intimid-aftersex-festival.txt

(64 KB) Pobierz
{1}{100}www.napiprojekt.pl - nowa jako�� napis�w.|Napisy zosta�y specjalnie dopasowane do Twojej wersji filmu.
{820}{881}/AFTER SEX/
{888}{977}T�umaczenie: Flisio|Korekta: Magata
{978}{1052}/M�j �wiat jest mi�o�ci�
{1053}{1129}/Jest zaledwie magiczny
{1133}{1204}/To pi�kne �ycie
{1289}{1364}/Gdy ma rozgor�czkowana g�owa
{1365}{1437}/Czu�a w sobie �wiat
{1444}{1511}/To pi�kne �ycie
{1912}{1985}/Le�a�bym sobie przy drodze
{1986}{2056}/I cz�sto s�ysza�:
{2065}{2142}/Zaszyj rany swego �ycia
{2222}{2295}/Wyrzu� sw�j telewizor
{2296}{2373}/Kup pier�cionek i krzycz
{2374}{2441}/To pi�kne �ycie
{2509}{2563}/Tak!
{2836}{2895}/To wszystko jest tutaj
{2896}{2958}/Moja pi�kna
{2975}{3055}/Tw�j lot magicznym dywanem
{3145}{3216}/Jeste�my wszystkim
{3493}{3564}/Od narodzin �wiata
{3572}{3640}/Jeste� t� jedyn�
{3650}{3726}/Do ko�ca mojego �ycia
{3806}{3882}/Gdy me cia�o si� poddaje
{3883}{3960}/Czuj� w nim tw�j �wiat
{3964}{4031}/To pi�kne �ycie
{4070}{4125}/�ycie
{4599}{4659}O, Bo�e...
{4769}{4801}Delikatnie, delikatnie.
{4802}{4868}Skurcz! Skurcz!
{4951}{5004}Pie... Pieprzona pierwsza pi�tka.
{5005}{5102}To by�o w pieprzonej... pierwszej pi�tce.
{5223}{5283}Co m�wisz?
{5386}{5479}Twierdzisz, �e kobiety|maj� �atwiej ni� m�czy�ni?
{5480}{5599}Chc� tylko powiedzie�,|�e wy, kobiety, macie pewien luksus,
{5620}{5665}kt�rego my, m�czy�ni,|po prostu nie mamy.
{5666}{5694}Tak?
{5695}{5804}Co jest tym luksusem,|je�li mog� zapyta�, kochanie?
{5824}{5871}Daj mi z�apa� oddech,|to ci powiem.
{5872}{5909}Zamierzam ci to przeliterowa�.
{5910}{6011}Sk�d wiem, �e to b�dzie|ca�kowicie genialne?
{6310}{6365}Dobra.
{6390}{6449}Bez wzgl�du na to, jak to powiem,|b�d� pieprzonym dupkiem,
{6450}{6484}wi�c chc� to tylko powiedzie�, w porz�dku?
{6485}{6526}S�odko!
{6527}{6584}Ta ca�a sprawa z r�wno�ci�...
{6585}{6618}�to bzdura.
{6619}{6648}Bo�e, posiadasz dar|wyg�aszania przem�wie�.
{6649}{6689}To bzdury.|Tylko mnie wys�uchaj.
{6690}{6751}Chc� tylko powiedzie�,|�e ty i ja nie jeste�my r�wni.
{6752}{6825}Jasne, oboje harujemy jak wo�y|w naszych durnych pracach,
{6826}{6875}bez perspektyw, tak jak ka�dy.
{6876}{6920}Ale jest r�nica:
{6921}{6960}luksus.
{6961}{7025}Ten jeden luksus, kt�rego my nie mamy.
{7026}{7076}I?
{7089}{7179}Nie jest dla nas dobre,|by� zale�nym od kogo� innego.
{7180}{7232}- Co?|- Dok�adnie to.
{7233}{7258}Mo�esz zapracowywa� sw�j ty�ek.
{7259}{7293}Mo�esz i�� do koled�u,|zdobywa� stopnie naukowe,
{7294}{7351}zdobywa� prac�, tak jak ja.
{7352}{7410}Ale czego ja nie mog� zrobi�,|to powiedzie� "pieprzy� to".
{7411}{7455}I wybra� zale�no��|od kogo� innego.
{7456}{7494}Tylko kobiety maj� takie prawo.
{7495}{7549}Je�li ja bym to zrobi�,|by�bym dup� albo �igolakiem.
{7550}{7583}Je�li ty to zrobisz,|jeste� gospodyni� domow�.
{7584}{7662}Albo nawet jeszcze lepiej.|In�ynierem gospodarki domowej.
{7663}{7731}Dajcie mi cholerny spok�j!
{7732}{7795}- Masz racj�.|- Wiem.
{7796}{7873}...jeste� pieprzonym dupkiem.
{7874}{7935}Daj spok�j.
{7937}{7975}Dok�d idziesz?
{7976}{8044}Spu�ci� twoje diabelskie nasienie.
{8045}{8130}Wiesz, niewiarygodne, jak kto�,
{8143}{8215}kto wygl�da na bystrego,|mo�e by� tak g�upi!
{8216}{8243}Tak, teraz jeste� po prostu wkurzona,
{8244}{8285}bo wiesz, �e to ca�e g�wno to prawda.
{8286}{8319}Pieprzone �ci�gno podkolanowe.
{8320}{8371}Cokolwiek.
{8372}{8398}Powiedz mi, �e tak nie jest.
{8399}{8428}- Cokolwiek!|- Tak, wiesz.
{8429}{8470}Poca�uj mnie w dup�.
{8471}{8548}Dlaczego zawsze musimy|rozpoczyna� takie gor�ce dyskusje
{8549}{8609}zaraz po udanym seksie?
{8610}{8664}Mo�e dlatego,|�e jestem niezaspokojona
{8665}{8747}i potrzebuj� wy�adowa� si� na czym�?
{8748}{8809}To nie dlatego krzycza�a�|kilka minut temu.
{8810}{8861}Tak? To co krzycza�am, wielkoludzie?
{8862}{8925}"Och, Chris, przesta�... Chris, przesta�.
{8926}{8940}Och, przesta�!|Chris, prosz�, nie przestawaj. "
{8941}{8981}Zamknij si�!
{8982}{9021}Uderzy�a� mnie po jajach.
{9022}{9100}Dobrze. Zas�u�y�e� na to.
{9293}{9349}Siadaj.
{9486}{9551}- Wi�c...|- Wi�c...
{9552}{9593}Kiedy to w ko�cu wydusisz i powiesz?
{9594}{9640}Powiem co?
{9641}{9696}Jak g��boko jeste� we mnie zakochana.
{9697}{9750}Marzysz.
{9751}{9834}Skarbie, w porz�dku.|Ja wiem.
{9845}{9912}Christopher, m�g�by� by� bardziej|zapatrzony w siebie?
{9913}{9954}M�g�bym.
{9955}{10007}Wol� stonowa� moj� arogancj�
{10008}{10063}wzgl�dem kobiet,|w kt�re si� spuszczam.
{10065}{10124}Co ty jeste�, trzecioklasista?
{10125}{10163}Nie lubisz, gdy kto�|si� w ciebie spuszcza?
{10164}{10211}A co z moim jednookim w�em?|Moim psem?
{10213}{10260}Moim joystickiem?
{10261}{10302}Jeste� niemo�liwy.
{10303}{10349}Jestem tani i �atwy.|Powiedz wszystkim kole�ankom.
{10350}{10398}Przestaniesz w ko�cu?
{10399}{10468}Przestan�, kiedy przyznasz,|�e kochasz mnie wieczn� mi�o�ci�.
{10469}{10536}C�, mo�esz si� czu� bezpieczny,|Panie Joysticku.
{10537}{10581}W porz�dku.
{10583}{10638}Dobrze.
{10653}{10708}Dobrze.
{10725}{10793}Powa�nie, Leslie.
{10803}{10863}Wiem, �e...
{10872}{10938}czujesz co� do mnie.
{10940}{10984}Sk�d si� to bierze?
{10985}{11027}Mam na my�li, �e sam m�wi�e�,|�e dobrze si� bawimy.
{11029}{11076}Czy� sam tak nie m�wi�e�?|Jeste�my przyjaci�mi, kt�rzy si� pieprz�.
{11078}{11107}M�wi� powa�nie.
{11109}{11166}Czemu tak trudno ci to przyzna�?
{11168}{11206}Bo jeste�my przyjaci�mi, Christopher.
{11208}{11274}To wszystko, czym jeste�my,|to wszystko, czym b�dziemy.
{11276}{11339}Przyjaci�mi.
{11344}{11392}Sp�jrz na nas.|To by nigdy nie wypali�o.
{11393}{11440}Jeste� dla mnie za szybki,
{11442}{11541}a ja jestem zbyt wymagaj�ca dla ciebie i...
{11560}{11635}...lubi� tak, jak jest.
{11654}{11690}A ty?
{11692}{11764}Po prostu my�la�em...
{11801}{11839}Niewa�ne.
{11841}{11929}- Co?|- Nie, niewa�ne. Masz racj�.
{12021}{12083}I tak by� sobie ze mn� nie poradzi�a.
{12085}{12118}S�ucham?
{12119}{12187}Wierz�, �e poradzi�am sobie z tob�|trzy razy, je�eli si� nie myl�.
{12189}{12233}- To nazywasz "radzeniem sobie"?|- Tak.
{12234}{12284}Poniewa�, delikatnie si� z tob� obchodzi�em.
{12285}{12356}Wysy�am moje panienki do kr�garza.
{12358}{12413}Bo�e, �eby tw�j kutas|by� tak du�y, jak twoje ego.
{12414}{12468}Je�eli by by�, nie by�bym|w stanie spacerowa�.
{12470}{12555}I ty r�wnie�, je�li o to chodzi.
{12633}{12714}Tak, czy inaczej,|nie s�ysz� twojego narzekania.
{12715}{12789}To dlatego, �e nigdy si� nie zamykasz|na tak d�ugo, �ebym mog�a doj�� do s�owa.
{12791}{12834}Kochasz mojego kutasa|tak bardzo, jak kochasz mnie.
{12836}{12885}Zamknij si�!
{12887}{12920}Wiesz, co my�l�?
{12922}{12952}Nie, ale jestem ca�kowicie pewien,|�e mi powiesz.
{12954}{13000}My�l�, �e to ty jeste� t� osob�,|kt�ra kocha mnie
{13001}{13036}i przenosisz to na mnie.
{13037}{13076}- Tak, zgadza si�!|- Nie, jest..
{13078}{13130}Pr�bujesz wym�c na mnie przyznanie,|�e ci� kocham,
{13132}{13173}poniewa� jeste�|za ma�o pewn� siebie cipk�,
{13175}{13242}by to z siebie wydusi�|i si� przyzna�.
{13243}{13289}Najwyra�niej d�ugo nad tym my�la�a�.
{13291}{13359}Prawd� m�wi�c, nie. To by�o po prostu|genialne spostrze�enie, kt�re mnie o�wieci�o.
{13360}{13416}M�wisz, �e...
{13418}{13460}z ogromnie ma�ym|prawdopodobie�stwem,
{13461}{13511}i� faktycznie|�ywi� do ciebie uczucie,
{13513}{13560}�e je�libym je wyjawi�,
{13562}{13609}to ty da�aby� z siebie wszystko
{13610}{13649}i wyrazi�a swoj�|dozgonn� mi�o�� do mnie?
{13651}{13693}Nie u�atwi� ci tego w ten spos�b.
{13695}{13743}- A jak?|- To tak nie dzia�a, Christopher.
{13745}{13784}Mi�o�� jest nienegocjowalna.
{13785}{13855}Skarbie, wszystko jest negocjowalne.
{13856}{13903}Nie, mi�o�� nie.
{13905}{14004}Nie mi�o��.|Mi�o�� jest... gr� niepewno�ci.
{14007}{14056}I w tym jest pi�kno.|Nie ma gwarancji.
{14057}{14121}To jak� skok do basenu pe�nego wody,
{14122}{14180}nie wiedz�c,|czy jest p�ytki czy g��boki.
{14182}{14212}I pewnie, �e je�eli jest p�ytki,
{14214}{14316}sko�czysz ranny|i sparali�owany od szyi w d�.
{14351}{14429}Ale je�eli jest g��boki...
{14454}{14511}Wiesz...
{14567}{14603}To skok wiary.
{14604}{14670}To jak rzucenie si�|bez �adnej gwarancji
{14671}{14745}i o to w �yciu chodzi.
{14767}{14833}Dobra, znasz te gry|w weso�ym miasteczku, prawda?
{14834}{14887}I wiesz, jak niekt�re|z nich trudno wygra�,
{14888}{14939}a niekt�re z nich s�|super proste i ka�dy wygrywa?
{14940}{14976}Pewnie.
{14977}{15003}Wi�c to jest w�a�nie ta r�nica
{15004}{15077}pomi�dzy mi�o�ci� i seksem.
{15078}{15133}Seks jest gr�, gdzie ka�dy
{15134}{15218}wygrywa ma�� nagrod�|i nikt nie wraca do domu jako przegrany.
{15219}{15340}A... mi�o�� jest naprawd� trudn� gr�,|w kt�rej ci�ko wygra�.
{15466}{15520}Ale je�li wygrasz i zabierzesz do domu
{15521}{15626}tego naturalnej wielko�ci,|pluszowego nosoro�ca,
{15640}{15701}to poczujesz si� lepiej|ni� zabieraj�c do domu
{15702}{15811}ten g�wniany, ma�y,|plastikowy breloczek do kluczy.
{16128}{16164}Hej.
{16165}{16218}Tak?
{16298}{16375}Masz popierdolony spos�b|t�umaczenia tego g�wna.
{16376}{16450}Mam na my�li... kurwa!
{16648}{16722}Dobranoc, Christopher.
{16868}{16927}Dobranoc.
{17000}{17080}/Jest odrobin� ozi�b�a,|/jest odrobin� zuchwa�a
{17081}{17117}/Jest odrobin� zabawna
{17118}{17194}/Jakie to uczucie - by�
{17290}{17362}/kim� poza kontrol�.|/�ycie zebra�o swoje �niwo
{17363}{17413}/Kiedy chcia�e� zobaczy�
{17414}{17485}/skraj wszech�wiata
{17570}{17630}/Chcesz...
{17637}{17704}/Potrzebujesz...
{17718}{17755}/Podda� si�...
{17756}{17827}/Podda� swoje serce
{17863}{17924}/Wraz z �yciem
{17925}{17989}/Wraz z dusz�
{18000}{18045}/Podda� si�
{18046}{18113}/Podda� si� mnie
{18227}{18288}Kocham ci�.
{18364}{18430}Te� ci� kocham.
{18990}{19056}Nie jestem teraz gejem, prawda?
{19057}{19134}Nie wiem. Podoba�o ci si�?
{19135}{19198}- Nie.|- Wi�c nie, nie jeste� gejem.
{19199}{19262}Ale przynajmniej teraz jeste� pewien.
{19263}{19298}No.
{19299}{19353}Boli?
{19384}{19...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin