Spartacus Blood and Sand-sezon 1 odcinek 7 (Great and Unfortunate Things).txt

(28 KB) Pobierz
{1}{100}www.napiprojekt.pl - nowa jako�� napis�w.|Napisy zosta�y specjalnie dopasowane do Twojej wersji filmu.
{20}{38}/Poprzednio w Spartacus: Blood and Sand...
{39}{108}Sp�jrzcie na cz�owieka,|kt�ry staje si� legend�!
{109}{158}Nowy mistrz Kapui!
{159}{219}Spartakus!
{220}{285}Nie walczy� z Teoklesem samemu.
{286}{332}Nie zapomnia�em o Kriksosie.
{333}{422}Pods�ucha�em, jak m�wi� Pietrosowi,|�e chce za to wykupi� ich wolno��.
{423}{494}Teraz jeste� wolny.
{498}{567}Barca kupi� sw� wolno��.|Rozumiesz?
{568}{593}Tak, pani.
{594}{629}Mia� mnie zabra� ze sob�.
{630}{704}Cena za wolno�� dla was obu|by�a zbyt wysoka.
{705}{747}Masz jakie� wie�ci o mojej �onie?
{748}{768}Odnaleziona!
{769}{826}Zbli�a si� z ka�d� chwil�.
{827}{895}/Wyskoczyli znik�d...|/Zaatakowali nas...
{896}{941}Dotrzyma�em s�owa.
{942}{974}Po��czyli si�.
{975}{1045}Jestem przy tobie.
{1133}{1178}{c:$00008B}Spartacus: Blood and Sand [01x07]
{1179}{1263}{c:$00008B}T�umaczenie: Yungar
{1270}{1341}{c:$00008B}Wielkie i nieszcz�sne zdarzenia
{1342}{1439}{c:$00008B}.:: Grupa Hatak - Hatak.pl ::.
{2312}{2372}To by�o...
{2376}{2436}�ywio�owe.
{2458}{2523}Wygl�dasz na takiego,|kt�ry potrafi temu podo�a�.
{2524}{2600}Jestem raczej czerstwy.
{2701}{2734}Musz� i��.
{2735}{2777}Ojciec b�dzie si� niepokoi�.
{2778}{2839}I powinien.
{2850}{2905}Musz� i��.
{2906}{2994}Je�li p�jdziesz,|me serce p�knie.
{3049}{3095}Popro�, �ebym zosta�a.
{3096}{3152}Zosta�.
{3166}{3219}Popro� mnie...
{3220}{3281}po imieniu.
{3339}{3419}Nawet go nie znasz, prawda?
{3445}{3499}Sura.
{3510}{3554}Na imi� mam Sura.
{3555}{3609}Sura.
{3635}{3712}Pi�kne jak sama kobieta.
{3719}{3792}- Ja mam na imi�...|- Ka�da kobieta wie, kim jeste�.
{3793}{3863}I �eby ci� unika�.
{3891}{3937}A� taki jestem z�y?
{3938}{3998}Najgorszy.
{4038}{4108}Wi�c czemu kocha�a� si� z m�czyzn�|o tak pod�ej reputacji?
{4109}{4205}Bogowie doprowadzili mnie|do twego �o�a.
{4214}{4255}Bogowie?
{4256}{4287}Przychodz� do mnie.
{4288}{4344}W snach.
{4345}{4406}Pokazali mi,|jakim cz�owiekiem mo�esz si� sta�.
{4407}{4461}Mog�?
{4467}{4536}Je�li wkroczysz na w�a�ciw� �cie�k�.
{4537}{4649}I co jeszcze bogowie|powiedzieli ci o mojej przysz�o�ci?
{4650}{4742}�e nigdy nie pokochasz innej kobiety.
{7985}{8052}Serce si� kraje.
{8058}{8098}Tyle nadziei w tym spotkaniu.
{8099}{8142}A koniec taki gorzki...
{8143}{8214}Jak do tego dosz�o?
{8220}{8284}To moja wina.
{8318}{8361}Ka�dy wie, �e droga|z Neapolu jest zdradziecka.
{8362}{8417}Powinienem by� podwoi� stra�e.|Nawet potroi�.
{8418}{8533}Powinienem op�ni� zwolnienie Barki|i wys�a� tak�e jego.
{8580}{8629}Niech bogowie wybacz� m�j b��d.
{8630}{8676}Nie.
{8677}{8716}Dotrzyma�e� s�owa.
{8717}{8792}Wina le�y po stronie jej zab�jc�w
{8793}{8900}i Klaudiusza Glabera,|kt�ry skaza� j� na niewol�.
{8967}{9022}Nie mo�na zmieni� tego,|co si� wydarzy�o.
{9023}{9088}Musimy patrze� w przysz�o��.
{9089}{9155}Sprowadzi�e� deszcz.
{9156}{9201}Jeste� pogromc� �mierci.
{9202}{9315}Wsp�lnie zapiszemy imi� Spartakus|w anna�ach historii.
{9436}{9485}Spartakus.
{9486}{9537}Nie tak mnie nazywa�a.
{9538}{9606}To nie jest moje imi�.
{9607}{9673}Teraz ju� jest.
{9873}{9980}Przez prawie rok kaza�e� mi|szuka� tej Traczynki.
{9990}{10058}Czemu� wi�c kaza�e� mi j� zabi�?
{10059}{10099}Nieszcz�sna konieczno��.
{10100}{10174}Ufam, i� kwota jest wystarczaj�ca?
{10175}{10251}Gdyby pojawi�y si� inne "konieczno�ci",
{10252}{10326}mo�esz na mnie liczy�.
{10424}{10527}Taki wydatek,|�eby tylko dostarczy� j� martw�.
{10530}{10614}R�wnie dobrze mog�e� powiedzie�|Spartakusowi, �e poleg�a na obczy�nie.
{10615}{10658}Ona by�a jego �yciem.
{10659}{10700}Jego sercem bij�cym w piersi.
{10701}{10730}Nie.
{10731}{10837}Taki cz�owiek nie uwierzy�by w jej �mier�,|p�ki nie ujrza�by jej na w�asne oczy.
{10838}{10892}To by� jedyny spos�b.
{10893}{10977}O kt�rym mog�e� mi powiedzie�.
{11003}{11089}Wola�bym nie skala� tych d�oni krwi�,|jak ju� m�wi�em.
{11090}{11145}One trzymaj� twoje.
{11146}{11202}Nie plami� si� samym dotykiem?
{11203}{11260}Ostatnio by�o za du�o �mierci.
{11261}{11351}Wola�bym skierowa� si�|ku bardziej powa�anym przedsi�wzi�ciom.
{11352}{11400}Kiedy ju� przestanie my�le� o �onie,
{11401}{11520}zrobi� ze Spartakusa gladiatora,|jakiego �wiat jeszcze nie widzia�.
{11521}{11553}Ju� zd��y� pokona� Teoklesa.
{11554}{11661}Pomy�l, co jeszcze mo�e osi�gn��,|kiedy skupi si� tylko i wy��cznie na wygranej.
{11662}{11754}B�dziesz najwi�kszym|lanist� w Republice.
{11755}{11826}I z takim tytu�em wespniemy si�|ponad nasz� pozycj�.
{11827}{11888}Poza Kapu�.
{11896}{11984}By� mo�e do prog�w samego senatu.
{12351}{12421}Wci�� ma gor�czk�?
{12468}{12566}Chc� wiedzie�,|je�li jego stan si� zmieni.
{12835}{12886}Mo�na na s�owo, Doctore?
{12887}{12947}Pietrosie?
{12953}{13013}Ptaki zosta�y w celi Barki.
{13014}{13051}Co powinienem z nimi zrobi�?
{13052}{13082}Co tylko zechcesz.
{13083}{13165}Powiedzia�, �e je wypu�cimy,|kiedy odzyska nasz� wolno��.
{13166}{13208}Pragn�� te� twojej?
{13209}{13290}Dlatego w�a�nie poszed�|rozmawia� z naszym panem.
{13291}{13354}Ashur powiedzia�, �e cena za nas obu|by�a zbyt wysoka.
{13355}{13390}Ashur?
{13391}{13442}Pomaga� negocjowa� kwot�.
{13443}{13498}M�g�bym je zatrzyma�?
{13499}{13554}Ptaki?
{13584}{13653}Nic nie stoi na przeszkodzie.
{13654}{13713}Dzi�kuj�.
{14935}{15003}To niezbyt m�dre.
{15069}{15159}Gdyby stra�e ci� z tym zobaczy�y...
{15162}{15245}Co jeszcze mogliby mi zrobi�?
{15264}{15299}Nie powinienem by� jej opuszcza�.
{15300}{15349}Nie opu�ci�e� jej.
{15350}{15401}Zosta�a ci odebrana.
{15402}{15466}Zanim poszed�em na wojn�.
{15467}{15512}Poprosi�a, �ebym nie szed�.
{15513}{15571}Zrobi�e� to, co uwa�a�e� za s�uszne.
{15572}{15639}�eby j� chroni�.
{15659}{15743}Powiniene� zrzuci� to z urwiska.
{15744}{15832}Najlepiej razem z takimi my�lami.
{16093}{16169}Ostro�nie z tym.|To kosztuje wi�cej, ni� jeste� wart.
{16170}{16264}Ju� nied�ugo nasz dom|zn�w b�dzie nadawa� si� do �ycia.
{16265}{16306}No� g�ow� wy�ej!
{16307}{16380}Celujemy w niebiosa!|Pa�ac Batiatusa!
{16381}{16458}Gdzie dostojnicy ukl�kn�,|by ssa� kutasa mojej pomy�lno�ci!
{16459}{16545}B�d� musieli stan�� w kolejce...
{16619}{16677}Kriksos?
{16917}{16955}Nie ruszaj si�!
{16956}{16988}Lepiej pos�uchaj rady.
{16989}{17042}Przez chwil� my�leli�my,|�e nas opu�ci�e�.
{17043}{17091}Kiedy zn�w b�d� walczy�?
{17092}{17156}Pyta, kiedy zn�w b�dzie walczy�.
{17157}{17199}Martw si� tylko o odzyskanie si�.
{17200}{17269}T�um jeszcze wykrzyczy imi� Kriksosa.
{17270}{17325}Chod�.
{17433}{17521}Nie powinnam odwiedza� ci� w ludus.
{17522}{17597}Ale wiedz,|�e moje my�li s� z tob�.
{17598}{17687}Wy�l� moj� niewolnic� Naevi�,|�eby zaspokoi�a twoje potrzeby.
{17688}{17743}Teraz odpoczywaj.
{17744}{17820}I niczym si� nie martw.
{18504}{18592}Twoje miecze treningowe, mistrzu.
{18818}{18871}Rozpoczyna si� dzienny trening.
{18872}{18926}Dobra� si� w pary!
{18927}{18977}Miecz i tarcza!
{18978}{19040}Spartakusie!
{19050}{19117}Walczysz ze mn�.
{19361}{19398}�mier� twojej �ony.
{19399}{19457}Nieszcz�sna to by�a sprawa.
{19458}{19544}Tak samo jak tw�j plan ucieczki.
{19551}{19606}Nie tkn��em wina przez wiele lat.
{19607}{19678}Jednak jeden kubek|nie pozbawi�by mnie przytomno�ci.
{19679}{19745}Wyb�r by� pomi�dzy snem...
{19746}{19822}a wiecznym spoczynkiem.
{20122}{20172}Twoje zwyci�stwo nad Teoklesem
{20173}{20252}jest jedynym powodem,|dla kt�rego Batiatus nie wie o twojej zdradzie.
{20253}{20343}Mistrz czy nie, zosta�by� ukrzy�owany.
{20344}{20440}Wi�c otw�rz usta|i niech tak si� stanie!
{20526}{20588}Gdy nast�pnym razem|spr�bujesz ucieczki,
{20589}{20659}lepiej mnie zabij.
{20974}{21044}Niech b�dzie po�owa, jasne?
{21045}{21074}Szlachetny Mercato!
{21075}{21106}Wybacz to zamieszanie!
{21107}{21177}Mia�em nadziej� sko�czy� to|przed twoim przybyciem.
{21178}{21205}Fortuna ci sprzyja.
{21206}{21292}Jak i ca�ej Kapui od czasu deszczu!
{21293}{21336}Czas mnie nagli.|Przyjd�my do interes�w.
{21337}{21369}Zatem do rzeczy.
{21370}{21423}Zam�wi�em sze�ciu twoich ludzi|na moje zawody,
{21424}{21486}aby uhonorowa� histori�|mojej rodziny.
{21487}{21551}Je�li pami�tasz, um�wili�my si�|jeszcze przed Wulkanaliami.
{21552}{21585}Jakby to by�o wczoraj.
{21586}{21681}Jako g��wny punkt chcia�em|odtworzy� zwyci�stwo Rzymu nad Medami,
{21682}{21751}plemieniem trackim,|kt�re o�mieli�o si� najecha� Macedoni�.
{21752}{21816}Za swoj� bezczelno��|zostali wyr�ni�ci przez mojego dziadka,
{21817}{21861}Markusa Minuciusa Rufusa.
{21862}{21945}Imi�, kt�re budzi szacunek|na d�ugo po jego odej�ciu!
{21946}{22029}Chcia�em, by zagra� go sam Kriksos|i poprowadzi� natarcie.
{22030}{22044}Wybacz.
{22045}{22115}Kriksos wci�� odzyskuje si�y|po walce z Teoklesem.
{22116}{22153}Jak podejrzewa�em.
{22154}{22195}Mo�e wi�c Gnaeus?
{22196}{22287}Sk�aniam si� raczej ku Spartakusowi.
{22299}{22335}On jest rozchwytywany.
{22336}{22364}Koszt takiej imprezy?
{22365}{22398}Dodatkowe czterdzie�ci procent.
{22399}{22457}W tym wi�niowie graj�cy Trak�w?
{22458}{22485}Za�atwione.
{22486}{22543}Chcia�bym to og�osi�|w ca�ej Kapui!
{22544}{22627}Spartakus, pogromca Teoklesa!
{22633}{22715}Przywdzieje p�aszcz mojego dziadka!
{22716}{22780}Wielki dzie�!
{22894}{22942}Pietrosie.
{22943}{23016}Przynie� wi�cej wody.
{23040}{23093}Ju�.
{23132}{23176}Jebany wieprz.
{23177}{23225}To jak ob�apia tego ch�opaka...
{23226}{23270}Wina le�y po stronie Barki.
{23271}{23336}On go opu�ci�.
{23345}{23380}Dostarczy�e�?
{23381}{23453}Zgodnie z obietnic�.
{23465}{23536}List do mojej �ony.
{23573}{23618}Mocno sp�niony.
{23619}{23651}Tak.
{23652}{23702}Przynios�e� odpowied�?
{23703}{23754}Nie zaszczyci�a mnie �adn�.
{23755}{23846}Nalega�a, by przekaza� j� osobi�cie.
{24512}{24554}Jak ci si� uda�o wej��?
{24555}{24637}Tw�j cz�owiek Ashur porozmawia�|z Batiatusem w moim imieniu.
{24638}{24688}��da� za to zap�aty?
...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin