}{5673}{y:i}W ca�ej okolicy Susan Mayer by�a znana|{y:i}ze swojego pogodnego usposobienia.
{5676}{5722}{y:i}I ze swojego okropnego pecha.
{6030}{6119}{y:i}Ale ponad wszystko, Susan by�a|{y:i}�wiatowej klasy romantyczk�.
{6124}{6182}{y:i}A jej czaruj�cy nowy s�siad,|{y:i}Mike Delfino,
{6184}{6231}{y:i}odmieni� jej �ycie na zawsze.
{6284}{6372}{y:i}Susan szybko zrozumia�a,|{y:i}�e spotka�a mi�o�� swojego �ycia.
{6469}{6492}O m�j Bo�e.
{6493}{6524}Co, do cholery?
{6529}{6553}To szale�stwo.
{6554}{6581}Wiem.
{6618}{6705}{y:i}Ale nie wiedzia�a, �e Mike by�|{y:i}m�czyzn� o wielu sekretach.
{6735}{6779}B�d� dobrym pieskiem, Bongo,
{6791}{6836}albo p�jdziesz do ��ka g�odny.
{6838}{6894}{y:i}A jego przesz�o�� nieuchronnie...
{6898}{6935}{y:i}go dogania�a.
{6940}{6971}Witam, pani Mayer.
{6972}{7035}Pan Delfino uprowadzi� mojego ojca,|�eby go zabi�.
{7037}{7102}A teraz ja zabij� pana Delfino.
{7215}{7250}Zach...
{7260}{7312}GOTOWE NA WSZYSTKO
{7327}{7454}Synchro i t�umaczenie ze s�uchu:|ParanojaA (paranojaa@op.pl)
{7635}{7721}GOTOWE NA WSZYSTKO|"Wszystkie soczyste szczeg�y"
{7769}{7887}{y:i}Bree i jej m�� Rex rozstali si�|{y:i}po tym jak jego niewierno�� wysz�a na jaw.
{7891}{7916}Idziemy?
{7922}{7969}Mi�o si� z panem rozmawia�o,|doktorze Van De Kamp.
{7970}{8035}Prosz�. Umawiasz si� z moj� �on�.|M�w mi Rex.
{8036}{8088}{y:i}Chocia� Rex udawa�,|{y:i}�e mu nie zale�y,
{8090}{8116}{y:i}by�o to oczywi�cie...
{8120}{8150}Uwa�a�bym, gdybym by� tob�.
{8151}{8181}{y:i}...k�amstwo.
{8185}{8208}S�ucham?
{8209}{8272}Chc� tylko, �eby� wiedzia�,|�e ona ci� wykorzystuje,
{8275}{8321}�eby wyr�wna� rachunki ze mn�.
{8333}{8385}Bree nigdy by czego� takiego nie zrobi�a.|Ona jest dam�.
{8386}{8418}W�a�nie.
{8421}{8478}Bardzo pi�kn� dam� z klas�.
{8494}{8588}Pami�taj, �e one wychodz� za lekarzy.|Nie za farmaceut�w.
{8634}{8724}{y:i}Rex nie�wiadomie zrobi� du�y b��d.
{8805}{8836}{y:i}Szczeg�lnie,
{8840}{8901}{y:i}bior�c pod uwag�|{y:i}jego problemy zdrowotne.
{8960}{9002}Chyba mam zawa�.
{9081}{9101}Halo?
{9104}{9190}Bree, tu doktor Craig.|Niestety mam z�e wiadomo�ci.
{9203}{9300}Rex zmar� oko�o 10 minut temu.|Bardzo mi przykro.
{9305}{9347}Zrobili�my wszystko, co mogli�my.
{9361}{9450}{y:i}Niestety dla Bree,|{y:i}przedwczesna �mier� jej m�a
{9454}{9520}{y:i}by�a tylko pocz�tkiem jej problem�w.
{9534}{9574}Bree!
{9578}{9630}Prosz� si� zatrzyma�. To tutaj.
{9634}{9661}Czy to...?
{9668}{9716}Tak. To jest matka Rexa.
{9719}{9795}To jest krawat absolwent�w|szko�y �redniej Rexa.
{9797}{9844}My�l�, �e powinien go za�o�y�.
{9858}{9909}Wiesz, na pogrzeb.
{9912}{9973}Nie s�dz�. Ale dzi�kuj�.
{9977}{10119}{y:i}Ale Bree nie zdawa�a sobie sprawy,|{y:i}�e jej te�ciowa by�a tak uparta, jak ona.
{10163}{10204}{y:i}Prawie.
{10331}{10369}Daj mi sw�j krawat.
{10401}{10454}Daj mi sw�j krawat.
{10478}{10509}Daj jej.
{11282}{11309}Wygl�dasz...
{11321}{11361}wspaniale.
{11403}{11479}{y:i}Chocia� Bree wygra�a bitw�|{y:i}ze swoj� te�ciow�...
{11480}{11515}Ju� dobrze.
{11542}{11579}S�ucham, tu Joe Flannery.
{11583}{11658}Czy wie pan, �e moja synowa|ma ch�opaka?
{11662}{11727}{y:i}...wojna jeszcze si� nie sko�czy�a.
{11731}{11760}O m�j Bo�e.
{11766}{11800}Co tu si� sta�o?
{11816}{11868}Wygl�da na to,|�e kto� wykopa� Rexa.
{11878}{11929}Policja my�li, �e kto� go otru�.
{11932}{11964}Kto m�g�by otru� tat�?
{11976}{12029}Najwyra�niej ja jestem podejrzana.
{12042}{12120}Rex nie zosta� otruty.|I nikt, kogo znam tak nie uwa�a.
{12123}{12169}Rex tak uwa�a�.
{12178}{12204}Co?
{12238}{12319}"Bree rozumiem i wybaczam ci"!
{12328}{12392}Sp�dzi�am 18 lat mojego �ycia|z tym cz�owiekiem.
{12399}{12444}Jak m�g� mnie nie zna�?
{12457}{12554}{y:i}Kiedy ju� pozby� si� Rexa,|{y:i}George my�la�, �e jest mile widziany.
{12563}{12610}{y:i}Ale by� jeszcze jeden Van De Kamp,
{12613}{12649}{y:i}kt�rego nie doceni�.
{12651}{12741}W�a�ciwie, to robi si� p�no,|a ja jestem zm�czona, wi�c...
{12746}{12797}Mo�esz ju� i��. Spadaj.
{12800}{12826}Andrew.
{12840}{12870}George!
{12911}{12945}George...
{12950}{13003}Widzimy si� w pi�tek na kolacji.
{13012}{13050}Podam ryb�.
{13100}{13178}Wiesz, moi rodzice mieli|�wietne �ycie seksualne.
{13204}{13270}Kiedy� s�ysza�em ich|przez �cian� mojej sypialni.
{13296}{13331}Prosz�, zamknij si�.
{13333}{13413}Powiniene� te� us�ysze� moj� mam�.|Ona tak dziwnie j�czy.
{13417}{13451}Jako� tak...
{13576}{13606}Czy to nie dziwaczne?
{13610}{13681}Takie odg�osy wydaje moja mama,|kiedy szczytuje.
{13740}{13799}Czas na deser.
{13882}{13912}Nie jestem g�odny.
{13915}{13994}George musisz spr�bowa�.|Jest przepyszny.
{14200}{14234}W�a�nie tak.
{14270}{14335}{y:i}Tak, Andrew chcia�|{y:i}pozby� si� George'a.
{14338}{14360}George!
{14362}{14447}{y:i}Ale by� jeszcze bardziej zdeterminowany,|{y:i}by da� Bree nauczk�.
{14450}{14515}Przy okazji, zadzwoni�|do mojego przyjaciela, Justina,
{14516}{14555}i zaprosz� go dzisiaj na noc.
{14557}{14596}Co to za przyjaciel?
{14624}{14660}Bardzo dobry.
{14662}{14727}W zesz�ym roku, kiedy si� dowiedzia�a,|�e wol� facet�w,
{14736}{14780}wpad�a w sza�.
{14793}{14831}Nagle do mnie dotar�o,
{14835}{14911}�e pewnego dnia moja w�asna matka|przestanie mnie kocha�.
{14937}{15021}Wi�c, postanowi�em,|�e przestan� j� kocha� pierwszy.
{15030}{15088}W ten spos�b|to nie b�dzie tak bola�o.
{15090}{15149}Teraz musi zosta� ukarana.
{15170}{15219}{y:i}George mia� sw�j w�asny plan...
{15221}{15258}Wyjdziesz za mnie?
{15271}{15340}Wi�c, zgodzi�a� si� wyj�� za niego,|tylko dlatego, �e chcia�a� by� uprzejma?
{15344}{15416}Najwyra�niej jest jaki� minus|w posiadaniu dobrych manier.
{15438}{15511}Wi�c, kiedy mu powiesz,|co naprawd� czujesz?
{15552}{15638}Zaczynam my�le�, �e pope�nili�my ...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin