Czyszczenie_lasera_w_Navi_plus_DX[1].pdf

(339 KB) Pobierz
Microsoft Word - Czyszczenie lasera w Navi plus DX.doc
Czyszczenie lasera w Navi plus DX
Gdy nawigacja coraz cz ħĻ ciej nie mo Ň e przeczyta ę płytki, które wcze Ļ niej działały
prawidłowo to by ę mo Ň e znak, Ň e na laserze osiadła warstwa kurzu. Jak du Ň o kurzu gromadzi
si ħ w odtwarzaczu mo Ň na zaobserwowa ę na płycie, któr Ģ raz na jaki Ļ czas warto delikatnie
przetrze ę mi ħ kk Ģ szmatk Ģ . Osobi Ļ cie myj ħ płyty Ludwikiem i spłukuj ħ demineralizowan Ģ
wod Ģ .
Operacj ħ nale Ň y rozpocz Ģę od skompletowania narz ħ dzi:
1.
zestaw kluczy do wyjmowania nawigacji – to podstawa, bez nich nie radz ħ bra ę si ħ ga
wyjmowania nawigacji. Na Allegro mo Ň na kupi ę za 15zł.
2.
du Ň y płaski Ļ rubokr ħ t
3.
mały Ļ rubokr ħ t Philipsa 5mm
4.
Ļ rubokr ħ t (lub kluczyk) typu torx T10
5.
płyn do czyszczenia optyki – do nabycia w sklepie fotograficznym
7.
PIN kod do odblokowania nawigacji
8.
pojemnik na małe Ļ rubki i cz ħĻ ci
Zapewne instrukcja zaleca odpi ħ cie klemy + na akumulatorze. Ja po wyj ħ ciu nawigacji, przed
odpi ħ ciem kabli wyj Ģ łem z niej bezpiecznik znajduj Ģ cy si ħ na tylnej Ļ ciance.
Nawigacj ħ nale Ň y wyci Ģ gn Ģę przy pomocy kluczy. Klusze wpychamy w cztery otwory
poni Ň ej dolnych przycisków i nad górnymi zaokr Ģ glon Ģ cz ħĻ ci Ģ na zewn Ģ trz. Gdy wszystkie
zaskocz Ģ nawigacja wychodzi z lekkim oporem. Nast ħ pnie nale Ň y delikatnie odpi Ģę wszystkie
wtyczki – nie jest potrzebna do tego siła, tylko troch ħ uwagi.
Nawigacj ħ najlepiej zabra ę do ciepłego, dobrze o Ļ wietlonego pomieszczenia.
6.
wata, p ħ seta – patyczki do uszu s Ģ zbyt du Ň e
282529878.001.png
Du Ň ym płaskim Ļ rubokr ħ tem nale Ň y podwa Ň y ę w kilku miejscach górn Ģ płyt ħ puszki.
282529878.002.png
Po odkr ħ ceniu zaznaczonej Ļ rubki mo Ň na wyj Ģę kr ĢŇ ek dociskaj Ģ cy płyt ħ . Najlepiej u Ň y ę do
tego p ħ sety. Nale Ň y uwa Ň a ę by mała Ļ rubka nie wpadła do Ļ rodka
Na koniec p ħ sety nawin Ģ łem bardzo mał Ģ ilo Ļę waty i zwil Ň yłem w płynie do czyszczenia
soczewek. NIE U ņ YWA Ę WYBOROWEJ, DENATURATU ANI INNYCH
WYNALAZKÓW BABCI.
Wszystko zmontowa ę w odwrotnej kolejno Ļ ci. Wyj Ģę klucze mocno naciskaj Ģ c z boku na
zaczepy.
Dodatkowo mo Ň na przeczy Ļ ci ę wałek wprowadzaj Ģ cy płyt ħ do nap ħ du. To powinno zapobiec
zacinaniu si ħ płyty w nap ħ dzie.
BEZPIECZNEJ PODRÓ ņ Y!
282529878.003.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin