Desperate Housewives - The More You Know, The Juicier It Gets.txt

(42 KB) Pobierz
{10}{110}/Kiedy m�� Susan Mayer, Karl,|/opu�ci� j� dla innej kobiety,
{111}{172}/mia�a nadziej�, �e ju� nigdy|/nie b�dzie musia�a go ogl�da�.
{173}{218}Odszed�e� od swojej rodziny.
{219}{290}To ciebie ludzie maj�|za szumowin�, nie mnie.
{291}{388}Ja mog� i�� ulic�|z wysoko podniesion� g�ow�.
{498}{544}/Na nieszcz�cie dla Susan,
{545}{603}/Karl nie dawa� jej spokoju i wraca�...
{604}{635}/jak niezno�ny odcisk.
{636}{703}Czy ty sp�dzi�e� noc z Edie?
{729}{773}O m�j Bo�e.
{804}{861}Wiesz, co by�oby niez�e?
{887}{937}Bita �mietana.
{949}{1027}Zapyta�em j�,|czy chcia�aby ze mn� zamieszka�.
{1028}{1066}I zgodzi�a si�.
{1070}{1157}Daj mi chwilk�.|Prosz� Boga o �mier�.
{1162}{1217}Kochasz j�?
{1249}{1287}Nie wiem.
{1354}{1400}Ale obiecam ci to...
{1405}{1480}Nigdy nie b�d� kocha� �adnej kobiety|tak bardzo, jak kocha�em ciebie.
{1506}{1548}Odszed�e� ode mnie.
{1552}{1612}Tak, ale zobacz jak daleko.
{1634}{1678}Tylko w g�r� ulicy.
{1681}{1774}/Jedyn� rzecz�, dzi�ki kt�rej mieszkanie|/na tej samej ulicy, co jej by�y m��, by�o zno�ne...
{1778}{1863}/by�o posiadanie m�czyzny, kt�rego kocha�a,|/po drugiej stronie ulicy.
{1950}{1984}Powinni�my by� razem.
{1986}{2036}/Kiedy Susan i Mike|/zbli�ali si� do siebie,
{2038}{2111}/inny zwi�zek w�a�nie si� zaczyna�.
{2135}{2155}Mamo!
{2159}{2188}Co tu si� dzieje?
{2190}{2243}Ca�owa�e� moj� c�rk�?
{2255}{2274}Troch�.
{2277}{2314}Dlaczego nienawidzisz Zacha?
{2324}{2358}Nie nienawidz� Zacha.
{2362}{2405}Uwa�am tylko,|�e jest troch� szalony.
{2407}{2454}Mamo, wielu ludzi m�wi,|�e ty jeste� troch� szalona.
{2456}{2490}Ja jestem uroczo szalona,
{2494}{2553}a on jest niszcz�co szalony.
{2632}{2679}/Ale Mike mia� sekret.
{2680}{2730}Zach jest twoim synem, tak?
{2748}{2784}Tak.
{2796}{2867}/Sekret, z kt�rym Susan|/nie mog�a �y�.
{2868}{2952}Da�a� Zachowi pieni�dze|na wyjazd do Utah?
{2965}{2999}Tak.
{3000}{3061}M�wi�a�, �e chcesz mi pom�c.|I ja ci wierzy�em.
{3062}{3118}To wszystko. Z nami koniec.
{3119}{3225}To czas kryzysu i my�l�, �e potrzebujesz|kolejnej ga�ki lod�w mi�towo-czekoladowych.
{3226}{3240}Dzi�ki.
{3243}{3265}Susan.
{3267}{3327}Dlaczego jeste� taka|niesamowicie spokojna?
{3331}{3367}Mike Delfino w�a�nie ci� rzuci�.
{3368}{3459}Susan Mayer, kt�r� znam,|by�aby teraz w rozsypce.
{3464}{3531}No dalej. Ujawnij j�.|Zabawnie jest j� ogl�da�.
{3532}{3609}W�a�ciwie to zaczynam czu� si�|do�� spokojna w ca�ej tej sprawie.
{3610}{3757}Mo�e, kto wie, kiedy� po jakim� czasie,|Mike i ja b�dziemy mogli by� przyjaci�mi.
{3776}{3918}/Susan �atwo by�o powiedzie�,|/�e ona i Mike Delfino mogliby by� przyjaci�mi...
{3919}{3984}/ale diabe� tkwi w szczeg�ach.
{3992}{4110}Synchro i t�umaczenie ze s�uchu:|ParanojaA (paranojaa@op. pl)
{4252}{4308}GOTOWE NA WSZYSTKO
{4311}{4381}"Im wi�cej wiecie,|tym bardziej robi si� soczy�cie"
{4395}{4512}/Od rozstania z Mike'm,|/Susan z nikim si� nie spotyka�a.
{4555}{4625}/Ale w tej chwili|/potrzebowa�a m�czyzny.
{4629}{4650}/Jakiegokolwiek.
{4652}{4700}M�j by�y ch�opak jest tutaj.|Je�li zobaczy mnie sam�, umr�.
{4701}{4754}B�agam ci�, udawaj, �e mnie znasz.
{4758}{4787}Susan? Hej.
{4789}{4854}Mike! Cze��.|Co za niespodzianka.
{4859}{4885}Jak si� masz?
{4897}{4945}Bo�e! Ale jestem niegrzeczna.
{4949}{5006}Mike, poznaj...
{5054}{5101}Orson Hodge.
{5106}{5157}Mi�o ci� pozna�, Mike.
{5165}{5267}O rany! Nie mog� uwierzy�,|�e w ko�cu spotykam go osobi�cie.
{5289}{5326}Wi�c...
{5334}{5374}jak si� poznali�cie?
{5399}{5458}By�em jej dentyst� od lat.
{5466}{5575}Ale w zesz�ym tygodniu, kiedy zagl�da�em jej|w usta, postanowi�em wsadzi� w nie m�j j�zyk.
{5632}{5717}/Postawiona twarz� w twarz z rzeczywisto�ci�,|/�e Mike jako� sobie radzi...
{5731}{5800}/Susan postanowi�a,|/�e musi zrobi� to samo.
{5806}{5868}Odczuwasz md�o�ci,|zimno i drgawki?
{5870}{5892}Tak.
{5894}{5948}Ale teraz, kiedy o tym my�l�,|za�o�� si�, �e to od kawy.
{5949}{6000}Pij� o wiele za du�o kawy.
{6009}{6032}Lubisz pi� kaw�?
{6037}{6065}Dzwoni� ten doktor Ron.
{6066}{6114}Musi ci� zobaczy�|na badaniach kontrolnych.
{6117}{6170}Musi czy chce mnie zobaczy�?
{6174}{6220}Jezu, mamo.|Jak fajny jest ten facet?
{6222}{6260}M�g�by by� fajniejszy...
{6276}{6298}Ale nie wiem jak.
{6301}{6345}Wi�c, to jest twoja �ledziona.
{6346}{6380}Normalnie...
{6390}{6415}powinna by� tu.
{6416}{6505}Ale poniewa� masz uszkodzon� struktur�|wi�zade�, przemieszcza si� tu, pod w�trob�.
{6514}{6560}Rozmawiali�my o tym|na spotkaniu personelu.
{6563}{6631}Wszyscy my�l�, �e powinna�|szybko usun�� t� wad�.
{6684}{6709}Cze��.
{6711}{6747}Musz� mie� operacj� �ledziony,
{6751}{6790}a w�a�nie dowiedzia�am si�,|�e sko�czy�o mi si� ubezpieczenie.
{6791}{6849}Jest kto�, kogo mog� pozwa�?
{6902}{6946}Potrzebujesz m�a.
{6959}{6978}Co?
{6979}{7043}Jedyny spos�b,|by dosta� dobre ubezpieczenie,
{7045}{7074}to w�eni� si� w nie.
{7120}{7169}A mo�e ja ci� po�lubi�?
{7171}{7185}Co?
{7187}{7228}Mam fantastyczne ubezpieczenie.
{7230}{7280}Natychmiast pokry�oby twoje.
{7321}{7357}Wi�c, co powiesz?
{7360}{7423}Wyjdziesz za mnie, Susan Mayer?
{7443}{7485}Ponownie?
{7553}{7593}A co mi tam!
{7595}{7638}Super!
{7664}{7764}/Ma��e�stwo z wyrachowania gwarantowa�o,|/�e Susan b�dzie mia�a swoj� operacj�.
{7767}{7824}Dalej.|Prosz� poca�owa� pann� m�od�.
{7896}{7934}/Ale komplikacje...
{7947}{7992}/mia�y nadej��.
{7995}{8054}O m�j Bo�e, s� pi�kne.
{8091}{8127}My�la�em o nas...
{8135}{8169}ostatnio sporo.
{8175}{8242}O tym, co b�dzie z nami|po twojej operacji.
{8244}{8286}My�l�, �e powinnam|zerwa� z doktorem Ronem.
{8287}{8317}Co? Dlaczego?
{8319}{8397}On ma wszystko,|czego mog�abym chcie� od ch�opaka,
{8399}{8460}tylko nie wiem, czy czuj� t�...
{8478}{8514}iskr�.
{8515}{8549}Wiesz, naprawd� bym chcia�a.
{8554}{8575}Skarbie...
{8582}{8657}Mo�e to dlatego, �e nie poczu�am|jeszcze tego grzmotu.
{8661}{8729}Wiesz, z Mike'm mnie trafi�o,|z Karlem te�.
{8731}{8826}I nie musia�am martwi� si� co czuj�,|bo grzmot mi powiedzia�.
{8829}{8906}Tak, tak.|Ukochany grzmot.
{8929}{8976}Czy to nie nasz hydraulik?
{8978}{9009}Przyszed�e� do Susan?
{9010}{9082}Chcia�em z ni� porozmawia�|przed operacj�.
{9085}{9176}Troch� si� sp�ni�e�.|Zaraz b�d� j� wie�li na sal�.
{9179}{9237}Wiesz, �e umawia si�|ze swoim chirurgiem.
{9245}{9296}Tak, powiedzia�a mi.
{9326}{9345}Pozna�e� go?
{9347}{9376}Tak.
{9378}{9432}Jest jak sze�ciolatek.
{9496}{9516}Mike!
{9518}{9565}Czekaj, st�j! Wracaj!
{9567}{9612}Stop! Zatrzymaj si� na chwil�.
{9614}{9698}Hej! Co tu robisz?
{9704}{9779}Chcia�em ci �yczy� powodzenia|przed operacj�.
{9792}{9855}To takie s�odkie.
{9869}{9940}Przejecha�e� taki kawa� drogi|tylko dla mnie.
{9943}{10018}Tak. Dlatego przyjecha�em.
{10028}{10087}To wiele dla mnie znaczy.
{10118}{10147}Trzymaj si�, Susan.
{10151}{10196}Dobrze.
{10226}{10265}Pa.
{10295}{10350}Moje uczucia do ciebie rosn�...
{10354}{10399}A cholera, Susan.
{10401}{10449}Kocham ci�.
{10484}{10539}Dzi�kuj�.
{10545}{10626}Ja kocham Mike'a.
{10645}{10684}Mike'a?
{10688}{10726}Susan, kto to jest Mike?
{10727}{10812}Mike jest mi�o�ci�.
{10842}{10880}Nie wierz�, �e trac� na ciebie czas.
{10881}{10960}Zwodzi�a� mnie przez ca�y czas.|To oczywiste, �e wci�� kochasz tego faceta!
{10966}{10993}Dobra, mam tego do��.
{10994}{11042}Nie, Ron, nie odchod�!
{11050}{11089}Nie dzwo� do mnie.
{11169}{11250}/Sprawy uk�ada�y si�|/dok�adnie po my�li Karla.
{11252}{11287}/Z jednym wyj�tkiem.
{11289}{11335}Hej, Edie.|Po co to wszystko?
{11337}{11375}O, cze��!
{11387}{11451}Nie m�wcie nikomu, ale planuj�|wielk� niespodziank� dla Karla.
{11455}{11480}Niespodziank�?
{11482}{11563}Tak, organizuj� przyj�cie zar�czynowe|jutro po po�udniu.
{11718}{11805}Jeste� taka s�odka.|Bardzo ci dzi�kuj� za dobre �yczenia.
{11807}{11848}/Na nieszcz�cie dla Edie.
{11849}{11945}/nowy m�� Susan|/wci�� �ywi� stare uczucia.
{11965}{11996}Mamo...
{12075}{12115}Nie martw si� tym, Susie.
{12120}{12164}Po co to trzymasz?
{12169}{12224}Traktuj to jako moj� kar�.
{12240}{12329}Za spieprzenie najlepszej rzeczy,|jaka kiedykolwiek mi si� przydarzy�a.
{12332}{12396}O, nie, nie, nie.|To si� nie dzieje.
{12473}{12501}Karl...
{12534}{12580}- Oszala�e�?|- Karl!
{12672}{12710}Co robisz?
{12716}{12771}Uk�adam p�aszcze.
{12799}{12865}Chcia�em ci tylko powiedzie�,|�e �lub jest odwo�any.
{12869}{12897}Tak?
{12898}{12944}Powiedzia�em Edie,|�e jej nie kocham.
{12952}{13023}A przynajmniej nie na tyle,|na ile zas�uguje.
{13065}{13142}W ka�dym razie...|chcia�em, �eby� to wiedzia�a.
{13184}{13226}Karl...
{13297}{13364}Wygl�dasz jak zbity pies.
{13384}{13416}Mo�e...
{13417}{13454}mo�e wejdziesz i...
{13457}{13494}wypijemy butelk� wina.
{13496}{13546}Kto by pomy�la�,|�e po wszystkim co si� wydarzy�o,
{13547}{13611}sko�czymy zn�w tutaj razem?
{13731}{13758}Halo?
{13780}{13820}O, cze�� Edie.
{13824}{13858}Dobra.
{13860}{13884}Nie zdenerwuj si�,
{13885}{13954}ale to zerwanie jest w trakcie.
{13956}{13992}Ona o niczym nie wie?
{13996}{14035}Uspokoisz si�?|Mog� to wyja�ni�.
{14048}{14129}Skoro Edie nic nie wie,|to znaczy, �e j� zdradzi�e�!
{14130}{14154}Ze mn�!
{14156}{14193}Zrobi�e� ze mnie t� drug�!
{14199}{14225}Prosz�, nie z�o�� si�.
{14226}{14253}Pr�bowa�em z ni� zerwa�,
{14254}{14300}ale poniewa� nie wiedzia�em,|czy mnie zechcesz,
{14302}{14345}te s�owa nie chcia�y|wyj�� z moich ust.
{14346}{14397}Teraz kiedy wiem, �e mnie chcesz|i znowu mnie kochasz,
{14398}{14434}to ju� formalno��.
{14490}{14554}Obiecuj�, �e zerw� z Edie|i wynagrodz� ci to.
{14557}{14590}Zadzwoni�, jak sko�cz�.
{14592}{14653}Nie trud� si�!|Nie odbior� telefonu.
{14749}{14842}/Gabrielle Solis wiedzia�a,|/czego chce od �ycia.
{14846}{14917}/I dzieci nie by�y|/czynnikiem w tym r�wnaniu.
{14920}{14974}Ona chyba zwymiotowa�a.
{14984}{15072}/Wola�a, �eby jej dzieci|/by�y troch� bardziej rozwini�te.
{15075}{15117}Cze��, jak by�o w szkole?
{15118}{15177}- Dosta�em pi�tk� z minusem z egzaminu.|- Tak?
{15192}{15...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin