Ngawang Jampa Thaye - Krąg ochronny dla nienarodzonych - Buddyjski poglad na powstawanie życia (1994).pdf

(143 KB) Pobierz
Krag ochronny dla nienarodzonych
KRGOCHRONNYDLA
NIENARODZONYCH
Buddyjskipogl¡dnapowstawanie»ycia
NgawangJampaThaye
1Przedmowa
Celemtegokrótkiegoesejujestwyja±nieniezagadnie«wi¡»¡cychsi¦z–
danymprzezBudd¦–zakazemodbierania»ycia.Chodziszczególnieoaborcj¦
ipokrewnejejpraktyki.Istotnie,PanBuddapot¦piłzabijanienienarodzo-
nych,uznaj¡ctakiczynzaidentycznyzodbieraniem»yciaistociewka»dym
innymmomencie»ycia.Poniewa»jednaknaZachodzieDharmaBuddyjest
czym±stosunkowonowym,ategorodzajupraktykis¡obecniewzachodnich
społecze«stwachszerokorozpowszechnione,napisałemtenesej,abyprzed-
stawi¢iwyja±ni¢nauk¦Buddy.
SakjaPanditaoznajmił:„Niemawtrzechsferachnikogo,ktojestbardziej
wszechwiedz¡cyni»doskonalezrealizowanyBudda.Niezb¦dnejestzatemby
zpełnymzaufaniemprzyjmowa¢sutryitantry,któres¡słowamiBuddy.Do-
daniedosutritantrczegokolwiekfałszywegopowoduje,»ejestsi¦nara»onym
nakrytyk¦zestronyWzniosłych”.Takwi¦c,w±wietlepowy»szegozalecenia,
posiadampełnezaufaniedodoktrynywyło»onejprzezPanaBudd¦orazwiel-
kichmistrzówIndiiiTybetu,takiej,jakazostałamiprzekazanaprzezmoich
guru.Wszelkienatomiastpotkni¦cia,takcodostylujakisamychwyra»e«,
jakiemo»naznale¹¢wtymeseju,s¡skutkiemmoichwłasnychbł¦dów.
NgawangJampaThaye
DuchowyprzedstawicielKarmaThinleyRinpoche
SakyaThinleyRinchenLing
1
2Kr¡gochrony»ycia–buddyjskipogl¡dna
powstawanie»ycia
Awalokite±warze,któregoimi¦udzielaochronyMa«d¹u±riemu,
któregowizjaodsłaniaprawd¦
Wad»rapani,któregotaniecspełniaczyj±cel.Tymtrzem,inkar-
nowanymwSakjapach
Składamhołd.
Odczasubezpocz¡tkupojawilisi¦niezliczeniBuddowie.Ka»dyznich
wskazałdrog¦prowadz¡c¡wszystkieistotydoszcz¦±liwo±ciwyzwolenia.Jest
powiedziane,»ewtymszczególnymcykluhistoriipojawisi¦tysi¡cBuddów.
Czwartymznich,ostatnim,którypojawiłsi¦w±wi¦tymkrajuIndiioko-
łodwaipółtysi¡calattemu,byłBuddaakjamuni.Wprawiaj¡cwruch
kołodharmywWaranasiiinnychmiejscach,Buddaakjamunizakorzenił
wistotach¹ródłodoczesnejiduchowejszcz¦±liwo±ci.Jegonaukizawartes¡
wtrzechkoszach: Sutra , Abhidharma i Vinaya orazwzbiorze Tantra .Na-
uczan¡przezBudd¦doktryn¦mo»napodzieli¢nadwiecz¦±ci:MniejszyPo-
jazd( Hinayana )iWielkiPojazd( Mahayana ).MniejszegoPojazdunaucza
si¦tych,którzydostrzegaj¡ccierpieniacyklicznejegzystencjidecyduj¡si¦
post¦powa¢wedługDharmypoto,byosi¡gn¡¢własneszcz¦±cieiwyzwole-
nie.WielkiegoPojazdunauczasi¦tych,którzypragn¡wyzwoli¢zcierpienia
wszystkieistoty.Zracjiwspółczuj¡cejmotywacjiiinnychczynników,takich
jakumiej¦tnesposobyim¡dro±¢,jestonwi¦kszyodpoprzedniego.Takwi¦c,
gdy.stosowniedonaukWielkiegoPojazdu–powstaniewnaszymumy±le
opartenawspółczuciupostanowienie,abyosi¡gn¡¢StanBuddydladobra
wszystkichistot,todefinitywniewkroczyli±myna±cie»k¦prowadz¡c¡dotego
stanu.Mo»emynast¦pniedzi¦kipraktykowaniusze±ciutranscendentalnych
cnót:dawania,moralno±ci,cierpliwo±ci,pracowito±ci,medytacjiim¡dro±ci
orazpraktykowaniu,gdynaszasytuacjanatopozwala,szczególniegł¦bokich
iumiej¦tnychmetodtajemnejmantry,osi¡gn¡¢StanBuddy.Wtedy,obda-
rzeninieograniczonymijako±ciamiBuddy,takimijakm¡dro±¢,współczucie
imoc,b¦dziemynieustannieczyni¢dobrodlaistot.
Umiłowanie»yj¡cychistotjestkwintesencj¡Dharmy.ZtejracjiPanBud-
daiwielcydzier»awcytradycjiinieustanniepowtarzaliznaciskiem,»epo-
niewa»ka»daczuj¡caistotaceniswojewłasne»ycietakbardzojakmysami,
odebranie»yciajestnajbardziejhaniebnymuczynkiem.Nawetwobectych,
którzypost¦puj¡wedługMniejszegoPojazduizmierzaj¡tylkodoswojego
indywidualnegowyzwoleniaBuddapodkre±lał,»epowstrzymaniesi¦odod-
bierania»yciajestzasadnicz¡konieczno±ci¡.Oilebardziejjestto,zatem,
koniecznedlatych,którzypost¦puj¡wedługWielkiegoPojazdu!Jestprzy
2
tymistotneu±wiadomi¢sobie,»etym,czegoBuddazabronił,jestodbieranie
»yciaodsamegomomentupocz¦ciaa»domomentu±mierci.
Takwi¦caborcjab¡d¹wykonywanienanienarodzonymdzieckuekspe-
rymentówmaj¡cychzgubneskutki,jestztak¡sam¡pewno±ci¡odebraniem
»ycia,jakodebraniegowka»dyminnymmomenciekontinuumodpocz¦cia
do±mierci.SamBuddawyra¹niezabroniłaborcjiw Vinaya-Pitaka 1 ,apó¹-
niejsimistrzowietradycjibuddyjskiej,tacyjakNgorchenKungaZangpo 2
iJetsunDrakpaGyaltsen 3 ,wielokrotniepowtarzalitostanowisko.Moiguru
tak»ewyra¹niepot¦piliaborcj¦.
Abyzrozumie¢kimjestistotazabitaprzezaborcj¦lubeksperymentprze-
prowadzonynaembrionie,powinni±myrozwa»y¢procesodrodzenia.Takpo-
wiedziałPanBudda:
Mnisi,pocz¦ciezachodziprzyspełnieniutrzechwarunków...Je±li
mamiejscecoitus(spółkowanie)rodziców,je±limatkajestwokre-
siepłodno±ciije±lijestobecnygandhabba,toprzypoł¡czeniu
tychtrzechwarunkówmamiejscepocz¦cie. 4
Takwi¦cprzypocz¦ciuschodz¡si¦razemtrzyelementy:nasienie,ovum
(komórkajajowa)oraz±wiadomo±¢istoty(istniej¡cej)wstaniepo±rednim
pomi¦dzy±mierci¡aodrodzeniem(pali gandhabba ,skr. gandharva ).
Doktrynaoodrodzeniu,takjakwszystkienaukiBuddy,powinnaby¢po-
j¦tanapodstawierozumowania,aniezaakceptowanajedyniewoparciuo±le-
p¡wiar¦.Poniewa»doktrynaoodrodzeniumagłównychoponentówdwoja-
kiegorodzaju,zajm¦si¦najpierwichobiekcjami,anast¦pniewyja±ni¦nasze
własnestanowisko.Pierwszyrodzajoponentówmo»naokre±li¢jako’mate-
rialistów’.Materiali±ci,czytoarwakowiewstaro»ytnychIndiach,czyte»
współcze±ni,twierdz¡,»e±wiadomo±¢powstajezfizycznych,nie±wiadomych
elementów.Jestprawd¡,»egdyprze±ledzimyprzeszło±¢kontinuumnasze-
gociała,dojdziemydopoł¡czonychspermyiovumnaszychrodziców.Je±li
jednaktwierdzimy,»enaszumysłpowstajezfizycznychelementów,tomu-
simyprzyj¡¢,»enaszumysłpowinienpochodzi¢ztejsamejspermyiovum.
1 dGe-slong-ma’iSa-sarThw.-pa’imDowbKa’-’gyur (paragTaf’dul-ba),vol.nya,
ed.LadakhiPalace,s.10 Suttavibhanga w PaliTipitaka (dział Vinaya )przeło»onajako
’Ksi¦gaDyscypliny’przezI.B.HornerM.A.,LuzacsandCo.London1948,vol.1.,ss.125
i144-5.
2 Ngor-chenKun-dga’bZang-po, Zhen-pabZhi-bralgyiKhrid-yig (P.332)w gDams-
-ngagmDzod ,vol.6,ed.DingoChentse,NewDelhi,1979,s.332.
3 rJe-btsunGrags-parGyal-mtshan, .rT’sa-ba’ilTung-babCu-bzhi-pa’igrel-bagSal-byed
’l.hrul-spongs ,s.58.
4 Mahatanhasankhyasutta w PaliTipitaka ,ze’rednichMów’przeło»onajako’Wielka
rozprawaozniweczeniupragnienia’przezI.B.HornerM.A.,LuzacsandCo.,London1967,
vol.1,ss.321-2.
3
Jednak»espermaijajonies¡(czym±)odczuwaj¡cym,twierdzi¢zatem,»e
s¡onepodstaw¡(przyczyna)odczuwania(skutek)oznaczałobyutrzymywa¢,
»eprzyczynaiskutekmaj¡całkowicieró»n¡odsiebienatur¦.Taknigdy
niejest,gdy»je±libytakbyło,tocokolwiekmogłobypowsta¢przypadkowo
zczegokolwiek.Jakmówiandrakirti:
Gdybyco±wytworzonezostałoz(czego±odtego)innego,towte-
dyciemno±¢pochodziłabynawetzpłomieni.
Zjakiejkolwiekprzyczynymógłbypowsta¢jakikolwiekskutek.
Leczka»daprzyczynaiskuteks¡podobne.
To,como»ezosta¢wytworzone,jestnazwane’skutkiem(owo-
cem)’.Co±,como»etowytworzy¢,chocia»ró»ne(odtego),
jestnazwane’przyczyn¡’.
Przyczynaiskuteknale»¡dotegosamegokontinuum. 5
Takwi¦c,podobne’skutki’powstaj¡zpodobnych’przyczyn’,tojest,
musz¡onenale»e¢dotegosamegokontinuum.Mo»nabyjednakoponowa¢
utrzymuj¡c,»echocia»nasienieiovumnies¡perseodczuwaj¡ce,topó¹niej,
wtrakcierozwojuwłonielubgdziekolwiek,elektryczneb¡d¹chemicznere-
akcjemogłybyspontaniczniewytworzy¢±wiadomo±¢.Totwierdzenieodpiera
si¦wtensamsposóbjakpowy»sze,gdy»,jakwidzieli±my,je±liprzyczynanie
jestczym±odczuwaj¡cym,toskutekte»niemo»eby¢czym±odczuwaj¡cym.
Niezale»nieodtegojakdu»oelektrycznychlubchemicznychreakcjimo»eza-
chodzi¢,niedadz¡onewwyniku±wiadomo±cilecztylkoprzeorganizowanie
materialnychelementów.S¡dzi¢cokolwiekinnegototyle,copogwałci¢logik¦
iprzyjmowa¢co±nazawszetajemniczegoiniepoznawalnego!
Gdybyelektrycznelubchemicznereakcjewmózguwytwarzały±wiado-
mo±¢to,poniewa»przyczynaiskutekmusz¡by¢podobnejnatury,±wiado-
mo±¢musiałabyposiada¢obserwowaln¡struktur¦.Ponadtobyłabyona±ci±le
ograniczonacodozasi¦guirozpi¦to±ci,poniewa»musiałabyposiada¢pewien
kształtipoło»enie(rozmieszczenie).Jednak»e±wiadomo±¢,b¦d¡cniepostrze-
galn¡iniefizyczn¡,niejestograniczona.Jakotakamo»erozumie¢rzeczybez
ogranicze«.Ponadto,gdybyprzyj¡¢,»eumysłpowstajezchemicznychlub
elektrycznychreakcji,towrazzka»d¡now¡reakcj¡musiałbyzaistnie¢nowy
umysł.wiadomo±¢byłabyzatemnieci¡gła,ato,oczywi±cie,jestsprzeczne
znaszymdo±wiadczeniem.
Poniewa»przyczynaumysłumusiby¢podobnej(doniego)natury–tj.na-
le»e¢dotegosamegokontinuum,nale»ynaturalnieizkonieczno±ciwnosi¢,
»e–takjakprzyczynamiczyjego±fizycznegokontinuummusz¡by¢sperma
iovumjegorodziców–takte»przyczyn¡czyjego±mentalnegokontinuum
5 andrakirti Madhyamakavatara ,Gangtok1979,s.15.
4
musiby¢wcze±niejszaegzystencjamentalnegokontinuumczyte»strumie-
niamentalnejenergii.Ponadtonale»ywnosi¢,»eskoromentalnekontinuum
zostajeuciele±nionenapocz¡tkuczyjego±»ycia,to–poniewa»skutkiiprzy-
czynys¡podobnejnatury–musiałoonoby¢uciele±nianeuprzednioniesko«-
czeniewielerazy.Ciałojestdlafunkcjonowania±wiadomo±citzw.warun-
kiemwspółdziałaj¡cym.Tworzyononajbardziejbezpo±rednieotoczeniedla
±wiadomo±ci,otoczenieobejmuj¡ceostateczniesamouniwersum,wktórym
±wiadomo±¢jestuciele±niona.
Drugirodzajoponentówdoktrynyoreinkarnacjitworz¡niektórzy,chocia»
niewszyscy,tei±ci.Chocia»tei±ciodrzucaj¡pogl¡d,»e±wiadomo±¢powstaje
zprzyczynmaterialnych,toniektórzyznichodrzucaj¡odrodzenie,utrzy-
muj¡cwtomiejsce,zeduszajestspecjalniestwarzanaprzezBoga,b¡d¹
wmomenciepocz¦ciab¡d¹te»wpó¹niejszymstadium»ycia.
Je±liprzyjmujesi¦istnienieBoga,istotyktórazdefinicjiniepodlega
zmianieanioddziaływaniu,tojakmo»natwierdzi¢,»eBógjeststwórc¡dusz?
Je±liBógjestniezmienny,totestworzonebytymusiałybyrównie»istnie¢
odcałego(istniej¡cego)czasu(wraz)znim.Jakmówiantidewa:
Je±liprzyczynaniemapocz¡tku,tojakmog¡mie¢pocz¡tekskut-
ki? 6
Je±li,zdrugiejstrony,mówisi¦,»eBógstwarzaduszeczytowedług
swoichpragnie«,czyte»zale»nieodzmieniaj¡cychsi¦warunków,towtedy
Bógpodlegałbyzmianieioddziaływaniu,niebyłbywi¦cdłu»ejniezmiennym
bytem.Jakmówiantidewa:
Je±lijestonzale»nyodzbioru(warunków),tosamete(warun-
ki),zamiastBoga,byłybyprzyczyn¡.(Jesttakponiewa»)gdyby
(przyczynyiwarunki)si¦zebrały,niemiałbyonmocyabynie
stwarza¢,beznichza±niemiałbymocyabystwarza¢.Gdybyzo-
stałyonestworzonebezboskiegopragnienia,wynikałobyztego,
»epodlegałyonemocyczego±innego.Nawetgdyby(skutkizo-
stałystworzone)zale»nieodjegopragnie«,byłybyonezale»neod
tychpragnie«.
Gdybyjegokreacjabyławtensposóbzale»na,costałobysi¦
ztwoimBogiem?
Takwi¦c,kiedybadasi¦ide¦duszy,szczególniestworzonejprzezBoga,
stwierdzasi¦,»etakiepoj¦ciejestniemo»liwe,i»etaalternatywawobecod-
rodzenianiedasi¦utrzyma¢.Rozpatrzywszypowy»szeobiekcjewzgl¦dem
6 antideva Bodhisattvacaryavatara ,Rumtek,brakdanych,s.69A.
5
Zgłoś jeśli naruszono regulamin