Moyse melodia1.pdf

(1468 KB) Pobierz
Moyse melodia1.cdr
Melodia Marcel Moyse
24 ma³ych æwiczeñ melodycznych
S³owa Alicja Lizer-Molitorys
Sk³ada siê on
z czêœci akcentowanych i nie-akcentowanych. Najczêœciej spotykane s¹ motywy jednotaktowe
lecz zdarzaj¹ siê te¿ d³u¿sze.
Budowa okresowa polega na parzystym podziale utworu. Dwa motywy tworz¹ frazê muzyczn¹,
a dwie frazy zdanie muzyczne . Pierwsze zdanie nazywamy poprzednikiem . W poprzedniku
gromadz¹ siê napiêcia i koñczy siê dominant¹ ( pytanie ). Drugie zdanie to nastêpnik - napiêcia
rozwi¹zuj¹ siê i ca³oœæ koñczy siê tonik¹ ( odpowiedŸ ). Poprzednik i nastêpnik tworz¹ okres
muzyczny.
ZADANIE:
Okreœl budowê melodii: 1. zaznacz pierwszy motyw 2.podziel na dwa zdania 3. Wp³yw pracy
motywicznej na dynamikê (jak zmienia siê motyw)
Alicja Lizer-Molitorys
Motyw to najmniejsza cz¹stka utworu- logiczna, zamkniêta i niepodzielna ca³oœæ muzyczna.
Utwór muzyczny jest kszta³towany za pomoc¹ motywu, jednego lub wielu ró¿nych.
30354378.001.png 30354378.002.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin