Matko Piekarska.pdf

(103 KB) Pobierz
33841152 UNPDF
Matko Piekarska
% % %
% % %
s!. ks. J. Bujara
m. F. Nowowiejski
! " " #
%
%
% % %
'
% % % % %
O-
przy-
% % (
$ $
1. Mat-
Co
ko
nam
Pie-
cu-
kar-
da-
ska,
mi
O -
s!y-
pie-
niesz
kun-
z da-
ko
wien
s!aw-
daw-
na,
na,
r"-
o-
dow-
dzie-
nicz-
wa-
ko
j#c
wszel-
kraj
!ask.
w blask.
! " " % ) % % % %
% % ) % ) % % %
ser - cem b!a-ga-my:
% ) % % % %
% ) % % (
zbo%-ny nasz lud.
Ref. Cie-bie dzie-ci"-cym
We$ pod o-pie-k"
! " "
% % % % %
Lep-szej od Cie-bie
* %' % %
Mat - ki nie ma-my,
%
% ) % ) % % %
% % ) % % (
wio - d!a nas cnót.
co by w b!"-ki-ty
2. Która& chrze&cija'stwo ca!e ocali!a,
Jako wojsk jego czujna stra%,
Kiedy& pod Wiedniem Turków rozgromi!a,
Bior#c pod p!aszcz Twój hufiec nasz.
5. O, Matko, któr# czcili dygnitarze,
Zdobi#c wotami obraz Twój,
Której i Ojciec )wi"ty z!o%y! w darze
Z!otej korony godny strój.
3. Która& w stolicy czeskiej przyodzia!a
Obraz Twój s!awny w nowy blask,
Kiedy jej ludno&( z d%umy wyzdrowia!a
Cudem zjednanych przeze' !ask.
6. Lud i kap!ani, sercem Ci oddani,
)wiatli biskupi z ró%nych stron
Nie&li Ci w dani, jako swojej Pani,
Hymn ten b!agalny przed Twój tron.
4. Matko, przed któr# niegdy& monarchowie
Kornie schylali zbrojn# skro'.
Której rycerstwo, szlachta i wodzowie
W ho!dzie sk!adali l&ni#c# bro'.
7. Matko lito&ci, rw# si" wci#% do Ciebie
Wiernych zast"py z miast i wsi,
Prosz#c o pomoc w duszy swej potrzebie,
*ebrz#c ja&niejszych dróg i dni.
Zamieszczono w serwisie www.giszowiec.org
Źródło: „Śpiewnik Archidiecezji Katowickiej” nr 402
Ksiegarnia Św. Jacka - Katowice 2000
kich
nasz
%
33841152.001.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin