Skrypt.pdf

(104 KB) Pobierz
Zaburzenia świadomości:
1. Przymglenie - najsłabszy
2. Zespół majaczeniowy – zaburzenie, omamy, dezorientacja allopsychiczna przy zachowanej
AUTOPSYCHICZNEJ, czyli dezorientacja czas miejsce, ale wiemy że my to my
3. Zespół zamroczeniowy – rozdwojenie osobowości; zupełna dezorientacja czasowo-
miejscowa; nagle się kończą i zmnieniają, omamy, mogą być. Nastrój zależny od treści
omamowych. (zamroczenia jasne, fuga), amnezja całkowite'
4. Zespół splątaniowy – towarzyszy ciężkim stanom somatycznym, głęboka dezorientacja,
wyłączenie emocjonalne i intelektualne, silna inkonherencja myślenia, niepokój ruchowy o
charakterze manipulacyjnym, amnezja całkowita;
5. Orientacja- możliwa dzięki zdolności odbierania bodźca. Powstaje wrażenie i spostrzeżenie.
Wrażenie – najmniejsze zjawisko psychiczne; odzwierciedla tylko POJEDYNCZE CECHY
PRZEDMIOTU. Spostrzeżenie – cały przedmiot!
6. Hiperstezja – nadwrażliwość, hipoestezja – zmniejszenie wrażliwości,
parestezje/cenestopatie – doznania płynące z WEWNĄTRZ
7. Zaburzenia spostrzegania: złudzenia – iluzje, omamy – halucynacje, pseudohalucynacje,
zaburzenia psychosensoryczne
8. Złudzenia – fałszywe spostrzeżenie istniejącego przedmiotu lub zjawiska. Złudzenia mogą
powstać pod wpływem emocji, na wskutek zakłóconych warunków spostrzegania.
Złudzenia fizjologiczne są takimi, gdy ustępują po polepszeniu warunków.
9. Złudzenia przez nastawienie i pod wpływem emocji.
10. Omamy (halucynacje) – bez bodźca zewnętrznego. Są rzutowane na zewnątrz. Towarzyszy
im poczucie REALNOŚCI. Mogą dotyczyć wszystkich receptorów, czucia ustrojowego.
Elementarne, proste, złożone. NIEISTNIEJĄCE elementy. Mają charakter zmysłowy,
niezależny od woli, można stwierdzić brak zjawiska; objaw musi być powtarzalny.
11. Omamy psychogenne – emocjonalne. (odzwierciedlają emocje). Omamy (zasypianie i
budzenie się).
12. Omamy wzrokowe – zaburzenia spostrzegania, powstające BEZ zewnętrznego czynnika. Są
charakterystyczne dla ZESPOŁU MAJACZENIOWEGO. Mogą być żywe i sceniczne. Moą
mieć kształy realne bądź większe, lub mniejsze. Objaw sobowtóra; widzi swojego
sobowtóra.
13. Ma pełne poczucie realności!
14. Omamy słuchowe (też rozmowy, śpiewy). Omamy imperatywne – wyrażanie rozkazów!
15. Halucynacjami musi towarzyszyć emocja!
16. Halucynacje wzrokowe – uszkodzenie MÓZGU – ogólnie halucynacje. Dysfunkcja OUN
17. Smakowe występuje razem z węchowym; myślenie urojeniowe.
18. Omamy czucia ustrojowe, dotykowe, węchowe. Omamy dotykowe – robaki – kokaina pod
skórą. Zespoły majaczeniowe – mrówki, pająki etc. Węchowe – zasadniczo przykre dla
chorego. Czasem jednak mogą być przyjemne.
19. Pseudoomamy (halucynacje); bez bodźców zewnętrznychl skierowane w przestrzeni
wewnętrznej. Poczucie realności. Na przykład w głowie, w klarce piersiowej, w brzuchu.
20. Zaburzenia myślenia – min. UROJENIA. Myślenie – stosunek – my/istniejący świat.
Zaburzenia toku myślenia (formalne zaburzenia myślenia) i zaburzenia treści myślenia .
21. Spowolnienie myślenia,- depresja, uszkodzenie mózgu, zahamowanie toku myślenia
(pustka w głowie, spowalnianie, depresja, lęki), otamowanie myślenia (nagłe zablokowanie
toku myśli, schizofrenia), przyspieszenie- maniaklne, schizofrenie, perseweracje – te same
odpowiedzi na różne pytania.
22. Myślenie paralogiczne – brak logiczne następstwa – schizofrenia, myślenia rezonerskie –
poprawne wypowiedzi, ale pustosłowie – schizofrenia, myślenie magiczne, symboliczne –
schizofrenia, rozkojarzenie myślenia – brak lub osłabienie związków popmiędzy
elementami zdania (schiozofazja) – sałatka słowna, porwana wypowiedź, spłatanie
myślenia (inkoherencja() porozrywanie związków myślowych w stanie zaburzonej
świadomości
23. Urojenia (zaburzenia TREŚCI MYŚLENIA( – sądy i przekonania wyrażające błędną treść,
sprzeczną z obiektywną rzeczywistością. Chorzy są do niej głęboko przekonani. Nie
podlegają korekcji. Urojeń i zaburzeń NIE DA SIĘ wyleczyć terapią.
24. Urojenia – paranioczne – spójne, logiczne, przewidywalne, para,noidalne – wielowątkoqwe,
nieusytematyzowane, urojenia niespójne (inkoherentne) – fantastyczne, dziwaczne,
niespójne iu nielogiczne.
25. Urojenia prześladowcze- najczęstsze, wielkościowe (jesteśmy lepsi, wybrani, powołani),
depresyjne (winy, grzeszności, nihilistyczne)`, hipochondryczne, ksobne (odnoszące) –
branie wszystkiemu ku sobie, oddziaływania i owladnięcia (ktoś chce mnie zniszczyć/na
mnie oddziaływać, owładnięci przez demona, szatana)., zazdrości (zespół Otella),
zniekształcenia ciała.
IDEE NADWARTOŚCIOWE
NIE MUSI być psychopatologiczny
Zakłócanie funkcjonowania
Nie są podatne na korygujące wpływy otoczenia
Nie zawsze są oparte na fałszywych sądach
Mogą czasem przypominać urojenia
ZABURZENIA TREŚCI MYŚLENIA
Natręctwa (wie, że są złe – zachowany krytycyzm)!
• Myśli (obsesje)
• wyobrażenia
• czynności natrętne (kumpulsje)
Obsesyjno-kompulsywne, nerwica natręctw, zespół anankastyczny, mogą występować
w schizofreni, organicznych uszkodzeniach OUN, zaburzenia lękowych, depresji
Fobie: występuje tylko w określonych sytuacjach, wywołujących lęk
• Objawy z pogranicza: nasyłanie lub odbieranie myśli przez otoczenie
• Echo myśli, lektury
• Napór obcych myśli (mantyzm) określający natłok często przerażajacych i szybko
zmieniających sioę myśli, niezależnie od woli chrorego, wykradanie myśli
• automatyzm psychiczny – wykonywanie niektórych czynności przymusowo
• Emocje – uczucie – emocje, uczucia, afekty
• Uczucie – częsciej DUŻO BARDZIEJ ZŁOŻONE
• Uczucie – gdy kora czołowa!
• Nastrój – długa, powtarzająca się emocja
• prawidłowy nastrój – eutymia, nastrój wyrównany
• depresja – minimum dwa tygodnie
• całkowita zmiana!
• Nastrój: obniżony/ depresyjny/melancholijny
• podwyższony/maniakalny
• drażliwy/dysforycnzy - wybuchowość
• moriatyczny - wesołkowaty
• euforyczny, ekstatyczny
• zmienny/labilny
• aleksytymia – niemożność określenia własnego nastroju lub innych emocji
• żal, żałoba – smutek towarzyszący znaczącej stracie
• Afekt – zewnętrzna ekspresja emocji, odbierana przez inną osobę
• Afekt dostosowany – zachowuje się tak jak powinna
• Zobojętnienie uczuciowe (hipopatia/apatia) – ograniczenie przeżywania uczuć
• hipertymia – nadmiernia ekspresja emocji
• spłycenie uczuciowe- ograniczenie intensywności modulacji reakcji emocjonalnych
• zubożenie emocjonalne- osłabienie uczuć wyższych, przewaga elementarncyuh uczuć
związanych z zaspokajaniem potrzeh biologicznych
• zalegnie uczuć/lepkość uczuciowa – długotrwałe utrzymywanie się stanów uczucowych
• chwiejność uczuciowe, nietrzymanie afektu, niezgodność afektu z treścią przeżywań
• lęk patologiczny, złość patologiczna, nadmierna nieśmiałość, wstyd, poczucie winy,
ambiwalencja uczuć
• Lęk – poczucie zagrożenia, trwożliwe oczekiwanie, nieznane źródło
• Strach – bezpośrednie zagrożenie
• Obawę – w sytuacji przewidywalności doświadczenia
• Przeżywanie lęku, strachu i obawy --> pobudzenie układu wegetatywnego
• Odczuwanie lęku – napięcie, zagrożenie, zakłoptanie, niższość, potrzeba bycia lubianym,
nadwrażliwość na krytykę i odrzucenie]
• uniaknie wchodzenia w bliższe związki z innymi
• tendencje do przesady w ocenianiu zagrożeń
• objawy poznawczo-emocjonalne (lęku) – treści doznań lękowych, objawy behawioralne,
objawy somatyczne
• jak wiele jednostek chorobowych – zaburzenia snu
• pierwsza faza snu
• zaburzenia snu – zasypiania – przede wszystkim lęk!
• Lek uogólniony, napadowy, fobiczny
• złość patologiczna/ (dysforia); nieproporcjponalność do bodźca
• wybuchy złosci (wściekłości), złość uogólniona (nastrój dysforyczny) - także aktywności
ruchowe
• raptus, manieryzymy ruchowe
• Natręctwa ruchowe --> zaburzenia ruchowe --> natrętne czynności, kompulsje, parakinezy
(rzadko wysytępują izolowane, bez natręctw myślowych)
• Zaburzenia pamięci: ilościowe/jakościowe\
• zaburzenia pamięci – WSZYSTKO
• Hipermnezja (nadaktywna pamięć)- Hipomnezja – Amnezja
• KONFABULACJE – nierealne, często fantastyczne lub naiwne wymysły, którymi chorzy
zapełniają luki pamięciowe
• Akcentuacja: zwiększanie różnic i podobieństw, kategoryzacja: zwiększona zgodnośc
elementów zgodnych ze stereotypem
PSYCHOPATOLOGIA
06.11.2012
Upośledzenie intelektu – wrodzone obniżenie intelektu
Zespół otępienny – nabyte obniżenie intelektu
Często testy są źle zrobione.
Ważne jest funkcjonowanie!
Zespół depresyjny
• Obniżenie nastroju
• Spowolnienie toku myślenia
• Spowolnienie ruchowe
Zespół maniaklany
• Podwyższenie nastroju
• przyspieszenie toku myślenia – gonittwa myśli
• Pobudzenie ruchowe
Zespół paranoidalny - zespół urojeniowo – omamowy (schizofrenia)
• Urojenia prześladowcze/i lub ksobne
• Halucynacje słuchowe i/lub węchowe, smakowe, dotykowe
Zespół parafrneiczny (tylko w książkach)
• Usystematyzowane urojenia prześladowcze i/lub ksobne
• Halucynację słuchowe
Zespół paranoiczny
• Zwarte, usystematyzowane urojenia prześladowcze, odnoszące, wielkjościowe
(rzadki), spójne wypowiedzi
Zespół psychoorganiczny – wynikają z uszkodzeń OUN
• Charakteropatyczny – znacząca zmiana zachowań w związku uszkodzeniem OUN;
charakteropatia – uwypuklenie najgorszych cech człowieka
• Otępienny – deficyt funkcji poznawczo – pamięciowych, intelektualnych
Zespół hebefreniczny, katatoniczny
Lęk – reakcja na nieznane, stan emocjonalny, jednostka nie może przeciwdziałać
Lęk – im większa możliwosć, tym lęk mniejszy
Lęk – reakcja psychiczna na stres, ale nie zawsze, niezależne od czynników stresowych
Lęk – stanowi objaw wielu chorób psychicznych i somatycznych
• Po lęku podejmujemy działanie
Fobie: najczęstsze zaburzenia lękowe: 3-5% populacji
• Kobiety dwukrotnie częsciej niż mężczyźni
• charakteryzują się natrętyn, uporczywm lękiem przed określonymi sytuacjiami\
• Osoba unika takiego bodźca, albo reaguje z przerażeniem
Agorafobia – lęk przed otwartą przestrzenią, gdy nie ma możliwości bezpiecznego
wyjścia
• Właściwie cały kompleks zaburzeń lękowych
• Ważna jest psychoterapia !
• Ale nie da się tego zlikwidować
Fobia społeczna: obawa przed oceną innych ludzi, prowadząca do unikania sytuacji
społecznych, charakter ogranioczny bądź całkowity, może mieć też charakter rozlany.
• W przypadku bliskich nie ma fobii społecznej
• Coraz mniej sytuacji ma miejsce
Fobie specyficzne – są ograniczone do sytuacji i zjawisk
• zwierzęta, wysokość, toalet, wszystko
Panika – napady silnego lęku ; do godziny
Napady tężyczkowe – podobne do napadu paniki
• nie można przewidzieć napadu
• Silna obawa przed kolejnymi atakami – lęk przed lękiem
• Lęk pprzed powtórzenem paniki
• Nigdy gdy jest zagrożenie życia
Zaburzenie lękowe uogólnione (GAD)
Zaburzenia obsesyjno – kompulsywne (nerwica natręcw)
chory jest wobec tego krytyczny
PSYCHOPATOLOGIA (13.11.12)
• Pourazowe zaburzenia stresowe – PTSD
• Bodźce zagrażające – w krótkim okresie – kumulacja
• pierwszy raz – w latach 80'
• można być tylko świadkiem
• debriefing
• PTSD – dziwne
• u jednych jest, u drugich nie ma
• Nie wiadomo dlaczego
• PTSD – problem biologiczny?
• ]badania funkcjonalne wykazują, że może zmieniać się mózg (!), zmiany w określonych
strukturach anatomicznych
• Musi nastąpić b. Poważne zagrożenie życia lub zdrowia!
• Zaburzenia adaptacyjne to nie PTSD
• Zaburzenia dysocjacyjne (problemy emocjonalne odcinają ans od bodźców zewnętrznyuch)
• amnezja
• fuga
• osłupienie
• trans i opętanie
• zabyrzenia czucia lub ruchowe
• drgawki – nie ma zmian w czynnościach bioelektryznych mózgu
• fuga – nie ma w ogóle kontaktu z wcześniejszymi elementami
• trans/opętanie – silna wiara, nie pomagają działania psychoterapeutyczner
• zaburzenia konwersyjne - przeniesienie dolegliwości psychicznych na fizyczne
• zaburzenia ruchowe
• zaburzenia czucia – wzrok, ruch
• drgawki
• sprawdzenie : nie jesteśmy w stanie wyeliminować neurologicznych odruchów
• Przewlekłe problemy (np w kontakcie z lekarzami): -->
Zaburzenia somatyzacyjne – ale ma jakiś problem i to ukrywa. Szuka sobie problemów
• wielorakie skargi do wielu lekarzy
• wielu lekarzy i nie tylko (znachorzy)
• odrzucanie zapewnień lekarzy o braku fizycznej przyczyny dolegliwości
Hipochondria:
• Utrwalone (6 miesięcy) przekoanie o występowaniu maks dwóch chorób
• upoślledzenie codziiennego funkcjonowania częste konsultacje i badania
• odrzucanie zapawnień lekarzy; będzie o tym wszystko wiedział hipochondryk – to nie jest
świadome. Hipochonrycy – dużo wiedzą
• Uporczywe bóle psychogenne
• Ból – ma nas chronić przed poważnymi schorzeniami! Bez tabletki nie da się funkcjonować!
Wszystko boli – zmniejszony próg bólu. Chory żyje tylko bólem
Neurastenia
• duże zmęczenie po małym wysiłku
• pobolewanie mięśni
• niezdolność do odprężenia się
• odpoczynek i relaks nie przynoszą ulgi
Lęk – jeden z objawów (elementów) depresji
• fobiczny
• napady paniki
• lęk psychotyczny
Dystymia
utrwalone zaburzenie, zmienny przebieg
• za słba,e by osiągnąc depresji
• daje się rade sensownie życ
Zgłoś jeśli naruszono regulamin