Łucznictwo Teoria i praktyka.pdf

(1700 KB) Pobierz
Łucznictwo teoria i praktyka tekst.doc
POLSKI ZWIĄZEK ŁUCZNICZY
ŁUCZNICTWO
TEORIA l PRAKTYKA
SZKOLENIA
Warszawa 2002
1
Materiały szkoleniowe PZŁ
Ryciny Przemysław Turczyk
Poradnik zredagował i przygotował do druku
zespół ds. wyszkolenia Polskiego Związku Łuczniczego
Sfinansowano ze środków
Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu
Wykorzystano, za zgodą autorów
materiały z książki „lnstructor's manual" (third edition).
2
Spis treści
1. Krótka historia łucznictwa.............................................................................. 4
2. Dobór sprzętu łuczniczego.............................................................................. 7
2.1. Sprzęt indywidualny..................................................................................... 8
2.2. Sprzęt do szkolenia grupowego.................................................................. 15
3. Zasady bezpieczeństwa w łucznictwie .......................................................... 23
4. Zakładanie cięciwy..........................................................................................29
5. Szkolenie łuczników .......................................................................................35
5.1. Pierwsze lekcje łucznictwa ..........................................................................35
5.2. Celowanie ....................................................................................................50
5.3. Średni etap szkolenia .................................................................................. 53
6. Korygowanie błędów w łucznictwie.............................................................. 59
7. Konserwacja i przechowywanie sprzętu......................................................... 68
7.1. Konserwacja sprzętu.................................................................................... 68
7.2. Przechowywanie sprzętu ............................................................................ 80
8. Regulacja łuku ................................................................................................81
9. Praca trenerska................................................................................................ 91
10. Organizacja zawodów ................................................................................. 94
11. Pokazy i wykłady ........................................................................................ 97
3
1. Krótka historia łucznictwa
Wielu badaczy dziejów ludzkości sądzi, że historia łuku sięga w przeszłość do ery paleozo-
icznej (epoka kamienia łupanego), tj, okresu, który zakończył się około roku 8000 p.n.e. Jest to po-
twierdzone wizerunkami łuczników odkrytymi w jaskiniach hiszpańskich, datowanymi na okres
górnego paieozoiku. Groty strzał odłupane z kamienia stanowiły tu dowód, na którym archeologo-
wie oparli swoje teorie.
Ślady łucznictwa starożytnego były znajdowane na całym świecie, także w Australii, mimo
iż wcześniej uważano, że łuk nie był tam używany.
Łuk był prawdopodobnie wynaleziony przez przypadek, lecz walczy o doniosłość z odkry-
ciem ognia i wynalazkiem koła w rozwoju kulturowym człowieka, od kiedy stał się jednym z
pierwszych usiłowań człowieka, aby zmagazynować energię - łuk jest napinany i przy zwalnianiu
energia naciągniętego łuku jest przekazywana strzale, która zostaje wyrzucona do przodu.
Pomiędzy ludami starożytnymi Egipcjanie byli pierwszymi świetnymi łucznikami, wyko-
rzystującymi łuk jako swą główną broń podczas zmagań wojennych. Ich łuki były nieco krótsze niż
wzrost człowieka, a długość strzały wahała się od 61 do 81 cm. Pomimo że groty krzemienne nie
należały do rzadkości, najczęściej używanym materiałem był brąz. W tym czasie również Izraelici
używali łuków wykonywanych z trzciny, drewna, rogu - zarówno na wojnie, jak i na polowaniu.
Ten okres historii łuku na Bliskim Wschodzie pokrywał się z czasem pisania Biblii, która zawiera
liczne odniesienia na jego temat.
Wiele innych grup miało również wkład w łucznictwo w tamtych czasach. Narodem łuczni-
ków byli Asyryjczycy, w przeciwieństwie do Greków, którzy w swoich armiach mieli Kreteńskich
łuczników. Rzymianie, podobnie jak Grecy, nie byli zbyt dobrze obeznani z łucznictwem, lecz jako
łuczników werbowali do swoich legionów również Kreteńczyków, a ponadto Azjatów. Ich stosu-
nek do łucznictwa zmienił się, kiedy został zburzony stary system legionów. Od 378 r. n.e. armie
imperium liczyły wielu łuczników konnych.
Attyla, król Hunów i Dżyngis Chan. Attyla, „Bicz Boski", grasował ze swoim oddziałem
wojowników Chinach i we wschodniej części imperium rzymskiego, dochodząc aż do Dunaju i
Renu. Hunowie byli ludem koczowniczym, strzelającym konno, długo nieśli zniszczenie i byli nie-
pokonani, aż dopiero legiony rzymskie ostatecznie pogromiły Attytę pod Chalonssur-Marne we
Francji w 451 r. n.e.
Z kolei Dżyngis Chan (1162-1227) był wodzem grupy małych plemion mongolskich i w
szczytowym okresie swoich podbojów zajmował tereny Chin, Indii, Iranu i Rosji- Podobnie jak At-
tyla wiele sukcesów zawdzięczał świetnej strategii wojskowej i szybkiemu ogniowi wielkiej liczby
strzał wystrzeliwanych przez tuczników z grzbietów końskich.
Łucznictwo w średniowieczu
Wielu historyków uważa, że długi łuk przybył do Anglii wraz Wilhelmem Zdobywcą, księ-
ciem Normandii, który przepłynął kanał La Manche i zaatakował południowe wybrzeże wyspy.
Król Anglii Harold został zabity przez normańską strzałę i wtedy Anglicy docenili wartość łuku ja-
ko narzędzia walki.
4
Wojna stuletnia (1337-1453) trwała przez okres rządów pięciu królów francuskich i angiel-
skich. Łuk podczas niej stał się znaczącym środkiem bojowym. Angielscy łucznicy i piechota wy-
grała trzy wielkie bitwy podczas tego okresu.
Pierwszym i największym zwycięstwem była bitwa pod Grecy w 1346 r. W tej bitwie
pierwsze szeregi armii francuskiej składały się z olbrzymich kuszników genueńskich skierowanych
do walki z angielskimi łucznikami. W związku z kilkoma burzami i zwiększoną wilgotnością po-
wietrza Genueńczycy ponieśli klęskę, ponieważ ich cięciwy nie były zabezpieczone przed wodą.
Cięciwy Anglików były zabezpieczone od deszczu i burza nie miała wpływu na ich efektywność.
Bitwa pod Poitiers w 1356 r. była drugą ważną bitwą wygraną przez Anglików, w której
tucznictwo odegrało znaczną rolę. Pod dowództwem księcia Walii niecałe 10000 ludzi rozgromiło
około 60000 żołnierzy francuskich. Następnie w 1415 roku - po kilku latach względnego pokoju -
król Anglii Henryk V wznowił walki i został triumfatorem w bitwie pod Agincourt. Tam Anglicy
usadowili się na wzgórzu i zabezpieczyli się przed atakiem kawalerii wbijając przed sobą w ziemię
długie pale. Francuzi maszerowali prosto w deszcz angielskich strzał. W świetle tych trzech znacz-
nych bitew, ironią historii jest fakt, że Anglicy przegrali wojnę.
Po przeciwnej stronie kontynentu europejskiego Turcy i Persowie wnieśli znaczący wkład
w historię łuku tego okresu. Używane przez nich łuki były bardzo sprężystą konstrukcją wykonaną
z rogu, ścięgna, drewna oraz kleju. Łuk ten, gdy nie był napięty, wyginał się do tyłu w kształcie li-
tery C. Przy strzelaniu z nich Turcy używali niezwykłej metody: cięciwa była owijana za pomocą
pierścienia wokół kciuka, co wymagało umieszczenia strzały raczej po prawej stronie łuku niż po
lewej - podobnie jak można dostrzec w nowoczesnym łucznictwie. Ci łucznicy naciągali cięciwę w
pobliże ucha i często do tylnej części ręki trzymającej łuk była przymocowywana prowadnica, za-
tem można było używać krótszych i lżejszych strzał przy dłuższym naciągu.
Z początkiem XIV wieku weszła do użycia broń palna i od tego momentu zaczął się schyłek
łuku jako oręża, jednocześnie kusza prawie całkowicie zastąpiła zwykły łuk jako środek bojowy.
Wielkim admiratorem łucznictwa był król Anglii Henryk VIII. W dokumencie monarchy
Przywileje Króla Henryka VIII dotyczące łucznictwa powołane zostały drużyny łucznicze zorgani-
zowane po części dla uprawiania łucznictwa jako sportu. Pierwszą z nich było Bractwo Św. Jerze-
go.
Późniejsza grupa, znana jako Stowarzyszenie Łuczników Finsbury, powstała w 1652 r. Zor-
ganizowała ona w 1583 r. pierwsze zawody łucznicze. W roku 1781 sir Ashton Lever założył Kró-
lewskie Towarzystwo Miłośników Łucznictwa - od tego momentu datuje się narodziny łucznictwa
sportowego w dzisiejszej jego postaci.
Łucznictwo w Polsce
Łucznictwo w Polsce ma ogromną tradycję i sięga lat międzywojennych. Pionierami two-
rzącymi podwaliny organizacyjne dla rozwoju łucznictwa w Polsce byli dwaj członkowie Związku
Strzeleckiego: kpt. dypl. Mieczysław Fularski oraz por. Apoloniusz Zarychta, którzy przez dłuższy
czas przebywali wśród plemion indiańskich w Ameryce Południowej i tam zdobyli umiejętność
strzelania z łuku. Po powrocie z Paragwaju w 1923 r. Związek Strzelecki wydał książkę „Łuk i
łucznictwo" będącą pierwszym podręcznikiem łucznictwa.
Już w 1926 r. powołano do działalności Komisję Organizacyjną Polskiego Związku Klubów
Łuczniczych, która miała na celu przygotowanie ram organizacyjnych do utworzenia nowej dyscy-
pliny sportowej w Polsce, legalizacje statutu oraz rozwinięcie akcji propagandowej na terenie szkół
i stowarzyszeń sportowych. Działalność Komisji zaowocowała powołaniem do życia Polskiego
Związku Łuczniczego w 1927 r. Pierwszym Prezesem Związku wybrano Władysława Giżyckiego.
Szeroko zakrojona działalność organizacyjna znalazła wkrótce odzwierciedlenie na niwie
sportowej: z inicjatywy kpt. Dypl. M.Fularskiegow1931 r. we Lwowie odbył się Międzynarodowy
5
Zgłoś jeśli naruszono regulamin