Dollhouse. S01E13. HDTV. XviD.txt

(32 KB) Pobierz
{1}{100}www.napiprojekt.pl - nowa jako�� napis�w.|Napisy zosta�y specjalnie dopasowane do Twojej wersji filmu.
{299}{350}Exultation, tutaj Mag.
{352}{376}Tutaj Griff. Dawaj Mag.
{378}{429}P�noc wiosny i pi�ta.
{431}{493}Zielony pok�j jest otwarty|ale impreza upad�a.
{496}{551}Zrozumia�em, jacy� zarz�dcy?
{553}{604}Brak. Tylko rze�nicy i marionetki.
{606}{685}Ale jest do�� g�sto.|Id� tak ostro�nie jak zdo�asz.
{688}{740}Ok, rozwali� technologi�.
{743}{788}Rozwali� technologi�.
{1922}{1980}Ok. Jak daleko do nowej dziury?
{2016}{2069}- Gdzie jest Laura?|- Rze�nik.
{2071}{2124}- Nie przesz�a?|- Zosta�a przeprogramowana.
{2126}{2184}Ma�o co a zanim zauwa�yliby�my|ugryz� by Iris.
{2186}{2265}Po�o�y�em j�, spoczywa w pokoju.
{2325}{2359}Co si� sta�o z twoj� twarz�?
{2361}{2423}- To moja twarz. Odczep si�.|- Dlaczego p�aczesz?
{2426}{2481}Hej, skupmy si� ludzie.|Musimy zej�� pod ziemi�.
{2483}{2517}Musimy wydosta� si� z miasta.
{2519}{2553}B�dzie ci�ko to 3 mile.
{2555}{2594}Tak, to co zamieszkamy w kana�ach?
{2596}{2646}Dajcie spok�j. Musimy dosta� si� na pustynie.|�adnej technologii. �adnego programowania.
{2649}{2702}Chyba, �e Chiny wypuszcz� kolejny|fa�szywy sygna�.
{2704}{2786}S�uchajcie, zadecydowali�my.|Wchodzimy pod ziemie,tak g��boko jak zdo�amy.
{2788}{2826}- Jak z przepraw�?|- Do zrobienia.
{2829}{2903}Mimo wszystko potrzebujemy przyn�ty.|Tam jest t�oczno.
{2905}{2956}Ci�gniemy s�omki, o moja jest najkr�tsza.
{2958}{3011}Cholera, powiedz Trudy, �e j� kocham.
{3035}{3076}Zone b�dzie przyn�t�.
{3083}{3155}Mag, b�dziesz na pozycji.|Lynn jest matk�.
{3184}{3219}Zgoda?
{3241}{3277}Chod�my.
{3536}{3627}Jestem szalony i nikt z was|nie zostanie oszcz�dzony.
{3800}{3850}Zone, teraz jest teraz.
{4310}{4375}S�uchaj, dziecko to jedno,|ale ci�gn�� ze sob� t� marionetk�...
{4378}{4430}Ona go nie opu�ci!
{4435}{4493}Nie zbli�ymy si� do tych wybryk�w|natury ju� nigdy wi�cej..
{4495}{4581}Bawimy si� tylko z �ywymi.|Takim jak ten trzeba skraca� ich niedol�.
{4584}{4653}Chcesz by� tym kto powie tej|dziewczynce, �e  zostawimy jej tat�?
{4656}{4732}- Jasne. Hej dzieciaku, wiesz co...|- Przesta�!
{4735}{4766}Patrz...
{4797}{4840}Damy jej kilka dni aby do nas przywyk�a,
{4843}{4903}a wtedy si� go pozb�dziemy.
{5200}{5229}Zgoda!
{5459}{5502}Pachnie jak w  domu.
{5886}{5931}Ch�opaki, patrzcie na to.
{6612}{6670}Kto powiedzia�, "Im g��biej tym lepiej?"
{6929}{6955}Rze�nicy nadchodz�.
{6957}{7020}Je�li nas wyczuj�,|to zejd� za nami.
{7080}{7120}Zaminujcie nasze �lady.
{7123}{7204}B�dziemy wiedzie� kiedy b�d� nadchodzi�.
{8115}{8159}Bo�e, by�o wysoko.
{8161}{8240}To musi by� tunel serwisowy metra.
{8269}{8305}Tam jest co� jeszcze.
{8307}{8367}Zgaduje, �e nie jeste�my w kanale.
{8408}{8439}Jakie� pomys�y?
{8441}{8492}Wygl�da jak spa.
{8513}{8566}Osiem pi�ter pod ziemi�?
{8583}{8628}- Jest powietrze.|- Dobrze.
{8638}{8660}Powietrze dla kogo?
{8662}{8705}Dzia�a tu jakie� zasilanie.
{8708}{8751}Tu jest pusto.
{8753}{8808}Upewnijmy si�. Musimy si� rozdzieli�.
{8811}{8883}Lynn i Ja sprawdzimy obwody.|Szukamy generatora.
{8885}{8983}I, hej, �aden sygna�|si� tu nie przebije.
{8998}{9031}Brak kanalizacji.
{9055}{9082}Co oznacza, �e weszli�my do raju.
{9084}{9149}Miejcie oczy otwarte|i odbezpieczona bro�.
{9151}{9209}Raju nie buduje si� dla zab��kanych.
{9288}{9362}Ten go�� kocha d�wi�k|swojego g�osu.
{9365}{9446}Wszyscy lubimy nasze g�osy.|Dlatego tu jeste�my.
{9448}{9492}Maj�c nasze w�asne g�osy.
{9520}{9614}Jak kto� ich zabierze bez sygna�u?
{10084}{10151}Co to? Jaki� rodzaj sypialni?
{10168}{10223}To musia�a by� �wietlica.
{10225}{10302}Jak bawi�y si� tu dzieci|skoro wszyscy mogli je podgl�da�.
{10304}{10362}Du�o techniki jak na pok�j zabaw.
{10417}{10467}Widzia�e� kto printed Laura?
{10470}{10508}Musia�a podej�� za blisko.
{10511}{10549}- M�wi�a co�?|- Tak.
{10551}{10642}Przeczyta�a swoj� ostatni� wol� i testament,|potem wyrecytowa�a przem�wienie Abrahama Lincolna.
{10645}{10726}Chodzi�a i by�a bia�a.|Po�o�y�em j� i wynios�em si� stamt�d.
{10729}{10779}Tylko si� nie rozklejaj.
{10805}{10885}- Chcia�abym...|- Powiedzie� jej �egnaj?
{10897}{10942}�eby� to by� ty.
{11182}{11232}Wow,znale�li dzia�aj�cy generator.
{11443}{11467}Zone.
{11503}{11542}Tutaj.
{11635}{11717}Znale�li�my w��cznik.|To by�o prostsze ni� my�la�am.
{11755}{11803}Co to do diab�a jest?
{11815}{11853}Wygl�da znajomo.
{11856}{11937}Tak. Dziadek u�ywa� takiego fotela|gdy ogl�da� mecze w telewizji.
{11940}{12014}Nie, nie. Ona ma racj�. Nie by�o o tym w wiadomo�ciach?
{12026}{12064}Nie o tym miejscu.
{12067}{12153}Coraz wi�cej my�l�,�e|powinni�my i�� na pustynie.
{12242}{12311}- Technologia!|- Spokojnie. Tu na dole nie ma sygna�u.
{12314}{12388}- Nie ma kresek, a je�li jest po��czone stale?|- Nie.
{12390}{12460}Nie s�dz�. Widzia�am poprzecinane �wiat�owody|obok skrzynki pr�dowej.
{12462}{12517}My�l�, �e to miejsce jest ca�kowicie odci�te.
{12520}{12575}My�l�, �e poczekam sobie tutaj.
{12685}{12738}- Tym si� programuje.|- Bzdura.
{12750}{12803}Nie, nie to jest inne.
{12831}{12870}Mo�esz wszystko kontrolowa�.
{12872}{12915}Mega prosty interfejs, banki pami�ci.
{12918}{12963}Jaki rodzaj pami�ci?
{13004}{13066}Jest tylko jeden spos�b by sprawdzi�.
{13069}{13136}- Oszala�e�?|- Mamy twarde regu�y o kuracji, tak?
{13138}{13177}Regu�y, kole�.
{13179}{13246}Mo�e, to nam co� powie.
{13280}{13318}Za�adujmy jakie� wspomnienia do Pana Miller.
{13321}{13378}Potem zadamy mu kilka pyta�.
{13381}{13438}Wspomnienia w panu Miller'ze|raczej si� nie pomieszaj�.
{13440}{13500}Sprzeciw, to szalenie g�upi pomys�.
{13503}{13553}Nigdy �adnej technologii, tak?|To pie�� naszej dru�yny.
{13556}{13639}Jak d�ugo mo�emy tylko ucieka�?|To miejsce jest tu z jakiego� powodu.
{13642}{13695}I jest puste z jakiego� powodu.
{13738}{13781}- Jestem za.|- Ja te�.
{13790}{13829}Jestem na dole.
{14016}{14095}Tu jest bardzo du�o danych.|S� tu ca�e osobowo�ci.
{14097}{14124}Ale jest to.
{14126}{14188}Jeden otwarty plik z listy wspomnie�.
{14191}{14236}Co mu aplikujesz?
{14239}{14275}�adnej osobowo�ci.
{14294}{14361}Dam mu tylko jedno wspomnienie.
{14364}{14397}Zaczniemy od tego.
{14625}{14668}Czy ja zasn��em?
{14730}{14764}Tak.
{14826}{14896}Panie Miller, pami�ta pan cokolwiek?
{14917}{14989}Tak. Rozmawia�em z kim�.
{15016}{15047}Z m�czyzn�.
{15064}{15097}Z kim?
{15104}{15140}Nie jestem pewny.
{15157}{15217}Pami�tasz co m�wi�?
{15219}{15284}- Dla mnie to do�� jasne.|- Naprawd�?
{15287}{15320}Cokolwiek zechc�, tak?
{15323}{15392}- Z ma�ymi wyj�tkami, tak.|- Nie wygl�da na zbyt mo�liwe.
{15394}{15447}By�by tu pan gdyby by�o inaczej?
{15522}{15644}Przypuszczalnie b�d�  chcie� osob�,|kt�ra b�dzie udawa�, �e jest we mnie zakochana.
{15646}{15694}Nie b�dzie mia� pan tyle szcz�cia.
{15697}{15747}Je�li to zrobimy, wtedy on lub ona...
{15749}{15778}Ona.
{15802}{15828}Ona.
{15840}{15965}Wtedy ona|ca�kowicie, romantycznie
{15968}{16059}i chemicznie b�dzie w tobie|beznadziejnie zakochana.
{16104}{16179}Jest pan osob�,|kt�ra mo�e mie� wszystko.
{16205}{16270}Tu nie chodzi tylko o to co pan chce.
{16322}{16375}Ona b�dzie tym czego pan pragnie.
{16485}{16562}Zaprogramowana nie os�dza, nie udaje.
{16591}{16737}B�dzie najczystsz�, najbardziej genialn�|istot� w twoim i jej �yciu.
{16761}{16850}Jest to skarb,|kt�ry gwarantuje,
{16888}{16943}nigdy nie zapomnisz.
{17049}{17085}Burdel.
{17087}{17135}Znaczy si� chcecie powiedzie�, �e|technologia
{17138}{17183}kt�ra zniszczy�a rodzaj ludzki
{17185}{17281}by�a w oryginale stworzona do|programowania realistycznych dziwek?
{17308}{17375}Nazywali ich Aktywnymi. My�l�, �e|u�ywali ich do urozmaicania �ycia.
{17377}{17413}Tak, dla miliarder�w.
{17416}{17497}Kasa, kole�.|To g��wny sk�adnik szale�stwa.
{17521}{17574}Iris, kochanie chcesz i�� siku?
{17583}{17610}Nie.
{17622}{17672}Widzia�am po drodze �azienki.|Zaprowadz� j� tam.
{17675}{17737}Chod�. Nie chcesz chyba przegapi�|komedii pana Millera.
{17739}{17802}- Oh, czekaj, dzieciaku, je�li znajdziesz jakie� �arcie...|- Zjedz je.
{17804}{17850}We� 45'k� ze sob�.
{17881}{17917}Co teraz?
{17938}{17979}My�l�, �e wgramy jeszcze jedno.
{17981}{18053}- Wspomnienia s� pouk�adane?|- W jakim� porz�dku tak.
{18056}{18154}Ktokolwiek to programowa�,|dzia�a� w niekonwencjonalny spos�b.
{18315}{18380}Jest tak jak pan sobie wymarzy�, panie Brink?
{18442}{18490}Jest troch� bardziej dziwnie.
{18516}{18562}Co nie znaczy, �e gorzej.
{18574}{18658}To oczywi�cie jest centrum programowania.
{18674}{18756}Jest wspania�e. Podoba mi si� to|co zrobili�cie.
{18778}{18866}Na pocz�tek b�d� potrzebowa�|kilka poduszek i lod�wk�...
{18869}{18941}Powinni�my jeszcze zam�wi� plakat z koteczkiem?|Mo�e skacz�cym po p�otku?
{18977}{19034}- Zaczynam go lubi�.|- To nie pok�j w akademiku.
{19036}{19077}Pan Dominic jest naszym szefem ochrony.
{19080}{19120}Jestem tutaj aby zapewni�, �e|dom funkcjonuje prawid�owo.
{19123}{19173}�adnych niestabilnych element�w.
{19176}{19269}To za�atwicie mi lod�wk�,|czy mam pogada� z kim� wy�ej postawionym?
{19286}{19363}mo�e chcia�by� zobaczy�|proces programowania.
{19583}{19650}Zbudowali�cie to tam, a ko�czy si� tutaj.
{19653}{19720}Mamy dost�p do ponad|stu tysi�cy modeli osobowo�ci.
{19722}{19816}Ka�dy skaner Rossum tworzy i wysy�a|pe�n� map� 3D do naszego komputera.
{19818}{19904}- Za trzy lata b�dziemy mie� milion.|- To pi�kne.
{19931}{19988}B�d� potrzebowa� r�wnie� trampoliny.
{19991}{20031}Wysy�amy przynajmniej 10 dziennie.
{20034}{20070}Dwie godziny trwa programowanie i zgrywanie,
{20072}{20137}- wi�c nie widz�, �eby� mia�...|- Dwie godziny? Co?
{20139}{20197}Czy wy zapami�tujecie ich osobowo��?
{20199}{20254}Dwie godziny to standard|dla wszystkich dom�w.
{20257}{20305}My�lisz, �e dasz rad� szybciej?
{20319}{20365}Mog� ten czas zmia�d�y�.
{20391}{20492}Po pierwsze,|analogowe kable musz� znikn��.
{20494}{20566}Wgrywacie im pami��|chronologicznie, tak?
...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin