Saga Zmierzch Księżyc W Nowiu - The Twilight Saga New Moon (2009) DVDRip XviD-NeDiVx.txt

(58 KB) Pobierz
[1][30]www.napiprojekt.pl - nowa jako�� napis�w.|Napisy zosta�y specjalnie dopasowane do Twojej wersji filmu.
[735][775]/"Gwa�townych uciech i koniec gwa�towny... "
[776][820]/"S� one na kszta�t prochu zatlonego..."
[826][863]/"Co wystrzeliwszy ga�nie... �
[888][973]/T�umaczenie i synchro: Izis.
[983][1043]/Dopasowanie: bartekfm
[1049][1073]Babcia?
[1228][1262]Edward nie, zobaczy ci�.
[1355][1379]Dobrze.
[1476][1518]Babciu, chcia�abym �eby� pozna�a...
[1793][1842]Wszystkiego najlepszego, Bello.
[1940][1975]Wszystkiego najlepszego!
[2005][2025]Um�wili�my si�, �adnych prezent�w.
[2027][2039]Ten ode mnie nie jest zapakowany.
[2041][2072]Wi�c si� nie liczy.
[2099][2108]W�a�ciwie jest �wietny.
[2110][2119]Dzi�ki, tato.
[2120][2156]Idzie do kompletu z tym|od twojej mamy.
[2158][2206]Skoordynowali�my si�, no c�,|to ona skoordynowa�a mnie.
[2208][2256]Na twoje zdj�cia z ostatniej klasy.
[2269][2279]Ostatnia klasa.
[2281][2297]Jakim cudem zestarza�a�|si� tak szybko?
[2299][2311]Nie zestarza�am si�.
[2312][2325]Nie jestem taka stara.
[2327][2336]Czy ja wiem.
[2337][2355]Czy to siwy w�os?
[2357][2370]Nie.
[2372][2398]Niemo�liwe.
[2413][2428]Wszystkiego najlepszego.
[2430][2453]Bardzo �mieszne...
[2455][2489]/Kolejny zaginiony turysta, to ju�|/��cznie troje zmar�ych.
[2491][2536]/Le�nicy szukaj� morduj�cego zwierz�cia...
[2604][2615]To Bella.
[2617][2624]Bella!
[2625][2660]- Cze��.|- Cze��, Bello.
[2665][2695]Dzi� wa�ny dzie�, Bello.
[2696][2714]Esej o R. i J.?
[2716][2727]A tak.
[2728][2758]/Bello! Gdzie jeste� moja Bello!?
[2760][2771]Chc� zrobi� wam zdj�cie.
[2772][2818]Moja mama chce, �ebym stworzy�a|album pe�en wspomnie�.
[2820][2834]Robi� zdj�cia, nie pozuj� do nich.
[2836][2848]Nie, nie, nie.
[2849][2864]Poprawisz mi nos je�eli b�dzie|wygl�da� na za du�y, co nie?
[2866][2901]Nie martwcie si�, ja jestem na tym zdj�ciu,|nikt nie b�dzie patrze� na was.
[2903][2924]Dobrze.
[2925][2948]O dobrze, Cullen przyjecha�.
[2950][2972]Jej!
[2977][3011]Pogadamy p�niej.
[3227][3269]- Wszystkiego najlepszego.|- Nie przypominaj mi.
[3270][3289]Bello, twoje narodziny to zdecydowanie|co� do �wi�towania.
[3291][3315]Ale moje starzenie si� nie.
[3317][3349]Twoje starzenie si�?
[3350][3373]My�l�, �e 18 lat to troch� za ma�o,|�eby si� tym martwi�.
[3375][3393]To rok wi�cej ni� ty.
[3394][3405]Nieprawda.
[3406][3421]Ja mam 109.
[3423][3459]C�, mo�e nie powinnam si� umawia�|z tak starym facetem.
[3460][3466]To ohydne.
[3467][3501]Powinno mnie odrzuca�.
[3601][3624]Musimy i�� na zaj�cia.
[3626][3650]Dobrze.
[3680][3703]Czekaj chwil�.
[3704][3723]Kto� ci� szuka.
[3725][3739]Bella!
[3740][3764]Jacob! Co?
[3784][3812]Zostawi� ci�.
[3843][3861]Witaj bicepsie.
[3863][3894]Wiesz, sterydy anaboliczne|naprawd� ci szkodz�.
[3896][3918]Tylko si� zaokr�glam, Bello.
[3920][3955]Wiesz, nie by�oby to takie drastyczne,|gdyby�my cz�ciej sp�dzali czas.
[3956][3971]Powiniene� zmieni� szko��.
[3973][3983]Zacz�� sp�dza� czas z "bladymi twarzami".
[3985][3997]Nie trzeba.
[3999][4040]Wol� elitarno�� szk� "czerwonych".
[4050][4058]Rozumiem.
[4059][4070]Dlaczego przyjecha�e�?
[4071][4100]W�a�nie kupowa�em cz�� do Rabbita.
[4101][4124]Musisz przyjecha� na przeja�d�k�|kiedy b�dzie zrobiony.
[4125][4152]Jest szybki?
[4159][4181]Jest przyzwoity.
[4182][4208]�artujesz.
[4212][4246]Hej, wszystkiego najlepszego.
[4247][4267]Tw�j tata powiedzia� mojemu, wi�c...
[4269][4298]Tak, oczywi�cie, �e to zrobi�.
[4299][4340]Zobaczy�em to niedawno i pomy�la�em o tobie...
[4341][4370]�apie z�e sny.
[4378][4409]To jakby idealne.
[4421][4438]Dzi�kuj�.
[4439][4467]Nie ma sprawy.
[4469][4507]- Wi�c do zobaczenia.|- Tak, do zobaczenia p�niej.
[4508][4561]Jakim cudem Jacob Black mo�e|da� ci prezent, a ja nie?
[4565][4598]Bo nie mam ci da� co w zamian.
[4600][4646]Bello, dajesz mi wszystko|tylko oddychaj�c.
[4647][4656]Widzisz.
[4658][4668]Dzi�kuj�.
[4670][4678]To wszystko czego chc�.
[4679][4703]Bello!
[4706][4740]Wszystkiego najlepszego!
[4753][4767]Alice, m�wi�am �adnych prezent�w.
[4769][4785]Widzia�am ju� jak go otwierasz.|I zgadnij co?
[4787][4806]Spodoba� ci si�!
[4808][4844]Za�o�ysz j� dzisiaj. U nas.
[4850][4867]No dalej, prosz�...
[4869][4897]B�dzie fajnie.
[4915][4929]No dobrze. W porz�dku.
[4930][4940]Dobrze! �wietnie!
[4941][4980]Dobrze, do zobaczenia o si�dmej!
[4982][4996]Jasper!
[4998][5021]To nie sprawiedliwe z t�|kontrol� nastroju.
[5023][5045]Przykro mi Bello.
[5047][5062]Wszystkiego...
[5064][5089]Niewa�ne.
[5107][5126]Nie mo�na ufa� wampirom.
[5127][5146]Zaufaj mi.
[5148][5176]/Julio! kochanko moja! moja �ono!
[5177][5203]/�mier�, co wyssa�a mi�d twojego tchnienia,
[5204][5251]/Wdzi�k�w twych zatrze� nie zdo�a�a jeszcze.
[5346][5369]Nie znosz� �wi�towania.
[5371][5385]S� gorsze tragedie.
[5387][5400]Sp�jrz na Romea.
[5401][5455]Zabija swoj� prawdziw� mi�o��|z powodu wsp�lnej g�upoty.
[5460][5502]Chocia� zazdroszcz� mu jednej rzeczy.
[5508][5521]Julia jest idealna.
[5523][5568]Je�eli lubisz co� tak oczywi�cie pi�knego.
[5596][5635]Nie dziewczyny, ale samob�jstwa.
[5662][5705]To prawie niemo�liwe|dla niekt�rych...
[5720][5744]ludzi.
[5752][5798]Dla ludzi, troch� trucizny,|sztylet w serce.
[5838][5873]Tyle r�nych mo�liwo�ci.
[5898][5927]Dlaczego tak m�wisz?
[5929][5962]Rozwa�a�em to kiedy�.
[5975][6000]Nie wiedzia�em czy znajd� ci� na czas.
[6001][6024]Musia�em wymy�le� jaki�...
[6026][6046]plan.
[6048][6064]Co to by� za plan?
[6066][6083]Pojecha�bym do W�och.
[6085][6099]Sprowokowa� Volturi...
[6100][6121]Kogo?
[6123][6139]Volturi...
[6141][6194]Kto chcia�by powt�rzy� ostatnie wersy,|�eby pokaza� �e uwa�a�.
[6195][6222]Pan Cullen?
[6229][6259]Tak, panie Berty.
[6284][6303]/Tu sobie sta�� za�o�� siedzib�,
[6305][6316]/Gdy z tego cia�a znu�onego �wiatem
[6345][6378]/Otrz�sn� jarzmo gwiazd zawistnych. Oczy,
[6395][6419]/Spojrzyjcie po raz ostatni! ramiona,
[6420][6449]/Po raz ostatni zegnijcie si� w u�cisk!
[6451][6485]/A wy, podwoje tchu, zapiecz�tujcie
[6487][6507]/Poca�owaniem akt sojuszu z �mierci�
[6509][6551]/Na wieczne czasy maj�cy si� zawrze�!
[6552][6586]Oczy na ekran, ludzie.
[6648][6683]Volturi s� bardzo star�,|bardzo pot�n� rodzin�...
[6685][6723]S� dla nas jakby odpowiednikiem|kr�lewskiego rodu.
[6725][6737]Czy to Carlisle?
[6739][6759]Tak.
[6761][6782]Mieszka� z nimi przez kilka dziesi�cioleci.
[6783][6836]Opisywa� ich jako bardzo wyrafinowanych,|bez szacunku dla ludzkiego �ycia, oczywi�cie.
[6838][6889]Ale przynajmniej z szacunkiem|dla sztuki i nauki...
[6890][6911]i prawa.
[6912][6941]Ponad wszystko.
[6967][6998]Wampiry maj� prawa?
[6999][7023]Niezbyt wiele.
[7025][7068]Ale jest jedno, stale przestrzegane...
[7071][7095]Co to?
[7104][7138]Zachowywa� istnienie naszego|rodzaju w sekrecie.
[7139][7178]Nie robimy z siebie widowisk...
[7189][7223]i nie zabijamy jawnie...
[7255][7297]Je�eli oczywi�cie nie chce si� zgin��.
[7425][7442]Musisz przesta� o tym m�wi�.
[7443][7468]Nawet nie mog� pomy�le�...
[7469][7505]...o tym, �e kto� ci� rani.
[7507][7556]Bello, jedyna rzecz jaka mo�e|mnie zrani�, to ty.
[7572][7598]I nie ma nic innego czego|m�g�bym si� ba�.
[7599][7625]Nieprawda.
[7634][7640]Victoria?
[7642][7664]Przyjdzie po mnie kiedy�.
[7666][7704]Alice zobaczy co postanowi�a i...
[7705][7718]b�dziemy gotowi.
[7719][7746]Mog� ci� ochroni�...
[7748][7766]je�eli mnie zmienisz.
[7767][7804]Bello, ty ju� mnie chronisz.
[7815][7866]Jeste� dla mnie jedynym powodem,|aby pozosta� �ywym.
[7872][7904]Je�eli taki jestem.
[7913][7957]Ale moim zadaniem jest chroni� ciebie.
[7976][8006]Przed ka�dym, poza moj� siostr�.
[8008][8022]Ju� czas!
[8024][8061]Ju� czas! Ju� czas! Ju� czas!
[8150][8163]Przepraszam za to wszystko.
[8165][8176]Pr�bowali�my trzyma� Alice w ryzach.
[8177][8192]Jakby to w og�le by�o mo�liwe.
[8194][8214]Wszystkiego najlepszego, Bella.
[8215][8239]Dzi�ki.
[8250][8272]Znalaz�am w twojej torbie.
[8273][8285]Masz co� przeciwko?
[8286][8322]Umawianie si� ze starsz� kobiet� - odjazd.
[8324][8339]Co?
[8341][8373]Ty pierwsza Rozalie.
[8383][8412]To naszyjnik, Alice wybra�a.
[8414][8438]Dzi�ki.
[8454][8485]Poka�cie mi mi�o��!
[8512][8544]Ten jest od Emmetta.
[8555][8580]Ju� zamontowa�em ci w ci�ar�wce.
[8581][8600]Nareszcie przyzwoite nag�o�nienie w tej kupie...
[8602][8631]Hej, bez nienawi�ci do samochodu.
[8632][8665]Otw�rz ten od Carlisle'a.
[8666][8686]To co� co rozja�ni ci dzie�.
[8688][8727]Bo ostatnio wygl�dasz co� blado.
[8798][8830]Skaleczenie papierem.
[9065][9083]Jez... Ci, ci, ju� dobrze.
[9084][9111]To tylko troch�...
[9113][9137]krwi.
[9200][9233]Zabierz st�d Jasper'a.
[9275][9310]Przepraszam, nie mog�...
[9322][9359]Musz� to zszy� w moim biurze.
[9371][9393]Sprawd� co z Jasper'em.
[9395][9411]Na pewno jest bardzo|zdenerwowany na siebie...
[9413][9442]i w�tpi�, �e pos�ucha|kogo� innego ni� ty.
[9443][9467]Edward.
[9573][9594]Nigdy nie chcia�am mie� przyj�cia.
[9596][9619]To nie twoja wina.
[9620][9675]Jasper nie by� z dala od ludzkiej|krwi, tyle co reszta z nas.
[9676][9692]Jak ty to robisz?
[9693][9726]Lata i lata praktyki.
[9728][9779]My�la�e� kiedy� o tym, �eby|�y� w �atwiejszy spos�b?
[9784][9807]Nie.
[9808][9829]Wiedzia�em kim chc� by�.
[9830][9850]Chc� pomaga� ludziom.
[9851][9867]To mnie uszcz�liwia.
[9869][9905]A je�eli jestem przez to pot�piony.
[9907][9933]Pot�piony?
[9935][9963]Jak piek�o?
[10028][10052]Carlisle nie mo�esz by� pot�piony.
[10054][10082]Nie mo�esz, to niemo�liwe.
[10083][10100]Dzi�kuj�, Bello.
[10101][10143]Zawsze by�a� dla nas bardzo �askawa.
[10183][10200]Wi�c to tak?
[10202][10243]To dlatego nie chce|mnie zmieni�?
[10247][10283]Sp�jrz na to z jego strony.
[10285][10321]Gdyby� wierzy�a w to co Edward.
[10323][10358]To zabra�aby� jego dusz�?
[10579][10615]Nie mo�esz mnie ochroni�...
[10619][10639]przed wszystkim.
[10640][10682]W pewnym momencie co� nas rozdzieli.
[10686][10...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin