zeszyt 38.pdf

(616 KB) Pobierz
Microsoft Word - Zeszyt 38 kor 3.doc
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
DEPARTAMENT RYNKU PRACY
Poradnictwo zawodowe
Doświadczenia pierwszych lat w Unii Europejskiej
Konferencja: Warszawa, 28 listopada 2006 r.
Zeszyt informacyjno-metodyczny doradcy zawodowego – 38
Warszawa 2007
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Departament Rynku Pracy
ul. Tamka 1, 00-349 Warszawa
Zeszyty informacyjno-metodyczne doradcy zawodowego – zeszyt 38
Poradnictwo zawodowe. Doświadczenia pierwszych lat w Unii Europejskiej.
Konferencja: Warszawa, 28 listopada 2006 r.
Opracowanie i redakcja:
Grażyna Morys-Gieorgica
Projekt okładki:
Studio Elwira
© Copyright by Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej,
Warszawa 2007
ISBN 978-83-60302-52-1
Wydawca:
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Departament Rynku Pracy
ul. Tamka 1, 00-349 Warszawa
Publikacja wydana przy wsparciu Wspólnot Europejskich w ra-
mach Programu Uczenia się przez Całe Życie. Treść publikacji
nie ma na celu wyrażenia stanowiska Komisji Europejskiej.
Instytucja ta nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treść
publikacji.
Łamanie i druk: ZWP MPiPS. Zam. 609/07.
2
77601917.001.png
 
Spis treści:
Wstęp .........................................................................................................
5
1. OtwarcieKonferencji
Elżbieta Rafalska – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy
i Polityki Społecznej ............................................................................
9
2. Wystąpienie
Stanisław Sławiński – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie
Edukacji Narodowej .............................................................................
11
3. Poradnictwo zawodowe dla dorosłych. Rola publicznych
służb zatrudnienia
Hanna Świątkiewicz-Zych – Radca Ministra w Ministerstwie Pracy
i Polityki Społecznej ............................................................................ 13
4. Poradnictwo zawodowe dla młodzieży
Romuald Ponczek – Główny wizytator w Wydziale Profilaktyki
w Ministerstwie Edukacji Narodowej ..................................................
20
5. Poradnictwo zawodowe – wyzwania Polski i Unii Europejskiej
Michał Boni – Ekspert ds. rynku pracy ...............................................
26
6. Rola poradnictwa zawodowego w procesie uczenia się
przez całe życie
Wojciech Kreft – Ekspert ds. poradnictwa zawodowego ....................
40
7. Kompetencje doradców zawodowych w realizacji usług
poradnictwa zawodowego
Augustyn Bańka – Profesor dr hab. w Uniwersytecie
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ...................................................
50
8. Kulturowe uwarunkowania poradnictwa zawodowego
Anna Paszkowska-Rogacz – Kierownik Podyplomowego Studium
Doradztwa Zawodowego w Uniwersytecie Łódzkim .......................... 65
3
9. Rola poradnictwa zawodowego w przeciwdziałaniu
marginalizacji młodzieży
Hanna Bałos Starszy specjalista w Biurze Rynku Pracy
Komendy Głównej Ochotniczych Hufców Pracy ................................
76
10. Funkcja poradnictwa zawodowego
w procesie rekonwersji żołnierzy zawodowych
Daniel Grzelak – Dyrektor Wojskowego Centrum
Aktywizacji Zawodowej ......................................................................
83
11. Wspieranie rozwoju poradnictwa zawodowego poprzez udział
w międzynarodowych projektach Programu Leonardo da Vinci
Anna Woynarowska-Janiszewska Koordynator projektu
Narodowe Centrum Zasobów Poradnictwa Zawodowego
w Departamencie Rynku Pracy
Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej ............................................ 95
12. Testy jako narzędzie pracy doradcy zawodowego
Anna Grzechnik Główny specjalista w Departamencie Rynku Pracy
Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej ............................................ 101
13. Zapewnienie szerokiego dostępu do informacji zawodowej
– program Doradca 2000
Jacek Brzeziński Główny specjalista w Departamencie Rynku Pracy
Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej ............................................ 108
14. Działania w obszarze poradnictwa zawodowego realizowane
w Krajowym Ośrodku Wspierania Edukacji Zawodowej
i Ustawicznej
Iwona Greiner – Kierownik Wydziału Poradnictwa Zawodowego
w Krajowym Ośrodku Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej 110
15. Dobre praktyki w poradnictwie zawodowym
– Szkolny Ośrodek Kariery
Małgorzata Stolarska – Doradca zawodowy w Szkolnym Ośrodku
Kariery w Gimnazjum Sportowym Nr 17 w Warszawie ..................... 116
16. Działania podejmowane przez Centrum Informacji
i Planowania Kariery Zawodowej w Warszawie
na rzecz bezrobotnych kobiet
Magda Mrozek – Doradca zawodowy w Centrum Informacji
i Planowania Kariery Zawodowej w Wojewódzkim Urzędzie Pracy
w Warszawie ........................................................................................ 120
4
Wprowadzenie
W dniu 28 listopada 2006 roku w Warszawie odbyła się konferen-
cja nt. Poradnictwo zawodowe. Doświadczenia pierwszych lat w Unii
Europejskiej . Organizatorem konferencji był Departament Rynku Pracy
Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Głównymi adresatami konfe-
rencji byli doradcy zawodowi, reprezentujący następujące instytucje:
powiatowe urzędy pracy, centra informacji i planowania kariery zawo-
dowej wojewódzkich urzędów pracy, poradnie psychologiczno-pedago-
giczne, Ochotnicze Hufce Pracy, Szkolne Ośrodki Kariery. Specjalnymi
gośćmi konferencji byli przedstawiciele Komisji Pracy Sejmu Rzeczpo-
spolitej Polskiej oraz Komisji Nauki, Edukacji i Sportu Senatu Rzeczpo-
spolitej Polskiej.
W wystąpieniu otwierającym konferencję wygłoszonym przez Panią
Elżbietę Rafalską, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Spo-
łecznej, został przedstawiony cel konferencji, który można określić jako
próbę znalezienia odpowiedzi na pytanie czy poradnictwo zawodowe
w Polsce jest przygotowane na nowe zadania wynikające ze wspólnej poli-
tyki europejskiej i oczekiwania polskiego społeczeństwa? Aby tak szeroko
zarysowany cel mógł zostać zrealizowany, do udziału w konferencji zapro-
szono przedstawicieli instytucji, które odpowiadają za rozwój i realizację
poradnictwa zawodowego w Polsce: przedstawicieli Ministerstwa Edukacji
Narodowej, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Krajowego Ośrodka
Wspierania Edukacji Ustawicznej i Zawodowej, Komendy Głównej
Ochotniczych Hufców Pracy, Wojskowego Centrum Aktywizacji Zawo-
dowej a także nauczycieli akademickich szkół wyższych kształcących do-
radców zawodowych oraz ekspertów ds. poradnictwa zawodowego i rynku
pracy.
Poprosiliśmy przedstawicieli reprezentujących wskazane powyżej
instytucje o przygotowanie wystąpień, w których przedstawione zostaną
główne cele oraz rezultaty podejmowanych przez te instytucje działań
oraz ich doświadczenia związane z realizacją usług w zakresie poradnic-
twa zawodowego, głównie w okresie po wstąpieniu Polski do Unii Euro-
pejskiej. Zaproszeni eksperci podjęli się zadania nakreślenia aktualnej
5
Zgłoś jeśli naruszono regulamin