NE_14_2006.pdf

(2163 KB) Pobierz
NE_14_06.pdf
«¯­¢¡§¯«­
kÍËοÌǾkom
p~lÌ¿Ö¿Ê¿ÎÍÐ
Ñ¿ÁÉÇ ÉÍËÎÍÌÄÌ
ÑÍÁ /QVQTQNC Á
ÇÝÌÄÂÍÿ
oÎÚÑ Ì¿ÉÍÎ
ÊÄÌÌÚÈ Æ¿ ÂÍÃ
ÎÍÆÁÍÊÇÊÁ
ÂÍÃÒÎÄÏÄÈÑÇÉÎϾËÚËÎÍÐÑ¿ÁÉ¿Ë
Ì¿ÏÍÐÐÇÈÐÉÇÈÏÚÌÍÉÎÏÍÃÒÉÕÇÇ
ÉÍËοÌÇÇ(TGGUECNG5GOKEQPFWEVQT
cÍÆËÍÅÌÍ ÄØÄ ÌÄ ÁÐÄ ÆÌ¿ÝÑ
ÖÑÍ(TGGUECNG5GOKEQPFWEVQT¯ÜÑÍ
ÉÍËοÌǾÁÂÍÃÒÒÌ¿ÐÊÄÃÍ
Á¿Á׿¾ÀÇÆÌÄÐÇÌÑÄÂÏ¿ÊÛÌÚÔËÇÉ
ÏÍÐÔÄË/QVQTQNCoÀÇÐÑÍÏÇÇÉÍË
οÌÇÇ/QVQTQNCÇÃÁÒÔÄħURKPQHH¨
(TGGUECNGÇ105GOKEQPFWEVQTÁ
Ö¿ÐÑÌÍÐÑÇÍÎÄÏÁÚÔÃÍÁÍÄÌÌÚÔ¿Á
ÑÍËÍÀÇÊÛÌÚÔÏ¿ÃÇÍÎÏÇÄËÌÇÉ¿ÔÇ
ÍÆÌ¿ËÄÌÇÑÚÔËÇÉÏÍÉÍÌÑÏÍÊÊÄÏ¿Ô
/%Ç/%ÎÍÃÏÍÀÌÍÎÇ
пÊdÄÍÏÂÇÈkÄÊÊÁ×ÄÐÑÍËÌÍËÄÏÄ
§nÍÁÍÐÑÄÈ ÜÊÄÉÑÏÍÌÇÉǨ Æ¿
ÂÍÃ(TGGUECNG5GOKEQPFWEVQTÐÄÂÍÃ
̾¯ÜÑÍËÇÉÏÍÐÔÄËÚ¿ÁÑÍÜÊÄÉÑÏÍ
ÌÇÉÇÎÄÏÁÍÄËÄÐÑÍÁËÇÏÄÎÍÍÀÙ
ÄË¿ËÎÏÍÇÆÁÍÃÐÑÁ¿×ÇÏÍÖ¿È×ÇÈ
ÐÎÄÉÑÏËÇÉÏÍÉÍÌÑÏÍÊÊÄÏÍÁÁÑÍÏÍÄ
ËÄÐÑÍÁËÇÏÄÐÎÄÕÇ¿ÊÇÆÇÏÍÁ¿Ì
ÌÚÄËÇÉÏÍÐÔÄËÚÃʾÀÄÐÎÏÍÁÍÃÌÍÈ
ÐÁ¾ÆÇ ÖÄÑÁÄÏÑÍÄ ËÄÐÑÍ Á ËÇÏÄ
ËÇÉÏÍÐÔÄËÚÒÎÏ¿ÁÊÄÌǾÎÇÑ¿ÌÇÄË
ÎÍÊÒÎÏÍÁÍÃÌÇÉÍÁÚÄÿÑÖÇÉÇ Ã¿Á
ÊÄÌǾÇÒÐÉÍÏÄÌǾÇËÌÍÂÇÄÃÏÒ
ÂÇÄÇÆÃÄÊǾ
mÚ Á komp~lÄ ÐÖÇÑ¿ÄË
(TGGUECNGÍÃÌÇËÇÆÓÍÉÒÐÌÚÔÌ¿
ÎÏ¿ÁÊÄÌÇÈÐÁÍÄÈÃľÑÄÊÛÌÍÐÑÇn¿
Ì¿×ÁÆÂʾÃÎÏÍÃÒÉÕÇÝ(TGGUECNG
ÄØÄÌÄÃÍÐÑ¿ÑÍÖÌÍÔÍÏÍ×ÍÆÌ¿ÝÑÌ¿
ÏÍÐÐÇÈÐÉÍËÏÚÌÉÄÌÍÍÌ¿ÃÍÐÑÍÈ
Ì¿×ÇÏÍÉÍÈÇÆÁÄÐÑÌÍÐÑÇÇÎÏÇËÄ
ÌÄÌǾÁÏ¿ÆÏ¿ÀÍÑÉ¿ÔÜÊÄÉÑÏÍÌÇÉÇ
ÇËÚÎÍÐÑ¿Ï¿ÄËоÎÍËÄÏÄÐÇÊÐÎÍ
ÐÍÀÐÑÁÍÁ¿ÑÛÄÄÏ¿ÐÎÏÍÐÑÏ¿ÌÄÌÇÝ
cÜÑÍËÌÍËÄÏÄÅÒÏÌ¿Ê¿ËÚÏÄ
×ÇÊÇÎÏÄÃÐÑ¿ÁÇÑÛÎÏÄËÛÄÏÒÏÒÀ
ÏÇÉÇÀÚÿÅÄÌ¿ÆÁ¿ÊÄħËÄ
Ñ¿ÏÒÀÏÇÉÍȨ q¿ÆÃÄÊ §bÏÄÌÃ
ÌÍËÄÏ¿¨ ÎÍÐÁ¾ØÄÌ ÉÍËοÌÇÇ
(TGGUECNG5GOKEQPFWEVQTmÚÎÍÐ
Ñ¿Ï¿ÊÇÐÛ ÍÐÁÄÑÇÑÛ ÍÐÌÍÁÌÚÄÌ¿
ÎÏ¿ÁÊÄÌǾÃľÑÄÊÛÌÍÐÑÇÉÍËοÌÇÇ
ÁÉÊÝÖ¿¾ÇÎÏÇËÄÏÎÏÇËÄÌÄÌǾÄÄ
ÎÏÍÃÒÉÕÇÇ Á ÉÍÌÉÏÄÑÌÍÈ Ï¿ÆÏ¿
ÀÍÑÉÄfÐÊÇÑ¿ÉÍÈÐÎÍÐÍÀÎÍÿÖÇ
Ë¿ÑÄÏÇ¿Ê¿ÎÍÌÏ¿ÁÇÑоc¿ËÒÁ¿
Å¿ÄËÚÄÖÇÑ¿ÑÄÊǯϿÆÃÄÊÐÑ¿ÌÄÑ
ÏÄÂÒʾÏÌÚË
k¿ÉÁÐÄÂÿÐÌÄÑÄÏÎÄÌÇÄËÅÃÄË
c¿×ÇÔÍÑÉÊÇÉÍÁ
rÒÁ¿ÅÄÌÇÄË
dÄÌÌ¿ÃÇÈk¿ÌÄÁÐÉÇÈ
391037054.050.png 391037054.054.png 391037054.055.png 391037054.056.png 391037054.001.png 391037054.002.png
®«¡¢­£ª¥¢
»
­¢ª¡ª«©¢­ '3&&4$"-&4&.*$0/%6$503
¡ÆÍÇÉŹÏÁÇÆÆÇ˾ÎÆÁоÊÃÁÂ
¿ÌÉƹÄ
¬ÍËÁÐÇÓÅÜÇËÉ̽ÊÅÅ'SFFTDBMF4FNJDPOEVDUPS
¢¿ÀÂÊÅƤ¿ËʽÍ¿
¬Ðɾ½Á˾ÄÕs §£§¥¨¶¤
©ÅÇÍËÇËÊÏÍËÈÈÂÍÁÈÜÌÍÅÈËÃÂÊÅÆÎɽÈØÉÔÅÎÈËÉÈÅÊÅÆ
¿¿ËÁ½¿Ø¿ËÁ½
¡À½¹¾ËÊØʼ
©º©®Á½ÏÔÅÇÅÁ½¿ÈÂÊÅÜ'SFFTDBMF4FNJDPOEVDUPS
ÈÂÇνÊÁÍ©½ÍÀÂÈË¿
ª»Á½¾Ë¾ÄÕÊË»ÇÇɾ¼ÁÊËɹÏÁÁ
¨¡­ª
¬ÍÅÉÂÊÂÊÅÂÉÅÇÍËÎÒÂÉØ.$¿Í½ÉǽÒÌÍËÂÇϽÇËÉ̽ÊÅÅ
©½ÎÏÂͧÅÏ
¨½¼¸ÂÊÆÈ
¾Æƹ½Á£¹Æ¾»ÊÃÁÂ
WFTUJ!DPNQFMSV
§ÆÄÆÑÅÀÂȽ¼¸ÂÊÆȸ
Æƹ£ÌÀÕÅÁƹ
ª¨« «¸¢©¥§­«®²¢©¸
$ÅÊÒÍËÊÊØÆÌËÊÅýÛÖÅÆÅÉÌÐÈÙÎÊØÆÇËÊÏÍËÈÈÂÍ
ÁÈÜÌÅϽÊÅÜʽÀÍÐÄÇÅÏËÇËÉÁË
/BUJPOBM4FNJDPOEVDUPS
¨½¼¸ÂÎÀÆÅŸ×ÂÆÃý»À×
·ÉÁÂÇÆйÉÇ»
¡¼ÇÉÕ ¹ÂϾ»
»¼¾ÆÁ »Çƹɾ»
ª¾É¼¾Â£ÉÁ»¹Æ½ÁÆ
ľÃʹƽɩ¹ÂÎŹÆ
ÇÉÁʩ̽ØÃ
¡¼ÇÉÕ«¹É¹ÆÃÇ»
¡ÄÕØ­ÌÉŹÆ
ªË¿ØÆÕÅÍËÇËÌËÈËÎÊØÆϽÇÏË¿ØÆÀÂÊÂͽÏËÍ
ÎÂÍÅÅ&$0/04$*--"503w.BYJN*OUFHSBUFE1SPEVDUT
©¥§­«§«ª¯­«¨¨¢­¸
ͽÄÍÜÁÊØÂÌÍžËÍØ.41'99uÊË¿ØÂÉÅÇÍËÇËÊÏÍËÈÈÂÍØ
ÁÈÜÌÍÅÈËÃÂÊÅÆÎÍÂÁÊÂÆÎÈËÃÊËÎÏÅ
5FYBT*OTUSVNFOUT ¬½¿ÂÈ­ÂÁÙÇÅÊ
À¿¸ÁÅÀº½ÈÉʸ
ľƹ¾Çɼ¹½À¾
»¼¾ÆÁ«ÇÉÇÐÃÇ»
¥®¯«´ª¥§¥¬¥¯ª¥¼
ªË¿ØÂÉËÁÐÈÙÊØÂ%$%$ÌÍÂ˾ͽÄË¿½ÏÂÈÅÎͽÎÕÅÍÂÊÊØÉ
ÏÂÉÌÂͽÏÐÍÊØÉÁŽ̽ÄËÊËÉ$IJOGB ®ÂÍÀÂƧÍÅ¿½ÊÁÅÊ
¨¸ÉÇÈÆÉÊȸŽÅÀ½
¶½Ì¹É½¹Ãù
®¥¨«¼º¨¢§¯­«ª¥§
µÃ½ÂÊÈÆÅŸ×ÇƼÇÀɸ
XXXDPNQFMSVTVCTDSJCF
¬ËÈÐÉËÎÏË¿ËÆÁͽƿÂÍÀÂÊÂͽÏËÍ.04'&5ÌÍËÎÏËÂÍÂÕÂÊÅÂ
ËÏ*3*OUFSOBUJPOBM3FDUJGJFS
£°­ª¨¸¥§ª¥ ¥
¦ÊǽϸʸÅÆ
ɹƨÉÁ
¼©ÔºÁÆÊÃ
«Áɹ¿sÖÃÀ
¦Ç»ÇÊËÁÖľÃËÉÇÆÁÃÁ
§Æ¼ÇÀɸÅƺǽϸÊÔ
ÆÇغÉؼ
ª««®¯¥º¨¢§¯­«ª¥§¥
391037054.003.png 391037054.004.png 391037054.005.png
 
©¦¦§¥©
»¼¾ÆÁ »Çƹɾ»
ËÍØÛÝ ÏÄÑÏ¿ÌÐʾÑÍÏ¿ Ï¿ÆÏ¿ÀÍ
Ñ¿ÌÌÍÂÍÇÎÏÍÇÆÁÄÃÄÌÌÍÂÍÉÍËο
ÌÇÄÈ/QVQTQNC
¯ÁÚÎÒÐÉÊÄÂÄÌÿÏÌÍÂÍ
ËÇÉÏÍÎÏÍÕÄÐÐÍÏ¿/%
¯ÁÌÄÃÏÄÌÇÄÁÎÏÍÇÆ
ÁÍÃÐÑÁÍ ÎÄÏÁÍÂÍ Ãʾ ÉÍËοÌÇÇ
Ï¿ÆϾÃÌÍÂÍ ËÇÉÏÍÎÏÍÕÄÐÐÍÏ¿
/%
¯ÜÊÄÉÑÏÍÌÌÚÄÉÍËÎÍ
ÌÄÌÑÚ Ãʾ ¿ÁÑÍËÍÀÇÊÛÌÍÈ ÎÏÍ
ËÚ×ÊÄÌÌÍÐÑÇ ÐÑ¿ÌÍÁ¾Ñо ÍÃÌÇË
ÇÆÎÏÇÍÏÇÑÄÑÌÚÔÏÚÌÉÍÁÃʾËÇÉ
ÏÍÎÏÍÕÄÐÐÍÏÍÁ/QVQTQNC
¯/QVQTQNCÐÍÆÿÄÑ
ÀÇÑÌÚÈËÇÉÏÍÎÏÍÕÄÐÐÍÏ/%
ÁÉÍÑÍÏÍËÐÍÃÄÏÅÇÑоÑÚоÖ
ÑÏ¿ÌÆÇÐÑÍÏÍÁ
 ¯ ÁÚÃÄÊÄÌÇÄ Á ÍÑÃÄ
ÊÛÌÒÝ ÉÍËοÌÇÝ ÎÍÊÒÎÏÍÁÍÃ
ÌÇÉÍÁÍÂÍ ÎÍÃÏ¿ÆÃÄÊÄÌǾ 5%)
5GOKEQPFWEVQT %QORQPGPVU
)TQWR ÎÄÏÄÇËÄÌÍÁ¿ÌÌÍÂÍ ÁÎÍÐ
ÊÄÃÐÑÁÇÇÁ1P5GOKEQPFWEVQTÌ¿
ÃÍÊÝÉÍÑÍÏÍÂÍÎÏÇÔÍÃÇÊÍÐÛÍÉÍÊÍ
ÁÐÄÂÍÁÚÎÒÐÉ¿ÎÍÊÒÎÏÍÁÍÃÌÇ
ÉÍÁ/QVQTQNC
 ¯ /QVQTQNC ÏÄ×ÇÊ¿
ÍÉÍÌÖ¿ÑÄÊÛÌÍ ÎÏÄÉÏ¿ÑÇÑÛ ÎÏÍÇÆ
ÁÍÃÐÑÁÍÎÍÊÒÎÏÍÁÍÃÌÇÉÍÁÇÍÐÑ¿Á
׿¾Ð¾ Ö¿ÐÑÛ ÎÍÊÒÎÏÍÁÍÃÌÇÉÍÁÍ
ÂÍÀÇÆÌÄпÁÇÝÊÄÂÍÿÀÚÊ¿
ÎÏÄÁÏ¿ØÄÌ¿ÁÉÍËοÌÇÝ(TGGUECNG
5GOKEQPFWEVQT
oÐÌÍÁÌÚÄ Ì¿ÎÏ¿ÁÊÄÌǾ (TGG
UECNG5GOKEQPFWEVQT¯ÜÑÍËÇÉÏÍ
¬­«¡°§³¥¼§«©¬ª¥¥'3&&4$"-&
4&.*$0/%6$503
mÚÍÑÉÏÚÁ¿ÄËÌÍÁÒÝÏÒÀÏÇÉÒ §bÏÄÌÃÌÍËÄÏ¿¨ sÄÎÄÏÛÁÌÄÉÍ
ÑÍÏÚÔÌÍËÄÏ¿ÔÅÒÏÌ¿Ê¿§nÍÁÍÐÑÇÜÊÄÉÑÏÍÌÇÉǨÀÍÊÛ×ÍÈÀÊÍÉË¿
ÑÄÏÇ¿ÊÍÁÀÒÃÄÑÎÍÐÁ¾ØÄÌÉ¿ÉÍËÒÊÇÀÍÍÃÌÍËÒÎÏÍÇÆÁÍÃÇÑÄÊÝÜÊÄÉ
ÑÏÍÌÌÍÈÎÏÍÃÒÉÕÇÇ
xÄÐÑÛÍÑÉÏÚÑǾÏÒÀÏÇÉÇÃÍÐÑ¿Ê¿ÐÛË¿ÑÄÏÇ¿Ê¿ËÍÉÍËοÌÇÇ
(TGGUECNG n¿Ì¿×ÁÚÀÍÏÎÍÁÊǾʿÀÍ¿ѿ¾ÇÐÑÍÏǾÉÍËοÌÇÇÇ
ÃÍÁÄÏÇÄÉÍÑÍÏÚËÍÌ¿ÎÍÊÛÆÒÄÑоÒÏÍÐÐÇÈÐÉÇÔÏ¿ÆÏ¿ÀÍÑÖÇÉÍÁÜÊÄÉ
ÑÏÍÌÇÉÇ
c ÇÝÊÄ ÂÍÿ ÎÍÊÒÎÏÍ
ÁÍÃÌÇÉÍÁÍÄÌ¿ÎÏ¿ÁÊÄÌÇÄÐÌÍÁÚË
ÇËÄÌÄË (TGGUECNG 5GOKEQPFWEVQT
ÍÑÃÄÊÇÊÍÐÛÍÑÉÍËοÌÇÇ/QVQTQNC
ÎÍÜÑÍËÒËÍÅÌÍÐÉ¿Æ¿ÑÛÖÑÍÇÐÑÍ
ÏǾ(TGGUECNG5GOKEQPFWEVQTÌ¿Ö¿
Ê¿ÐÛÐËÍËÄÌÑ¿ÍÐÌÍÁ¿ÌǾÿÌÌÍÈ
ÓÇÏËÚ eʾ ÊÒÖ×ÄÂÍ ÎÍÌÇË¿
ÌǾ ÍÐÌÍÁÌÚÔ Ì¿ÎÏ¿ÁÊÄÌÇÈ ÁÚ
ÎÒÐÉ¿ÄËÍÈ ÎÏÍÃÒÉÕÇÇ (TGGUECNG
5GOKEQPFWEVQTÌÄÍÀÔÍÃÇËÍÁÐÎÍË
ÌÇÑÛÁ¿ÅÌÚÄÃÍÐÑÇÅÄÌǾÉÍËο
ÌÇÇ/QVQTQNCoÑÎÏ¿ÁÌÍÈÑÍÖÉÍÈ
ËÍÅÌÍ ÐÖÇÑ¿ÑÛ ÂÍà ÉÍÂÿ
ÀÏ¿ÑÛ¾pÍÊÇeÅÍÆÄÓd¿ÊÁÇÌÚ
ÐÍÆÿÊÇÁxÇÉ¿ÂÍÉÍËοÌÇÝÃʾ
ÁÚÎÒÐÉ¿ÐÄÑÄÁÚÔÇÐÑÍÖÌÇÉÍÁÎÇ
Ñ¿ÌǾ¿Ã¿ÎÑÄÏÍÁÃʾϿÃÇÍÎÏÇ
ÄËÌÇÉÍÁ Ï¿ÀÍÑ¿ÝØÇÔ ÍÑ À¿Ñ¿
ÏÄÈ
nÇÅÄ ÎÄÏÄÖÇÐÊÄÌÚ ÊÇ×Û ÌÄ
ÉÍÑÍÏÚÄÁ¿ÅÌÚÄÜÑ¿ÎÚÏ¿ÆÁÇÑǾ
ÓÇÏËÚ/QVQTQNCÀÊ¿ÂÍÿϾÉÍÑÍ
ÏÚËÇÍÎÏÄÃÄÊÇÊÇÐÛÌ¿ÎÏ¿ÁÊÄÌǾ
ÃľÑÄÊÛÌÍÐÑÇ ÉÍËοÌÇÇ (TGGUECNG
5GOKEQPFWEVQT
¯ÍÐÌÍÁÌÚËÌ¿ÎÏ¿ÁÊÄ
ÌÇÄËÉÍËοÌÇÇÐÑ¿ÌÍÁÇÑоÁÚÎÒÐÉ
¿ÁÑÍËÍÀÇÊÛÌÚÔÏ¿ÃÇÍÎÏÇÄËÌÇÉÍÁ
pÍÊd¿ÊÁÇÌÎÏÇÃÒËÚÁ¿ÄÑÌ¿ÆÁ¿
ÌÇÄ/QVQTQNCÍÀÙÄÃÇÌÇÁÁÌÄËÎÍ
̾ÑǾ§ÃÁÇÅÄÌÇĨǧϿÃÇͨ
¯/QVQTQNCÐÍÆÿÄÑÎÄ
ÏÄÌÍÐÌÒÝÏ¿ÃÇÍÐÑ¿ÌÕÇÝÃʾÁÍÈÐÉ
ÐÁ¾ÆÇ¿ÏËÇÇryacÌ¿Ö¿ÊÄÔ
ÂÍÃÍÁÓÇÏË¿Æ¿ÌÇË¿ÄÑÊÇÃÇÏÒÝ
ØÇÄÎÍÆÇÕÇÇÌ¿ÏÚÌÉÄÏ¿ÃÇÍÎÏÇ
ÄËÌÇÉÍÁÁÐÑÏ¿ÇÁ¿ÄËÚÔÁ¿ÁÑÍËÍ
ÀÇÊÇ
 ¯ Î;ÁÊÄÌÇÄ ÎÄÏÁÍÈ
ÎÏÍÃÒÉÕÇÇ/QVQTQNCÁÑÄÊÄÁÇÆÇÍÌ
ÌÍËÀÇÆÌÄÐįÑÄÊÄÁÇÆÍÏËÍÃÄÊÇ
86 ÐÑÍÇËÍÐÑÛÝ ÃÍÊÊ¿ÏÍÁ
~ÑÍÎÄÏÁ¿¾ËÍÃÄÊÛÑÄÊÄÁÇÆÍÏ¿Ð
ÕÄÌÍÈÌÇÅÄÃÍÊÊ¿ÏÍÁ
¯ÁÚÎÒÐÉÎÄÏÁÍÂÍÉÍË
ËÄÏÖÄÐÉÍÂÍ¿ÁÑÍËÍÀÇÊÛÌÍÂÍÏ¿ÃÇÍ
ÎÏÇÄËÌÇÉ¿
 ¯ É ÜÑÍËÒ ÁÏÄËÄÌÇ
/QVQTQNCÁÚÎÒÐÉ¿ÄÑ×ÇÏÍÉÒÝ¿ËËÒ
ÃÄ×ÄÁÚÔÑÏ¿ÌÆÇÐÑÍÏÍÁÁÎÊ¿ÐÑË¿Ð
ÐÍÁÚÔÉÍÏÎÒпÔkÍÌÐÑÏÒÉÕǾÜÑÇÔ
ÎÏÇÀÍÏÍÁÎÄÏÄÌÇË¿ÄÑоÁÐÄÈÎÍÊÒ
ÎÏÍÁÍÃÌÇÉÍÁÍÈÎÏÍËÚ×ÊÄÌÌÍÐÑÛÝ
¯ÎÄÏÁÚÄÐÊÍÁ¿nÇÊ¿
aÏËÐÑÏÍÌ¿ ÎÏÍÇÆÌÄÐÄÌÌÚÄ Ì¿
lÒÌÄÎÄÏÄÿÝÑо̿hÄËÊÝÐÎÍ
­ÅÎ ®ÏÍÐÇÏÐÍʽÜÎÒÂɽÅÊÏÂÈÈÂÇÏнÈÙÊËÀËÇÈÛÔ½&YUSFNF4XJUDI.$#
3ETPOÉ«É'SFFTDBMF4FNJDPOEVDUPS
ª««®¯¥º¨¢§¯­«ª¥§¥
391037054.006.png 391037054.007.png 391037054.008.png 391037054.009.png 391037054.010.png 391037054.011.png 391037054.012.png 391037054.013.png 391037054.014.png 391037054.015.png 391037054.016.png 391037054.017.png 391037054.018.png 391037054.019.png 391037054.020.png 391037054.021.png 391037054.022.png 391037054.023.png 391037054.024.png 391037054.025.png 391037054.026.png 391037054.027.png 391037054.028.png 391037054.029.png 391037054.030.png 391037054.031.png 391037054.032.png 391037054.033.png 391037054.034.png 391037054.035.png 391037054.036.png 391037054.037.png 391037054.038.png 391037054.039.png 391037054.040.png
©¦¦§¥©
¯½¾ÈÅÓ½ ¬½Í½ÉÂÏÍØÅÊÏÂÈÈÂÇÏнÈÙÊØÒÇÈÛÔÂÆ&YUSFNF4XJUDI'SFFTDBMF4FNJDPOEVDUPS
n¿ÇËÄÌÍÁ¿ÌÇÄ
kÍÊÇÖÄÐÑÁÍ
ÁÚÔÍÃÍÁ
q¿ÀÍÖÄÄÌ¿ÎϾ
ÅÄÌÇÄ$
4FUQP
ÑÇÎÎÏÇ
8"%
4FUQP
Ë¿ÉÐÎÏÇ
8"6LË¿ÉÐ
+ÍÂÏ¿ÌÇÖÄÌǾ
ÑÇÎÎÍÐÑ;ÌÌ
ÇËÎÒÊÛÐÌ#
iÌÑÄÏÓÄÈÐ
ÃʾÃÇ¿ÂÌÍÐ
ÑÇÉÇ
q¿ÀÍÖÇÈ
ÃǿοÆÍÌ
ÑÄËÎÄÏ¿ÑÒÏ
/%($ O7 O7
#
/%20#
O7 O7 ©
52+
#
/%20#
O7 O7
#
/%20#
O7 O7
#
#¯ÑÄËÎÄÏ¿ÑÒÏÌÚÈÃǿοÆÍÌr
#¯ÑÄËÎÄÏ¿ÑÒÏÌÚÈÃǿοÆÍÌr
ÉÍÌÑÏÍÊÊÄÏÚËÇÉÏÍÎÏÍÕÄÐÐÍÏÚÇ
ÕÇÓÏÍÁÚÄÐÇÂÌ¿ÊÛÌÚÄÎÏÍÕÄÐÐÍÏÚ
&52ÇÌÑÄÊÊÄÉÑÒ¿ÊÛÌÚÄÉÊÝÖÇ
ÇÃÏ¿ÈÁÄÏÚ×ÇÏÍÉ¿¾ÌÍËÄÌÉÊ¿ÑÒ
Ï¿¿Ì¿ÊÍÂÍÁÚÔÇÐËÄ׿ÌÌÚÔir
Ãʾ ÀÄÐÎÏÍÁÍÃÌÚÔ ÎÏÇÊÍÅÄÌÇÈ
kÌÇËÑ¿ÉÅÄÍÑÌÍоÑоÑÏ¿ÌÆÇÐÑÍ
ÏÚÇÒÐÇÊÇÑÄÊÇÃʾÁÚÐÍÉÍÖ¿ÐÑÍÑ
ÌÚÔ ÒÐÑÏÍÈÐÑÁ ÉÍËÎÍÌÄÌÑÚ Ãʾ
¿ÁÑÍËÍÀÇÊÛÌÍÈÜÊÄÉÑÏÍÌÇÉÇÇÎÍ
ÎÒʾÏÌÚÄÿÑÖÇÉÇÿÁÊÄÌǾÇÿÑ
ÖÇÉÇ/'/5ÉÍËοÌÇÇ/QVQTQNC
pÍ Ã¿ÌÌÚË ÇÐÐÊÄÃÍÁ¿ÑÄÊÛÐÉÍÈ
ÉÍËοÌÇÇ )CTVPGT YYYICTVPGT
EQO ÎÏÍÇÆÁÍÃÇÑÄÊÛ (TGGUECNG
5GOKEQPFWEVQTÆ¿ÌÇË¿ÄÑÎÄÏÁÍÄËÄÐ
ÑÍÁËÇÏÄÎÍÁÚÎÒÐÉÒÜÊÄÉÑÏÍÌÌÚÔ
ÉÍËÎÍÌÄÌÑÍÁ Ãʾ ¿ÁÑÍËÍÀÇÊÛÌÍÈ
ÎÏÍËÚ×ÊÄÌÌÍÐÑÇiÔÌ¿ÃÄÅÌÍÐÑÛ
Ç ÁÚÐÍÉÍÄ É¿ÖÄÐÑÁÍ ÎÍÃÑÁÄÏÅÿ
ÝÑо ÁÄÃÒØÇËÇ ¿ÁÑÍÎÏÍÇÆÁÍÃÇ
ÑÄʾËÇ ÐÏÄÃÇ ÉÍÑÍÏÚÔ¯#WFK
$/9 &CKONGT%JT[UNGT (QTF
)GPGTCN /QVQTU *QPFC 6Q[QVC
8QNMUYCIGP8QNXQÇϾÃÃÏÒÂÇÔ
nÍËÄÌÉÊ¿ÑÒÏ¿ ÉÍËÎÍÌÄÌÑÍÁ Ãʾ
¿ÁÑÍÜÊÄÉÑÏÍÌÇÉÇÁÉÊÝÖ¿ÄÑÁÐÄÀ¾
×ÇÏÍÉÇÈÐÎÄÉÑÏÎÏÍÃÒÉÕÇǯÍÑ
ÎÏÍÐÑÚÔÎÍÊÒÎÏÍÁÍÃÌÇÉÍÁÚÔÿÑ
ÖÇÉÍÁÃÍÂÇÀÏÇÃÌÚÔÇÌÑÄÂÏ¿ÊÛÌÚÔ
ÐÔÄËÐÁÚÐÍÉÍÈÐÑÄÎÄÌÛÝÇÌÑÄÂÏ¿
ÕÇÇ ÇÌÑÄÊÊÄÉÑÒ¿ÊÛÌÚÔ ÐÇÊÍÁÚÔ
ÉÊÝÖÄÈ Ç ËÇÉÏÍÉÍÌÑÏÍÊÊÄÏÍÁ Ð
ÁÚÐÍÉÍÈÎÏÍÇÆÁÍÃÇÑÄÊÛÌÍÐÑÛÝÃʾ
ÎÏÇËÄÌÄÌǾÁÍÁÐÄÔÐÇÐÑÄË¿ÔÐÍÁ
ÏÄËÄÌÌÚÔ¿ÁÑÍËÍÀÇÊÄÈeÍÎÍÊÌÇ
ÑÄÊÛÌÍÉпËÇËÉÍËÎÍÌÄÌÑ¿ËÉÍË
οÌǾÎÏÄÃʿ¿ÄÑÐÁÍÇËÆ¿É¿ÆÖÇÉ¿Ë
Ï¿ÆÊÇÖÌÚÄÐÏÄÃÐÑÁ¿Ï¿ÆÏ¿ÀÍÑÉÇÁ
ÑÍËÖÇÐÊÄÇÂÍÑÍÁÚÄÏÄ×ÄÌǾÃʾ
ÏÄ¿ÊÇÆ¿ÕÇÇÍÑÃÄÊÛÌÚÔÒÆÊÍÁ~ÑÍ
ÎÍÆÁÍʾÄÑ ÐÒØÄÐÑÁÄÌÌÍ ÐÍÉÏ¿ÑÇÑÛ
ÁÏÄ˾ÎÏÍÄÉÑÇÏÍÁ¿ÌǾÇÁÌÄÃÏÄÌǾ
ÜÊÄÉÑÏÍÌÌÚÔÉÍËÎÍÌÄÌÑÍÁÁÏ¿ÆÏ¿
À¿ÑÚÁ¿ÄËÚÄÇÒÅÄÐÒØÄÐÑÁÒÝØÇÄ
ËÍÃÄÊÇ¿ÁÑÍËÍÀÇÊÄÈkÎÏÍÃÒÉÕÇÇ
Ãʾ¿ÁÑÍËÍÀÇÊÄÈ(TGGUECNGÍÑÌÍÐÇÑ
ÐÊÄÃÒÝØÇÄÂÏÒÎÎÚÉÍËÎÍÌÄÌÑÍÁ
vÏ¿ÆϾÃÌÚÄ ËÇÉÏÍÉÍÌÑÏÍÊ
ÊÄÏÚ
vÏ¿ÆϾÃÌÚÄËÇÉÏÍÉÍÌÑÏÍÊ
ÊÄÏÚ
vÏ¿ÆϾÃÌÚÄËÇÉÏÍÉÍÌÑÏÍÊ
ÊÄÏÚÇÕÇÓÏÍÁÚÄÐÇÂÌ¿ÊÛÌÚÄÎÏÍ
ÕÄÐÐÍÏÚ&52
vÇÌÑÄÊÊÄÉÑÒ¿ÊÛÌÚÄ ÉÊÝ
ÖÇ Ð ÒÊÛÑÏ¿ÌÇÆÉÇË ÐÍÎÏÍÑÇÁ
ÊÄÌÇÄË 4FUQP ÇÊÇ 'ZVTGOG
5YKVEJ ¿ Ñ¿ÉÅÄ ÉÍËÎÍÌÄÌÑÚ
ÇÆÂÍÑÍÁÊÄÌÌÚÄ ÎÍ ÑÄÔÌÍÊÍÂÇÇ
5/#46/156/
vÐÎÄÕÇ¿ÊÇÆÇÏÍÁ¿ÌÌÚÄ ËÇÉÏÍ
ÐÔÄËÚÃʾËÍÌÇÑÍÏÇÌ¿ÉÍÌÑ¿ÉÑÍÁ
%QPVCEV/QPKVQT
vÎÏÇÄËÌÇÉÇ Ç ÎÄÏÄÿÑÖÇÉÇ
ÿÌÌÚÔÎÍÏ¿ÃÇÍÉ¿Ì¿ÊÒ
vÐÄÑÄÁÚÄ ÎÏÇÄËÍÎÄÏÄÿÑÖÇ
ÉÇÑÏ¿ÌÐÇÁÄÏÚÐÇÌÑÄÏÓÄÈпËÇ
%#0%QPVTQNNGT#TGC0GVYQTM
.+0.QECN+PVGTEQPPGEV0GVYQTM
(NGZ4C[6/ÇÉÍËËÒÌÇÉ¿ÕÇÍÌÌÚÄ
ÉÍÌÑÏÍÊÊÄÏÚ
vËÍÐÑÍÁÚÄ ÎÍÊÒËÍÐÑÍÁÚÄ Ç
ÍÃÇÌÍÖÌÚÄ ÃÏ¿ÈÁÄÏÚ ÐÇÊÍÁÚÔ
ÑÏ¿ÌÆÇÐÑÍÏÍÁ
vÃÏ¿ÈÁÄÏÚÃʾ׿ÂÍÁÚÔÃÁÇ
¿ÑÄÊÄÈ
vÐÎÄÕÇ¿ÊÇÆÇÏÍÁ¿ÌÌÚÄ ËÇÉÏÍ
ÐÔÄËÚÃʾÜÊÄÉÑÏÍÎÏÇÁÍÿ
vÏÄÂÒʾÑÍÏÚÃʾ¿ÁÑÍËÍÀÇÊÛ
ÌÚÔÂÄÌÄÏ¿ÑÍÏÍÁ
vÿÑÖÇÉÇÿÁÊÄÌǾÇÒÐÉÍÏÄ
ÌǾ
vËÇÉÏÍÐÔÄËÚÃʾÒÐÇÊÄÌǾÇ
ÎÏÄÍÀÏ¿ÆÍÁ¿ÌǾ ÐÇÂÌ¿ÊÍÁ ÿÑÖÇ
ÉÍÁ
vËÇÉÏÍÐÔÄËÚ Ãʾ ÕÇÓÏÍÁÍÈ
ÍÀÏ¿ÀÍÑÉÇÆÁÒÉ¿&KIKVCN#WFKQ
ÇÃÏ
­ÅÎ ®ÏÍÐÇÏÐÍʽÜÎÒÂɽÉËÊÅÏËͽÇËÊϽÇÏË¿.$&8ÌËÄ¿ËÈÜÛÖÂÀËËÁÊË¿ÍÂÉÂÊÊË
ÇËÊÏÍËÈÅÍË¿½ÏÙÎËÎÏËÜÊÅÂÇËÊϽÇÏË¿
iÌÑÄÊÊÄÉÑÒ¿ÊÛÌÚÄÉÊÝÖÇ
'ZVTGOG5YKVEJ
h¿ØÇØÄÌÌÚÄ ÇÌÑÄÊÊÄÉÑÒ¿ÊÛ
ÌÚÄÉÊÝÖÇÐÄÏÇÇ'ZVTGOG5YKVEJ
ª««®¯¥º¨¢§¯­«ª¥§¥
391037054.041.png 391037054.042.png
©¦¦§¥©
­ÅÎ ®Ë¿ÍÂÉÂÊÊØÂÎÂÍÅÅͽÄÍÜÁÊØÒÉÅÇÍËÇËÊÏÍËÈÈÂÍË¿'SFFTDBMF.PUPSPMB
Æ¿ËÄ̾ÝÑ ÜÊÄÉÑÏÍËÄÔ¿ÌÇÖÄÐÉÇÄ
ÏÄÊÄÎÏÄÃÍÔÏ¿ÌÇÑÄÊÇÇÃÇÐÉÏÄÑ
ÌÚÄÉÍËÎÍÌÄÌÑÚp¿Ï¿ËÄÑÏÚÎÏÇ
ÀÍÏÍÁÜÑÍÈÐÄÏÇÇÎÏÄÃÐÑ¿ÁÊÄÌÚÁ
Ñ¿ÀÊÇÕÄ ¿ ÐÑÏÒÉÑÒÏÌ¿¾ ÐÔÄË¿
ÉÊÝÖ¿ 'ZVTGOG 5YKVEJ ÎÍÉ¿Æ¿Ì¿
Ì¿ÏÇÐÒÌÉÄ
oÃÌ¿ÇÆÍÑÊÇÖÇÑÄÊÛÌÚÔÍÐÍÀÄÌ
ÌÍÐÑÄÈÉÊÝÖÄÈ'ZVTGOG5YKVEJ¯
Ì¿ÊÇÖÇÄÁÐÑÏÍÄÌÌÍÂÍÎÍÎÒʾÏÌÍÂÍ
ÇÌÑÄÏÓÄÈп52+ÃʾÃÇ¿ÂÌÍÐÑÇÉÇÇ
ÒÐÑ¿ÌÍÁÉÇοϿËÄÑÏÍÁÜÑÇÔÎÏÇÀÍ
ÏÍÁ~Ñ¿ÐÄÏǾÐÍÃÄÏÅÇÑÎÍÊÌÚÈ
ÉÍËÎÊÄÉÐÆ¿ØÇÑrÏÄÃÇÌÇÔ
vÆ¿ØÇÑ¿ÍÑÎÄÏÄÂÏÄÁ¿
vÒÐÑ¿ÌÍÁÉ¿ ÐÇÂÌ¿Ê¿ Óʿ¿
Í×ÇÀÉÇ Ãʾ ËÇÉÏÍÉÍÌÑÏÍÊÊÄÏ¿
Ì¿ÊÇÖÇÄ ÁÐÑÏÍÄÌÌÍÂÍ YCVEJFQI
Ñ¿ÈËÄÏ¿
vÆ¿ØÇÑ¿ÍÑÍÀÏÚÁ¿Ì¿ÂÏÒÆÉÇÇ
ÍÀØÄÂÍÎÏÍÁÍÿ
vÆ¿ØÇÑ¿ÍÑÎÍÃÉÊÝÖÄÌǾÎÇÑ¿
ÌǾÐÌÄÎÏ¿ÁÇÊÛÌÍÈÎÍʾÏÌÍÐÑÛÝ
vÆ¿ØÇÑ¿ÍÑÎÄÏÄÌ¿ÎϾÅÄÌǾ
vÆ¿ØÇÑ¿ ÍÑ ÎÄÏÄÂÏÒÆÉÇ ÎÍ
ÑÍÉÒ¯ ÁÍÆËÍÅÌÍÐÑÛ ÎÏÍÂÏ¿ËËÇ
ÏÍÁ¿ÌǾÃÍÎÒÐÑÇËÍÂÍÁÏÄËÄÌÇÎÄ
ÏÄÂÏÒÆÉÇËÐÇÎÍÏÍ
¿ ÍÂÏ¿ÌÇÖÄÌǾ ÁÚÔÍÃÌÍÂÍ ÑÍÉ¿
aÐËÏÇÐÒÌÍÉ
vÎÏÍÂÏ¿ËËÇÏÍÁ¿ÌÇÄ ÐÉÍÏÍÐÑÇ
Ì¿Ï¿ÐÑ¿ÌǾ ÁÚÔÍÃÌÍÂÍ Ì¿ÎϾÅÄ
ÌǾÁÐÑÏÍÄÌÌÍÂÍÃÏ¿ÈÁÄÏ¿ÎÍÆÁÍ
ʾÄÑ ÃÍÎÍÊÌÇÑÄÊÛÌÍ ÍÎÑÇËÇÆÇÏÍ
Á¿ÑÛοϿËÄÑÏÚÇÌÑÄÊÊÄÉÑÒ¿ÊÛÌÍÂÍ
ÉÊÝÖ¿
pÍ Ã¿ÌÌÚË ÉÍËοÌÇÇ '&0
+PPQXCVKQP YYYGFPEQO ÇÌ
ÑÄÊÊÄÉÑÒ¿ÊÛÌÚËÉÊÝÖ¿Ë'ZVTGOG
5YKVEJÎÏÇÐÁÍÄÌÍÎÍÖÄÑÌÍÄÆÁ¿ÌÇÄ
§pÏÍÃÒÉÕǾÂÍÿ¨
ÎÒÐÉ¿ÄÑÐÎÄÕÇ¿ÊÇÆÇÏÍÁ¿ÌÌÚÄËÇÉ
ÏÍÐÔÄËÚËÍÌÇÑÍÏÇÌ¿ÉÍÌÑ¿ÉÑÍÁ
oÃÌ¿ËÇÉÏÍÐÔÄË¿ÎÍÆÁÍʾÄÑÉÍÌ
ÑÏÍÊÇÏÍÁ¿ÑÛÐÍÐÑ;ÌÇÄÍÑÃÍ
ÉÍÌÑ¿ÉÑÍÁÎÍÃÉÊÝÖÄÌÌÚÔÉ×ÇÌÄ
ÎÇÑ¿ÌǾÇÊÇÉÍÀØÄËÒÎÏÍÁÍÃÒ
cÉ¿ÖÄÐÑÁÄÎÏÇËÄÏ¿Ì¿ÏÇÐÒÌÉÄ
ÎÏÇÁÄÃÄÌ¿ ÐÔÄË¿ Î;Ð̾ÝØ¿¾
ÓÒÌÉÕÇÍÌÇÏÍÁ¿ÌÇÄËÍÌÇÑÍÏ¿ÉÍÌ
Ñ¿ÉÑÍÁ /%'9
mÍÌÇÑÍÏÚ ÉÍÌÑ¿ÉÑÍÁ ÎÄÏÄÿ
ÝÑÇÌÓÍÏË¿ÕÇÝËÇÉÏÍÉÍÌÑÏÍÊÊÄ
ÏÒe¿ÊÄÄÇÌÓÍÏË¿ÕǾÎÄÏÄÿÄÑо
ÁÂÊ¿ÁÌÚÈÎÏÍÕÄÐÐÍÏ¿ÁÑÍËÍÀÇʾ
ÇÎÏÇÌÄÇÐÎÏ¿ÁÌÍÐÑÇÇÌÓÍÏË¿ÕǾ
ÍÀÍÑÉ¿ÆÄÉÍÌÑ¿ÉÑ¿ÎÄÏÄÿÄÑо̿
ÇÌÃÇÉ¿ÑÍÏÌÒÝοÌÄÊÛ¿ÁÑÍËÍÀÇʾ
~ÑÍÐÇÊÛÌÍÒÎÏÍØ¿ÄÑÎÍÇÐÉÍÑÉ¿Æ¿
ÇÒÐÉÍϾÄÑÃÇ¿ÂÌÍÐÑÇÉÒ
mÍÌÇÑÍÏÚÐÍÐÑ;ÌǾ
ÉÍÌÑ¿ÉÑÍÁ
~ÊÄÉÑÏÍÌÇÉ¿ ¯ ÜÑÍ Ì¿ÒÉ¿ Í
ÉÍÌÑ¿ÉÑ¿ÔfÐÑÛÉÍÌÑ¿ÉѯÐÔÄË¿
Ï¿ÀÍÑ¿ÄÑÌÄÑÉÍÌÑ¿ÉÑ¿¯ÌÄÏ¿ÀÍ
Ñ¿ÄÑfÐÊÇÀÚÁÐÄÉÍÌÑ¿ÉÑÚÁÐÄÂ
ÿÀÚÊÇÇÐÎÏ¿ÁÌÚÑÍÌÄÀÚÊÍÀÚ
ÍÑÉ¿ÆÍÁÜÊÄÉÑÏÍÌÌÍÈÑÄÔÌÇÉÇmÄ
Ô¿ÌÇÖÄÐÉÇÄÉÍÌÑ¿ÉÑÚÁ¿ÁÑÍËÍÀÇ
ÊÄпËÚÄÌÄÌ¿ÃÄÅÌÚÄcÇÀÏ¿ÕÇÇ
ÇÁÚÐÍÉ¿¾ÑÄËÎÄÏ¿ÑÒÏ¿ÎÍÃÉ¿ÎÍ
ÑÍ˯ÌÄпËÚÄÊÒÖ×ÇÄÒÐÊÍÁǾ
ÃʾÉÍÌÑ¿ÉÑÍÁÎÍÜÑÍËÒ(TGGUECNG
5GOKEQPFWEVQTÏ¿ÆÏ¿ÀÍÑ¿Ê¿ÇÁÚ
Ï¿ÆϾÃÌÚÄËÇÉÏÍÉÍÌÑÏÍÊÊÄÏÚ
(TGGUECNG/QVQTQNC
mÇÉÏÍÉÍÌÑÏÍÊÊÄÏÚ mk
/QVQTQNC(TGGUECNGÔÍÏÍ×ÍÇÆÁÄÐ
ÑÌÚ ÏÍÐÐÇÈÐÉÇË Ï¿ÆÏ¿ÀÍÑÖÇÉ¿Ë
ÎÍÜÑÍËÒËÚÍÑËÄÑÇËÊÇ×ÛÍÐÌÍÁ
ÌÚÄÐÒØÄÐÑÁÒÝØÇÄÇÏ¿ÆÏ¿À¿ÑÚ
Á¿ÄËÚÄÌÍÁÚÄÐÄÏÇÇÜÑÍÈÎÏÍÃÒÉ
ª««®¯¥º¨¢§¯­«ª¥§¥
391037054.043.png 391037054.044.png 391037054.045.png 391037054.046.png 391037054.047.png 391037054.048.png 391037054.049.png 391037054.051.png 391037054.052.png 391037054.053.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin