Kościoły na trasie WAPM.pdf

(3931 KB) Pobierz
227575381 UNPDF
Radosław Kieryłowicz, Sanktuaria i kościoły na szlaku Warszawskiej Akademickiej Pielgrzymki
Metropolitalnej , Warszawa 1995
Od Autora
Pielgrzymując od ponad dziesięciu lat w Warszawskiej Akademickiej Pielgrzymce Metropolitalnej
(WAPM), poświęcam się nie tylko modlitwie, lecz także podziwianiu piękna otaczającego mnie świata,
uwielbieniu Boga zaklętego w drewno, kamień, cegłę, czy nawet żelbet.
Świątynie... Tyle o nich napisano, tyle powstało fotografii upamiętniających ich wygląd, wystrój,
niepowtarzalną architekturę, zwracając uwagę na niezwykłe dzieje z nimi związane. Znamy je z licznych
opisów i wspomnień. Ale czy zdajemy sobie sprawę z tego, że właściwie znane są tylko te leżące przy
znaczniejszych szlakach komunikacyjnych, turystycznych. Całą reszta jest absolutnie nie znana. Rzadko
nawet zdajemy sobie sprawę z ich wyjątkowości. Ot cóż kościółek, drewniany, ostatnio odnowiony, jakich
na wsiach jeszcze pewnie wiele. Ot spalony, zdarza się, nieszczęścia chodzą po świecie. A te klasztor
wielki, choć we wsi niedużej, opodal wszelkiego ruchu, jakby zagubiony i opuszczony przed wiekiem z
górą. Czy naprawdę są one wyjątkowe, czy też absolutnie pospolite. A może właśnie świątynie Warszawy
czy Częstochowy są bardziej pospolite od niektórych wiejskich, drewnianych, na wzgórzu, ceglanych,
spalonych, półopuszczonych klasztorów, żelbetowych, kamiennych, romańskich, modrzewiowych,
sosnowych, dębowych, z wnętrzami o cudnej polichromii, przepięknej, rzadkiej, gotyckich, barokowych?
Odpowiedzi!... Kto jej udzieli? Architekt? Historyk sztuki? Dekorator wnętrz? Konserwator zabytków? Ty?
Ja? To piękno zaklęte w materii, owiane wiatrem, spalone słońcem, przysypane kurzem, pyłem ziemi,
zmywane deszczem warte jest opisu po tysiąckroć. Nie oceny, a opisu. Ocena nie należy do nikogo z nas. A
tych skromnych kilka stronic jest jedynie próbą - być może wątłą - opisania teraźniejszości, tak szybko
odchodzącej w przeszłość. Kiedy zaczynałem pielgrzymowanie, nie było jeszcze nawet fundamentów
trzech świątyń na pielgrzymim szlaku, a obecnie stoją one i służą wiernym na chwałę Boga. Był za to stary
kościół modrzewiowy, po którym dziś tylko zgliszcza. Czas... Czas... Ucieka... Spróbować warto go
zatrzymać, choćby w tej książce.
Nie jest to jednak książka barwnie opowiadająca dzieje poszczególnych świątyń, lecz rodzaj opisu
historii, architektury, zabytków znajdujących się w kościołach i klasztorach. Aby zatem przybliżyć
Czytelnikom nieco przedstawiane obiekty książka została podzielona na rozdziały odpowiadające
poszczególnym dniom pielgrzymowania. W każdym z nich znajduje się schematyczna mapka
przedstawiająca rozmieszczenie świątyń wzdłuż pątniczej drogi oraz spis świątyń umieszczonych w tym
rozdziale.
Mam skromną nadzieję, że publikacja ta przybliży nieco jakże piękną i bogatą historię oraz
architekturę świątyń pątniczego szlaku WAPM.
1
 
DZIEŃ I
Warszawa, Babice Stare, Borzęcin Duży, Zaborów, Leszno
WARSZAWA, KOŚCIÓŁ AKADEMICKI ŚW. ANNY
Miejsce, skąd wyruszają
pielgrzymi WAPM. Stąd również
do roku 1989 wyruszały grupy nr
17 Warszawskiej Pieszej
Pielgrzymki.
Kościół pod wezwaniem
św. Anny położony jest na
wysokiej skarpie wznoszącej się
na wysokość ok. 30 m. nad dnem
doliny Wisły, będącej częścią
skarpy wiślanej ciągnącej się
przez całą Warszawę od Bielan
począwszy, na Natolinie kończąc.
Znajduje się on na początku
Traktu Królewskiego na Starym Mieście do Pałacu Łazienkowskiego na Wodzie; w Parku Łazienkowskim.
Historia
Kościół pod wezwaniem św. Anny i klasztor OO. Franciszkanów zbudowany został w roku 1454, w
stylu gotyckim. Fundatorką obiektu sakralnego jest Księżna Anna, żona ostatniego księcia mazowieckiego.
Wiek później, w roku 1514 wielki pożar, który spustoszył całą Warszawę, spowodował także zniszczenie
pierwszego, gotyckiego kościoła i klasztoru. W latach 1515 - 1533 nastąpiła ich odbudowa w stylu
późnogotyckim. W drugiej połowie XVI wieku, w latach 1578 - 84 zbudowano późnorenesansową ceglaną
dzwonnicę, ufundowaną przez królową Annę Jagielonkę. Na początku XIX wieku połączono ją murem
arkadowym z kościołem.
W tym czasie kościół i klasztor znajdowały się na terenie obecnego kościoła i plebani. Dopiero na
początku XVII wieku, w roku 1603 dobudowano skrzydło klasztoru. W 20 lat później do północnej strony
kościoła została dobudowana późnorenesansowa kaplica, mauzoleum rodziny Kryskich - dobroczyńców
kościoła (obecnie kaplica bł. Ładysława z Gielniowa). W czasie Potopu Szwedzkiego, w latach 1655 - 1657
kościół i klasztor został splądrowany, a podczas oblężenia Warszawy przez wojska Jerzego II Rakoczego -
księcia siedmiogrodzkiego, sprzymierzeńca szwedzkiego - uległ spaleniu. Zniszczone zostało również
wnętrze kościoła oraz budynki klasztorne. Spłonęła bogata biblioteka.
Świątynię odbudowywano przez prawie 100 lat, gdyż podczas jej rekonstrukcji wielokrotnie
zmieniały się plany architektoniczne. Ostatecznie ukończono ją w stylu barokowy, w 1750 roku, po 82
2
227575381.003.png
latach budowy. Kościół wznoszono etapami. Do zbudowania konstrukcji nośnej wykorzystano ocalałe mury,
pamiętające jeszcze czasy pierwszej, gotyckiej świątyni z XV wieku. Wyposażenie kościoła również
odbywało się stopniowo, tym niemniej całość - ołtarze, konfesjonały, meble zakrystii, stalle kaplicy
Kryskich oraz prospekt organów utrzymane są w jednym stylu późnego baroku, z elementami rokoko.
Na początku XVIII wieku zamontowano organy, będące darem wotywnym króla Jana Sobieskiego za
Victorię Wiedeńską. W latach 1750 - 1752 mistrz zakonny Walenty Żebrowski pokrył polichromią ściany i
sklepienie kościoła, a w rok później strop kaplicy Kryskich, która po beatyfikacji Ładysława z Gielniowa w
roku 1750 otrzymała jego patronat. Pod koniec XVIII wieku, w roku 1788 nastąpiła kolejna przebudowa
fasady kościoła, tym razem w stylu klasycystycznym. Pracami kierował architekt królewski Christian Piotr
Aigner. Projektantem fasady był zaś Stanisław Kostka Potocki.
W latach dwudziestych XIX wieku ceglana dzwonnicę przebudowano w stylu klasycystycznym
(nadano jej obecny wygląd). Przebudowie uległa również fasada klasztoru Bernardynów. Jej projektantem
był Christian Piotr Aigner. W 1837 roku dobudowano do północnej ściany kościoła kaplicę Matki Boskiej
Loretańskiej.
W latach poprzedzających Powstanie Styczniowe, świątynia - podobnie jak inne kościoły Warszawy
- stała się świadkiem ważnych wydarzeń religijnych i patriotycznych. Po upadku Powstania władze carskie
odebrały kościół i klasztor Bernardynom, przekazując go pod zarząd Archidiecezji Warszawskiej i księży
diecezjalnych. W roku 1885 kolumna Matki Boskiej z Dzieciątkiem została przeniesiona z dziedzińca
klasztornego na placyk pomiędzy wieżą a murami kościoła , gdzie stoi obecnie.
Po odzyskaniu niepodległości przez Polskę kościół św. Anny służył jako świątynia parafialna. Od
1928 roku jest kościołem akademickim i mieści się w nim duszpasterstwo akademickie, a księża tu
pracujący pełnią posługę przede wszystkim wśród młodzieży uczącej się w warszawskich uczelniach. W
latach 1939 - 1945 kościół został kilkakrotnie zbombardowany i wypalony. W czasie Powstania
Warszawskiego od 1 sierpnia do 2 października znajdował się na linii frontu staromiejskiego. Stacjonowały
tu oddziały niemieckie ostrzeliwujące powstańców na Starym Mieście.
Odbudowy kościoła dokonano w latach 1945 - 1949. W czasie prac nad budową trasy W-Z nastąpiło
oderwanie części prezbiterium od bryły kościoła i powolne osuwanie w kierunku Wisły. Tylko błyskawiczna
interwencja konserwatorów i inżynierów zapobiegła jego zawaleniu. Podczas renowacji wnętrz świątyni
prowadzonej w latach 1971 - 80 natrafiono na ślady malowideł wykonanych przed położeniem polichromii
przez brata zakonnego Walentego Żebrowskiego. Obecnie niektóre z nich zostały zrekonstruowane i
znajdują się obok malowideł wykonanych podczas ostatniej przebudowy w połowie XVIII wieku.
W roku 1979 na stopniach kościoła odbyło się spotkanie młodzieży z Papieżem Janem Pawłem II
podczas jego pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny.
W roku 1992 zostały zamontowane nowe organy ufundowane, jak przed 300 laty, przez Kościół
Katolicki w Austrii. Odnowiono też fasadę kościoła i poprowadzono ogrodzenie wzdłuż zabudowań
kościelnych od strony skarpy wiślanej.
3
 
Architektura i wystrój wnętrza
Pierwszy kościół z 1454 roku został wzniesiony w stylu gotyckim, na planie prostokąta, zamknięty
łamaną absydą. Był świątynią trójnawową. W czasie pożaru w 1514 roku spłonęła doszczętnie lewa nawa.
Od tej pory kościół był dwunawowy, jednakże jego obecny kształt tylko symbolicznie o tym przypomina
poprzez obecność drugiej nawy, znajdującej się naprzeciwko wejścia do zakrystii. Nie została ona jednak
włączona do sakralnej części obiektu. Pozostałością pierwszej świątyni są również krużganki, zakrystia,
biblioteka i dwa boczne pomieszczenia, przykryte sklepieniami kryształowymi jednymi z niewielu tego
typu w Warszawie. Podczas przebudowy po pożarze wydłużono nieco prezbiterium aż do obecnego
kształtu.
Następnych zmian dokonano w roku 1603. Dobudowano wtedy południowe skrzydło klasztoru oraz
przebudowano i powiększono o połowę zakrystię. Obydwie budowle zostały wzniesione w stylu
barokowym. Po wielkim pożarze kościoła podczas oblężenia Warszawy w okresie Potopu Szwedzkiego
kościół został przebudowany w stylu barokowym, chociaż główny korpus świątyni oparty był o najtrwalsze
mury gotyckie. Ponieważ jednak nie zachowano proporcji w rozkładzie obciążeń bryły kościoła (istnienie
drugiej nawy niejako z boku), budowla zaczęła się osuwać. Przystąpiono więc nie tylko do wzmacniania
konstrukcji kościoła, lecz także do przebudowy nawy głównej i rozszerzenia jej tak, że obecnie północna
część kościoła jest lekko wysunięta poza jego oś główną.
Nawa główna została przebudowana w stylu barokowym, a wykończona w stylu rokokowym. Do
najbardziej interesujących obiektów wystroju wnętrza należy ołtarz główny zaprojektowany
prawdopodobnie przez Tylmana z Gameren. Jest on dwuczęściowy. Składa się niejako z portala, w którym
w dolnej części znajduje się ołtarz i tabernakulum, oraz z obrazu św. Anny, znajdującego się w absydzie
kościoła, fizycznie poza ołtarzem, ale przez istniejący prześwit w jego bryle łączy się z nim w jedną całość
i daje wrażenie przestrzenne. Ołtarze boczne oraz ołtarz w kaplicy bł. Ładysława zostały utrzymane w
stylu ołtarza głównego, ale nie posiadają już dopełnienia w tle. Ambona i prospekt organów w tym samym
stylu co ołtarze. Polichromie pokrywające ściany i strop kościoła wykonał mistrz zakonny Walenty
Żebrowski. Ich projekt nawiązywał do barokowego wystroju świątyni. Bardzo pomysłowo rozwiązano
sposób oświetlenia kościoła przez umieszczenie luster w zamurowanych okiennicach, co powoduje, że
światło słoneczne wpadające do wnętrza przez niewiele okien odbija się od powierzchni lustrzanych i
rozświetla wnętrze.
Oprócz ołtarzy, ambony i prospektu organowego niewątpliwie wysoką wartość artystyczną
posiadają meble znajdujące się w świątyni. Wykonane przez zakonników z drewna sosnowego,
intarsjowane innymi gatunkami drewna, przedstawiają sceny religijne oraz zawierają orientalne (indyjskie
i perskie) motywy roślinne i zwierzęce. Na całość zachowanych obiektów składają się trzy konfesjonały,
meble zakrystii oraz elementy dolne ołtarza głównego.
Przebudowa fasady kościoła i klasztoru w stylu klasycystycznym w końcu XVIII wieku oraz
przebudowa dzwonnicy w tym samym stylu, a także dobudowanie muru arkadowego pomiędzy kościołem a
wieżą (XIX w.) zamknęło całkowicie okres przebudowy kościoła od frontu. Jedyną większą inwestycją była
budowa klasycystycznej kaplicy Matki Boskiej Loretańskiej, ukończona w połowie XIX wieku. Obecny
wygląd kościoła znajduje się w takim stanie, w jakim został ukończony na początku XIX wieku, a po
4
 
zniszczeniach wojennych i budowie trasy W-Z świątynię pieczołowicie zrekonstruowano, doprowadzając ją
ostatecznie do stanu świetności w 1993 roku (wymiana zniszczonych organów i odnowienie fasady
kościoła).
Kościół został zaliczony do I grupy zabytków.
WARSZAWA, KOŚCIÓŁ ŚW. ANTONIEGO PADEWSKIEGO
Kościół i klasztor oo. reformatów usytuowany jest przy ulicy
Senatorskiej. W XVII i XVIII wieku biegła tędy droga na pola
elekcyjne znajdujące się na Woli.
Historia
Świątynia i klasztor oo. reformatów zostały wzniesione w 1635 roku
z fundacji króla Zygmunta III Wazy, poświęcone św. Antoniemu
Padewskiemu jako ofiara dziękczynna na zakończenie oblężenia
Smoleńska przez wojska polskie w 1623 roku. W tym samym roku w
obecności audytora Emilio Alteriego, późniejszego papieża
Klemensa X, poświęcono kamień węgielny pod budowę kościoła i
klasztoru. Wtedy też uroczyście na teren budowy wprowadzono oo.
reformatów, przyszłych gospodarzy. W 12 lat później ukończony
kościół i klasztor został konsekrowany. Podczas potopu
szwedzkiego, a zwłaszcza podczas najazdu Rakoczego splądrowano je i zniszczono.
W 1679 roku konsekrowany został nowy, murowany kościół i klasztor św. Antoniego, wzniesiony
sumptem kasztelana Stanisława Skarszewskiego, według projektu Józefa Belottiego. W połowie XVIII wieku
do każdego boku dobudowane zostały krużganki. Wewnątrz nich, z biegiem lat umieszczane były epitafia
mieszczan warszawskich. W 1770 roku, od strony ulicy kościół zostaje oddzielony klasycystycznym
ogrodzeniem. Wraz z krużgankami tworzył on przed kościołem swoisty, niepowtarzalny w architekturze
warszawskiej, dziedziniec przedkościelny.
W 1851 roku postawiono na nim statuę Najświętszej Maryi Panny dłuta Antoniego Messinga. Po
Powstaniu Styczniowym, w roku 1864 rząd carski skasował zakon oo. reformatów i kościół przejęli księża
diecezjalni. Od 1866 roku przy kościele erygowano parafię pod wezwaniem św. Antoniego Padewskiego. W
okresie Powstania Warszawskiego w kościele znajdowała się reduta powstańcza, która służyła zwłaszcza w
ostatnich dniach obrony Starego Miasta (29.IX-1.X.1944) jako punkt wyjściowy dla przebijających się
oddziałów powstańczych ze Starówki do Śródmieścia. Łącznie przez podziemia kościoła przeszło wtedy
około 80 powstańców.
Po Powstaniu z zabudowań kościoła i klasztoru ocalało sklepienie kościoła i niektóre elementy
wystroju wnętrza. W roku 1949, po 80 latach dawni właściciele odzyskali kościół i klasztor. Świątynia
została zrekonstruowana w kształcie sprzed wojny według projektu Karola Szymańskiego.
5
227575381.001.png 227575381.002.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin