Przełom - Inspirujący Film o Diecie Witariańskiej (Breakthrough).txt

(53 KB) Pobierz
00:00:23:Ogr�d tw� diet� - przedstawia:
00:00:31:P R Z E � O M
00:00:33:P R Z E � O M
00:01:11:Film dokumentalny|o rodzinie witarian,
00:01:15:czyli os�b od�ywiaj�cych si�|surow�, wega�sk� �ywno�ci�.
00:01:27:Muzyka
00:02:52:Cze��, nazywam si� Storm
00:02:55:mieszkam w chacie z bali|w High Mountain Desert
00:03:01:z rodzin�
00:03:05:Nie jestem lekarzem,
00:03:09:ani dietetykiem.
00:03:12:Jestem zwyk�ym cz�owiekiem,
00:03:17:kt�ry zarabia na �ycie
00:03:21:rze�bi�c laski.
00:03:38:Lubi� sztuk� u�ytkow�
00:03:42:Kiedy� by�em malarzem
00:03:46:I nie�le mi sz�o|malowanie pejza�y
00:03:50:Ale w pewnym momencie|zapragn��em stworzy�
00:03:54:co� co ludzie mogliby|trzyma� w swych r�kach
00:03:58:co� konkretnego,|co� praktycznego.
00:04:03:Wyp�yn�o pytanie:
00:04:06:Czy mo�emy stworzy�|film, kt�ry
00:04:09:jest bez przemocy, z�a?
00:04:13:Czy mo�emy odpowiedzie�|na pytanie:
00:04:16:Czy mo�liwe jest otrzymanie wszystkich|naszych sk�adnik�w od�ywczych
00:04:20:z naturalnych, ekologicznych,
00:04:23:wega�skich produkt�w|�ywno�ciowych?
00:04:27:I spo�ywanie ich w stanie takim,|jak wyrastaj� z ziemi.
00:04:30:Wielu uczonych,|lekarzy, naukowc�w
00:04:33:�ywieniowc�w twierdzi,|�e to niemo�liwe.
00:04:37:�e musimy je�� suplementy...
00:04:41:�e musimy je�� mi�so,
00:04:44:nabia�
00:04:46:wiele �ywno�ci przetworzonej|oraz wzbogaconej.
00:04:49:Pozwol� sobie si�|z nimi nie zgodzi�.
00:04:53:S�dz�, �e jest to mo�liwe
00:04:55:by uzyska� wszystkie|nasze sk�adniki od�ywcze
00:04:57:z �ywno�ci, kt�r� jemy.
00:04:59:I to jest przes�aniem filmu,|kt�ry w�a�nie obejrzycie.
00:06:00:Co by by�o gdyby�my...
00:06:02:wychowywali nasze dzieci...?
00:06:06:Prowadzili je,
00:06:09:bez �adnej niezdrowej|�ywno�ci...
00:06:11:�adnej przetworzonej �ywno�ci,
00:06:13:�adnej �ywno�ci, kt�ra by�a|poddawana chemii by zabi� insekty
00:06:18:�adnej �ywno�ci, kt�r�|opryskiwano przeciwko chwastom.
00:06:23:Gdyby�my je po prostu|wychowywali blisko natury,
00:06:26:na wsi
00:06:28:na �wie�ym powietrzu,
00:06:30:ze �wie�� wod�.
00:06:31:CZY BY�ABY RӯNICA??
00:06:34:Co je�li...
00:06:37:jedliby�my jedzenie zaprojektowane|dla naszych cia�?
00:06:43:Co, je�li naprawd� jeste�my
00:06:47:istotami wegetaria�skimi?
00:06:50:I nie potrzebujemy ci�kich,
00:06:53:pochodz�cych z rze�ni bia�ek,
00:06:55:kt�rymi si� dzisiaj napychamy.
00:06:57:Jakie by�yby te dzieci?
00:06:59:Czy by�yby zdrowe?
00:07:03:czy anemiczne, czy|mia�yby jakie� braki?
00:07:08:Co, je�li...
00:07:12:wychowywaliby�my|nasze dzieci...
00:07:17:w mi�o�ci, �wietle...
00:07:19:otaczaj�c je kreatywno�ci�.
00:07:22:Co,  je�li...
00:07:25:nasze dzieci|dorasta�yby czyste?
00:07:29:Bez stresu nowoczesnego|spo�ecze�stwa?
00:07:33:CZY BY�ABY RӯNICA?
00:07:36:Czy by�yby szcz�liwsze?
00:07:39:Je�eli rodzina zjednoczy�aby|si� jako grupa?
00:07:44:Jako jedno��?
00:07:45:CZY BY�ABY RӯNICA?
00:07:47:Czy te dzieci by�yby inne?
00:07:50:Gdyby rodzice nie|musieli chodzi� do pracy?
00:07:53:Poniewa� mogliby si�|komunikowa� przez internet?
00:07:56:I sp�dza� wi�cej|czasu ze swymi dzie�mi
00:07:59:na �onie natury.
00:08:01:CZY TO SPRAWI�O|BY JAK�� RӯNIC�?
00:08:04:Gdyby�my u�ywali naszej|energii by tworzy�,
00:08:07:pod��ali za g�osem|naszego serca
00:08:11:zamiast wykonywa�|to, co si� nam m�wi:
00:08:13:Ucz si� tego, czy tamtego!
00:08:18:Czy te dzieci|mia�yby jakie� braki?
00:08:21:czy przeciwnie:|by�yby szybsze?
00:08:24:Trudno to powiedzie�.
00:08:27:Nadal jeszcze za wcze�nie
00:08:29:poniewa� wiele rzeczy,|kt�re zrobili�my
00:08:32:z naszymi dzie�mi
00:08:36:przysz�o prosto z serca.
00:08:42:Czy mo�emy polega� na|wibracjach naszego serca?
00:08:46:Czy musimy pod��a� z|dzisiejszym po�piechem?
00:08:49:Czy mo�emy to prze�ama�?
00:08:52:Czy jest jaki� ustalony
00:08:55:spos�b �ycia by|odnie�� sukces?
00:08:59:Czym jest SUKCES?
00:09:02:SUKCES,
00:09:04:SUKCES, wci��|wpaja si� nam go?
00:09:06:Czym tak naprawd� jest sukces?
00:09:08:My�l�, �e stajemy si�|bardziej zestresowani
00:09:11:jako gatunek.
00:09:13:I przekazujemy to|naszym dzieciom.
00:10:26:To co tu widzimy,
00:10:28:to podstawowe sk�adniki|budulcowe naszej ca�ej �ywno�ci.
00:10:32:Cztery g��wne grupy to:
00:10:35:t�uszcze
00:10:36:minera�y
00:10:38:aminokwasy lub proteiny
00:10:42:i witaminy.
00:10:44:Por�wna�em r�ne|produkty �ywieniowe
00:10:48:podstawowe produkty...
00:10:51:par� surowych produkt�w
00:10:53:i kilka popularnych|gotowanych.
00:10:56:Por�wna�em ich zawarto��|sk�adnik�w od�ywczych.
00:11:00:Sk�adniki zawarte|w tych produktach
00:11:04:przedstawione s�|jaskrawymi kolorami.
00:11:09:To zadziwiaj�ce,
00:11:13:�e nie my�limy o|jab�ku czy pomara�czy
00:11:17:jako o �ywno�ci.
00:11:19:Ale my�limy o �ywno�ci|m�wi�c "bu�ka",
00:11:22:"ciasto" czy "chleb"!!!
00:11:25:Podczas gdy por�wnuj�c sk�ad|tych popularnych produkt�w
00:11:31:zobaczycie, �e surowe owoce
00:11:34:pokazane w tym przypadku
00:11:37:WYGRYWAJ�,
00:11:39:bez jakiejkolwiek walki!
00:11:41:Id�c dalej
00:11:43:stworzy�em tabel�|por�wnawcz� sk�adnik�w
00:11:46:w gotowanej szarlotce
00:11:48:i w surowej szarlotce.
00:11:51:I jeszcze raz widzicie
00:11:54:�e surowe "ciasto"
00:11:57:zawiera wszystkie
00:12:02:sk�adniki budulcowe|opr�cz cholesterolu
00:12:07:i witaminy B12.
00:12:09:Gotowane ciasto
00:12:12:zawiera bardzo ma�o|sk�adnik�w budulcowych
00:12:15:a jak chodzi o t�uszcz,
00:12:17:zawiera cholesterol bez|t�uszcz�w nienasyconych.
00:12:21:Tak wi�c, zawiera t�uszcze|nasycone oraz cholesterol!
00:12:24:A przepisy s� jednakowe.
00:12:26:A teraz poka��
00:12:29:jak nasze dzieci
00:12:31:robi� surow� szarlotk�.
00:12:35:Oraz fakt, �e ona im smakuje
00:12:38:tak samo jak innym dzieciom|smakuje gotowana szarlotka.
00:12:44:Tak wi�c, gdy por�wnamy|ilo�� sk�adnik�w
00:12:47:r�nych produkt�w,
00:12:49:a by�a to tylko ma�a pr�bka
00:12:51:gdy si� wg��bisz zobaczysz,
00:12:54:�e za ka�dym razem
00:12:58:sk�ad surowej �ywno�ci jest
00:13:02:o NIEBO przewy�sza sk�ad
00:13:06:gotowanego po�ywienia.
00:13:10:Tak wi�c zaprosi�em|was ponownie
00:13:13:Tak, uwielbiam to!
00:13:22:Shelly stuka w st� bo|nic nie ma na jej talerzu.
00:13:36:OK, skupimy si� na|tych dzieciakach.
00:13:40:Na tych twardych dzieciakach.
00:13:49:Raven, co my�lisz o cie�cie?
00:13:52:Dobre
00:13:53:Shelly, co my�lisz o cie�cie?
00:13:55:�wietne.
00:13:56:Jome, co my�lisz o cie�cie?
00:13:58:Dobre
00:14:00:To wszystko?
00:14:01:Tyle energii i czasu w�o�ono|a wy tylko jedno s�owo?!
00:14:06:To MY w�o�yli�my.
00:14:08:Oo, to teraz chcesz|troch� uznania?
00:14:12:To ja mam si�|dzieli� uznaniem?
00:14:14:Tak.
00:14:16:Adaggio, co my�lisz o cie�cie?
00:14:20:W�a�nie je rozpracowuje.
00:14:23:Co my�lisz o cie�cie?
00:14:26:Zrobi� swoje w�asne ciasto.
00:14:41:Zrobili�cie super robot�,
00:14:43:naprawd� mi smakuje.
00:14:48:Chcia�bym j� je�� codziennie.
00:14:50:W porz�dku we� jeszcze|jeden kawa�ek Jome.
00:14:58:Bij� si� o ni�,|wi�c to oznacza
00:15:01:�e jest to WIELKI sukces.
00:15:04:Tak, to komplement|dla kucharza.
00:15:06:Raven, czy mog� jeszcze|raz ujrze� to spojrzenie?
00:15:14:Shell
00:15:16:Czy ty jesz dwoma r�koma?
00:15:23:Chcesz cukierka w t� drug�?
00:15:25:Nie nie b�dziemy|wspiera� takiego
00:15:27:niecywilizowanego zachowania.
00:15:30:Jedz jedn� r�k�, bo ty jeste�
00:15:33:dobrze wychowana.
00:15:43:Mo�esz jeszcze sobie do�o�y�
00:15:45:Najpierw zjem to.
00:16:00:Gdzie� na stoku Kilimand�aro,
00:16:02:na wysoko�ci ponad 10 000 st�p
00:16:07:znaleziono lamparta|zamarzni�tego na �mier�.
00:16:13:Nikt nie wiedzia� czego|szuka� na tej wysoko�ci,
00:16:17:poniewa� na tym poziomie|nie ma ju� �adnej zwierzyny.
00:16:23:- Hemingway -
00:16:30:Zobaczy�em S�o�ce w g�rze,
00:16:36:i Ksi�yc wojownika,
00:16:41:z kt�rym podeszli�my do g�ry.
00:16:50:Aby skutecznie zdobywa�|g�rskie szczyty
00:16:53:musisz mie�
00:16:57:wewn�trzn� filozofi�
00:17:02:tak jak i si�� fizyczn�.
00:17:05:Musisz by� w stanie|rozwik�a� Gordyjskie W�z�y.
00:17:13:I rozwi�za�
00:17:19:wewn�trzne dylematy.
00:17:22:A g�ra staje si�
00:17:25:metafor� naszego �ycia.
00:17:33:G�ra jest jak
00:17:36:klasa bez �cian.
00:19:06:To jest m�j syn Snow
00:19:09:kt�ry ma 30 lat
00:19:11:wa�y 81 kg.
00:19:13:Zacz�� jako surowy weganin
00:19:16:przez pierwsze 5 lat �ycia.
00:19:18:Teraz jest stra�akiem|le�nej stra�y po�arnej,
00:19:21:a jest to praca bardzo ci�ka.
00:19:23:Jest sportowcem od|pocz�tku �ycia.
00:19:26:Jest pierwszym|znanym mi dzieckiem,
00:19:29:kt�re od�ywiano|surowo od pocz�tku.
00:19:32:To jego �ona Iana
00:19:34:i jej pierwsze dziecko Tara
00:19:37:kt�ra ma oko�o 7 tygodni.
00:19:42:Snow,
00:19:44:wspina� si� od 4 roku �ycia.
00:19:49:A mo�e nawet zacz��|troch� wcze�niej.
00:19:55:Wspinanie si� na|g�r� Gibraltar...
00:20:00:Gibraltar to dziwne miejsce
00:20:04:poniewa� wspinaczka tam|nie jest taka trudna
00:20:07:a� dojdziesz na|wysoko�� 3,5 pi�tra,
00:20:11:wysoko�ci z kt�rej upadek|grozi ju� �mierci�.
00:20:16:Je�eli nie masz|r�k i n�g dok�adnie
00:20:21:w odpowiednich miejscach
00:20:23:i jeste� psychicznie niepewny
00:20:25:g�ra daje ci popali� i mo�e|wytr�ci� z r�wnowagi...
00:20:35:Tutaj wida� mnie wspinaj�cego|si� w Santa Barbara.
00:20:39:To jest g�ra Gibraltar.
00:20:41:Tato i ja wspi�li�my|si� chyba w kwietniu.
00:20:45:W�a�ciwie pierwsi wspinaj�cy|pojawiaj� si� o 11.
00:20:51:Tato i alpinista John
00:20:54:z kt�rym mam zdj�cie|gdy si� wspinam
00:20:57:gdy mia�em 11 czy 12 lat.
00:21:02:Wr�ci�em gdy mia�em 16 lat.
00:21:05:Chyba by�em zbyt pewny siebie
00:21:08:ok 10 st�p od szczytu,
00:21:11:psychologicznie to|trudniejsze, poniewa�
00:21:14:wiedzia�em na jakiej|wysoko�ci by�em.
00:21:19:Ta wspinaczka nie|jest bardzo trudna,
00:21:21:naprawd� trudne miejsca
00:21:26:s� przy wchodzeniu|na samym dole.
00:21:28:Do�� du�a szczelina,
00:21:33:wspinasz si� prosto do g�ry
00:21:36:i potem...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin