Kontroll.2003.Hungarian.XviD.txt

(31 KB) Pobierz
00:00:00:movie info: 25.0fps|/SubEdit b.3946 (http://subedit.prv.pl)/
00:00:03:Film, kt�ry zaraz zobaczycie, zosta� wyre�yserowany|przez m�odego m�czyzn�,
00:00:05:mojego przyjaciela,|cho� znamy sie od niedawna.
00:00:08:Jak mi to wyja�ni�|w czasie naszych d�ugich rozm�w,
00:00:11:niezwykle interesuje go walka|mi�dzy Dobrem a Z�em.
00:00:14:To co przedstawia na w tym filmie|to fikcja,
00:00:17:fikcyjny podziemny �wiat.
00:00:20:Ani miejsca, ani zdarzenia,|kt�re zobaczycie,
00:00:23:ani postacie nie mog� by� powi�zane|z przedsi�biorstwem Budapeszta�skiego Transportu Publicznego,
00:00:28:gdy� odzwierciedlaj�|pewn� og�ln� ide�.
00:00:30:Wielu ostrzega�o mnie przed zezwoleniem|na kr�cenie zdj�� w podziemiach Budapesztu.
00:00:35:Obawiali si� i� wydarzenia i postaci|przedstawione w filmie
00:00:39:mog� zdyskredytowa� nasze przedsi�biorstwo.
00:00:42:Ja widz� to inaczej.
00:00:44:Jestem dumny, �e mogli�my|pom�c tw�rcy
00:00:48:nakr�ci� sw�j pierwszy film|udost�pniaj�c mu
00:00:51:podziemia|wraz z ich niezwyk�� atmosfer�.
00:00:55:Jestem przekonany, �e widzowie|b�d� zdolni
00:00:58:oddzieli� miejsca|od opowiedzianej historii
00:01:00:i nie uto�sami� postaci z filmu|z naszymi kontrolerami
00:01:05:bo �wiat w kt�rym dzieje si� akcja filmu|jest oczywi�cie symbolem.
00:01:18:KONTROLERZY
00:01:46:Do diab�a.
00:02:51:Metro party
00:05:09:Hej, cz�owieku, krwawisz.
00:05:28:- Co� ty do mnie powiedzia�?|- Prosz�, nie chc� k�opot�w.
00:05:31:Co powiedzia�e�?
00:05:37:Kontrola bilet�w.
00:05:47:Co powiedzia�e�?
00:05:51:M�wi�em �e krwawisz z nosa.
00:06:09:Na co si� gapisz?
00:06:27:- To najobrzydliwsza rzecz|jak� widzia�em. � Niby co?
00:06:31:Jak mo�esz je�� to g�wno|z samego ranka?
00:06:34:Co� taki troskliwy?
00:06:36:M�wi� tylko �e ten t�uszcz|nie wyjdzie ci na zdrowie.
00:06:41:T�uszcze nasycone|zatykaj� arterie,
00:06:44:blokuj� przep�yw krwi|do i z twojego serca.
00:06:47:S�uchaj, jem �niadanie,|daj mi to zrobi� w spokoju.
00:06:50:To twoje serce, zrobisz z nim|co zechcesz.
00:06:53:Dok�adnie.|To twoje zmartwienie?
00:06:55:Nie. To nie moje zmartwienie,|je�li ci serce p�knie.
00:07:00:Jest twoje, niech ci p�ka!
00:07:02:Czy ja si� przejmuj�|twoimi cuchn�cymi petami? Nie.
00:07:05:A kopcisz je ca�y czas.
00:07:07:Uspok�j si�. Chcia�em dobrze.
00:07:09:S� ludzie,|kt�rym po prostu nie mo�na pom�c.
00:07:12:- Ci�gle to robi... � Ja tylko chcia�em|dobrze, nie musisz si� w�cieka�.
00:07:15:Nie w�ciekam si�!
00:07:17:Nie wtykaj nosa|w nieswoje sprawy.
00:07:19:- Denerwuje si� i w�cieka!|- Pilnuj swojego ty�ka, dobra?
00:07:23:- Zejd� ze mnie.|- A nie m�wi�em? W�cieka si�.
00:07:27:Zawsze musisz si� wym�drza�!|Niewa�ne, co...
00:07:48:- Co mu jest?|- Nic. �pi.
00:07:52:- Niech si� z tym prze�pi.|- Ud�awi si�...
00:07:55:Nic mu nie b�dzie, zostaw go.|Niech �pi...
00:07:58:To tylko dowodzi moich racji.
00:08:02:Sta� si� wytworem|swojego �rodowiska.
00:08:04:Jesli �yjesz otoczony|agresywnymi lud�mi
00:08:07:- ryzykujesz stanie si� jednym z nich.|- B��dny kr�g.
00:08:11:Dok�adnie. Popatrz na Mukiego.
00:08:20:Co to za zapach?
00:08:23:Rusz dup�!
00:08:34:Prawie mia�em tego ma�ego gnoja|ale mi zwia�.
00:08:39:- Znowu ci� wysmarowa�?|- Nie tym razem.
00:08:45:- Nie widzia� jak nadchodzi�em.|- To czemu go nie z�apa�e�?
00:08:48:Pr�bowa�em. Prawie go mia�em.|Ale mnie zauwa�y�.
00:08:52:To pieprzony diabe�,|ma oczy z ty�u g�owy.
00:08:56:- I tyle?|- Tyle. A czego si� spodziewa�e�?
00:08:59:O kim m�wicie?
00:09:04:- Biegacz. Trepek!|- Co to jest Trepek?
00:09:08:- Ile tu ju� jeste�?| - Dwa tygodnie.
00:09:11:- I jeszcze go nie spotka�e�?|- Nie.
00:09:16:Gdzie Bulcs�?
00:09:19:- O, cholera.|- Kto to jest Trepek?
00:09:22:Chwilka.|Kto to jest Trepek?
00:09:31:Czekajcie! S�yszycie?
00:10:11:S�uchajcie!
00:10:14:Powiedzia�em s�uchajcie!
00:10:27:Gonz� i za�oga: zachodnia linia.
00:10:30:Tam�s: g�rna cz�� p�nocnej linii.
00:10:35:Csaba i jego za�oga wezm�|poci�gi na wschodniej linii.
00:10:39:R�bert ma robot�|na zachodniej linii.
00:10:44:Csaba i reszta zajm�|g�rn� cz�� p�nocnej linii.
00:10:48:Tam�s a� do g�rnej cz�ci|linii p�nocnej.
00:10:51:- Gdzie� bywa�?|- Zaspa�em.
00:10:55:Muki?
00:10:58:R�bert, we�miesz swoich ludzi...
00:11:01:Przepraszam �e przeszkadzam.
00:11:05:Czemu b�azny nie p�jdziecie|do autobus�w, jak inni frajerzy.
00:11:11:Jestescie tutaj warunkowo|wi�c miejcie troch� pierdolonego zdrowego rozs�dku
00:11:16:i zamknijcie jadaczki|kiedy ja m�wi�.
00:11:20:I gdzie do kurwy n�dzy jest Muki?
00:11:23:- O to w�a�nie si� pyta�em.|- Nie potrzebuj� twojego cwaniakowania!
00:11:32:Zbierz n�dzne resztki swojej dru�yny|i zajmij si� po�udniow� lini�.
00:11:39:Zamknijcie si� wszyscy.
00:11:43:Ostatniej nocy mieli�my kolejnego skoczka.
00:11:56:Urz�dasy z biura|s� mocno wkurzeni.
00:12:00:To ju� si�dmy w tym miesi�cu.
00:12:04:G�ra martwi si�|jak to wp�ynie na wizerunek metra.
00:12:07:To nie nasza wina, �e ludzie chc�|skaka� pod poci�gi a nie nimi je�dzi�...
00:12:14:Chwilowo nie ma oficjalnego stanowiska,|wi�c sprawa jest �liska.
00:12:18:Poproszono nas o pomoc.
00:12:25:Jesli zobaczycie, �e kto� skacze
00:12:28:albo zamierza to zrobi�,|spr�bujcie go powstrzyma�.
00:12:34:Co to kurwa ma znaczy�?
00:12:38:A przy okazji.
00:12:41:Urz�dasy postanowi�y|sprezentowa� nam nowe wdzianka
00:12:47:by poprawi� nasz wygl�d.
00:12:51:Tak to wygl�da.|�adnych opasek na ramionach,
00:12:54:Odpinane naramienniki,
00:12:56:odznaka,
00:12:59:i legitymacja ze zdj�ciem|tutaj w etui.
00:13:03:Jedna z za��g b�dzie mia�a zaszczyt|wypr�bowa� nowy mundur.
00:13:08:A ta za�oga b�dzie za�oga Gonza!
00:13:13:Brawo, Gonz�!
00:13:22:Na co czekacie? Wynocha!
00:13:39:Elitarne komando...
00:13:55:Laci!
00:13:59:Tak?
00:14:02:Wszystko w porz�dku?
00:14:04:Tak, nie mog� si� doczeka�|powrotu do pracy.
00:14:09:Na pewno?
00:14:17:Bulcs�!
00:14:23:Co, b�dziesz pracowa�|zza biurka?
00:14:27:Spieprzaj st�d!
00:14:54:Co� nowego, B�la?
00:14:57:Jak si� miewasz, Muki?
00:15:00:Co za g�wniany dzie�.|A jeszcze si� nawet nie zacz��.
00:15:05:Masz co� na twarzy.
00:15:08:- Tutaj.|- Co to?
00:15:13:Reklama.
00:15:18:Widzia�e� moich ludzi?
00:15:20:Tylko Gonza z ch�opakami.
00:15:23:Nie trawi� tego przydupasa.|Ci�gle przylizuje sobie k�aki.
00:15:28:Tutaj jest kr�lem.
00:15:31:Wiesz jak dosta� t� robot�?
00:15:35:Taa.
00:15:37:Nienawidze takich typ�w.
00:15:43:Ich jest wi�cej niz nas.
00:15:48:Tak jakby sra� fio�kami.
00:15:52:Rzeknij mi, synku. Lubisz zapach|w�asnego g�wna?
00:15:59:Musz� znale�� swoich.|Trzymaj si� ramy, B�la.
00:16:03:To si� nie posramy.
00:16:09:Prosz� o uwag�.|W metrze obowi�zuje ca�kowity zakaz palenia.
00:16:32:W te albo we wte.|Nie mam ca�ego dnia.
00:18:27:...obierasz cebul�,|siekasz j� drobno...
00:18:30:i sma�ysz na oleju|a� b�dzie br�zowo-z�ota,
00:18:34:dodajesz papryki,|ale z tym ostro�nie,
00:18:39:bo jak rzucisz na zbyt goracy olej|spali si� i b�dzie gorzka...
00:18:42:potem dajesz �wi�skie n�ki|i wod�...
00:18:46:Nigdy nie my�la�em,|�e s� prace gorsze ni� nasza.
00:18:50:...na ko�cu dope�niasz wod�|�eby by�o mi�e i soczyste.
00:18:58:Nie patrz na to.
00:19:14:nie martw si�.| Mo�esz mnie oszcza� je�li chcesz.
00:19:23:Smia�o, wyrzygaj mi si� na ramieniu.
00:19:27:Pogadamy o tym p�niej.
00:19:34:Idzie Gestapo.
00:19:37:Wiedzia�em, �e czego� tu brakuje.
00:19:40:Powiem im �e ma�y ptaszek na mnie nasra�.
00:19:59:Ty?
00:20:03:- Mieli�my tu pracowa�.|- I? Widzieli�cie co si� sta�o?
00:20:07:- Us�yszeli�my krzyki.| - To co tu u diab�a robicie?
00:20:11:Chciecie z nimi pogada�?
00:20:35:- My�lisz �e mnie s�ysza�?|- Kto? � Ten z pogotowia.
00:20:39:- Czemu ci� to tak trapi.|- Zawsze mog�o by� gorzej.
00:20:42:- Niby jak?|- Ty mog�e� by� skoczkiem.
00:20:51:Muki jest tutaj.
00:20:53:Dzie� dobry.
00:20:59:Znowu przegapi�e� rann� odpraw�.
00:21:03:- Zaspa�em. - Zaspa�e�!|Dzwoni�em do ciebie w nocy.
00:21:06:By�em poza domem.
00:21:08:�By�em poza domem� To dobrze.|Musia�e� p�aci�?
00:21:17:Co?
00:21:19:Bilecik prosz�.
00:21:22:Dzi�ki, ale nic nie kupuj�.
00:21:23:jeste�cie tak beznadziejni,|�e powinni�cie p�aci� za bilet.
00:21:29:Hej, Bulcs�. Robimy dzisiaj rajd?
00:21:38:Czy to wyzwanie?
00:21:42:Taa. Wymi�kasz?
00:21:46:Nie, robi�em to ju� nieraz.|To ty jeste� prawiczkiem.
00:21:52:Ciekawe �e to m�wisz,|bo nigdy ci� nie widzia�em.
00:21:57:- To tylko plotki.|- Ja go widzia�em.
00:22:00:Chyba we �nie, �pi�ca Kr�lewno.|Id� si� zdrzemnij, czubie!
00:22:04:Pierdol si�, ma�pko...
00:22:06:Sam si� pierdol...
00:22:08:Ma�peczko!
00:22:10:Kiedy?
00:22:15:Dzi� w nocy.
00:22:17:- Wybierz tras�.|- Nie,
00:22:21:ty to zr�b.
00:22:25:Co powiesz na wschodni� lini�, peron 5.|Jest najd�u�sza.
00:22:31:Stoi.
00:22:41:Dupki, kretyni!
00:22:46:ldioci!
00:23:03:- S�uchaj, co to jest rajd?|- S�uchaj, Tibor, musimy pogada�,.
00:23:08:Ok, ok.
00:23:09:- Wi�c obrzyga�e� mi buty, tak?|- Och, naprawd� mi przykro z tego powodu...
00:23:22:- Uwa�asz? Co ci� tak �mieszy?| - Nic, s�ucham ci�.
00:23:32:- Chc� co� powiedzie�. - Odejd�.|- Tylko jedno s�owo. - Odejd�
00:23:35:- Co robi�e� przedtem?|- Dzi� rano?
00:23:38:Nie dzi� rano,|zanim przyszed�e� tutaj, na d�.
00:23:41:- Co robi�e� przed tym?|- To moja pierwsza praca.
00:23:45:Poczekaj. Tylko s��wko.
00:23:49:Nie powiedzia�em nic...|nic takiego...
00:23:56:Idiotka.|Nie powiedzia�em nic zbere�nego.
00:24:10:Kiedy ten pierdolony poci�g przyjedzie?
00:24:18:- Wiesz do czego to wszystko si� sprowadza? - Nie.
00:24:22:Wytrwa�o�c, dyscyplina,|i nade wszystko, samokontrola.
00:24:29:Ubra�es to do g�ry nogami.
00:24:32:Przy okazji| za�� to jak wsi�dziesz, ok?
00:24:38:Przepraszam.
00:24:56:Nadpe�za glista.
00:25:24:Gdzie on jedzie?
00:26:15:Dzie� dobry, bileciki do kontroli.
00:26:18:Witam.
00:26:29:Dzie� dobry, bileciki do kontroli.
00:26:35:- To... to jest niewa�ne...|- Pardon? � Niewa�ne, nie teraz.
00:26:41:- Bi...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin