O, Matko z Częstochowskiego wizerunku.pdf

(120 KB) Pobierz
33841158 UNPDF
O Matko z Częstochowskiego wizerunku
s$.: wg modlitwy ks. F. Blachnickiego
opr. E. Maier
m.: E. Maier
! " " # #
%
Ref. O
D A
% %
% % % % % %
A
& % & % & % & % %
% %
% %
%
Mat ko z Cz!s to chow
- - - - - - - - - - - - -
skiego wi ze run ku,
Pa ni Jasno gór ska, Ju
! " " %
e A
% % % %
Fis h
'
% % %
% %
D e G Fis
% % % %
' % & % (
%
( )
trzen ko Wolno" ci,
- - -
#ród$o %wiat $a i
- - -
&y cia dla nas,
b'd# Matk',
-
! " " ' % & % (
% ) % % & % & % %
e G
h H
D A
% % % %
* *
% %
%
( )
%
b'd# Matk'
-
na sze go zawie
- - - - -
rze nia.
1. Wraz z To b' Mat ko chcemy
- - -
! " " %
h
% % % (
e A
) & % & % & % & % % %
fis
e
% % % %
A
%
%
dzi" si! za nu rzy(
- -
w je dy nym "wiet le,
- - -
któ rym jest Je zus,
-
-
! " " ' % %
%
%
%
%
h D
e fis G e
A
% % % %
* (
%
% (
*
a by moc Zmartwych wsta
-
- - - -
$e go
by $a uz dro
- - - -
wie niem.
2. Spraw, aby w sercach Twoich synów i córek
Dotkni!tych ogniem Bo)ego "wiat$a
Wytrysn!$o #ród$o )ycia, dar mi$o"ci Ojca.
3. Pomó) nam Matko przyj'( ca$' Prawd!
I za Jezusem pój"( drog' krzy)a,
By w ciemno"ci nikt nie chodzi$,
Lecz mia$ "wiat$o &ycia.
Zamieszczono w serwisie www.giszowiec.org
Żródło: „Exsultate Deo” nr 626. Wyd 9
Wydawnictwo Światło-Życie, Kraków 2004
G
G fis
h G
fis h
G
D
A
33841158.001.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin