Yami no Matsuei 02.txt

(9 KB) Pobierz
00:00:00:www.napiprojekt.pl - nowa jako�� napis�w.|Napisy zosta�y specjalnie dopasowane do Twojej wersji filmu.
00:00:05:Wed�ug informacji z Chin
00:00:07:...podejrzana , Maria Won zmar�a dwa miesi�ce temu.
00:00:11:By�o to samob�jstwo.
00:00:14:Maria pope�ni�a samob�jstwo poniewa� odkry�a ,i� jej macocha chcia�a tylko pieni�dzy , kt�re ona zarabia�a,
00:00:20:...i tak straci�a nadziej�.
00:00:24:Mimo to ,spotkali�my Mari� �yw�...
00:00:27:Matka Marii nie chcia�a straci� swojego �r�d�a pieni�dzy,wi�c przywr�ci�a Mari� na powr�t do �ycia.
00:00:33:Mimo to ,jej zmartwychwstanie by�o niekompletne...
00:00:35:wi�c musia�a pi� krew a�eby utrzyma� swoje cia�o.
00:00:40:To jest zako�czenie sprawy wampira.
00:00:43:By by� dramatycznie dok�adnym, ona jest bardziej zombie, ni� jak wampirem.
00:00:50:Wi�c jest niczym �ywe zw�oki...
00:00:52:Ach, tak! Jak z tym jest? M�j wynalazek!
00:00:54:Zwolennik mamusiek ca�ego �wiata , tn�cy wszystko jednakowo.
00:00:58:Jason - wszelakiego u�ytku !
00:01:01:Dzi�ki temu za�atwiane s� braterskie porachunki.
00:01:05:Jak zwykle ,twoje wyczucie smaku...
00:01:16:Je�liby� chcia� - prosz�.
00:01:18:Serio!? Dzi�kuj� , Tatsumi!
00:01:21:Tsuzuki, jak tylko to zjesz, pospiesz si� i wracaj do Nagasaki.
00:01:25:I mamy rozkazy z "g�ry"  by nie dopu�ci� do pojawienia si� wi�kszej liczby ofiar.
00:01:30:Cz�owieku, ludzie na g�rze to szcz�ciarze.Powinni czasem gdzie� wyj�� i przewietrzy� si�.
00:01:35:To samo tyczy si� ciebie, �ar�oczny darmozjadzie!
00:01:39:Impertynencja mo�e by� �r�d�em k�opot�w...
00:01:42:W po...w porz�dku! Pracownik Filii Przyzywania Enma-Cho, Asato Tsuzuki, 
00:01:46:...rozwi��e t� spraw� w imi� Shinigami.
00:01:51:Mo�emy i��?
00:01:53:Chcesz si� spotka� ko�o Jiyuutei przy drzewie, tak?
00:02:05:Odcinek 2 - Nagasaki (cz�� 2)
00:02:19:Cze�� Hisoka!
00:02:23:Oh, to jest m�j starszy brat.
00:02:25:Mi�o ci� pozna�.
00:02:26:Byli�cie... bli�niakami.
00:02:32:My�lisz, �e jest wolny?
00:02:34:On jest tak�e taki przystojny...
00:02:38:Ten ch�opak...zapomina czasu spotkania.
00:02:41:Zasad� martwych bog�w jest podr�owa� w parach.
00:02:45:Ale... Szarlotka z jab�ek jest wy�mienita!
00:02:47:To b�dzie cztery tysi�ce pi��set jen�w [$45]
00:02:50: Cztery tysi�ce pi��set jen�w!?
00:02:52:Nie b�d� tolerowa� niepotrzebnych wydatk�w.Ogranicz, prosz� koszta twojego wy�ywienia do 30 dolar�w dziennie.
00:02:59:Pokwitowanie, prosz�...
00:03:03:Prosz� pana, pa�ski kwit!
00:03:06:Czy to ona!?
00:03:09:Ktokolwiek!
00:03:14:W czym problem?
00:03:16:Moja c�rka nagle si� przewr�ci�a...
00:03:18:Niech pani jej nie rusza.
00:03:24:Y...co mam robi�?
00:03:26:Natychmiast wezwa� karetk�.
00:03:29:Co� si� sta�o?
00:03:46:Wszystko b�dzie dobrze.Zajm� si� ni�.
00:03:51:Pan...
00:03:59:Pan jest doktorem?
00:04:02:Pracuj� wszpitalu, w Tokyo.
00:04:05:Jej puls jest w porz�dku; nie ma powod�w do obaw.
00:04:08:�wiat�o s�oneczne jest tu zbyt silne.Zabierzmy j� do domu wypoczynkowego, u st�p wzg�rza.
00:04:19:Doktorze...!
00:04:21:Z ni� w porz�dku.Odzyska�� przytomno��.
00:04:23:To dobrze.
00:04:24:Zaleci�em jej badania kontrolne, na wszelki wypadek.
00:04:28:Wczoraj, pan...
00:04:30:Zapomnia�em si� przedstawi� - Kazutaka Muraki.
00:04:33:A... Jestem Asato Tsuzuki.
00:04:49:Bardzo panu dzi�kuj�.
00:04:52:Dzi�kuj�.
00:04:55:Przykro mi, �e musia� pan pracowa� nawet w czasie urlopu.
00:05:00:Nie wa�ne. Taki ju� los doktora...
00:05:04:Pa pa!
00:05:06:Jak s�odko, mie� tyle energi.
00:05:10:Energia �yciowa ludzi jest taka pot�na.
00:05:13:Wi�c tak jest?
00:05:15:Ludzie s� przera�aj�co s�abi.
00:05:20:Mimo naszym post�p�w w medycynie, nie mo�emy uciec �mierci.
00:05:28:Nie zauwa�y�em w ostatnich szasach, �eby istnia� limit studi�w medycznych i doktor�w.
00:05:35:Nie chesz tego?
00:05:41:Doskona�e cia�o.
00:05:50:To wzruszaj�ca historia.
00:05:52:A teraz, je�li wybaczysz...
00:05:55:A tak, panie Tsuzuki...
00:06:00:Powiniene� uwa�a�...
00:06:04:...by� nie straci� kogo� wa�nego.
00:06:19:Ten cz�owiek...
00:06:27:A wi�c... S�dz�, �e b�d� mia� Goushoushin'a jako partnera p�ki on si� nie pojawi.
00:06:31:Witaj!
00:06:33:Hisoka jest na zapleczu.
00:06:37:Rozumiem, zosta�e� poproszony przez Tsuzuki'ego.
00:06:41:Wszystko poza �mierci� jest do przyj�cia.
00:06:54:Znowu...
00:07:01:Czas twojego spotkania ju� dawno min��, ch�opczyku.
00:07:05:Nie spedziewa�em si� tu ciebie.
00:07:07:To nie twoja sprawa.
00:07:09:To JEST moja sprawa.
00:07:11:Tego ju� za wiele!
00:07:13:Masz poj�cie co ty robisz!?
00:07:16:Nie dotykaj mnie!
00:07:19:No no, wygl�da na to, �e kto� mnie nie lubi.
00:07:23:Powiedzmy to otwarcie.
00:07:26:Tak bardzo nienawidzisz by� moim partnerem?
00:07:30:Nie mo�emy pracowa� w ten spos�b.
00:07:32:St�j... nie zbli�aj si�.
00:07:41:Hej...
00:07:42:Nie... Nie dotykaj mnie.Dla mnie �atwo�ci� jest synchronizowa� si� z emocjami ludzi.
00:07:48:Emocje innych ludzi przep�ywaje przeze mnie wbrew mej woli.
00:07:56:Zaciek�o�� twojege gniewu przenika moj� dusz�...
00:08:03:Przepraszam.
00:08:05:Ale co� ci powiem.
00:08:07:Nie wa�ne co sobie o mnie my�lisz.
00:08:10:To jest praca.
00:08:30:Przepraszam �e ci� tu przywlok�em.
00:08:32:W porz�dku.
00:08:34:Du�o wzdycha�e�.
00:08:35:Serio?
00:08:36:Chodzi o Hisok�, tak?
00:08:39:To jest tak, jakby by�a wielka bariera...
00:08:42:S�owa, nastawienie, zimny wzrok...
00:08:45:Wi�c tak....
00:08:46:Hmm?
00:08:47:Y... Chcia�em zachowa� to dla siebie, ale...
00:08:53:Hisoka poczodzi z bardzo s�awnej, starej rodziny i...
00:08:56:...jego rodzice zamkn�li go w kom�rce kiedy odkryli jego moce.
00:09:01:Ich w�asne dziecko?!
00:09:04:Co za przera�aj�ce dziecko.To tak, jakby widzia� nasze my�li.
00:09:05:Hisoka jest straszny.
00:09:10:Ty potworze!
00:09:11:Nie jeste� moim dzieckiem!
00:09:19:To naturalne �e Hisoka pr�buje ci� ignorowa�.
00:09:23:Do tej pory �y� zupe�nie sam...
00:09:27:Tak si� w sobie zamkn��, �e niem�g�by by� normaln� istot� ludzk�...
00:09:32:...wi�c d�u�ej nie cierpia�. 
00:09:36:Jestem ciekaw ile razy by� zdradzany i prze�ladowany...
00:09:39:B�d� co b�d� nie jest ju� sam.
00:09:43:Albo nie mo�e zaufa� takiemu luzakowi jak ja,
00:09:47:Czy to nie przykre?...
00:09:53:To prawda.
00:09:56:Takie stanie tu nie ma sensu.
00:09:58:Na to wygl�da...
00:10:03:A co powiesz na....
00:10:21:[Wyst�p Marii Won]
00:10:24:Nie... Nie chc� tego robi�!
00:10:37:Robi wra�enie, �e potrafisz walczy� z moim zakl�ciem.
00:10:41:Teraz pozw�l, �e p�jdziemy.
00:10:43:Nie!
00:10:44:Wygl�dasz pi�kniej, kiedy jeste� poplamiona krwi�.
00:10:49:Prosz�, doktorze przesta�!
00:10:53:Zrozumia�am, doktorze.
00:10:55:Tak.Nie b�dziesz musia�� nic z tym robi�.
00:11:00:A teraz chod�, moja pi�kna lalko.
00:11:30:Cholera!
00:11:33:Maria pragnie krwii.
00:11:36:Nie mo�emy mie� wi�cej ofiar!
00:11:53:M�ody cz�owieku, m�ody cz�owieku!
00:11:56:Je�li b�dziesz tu spa� przezi�bisz si�!
00:12:01:Hmph!
00:12:13:Zabij, Mario!
00:12:21:Zabij, dla mnie!
00:12:24:Po�wi�� si� dla mnie!
00:12:36:Z�apa�a� przyn�t�, Mario Won!
00:12:40:Zostaniesz os�dzona przez Ju-Oh-Cho.
00:12:46:Trafisz do Meifu!
00:12:59:Nie mog� si� ruszy�...!
00:13:06:To moja wygrana, Panie Tsuzuki.
00:13:13:Tsuzuki.
00:13:21:Tsuzuki.
00:13:38:(Staro�ytne Japo�skie Zakl�cie)
00:14:04:Przepraszam...
00:14:16:Ten ch�opak...
00:14:18:To si� robi interesuj�ce.
00:14:28:Ty idioto!
00:14:30:Nigdy nie r�b pu�apek podczas dochodzenia! S� zbyt niebezpieczne!
00:14:34:Dzi�kuj�, Hisoka. 
00:14:36:Shinigami musz� porusza� si� w parach.
00:14:44:Co ja najlepszego...
00:14:45:Ju� wszystko w porz�dku.
00:14:47:Ja...zabija�am ludzi!
00:14:51:W �eczywisto�ci �a�owa�a� tego.
00:14:55:Uspok�j si�, nikt ci� nie uka�e.
00:15:02:Prawd� m�wi�c...Po prostu chcia�am �y� z matk�.
00:15:07:Ale ona widzia�a tylko we mnie produkt.
00:15:12:Nie lubi�a mnie. Lubi�a tylko pieni�dze, kt�re robi�am.
00:15:17:W�a�nie dlatego...Ja...
00:15:21:Nie mog�am tego znie��.Chcia�am umrze�, uciec od tego wszystkiego.
00:15:26:Ale...Zosta�am przyci�gni�ta z krainy �mierci.
00:15:31:Zosta�am wykopana z zimnej ziemi, podnios�am oczy i zobaczy�am czerwony ksi�yc w kolorze krwii.
00:15:37:Ksi�yc musia� mnie wtedy wch�on��...
00:15:43:Teraz jeste� wolna! Nikt nie b�dzie ci� ju� kontrolowa�.
00:15:46:Dzi�kuj�.Jestem sk�onna przyj�� kar�.
00:15:51:Ale... Wcze�niej chcia�abym ci� prosi� o przys�ug�.
00:15:54:Tak! Wkr�tce nas tu nie b�dzie.
00:16:02:Ten berbe�.Gdzie ona jest!? Nie mog� si� tak�e skontaktowa� z doktorem...
00:16:07:Maria!
00:16:12:Zawsze m�wi�am ci by� si� nie sp�nia�a do pracy!
00:16:16:Co ma znaczy� twoje spojrzenie!?
00:16:18:Teraz...Nie b�d� robi�, co mi ka�esz!
00:16:21:Co!?
00:16:22:Nie b�d� dla ciebie �piewa�!
00:16:24:B�d� �piewa� dla siebie!
00:16:27:Pyskujesz mi!?
00:16:34:Wy ludzie...
00:16:42:Chce �piewa� podczas, gdy ma woln� wol�.
00:16:50:Jest gwiazd� do ko�ca.
00:16:53:Ogl�daj�c j� w ten spos�b, ma si� wra�enie, �e ona zn�w o�y�a.
00:16:56:Tymczasowo zablokowa�em zakl�cie papierem zakl��.
00:17:00:Z biegiem czasu powr�ci do swego cia�a.
00:17:04:A ona ma taki pi�kny g�os...To takie smutne.
00:17:09:Taka jest praca Shinigami.
00:17:14:A wi�c, B�dziemy dzisiaj pi�!
00:17:16:Ah tak, ty masz sok.
00:17:19:Nie chc� zanosi� ci� wi�cej do ��ka.
00:17:22:Zamknij si�!
00:17:43:Zaczekaj!
00:17:49:Jestem zaskoczony spotykaj�c ci� w takim miejscu.
00:17:54:Znasz mnie?
00:17:56:Ooo! Wi�c moje zakl�cie ci�gle dzia�a.
00:17:59:Zakl�cie?
00:18:01:To bardzo dobrze, �e wytrzyma�o.
00:18:03:Ale ci�gle, my�le� �e sta�e� si� Shinigami!
00:18:39:Hisoka!!!
00:18:53:"Powiniene� uwa�a�...
00:18:55:...by� nie straci� kogo� wa�nego."
00:18:59:Hisoka...
00:19:07:[Magazyn Klasyfikowanych Akt] [Tylko Dla Personelu]
00:19:09:Ah, z powodu Tsuzuki'ego organizowanie danych zosta�o wstrzymane.
00:19:19:W sprawie �mierci Hisoki Kurosaki...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin