Daybreakers.2009.R5.Xvid {1337x}-Noir.pl.txt

(33 KB) Pobierz
{1}{100}www.alien-warez.pl|Napisy zosta�y specjalnie dopasowane do Twojej wersji filmu.
{3140}{3236}/DAYBREAKERS
{3236}{3300}Napisy: Dagna (korekta: Chronos, GHunter)
{3424}{3474}Pozdro dla Pirat�w|i mi�ego seansu! ;-)
{3598}{3685}"Dost�pne dzienne wype�nienie"
{3701}{3787}"Wybuch 10 lat p�niej.|Raport specjalny"
{4006}{4077}"Niemiecka krew|Substytut zawodzi."
{5344}{5384}Wyja�nijmy to jasno.
{5384}{5429}Ludzie dostali szans�|przystosowania si�,
{5429}{5475}ale j� odrzucili.
{5475}{5531}Od tamtego czasu s�|wrogami stanu i s�
{5531}{5591}�apani i hodowani|jako zapas krwi.
{5680}{5747}To ha�ba, �e|sprowadzili�my istnienie
{5747}{5798}ludzkie do roli zwyk�ego naczynia|na krew.
{5798}{5857}Powinni�my skupi� si� na|znalezieniu substytutu...
{5857}{5961}Zawsze wracamy do rozwi�zania|magicznego eliksiru.
{5961}{5994}Gdzie on jest?
{5994}{6043}"Umieram z g�odu. Potrzebuj� krwi"
{7973}{8047}Z ma�� populacj� lub bez niej|wspominaj�c przemys� podtrzymuj�cy
{8047}{8132}pozosta�e kraje Trzeciego �wiata|poprzez Azj� tak�e...
{8472}{8523}"Serwujemy 20% krew"
{10532}{10601}NACZELNY HEMATOLOG|EDWARD DALTON - ZATWIERDZONO
{12298}{12378}Ca�y materia� z tego posiedzenia jest �ci�le tajny
{12378}{12409}Komisarzu?
{12426}{12535}Oczekuj�cy na �mier� wi�zie� 4705-B|by� wampirem wybranym
{12535}{12589}na trwaj�ce miesi�c badania|nad efektami
{12589}{12620}ca�kowitego braku krwi.
{12627}{12651}Co?
{12651}{12723}Ca�kowity brak ludzkiej|krwi przez ten okres
{12723}{12779}poskutkowa� masywnym| przemieszczeniem
{12779}{12816}p�ata czo�owego.
{12831}{12894}Pierwsze oznaki fizycznej|deformacji rozpocz�y si� od
{12894}{12987}wyd�u�enia ma��owiny usznej.| Funkcje mentalne jak logika,
{12987}{13065}emocje, w wi�kszo�ci|mowa zanika�y
{13065}{13115}znacznie szybciej ni� pan lub|pa�ski zesp� pocz�tkowo
{13115}{13160}zak�adali�cie, doktorze Dalton.
{13160}{13238}Na ulicy te stworzenia,|wyrzutki,
{13238}{13294}staj� si� realnym problemem.
{13294}{13337}Panowie, umieramy z g�odu.
{13338}{13418}Nasze najnowsze statystyki pokazuj�,|�e pozosta�o
{13418}{13458}mniej ni� 5% populacji ludzkiej.
{13458}{13528}Rozmawiamy tutaj|o wygini�ciu
{13528}{13559}rasy ludzkiej.
{13559}{13627}Mamy do�� krwi,
{13627}{13702}by podtrzyma� nasz� populacj�|do ko�ca miesi�ca.
{13702}{13773}Je�eli szybko|nie znajdziemy substytutu,
{13773}{13849}to si� przydarzy nam wszystkim.
{13907}{13945}Edward?
{14191}{14246}Smacznego, sir.
{14307}{14420}Czy kiedykolwiek wspomina�em Ci|o mojej c�rce Alison?
{14420}{14522}We wczesnym 2008 |zdiagnozowaniu u mnie mi�saka.
{14522}{14582}Szok kiedy dowiedzia�em si�,|�e mam raka to jedno,
{14582}{14641}a po drugie - mia�em to powiedzie�|mojej c�rce...
{14650}{14703}By�a za�amana.
{14703}{14830}Modli�em si� o cud,|ale by�em realist�.
{14878}{14923}I wtedy|�wiat si� zmieni�.
{14938}{14990}Moje mod�y zosta�y wys�uchane.
{14990}{15073}Nie�miertelno�� da�a mi| lekarstwo.
{15073}{15183}Teraz z c�rk� mamy dla siebie |czas do ko�ca �wiata.
{15183}{15318}Ale teraz widz�,|�e ta zmiana to zaraza,
{15318}{15370}gorsz ni� rak.
{15370}{15433}Odm�wi�a przemiany.
{15463}{15527}By�em dla niej potworem.
{15618}{15706}Uciek�a, jak wielu innych.
{15706}{15774}Jeste�my b�ogos�awieni, Edward.
{15774}{15823}B�ogos�awieni.
{15823}{15870}Musisz zacz�� patrze�|w oblicze �mierci,
{15870}{15928}by naprawd� je pozna�.
{15954}{16018}Nie jeste�my jeszcze gotowi,| Mr. Bromley.
{16110}{16170}Nie pijasz kawy?
{16196}{16236}Niespecjalnie.
{16310}{16390}�a�ujesz ludzi,|prawda?
{16430}{16482}C�, ja te�.
{16482}{16520}Ja te�.
{16557}{16646}To czasy|desperacji, Edward.
{16661}{16764}Musimy zacz�� testy|substytutu krwi.
{16764}{16916}To jedyna droga,|by pom�c ludziom.
{16962}{17023}Chce, by�my zn�w poszli|dalej, co?
{17023}{17047}Tak.
{17095}{17119}Ok.
{17192}{17260}Jest jaka� zmiana?
{17260}{17369}Hembicylina CBC i|panel biochemiczny.
{17369}{17422}Wszystko stabilne.
{17445}{17508}Substytut dzia�a.
{17541}{17615}Czas wyj�� poza|testy na zwierz�tach.
{17627}{17692}Wiesz gdzie jest cmentarz| Vernon Park,
{17692}{17772}zrujnowany przez paczk�|dzieciak�w zesz�ej nocy?
{17786}{17830}Rozkopali tuzin grob�w|my�l�c,
{17830}{17874}�e znajd� odrobin�|ludzkiej krwi.
{17930}{17990}To, co si� tam dzieje, to szale�stwo.
{18347}{18418}Teraz mo�esz|poczu� delikatny wzrost
{18418}{18476}temperatury cia�a.|To tylko hembicylina
{18476}{18534}dostaj�ca si� do organizmu,|tego oczekujemy.
{18534}{18553}Tak, sir.
{18804}{18884}- Jak si� czujesz?|- Bez zmian, sir.
{19297}{19353}6 stopni wzrostu.
{19353}{19434}Bardziej przyspieszony|ni� przewidywano, ale...
{19434}{19467}jest dobrze.
{19768}{19851}68 stopni i stoi.
{19923}{19947}Ok.
{19999}{20069}- OK,jak si� czujesz?|- Dobrze, Si...
{20123}{20159}Cholera!
{20213}{20260}20 cc  Epimonu!|Szybko!
{21829}{21882}Dzisiejsze drastyczne sceny z |Londynu, gdzie policja star�a si�
{21882}{21925}z protestuj�cymi przeciw|kontrowersyjnemu,
{21925}{21967} nowemu systemowi racjonowania krwi.
{21967}{22015}Demonstratorzy twierdzili,|�e limity na krew
{22015}{22065}s� zbyt �cis�e,|a rz�d
{22065}{22117}nie dotrzymuje obietnic|o znalezieniu alternatywy.
{22117}{22165}Podobne sceny mia�y miejsce|w Azji
{22165}{22216}oraz na �rodkowym wschodzie|w ostatnim czasie.
{22240}{22314}Z lokalnych wiadomo�ci, przest�pczo��|na tle krwi wzrasta
{22314}{22361}i rozprzestrzenia,|1 na 10 os�b zetkn�a si�
{22362}{22462}z "wyrzutkiem"|w ostatnim miesi�cu.
{22587}{22621}O cholera!
{23006}{23038}Kurwa.
{23318}{23350}W porz�dku?
{23389}{23446}- Co robisz?|- Wracaj!
{23446}{23504}- Nie podchod� ani kroku bli�ej!|- Strzel do niego jeszcze raz!
{23504}{23538}Nie!
{23607}{23658}- Jeste� cz�owiekiem.|- Strzelaj!
{23658}{23691}Nie strzelaj ju�!
{23832}{23928}S�uchaj, pomog� wam.|Chod�cie! Wsiadajcie do mojego auta.
{23928}{23986}Pomog� wam! Chod�cie!|Pozw�lcie sobie pom�c!
{23986}{24018}Wsiadajcie do auta!
{24053}{24104}Dalej. Dalej!
{24204}{24235}Dalej, wsiadajcie.
{24279}{24316}W porz�dku.
{24532}{24574}"Opcja Jazdy Dziennej|AKTYWOWANO"
{24609}{24705}Tryb: Dzienna ochrona i |prowadzenie: Aktywne.
{25164}{25216}Samoch�d 51 na pozycji.
{25216}{25246}Cholera.
{25246}{25331}- W porz�dku, sir?|- Tak, w porz�dku.
{25331}{25384}Czy przyjrza� im si� Pan dobrze, sir?
{25384}{25486}Nie, nie bardzo.|To si� dzia�o za szybko.
{25486}{25545}Nie czekali,|by zobaczy� co si� sta�o.
{25545}{25582}My�limy, �e|mog� by� lud�mi, sir.
{25582}{25628}Widzia�e� dok�d pojechali?
{25705}{25758}Zdaje si�, �e t� drog�.
{25857}{25905}Niech si� Pan trzyma, sir.
{26280}{26314}Dzi�kuj�.
{26314}{26370}- W porz�dku?|- Tak.
{26407}{26457}Do zobaczenia.
{26477}{26522}Jako� w to w�tpi�.
{26522}{26575}Wszystkiego najlepszego, Ed.
{26965}{27033}/Og�oszenie Zwi�zku|/Zdrowia i Bezpiecze�stwa.
{27036}{27110}/Pozosta�a godzina|/do wschodu s�o�ca.
{27454}{27518}/10 lat po wybuchu w 2009
{27520}{27588}/dziko �yj�ce wampiry|/b��dz�ce w promieniach s�o�ca
{27590}{27639}/sta�y si� g��wn� przyczyn�|/po�ar�w las�w
{27639}{27669} w ca�ym kraju.
{27669}{27718}/Pa�stwowy zakaz|dokarmiania dziko �yj�cych
{27720}{27762}/nie powstrzyma� ludzi|/od podejmowania ryzyka...
{27768}{27829}/��cz�ca domy i prace|/w ca�ym mie�cie
{27832}{27882}/sie� podziemnych tuneli
{27883}{27953}/jest najbezpieczniejsz� drog�|/w ci�gu dnia.
{27954}{28026}/SUBWALK - ochrona przed s�o�cem.
{28036}{28098}/Modyfikacja samochodu|/do jazdy dziennej
{28101}{28142}/nie powinna kosztowa� maj�tku.
{28299}{28374}/Alert zabezpiecze�: Tylne drzwi uchylone.
{28399}{28438}Frankie.
{28456}{28489}Hej, Ed.
{28533}{28577}Ledwo ci� pozna�em.
{28577}{28618}Min�o tylko par� miesi�cy.
{28645}{28683}Mam co� dla ciebie.
{28694}{28727}Co to jest?
{28729}{28767}A jak kurwa my�lisz,|�e co to jest?
{28845}{28892}Impreza urodzinowa , brachu.
{28898}{28961}C�, obchodzi�em|trzydzieste pi�te dziesi�� razy.
{28982}{29018}Urodziny s� bez sensu.
{29024}{29056}Pierdolenie!
{29058}{29090}Napijmy si�.
{29246}{29279}Pachnie cz�owiekiem.
{29285}{29314}100% czysta.
{29335}{29402}To jeden z tych wybra�c�w|s�u��cych krajowi.
{29431}{29475}S�ysza�em, �e nawet|to �wi�skie g�wno, kt�re pijesz
{29475}{29524}coraz ci�ej znale��.
{29616}{29650}Nie mog�.
{29656}{29690}Pieprzy� to.
{29692}{29727}Potrzebujesz tego.
{29730}{29762}Tak, c�...
{29772}{29809}�ycie jest dziwk�,
{29823}{29859}a p�niej nie umierasz.
{29883}{29915}Przesta�.
{29943}{29993}Nie tykam ludzkiej krwi.
{30023}{30081}Nie tykasz ludzkiej krwi.
{30084}{30162}Pracujesz dla firmy, kt�ra|wykorzystuje ludzi jak jebane byd�o.
{30165}{30209}Nie m�w mi co mam robi�|ze swoim �yciem, braciszku.
{30210}{30269}To nie zgrywaj|wielkiego i wszechmocnego, wielki bracie.
{30275}{30327}S�uchaj Ed, Twoja firma|pracuje nad jak��
{30327}{30389}sztuczn� krwi�, to po pierwsze,|ale wszyscy wiemy, �e
{30389}{30430}ich pieni�dze pochodz�|z hodowli ludzi.
{30430}{30499}Zaczniemy dok�adnie tam,|gdzie sko�czyli�my?
{30502}{30585}Nie poluj� na ludzi.|To twoja robota.
{30587}{30627}Ja znajduj�. Ty ich hodujesz.
{30642}{30679}Dobra. C�...
{30679}{30750}- Rzu�my to g�wno.|- Nic si� nie zmieni, nie?
{30750}{30780}Prawda?
{30786}{30835}Dalej nie �apiesz|czemu do��czy�em.
{30856}{30889}Co si� dzieje...
{30906}{30988}kiedy nie ma|ju� ani kropli krwi?
{30991}{31039}Kiedy nie ma ju�|ani jednego cz�owieka?
{31040}{31099}-Czegokolwiek?|-Zawsze znajdujemy wi�cej.
{31101}{31178}Substytut krwi oznacza|koniec polowa� na ludzi.
{31178}{31241}Sztuczna krew. To jeszcze|nie oznacza ko�ca tego g�wna.
{31246}{31305}C�, je�li bym w to wierzy�,|wbi� bym sobie ko�ek
{31305}{31350}prosto w serce,|teraz.
{31633}{31665}Cholera!
{32178}{32214}Frankie. Frankie.
{32437}{32468}Cholera!
{32481}{32513}O m�j Bo�e!
{32873}{32904}Frankie.
{33182}{33213}Frankie.
{33313}{33345}Frankie.
{34703}{34776}To trzeci napad na dom|w tej okolicy w ci�gu miesi�ca.
{34782}{34836}Te istoty s� teraz |na przedmie�ciach.
...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin