Gerontologia uniwersytety III wieku.pdf

(55 KB) Pobierz
9296990 UNPDF
Barbara Szatur-Jaworska
Instytut Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego
Polskie Towarzystwo Gerontologiczne
Tezy wykładu wprowadzającego
Misja uniwersytetów trzeciego wieku
1. Krótka historia uniwersytetów trzeciego wieku
a) 1973  – Uniwersytet w Tuluzie, Pierre Vellas – profesor na wydziale prawa i nauk ekonomicznych występuje z 
inicjatywą utworzenia przy tymże uniwersytecie placówki przeznaczonej dla osób starszych nazwanej  uniwersyte-
tem trzeciego wieku  (Université du Troisičme Age – UTA). Cele powołania UTW:
−  umożliwienie zdobywania wiedzy osobom starszym, które nie mogły się kształcić w młodości, a zawsze prag-
nęły studiować – wdrażania programu kształcenia ustawicznego;
−  prowadzenie badań gerontologicznych;
−  poprawa jakości życia starszego pokolenia m.in. poprzez szerzenie oświaty sanitarnej, pobudzanie aktywno-
ści izycznej, umysłowej i ekspresji artystycznej, otwarcie na wyzwania przyszłości;
−  upowszechnianie wiedzy o starzeniu się i starości w społeczeństwie i wśród decydentów.
b) 1975   –  powstanie  z  inicjatywy  prof.  P.Vellas  Międzynarodowego  Stowarzyszenia  Uniwersytetów  Trzeciego 
Wieku (Association Internationale des Universités du Troisičme Age – AIUTA); 
c ) 1975  – powstanie z inicjatywy prof. Haliny Szwarc pierwszego  uniwersytetu trzeciego wieku  w Polsce – w War-
szawie, przy Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego;
d )  Na świecie działa ponad 2000 UTW, a w Polsce około 00.
2. Różnorodność UTW
Pięć modeli UTW (wg materiałów z Kongresu AIUTA w Reims w 2006 r.,)
A. model „Vellas”, czyli zachodnioeuropejski;
B.  model „anglosaski”,
C. model północnoamerykański strefy języka francuskiego;
D. model południowo-amerykański;
E.  model chiński.
Kryteria wyróżniania modeli UTW:
−  typ więzi łączących UTW z tradycyjnymi uczelniami wyższymi („uniwersytetami – matkami”);
−  zakres oferty i różnorodność sposobów jej realizacji;
−  typ uczestnictwa proponowany uczestnikom lub od nich oczekiwanego; pozycja uczących się wobec przeka-
zywanej wiedzy: słuchacze „wielkiego mistrza” czy agenci własnego kształcenia.
Ze względu na typ więzi łączących UTW z tradycyjnymi uczelniami wyższymi („uniwersytetami – matkami”) 
można  wyróżnić  w  Polsce  dwa  typy  uniwersytetów trzeciego wieku .  Pierwszy,  reprezentowany  jest  przez  placów-
ki stanowiące integralną część wyższej uczelni, kierowany najczęściej przez pełnomocnika rektora danej uczelni. 
Drugi  typ  stanowią  uniwersytety  luźno  związane  z  wyższą  uczelnią,  powołane  najczęściej  przez  stowarzyszenia 
prowadzące  działalność  popularnonaukową  oraz  kulturalno-rekreacyjną.  W  Polsce  obecnie  oba  typy  uniwersy-
tetów występują równolegle, jednak zaznacza się przewaga uniwersytetów drugiego typu. Co roku powstają nowe 
uniwersytety   –  jako  samodzielne  jednostki  bądź  jako  ilie  UTW  działających  w  większych  miastach.  W  małych 
miejscowościach współpracują często z prywatnymi szkołami wyższymi. 
3. Rola UTW z punktu widzenia jednostki
•  integracja z grupą rówieśniczą, rozszerzanie zakresu kontaktów społecznych; 
•  kompensacja utraconych ról społecznych (przede wszystkim zawodowej, ale także – w przypadku osób owdo-
wiałych – rodzinne); 
•  rozwój wiedzy i doskonalenie umiejętności praktycznych i dyspozycji osobowościowych;
•  rekreacja i rozrywka sprzyjające zmniejszaniu stresu, wypełniające czas wolny;
•  satysfakcja, lepsza samoocena, lepsza pozycja w rodzinie;
•  pomaganie innym, uczenie innych, bycie przydatnym i użytecznym dla rówieśników oraz dla młodszych (gdy 
UTW współpracuje z placówkami dla dzieci) ;
•  uwolnienie się od stereotypów, które ograniczają aspiracje osób starszych, zniechęcają do aktywności; 
•  poprawa kondycji izycznej, promocja zdrowego stylu życia;
•  rozbudzanie nowych zainteresowań.
4. Rola UTW z punktu widzenia społeczeństwa
•  współpraca międzypokoleniowa – UTW współpracują np. ze świetlicami terapeutycznymi, domami dziecka;
•  zmiana społecznego wizerunku starości dzięki wysłaniu do społeczeństwa komunikatu: „Aktywność w życiu 
nie  kończy  się  wraz  z  odejściem  na  emeryturę”.  Przyczynianie  się  do  osłabiania  negatywnych  stereotypów 
człowieka starego;
•  prawie  wszystkie  UTW  rozwijają  własny  wolontariat  po  to, by  udzielać  pomocy  potrzebującym  i przede 
wszystkim własnym członkom, którzy takiej pomocy potrzebują;
•  UTW mogą stać się ośrodkami kumulacji społecznej pamięci, gromadząc i opracowując wspomnienia, two-
rząc „archiwa życia codziennego”.
5. Wyzwania stojące przed UTW
•  Czy misją UTW ma być tylko poprawa jakości życia w starości, czy także powinny być włączone do systemu 
kształcenia ustawicznego, a ich misją powinno być także przywracania starszych ludzi rynkowi pracy?
•  UTW realizują misję edukacyjną głównie wobec swoich uczestników. Jak zwiększyć ich udział (co zakładał 
Pierre Vellas) w upowszechnianiu wiedzy o starości i ludziach starych w otoczeniu UTW? Czy i jak włączać 
je do badań gerontologicznych?
•  Rosnące  zainteresowanie  ze  strony  seniorów  (popyt  przewyższa  podaż).  Jak  utrzymać  wysoką  jakość  zajęć 
tworząc nowe UTW?
•  Wkraczanie w wiek emerytalny pokolenia baby-boom – relatywnie dobrze wykształconego, ukształtowanego 
przez zmieniający się rynek pracy, „oswojonego” z nowymi technologiami. Czy dotychczasowa oferta będzie 
dla tych osób zadowalająca?
•  Problemy z inansowaniem działalności jest powszechną (także na świecie) bolączką UTW. Stosunkowo rzad-
ko mogą one liczyć na regularne dotacje ze strony władz. Często utrzymują się głównie z wpłat uczestników 
(składki członkowskie, opłaty za poszczególne zajęcie) i dzięki ich nieodpłatnej pracy. Konieczność włączania 
się do lokalnych projektów edukacyjnych, kulturalnych, socjalnych, by w ten sposób uzyskiwać środki i ko-
nieczność nauczenia się opracowywania takich projektów przez uczestników UTW. Jak zapewnić stabilność 
inansowania bez uzależniania się od sponsora?
•  Rozwój internetu i kształcenia za jego pośrednictwem (e-learning) powinien być w większym niż dotychczas 
stopniu uwzględniany w programach UTW. Chodzi nie tylko o naukę obsługi komputera i poruszania się w  sie-
ci, ale wykorzystanie tych umiejętności do zdobywania wiedzy. E-learning kosztuje, ale zarazem daje możliwość 
docierania z wiedzą do osób, które nie mają możliwości udziału w tradycyjnych formach kształcenia.
•  Interet  to  także  środek  pozwalający  na  bardziej  intensywne  kontakty  międzykulturowe.  Czy  UTW  nie  po-
winny  kłaść  jeszcze  większego  nacisku  na  kształcenia  w  zakresie  języków  obcych,  by  umożliwiać  osobom 
starszym owe kontakty międzykulturowe?
  2
Zgłoś jeśli naruszono regulamin